فروشگاه

توضیحات

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام

چکیده:

ساختار سازمانی می تواند موجب خلاقیت مدیران گرددو نیز خلاقیت مدیران نیز می تواند ساختارهای سازمانی مناسب را به وجود اورد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در

پتروشیمی بندر امام خمینی می باشد.جامعه اماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد می باشد. نمونه گیری به روش  هدفمند بوده است. از پرسشنامه های خلاقیت فیفر و ساختار سازمانی برای

گرداوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش امار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پیچیدگی سازمانی ، تمرکز ، و رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و خلاقیت انها رابطه معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: خلاقیت ، ساختار سازمانی ، مدیران ، مدیریت رفتار سازمانی

۱۴۲صفحه فایل ورد  منابع فارسی و انگلیسی دارد 

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام
بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱) بیان مسئله. ۳

۱-۲ ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴

۱-۳ ) اهداف تحقیق.. ۴

۱-۴) سوالات تحقیق.. ۵

۱-۵) فرضیه های تحقیق.. ۵

۱-۶) جامعه آماری.. ۶

۱-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶

۱-۸) تعریف واژه ها ۶

۱-۹)محدودیت های تحقیق.. ۷

۱-۱۰)مراحل انجام تحقیق.. ۸

فصل دوم : مبانی نظری  و سوابق تحقیق.. ۱۰

۲-۱: مقدمه. ۱۱

۲-۲: مبانی نظری.. ۱۱

۲-۲-۱: خلاقیت.. ۱۲

۲-۲-۲: نظریه های خلاقیت.. ۱۵

۲-۲-۲-۱: نظریه کهن. ۱۵

۲-۲-۲-۲: نظریه تداعی گرایی و رفتارگرایی.. ۱۶

۲-۲-۲-۳: نظریه انسانگرایی.. ۱۷

۲-۲-۲-۴: نظریه شناخت گرایی.. ۱۸

۲-۲-۲-۵: نظریه گشتالت.. ۱۸

۲-۲-۲-۶: نظریه اسکاکتل. ۱۹

۲-۲-۲-۷: نظریه گیلفورد ۱۹

۲-۲-۲-۸: نظریه تورنس… ۲۰

۲-۲-۲-۹: نظریه آمابیل. ۲۰

۲-۲-۲-۱۰: نظریه عصب شناختی.. ۲۱

۲-۲-۳: فرآیند خلاقیت.. ۲۲

۲-۲-۳-۱: فرآیند خلاقیت از نظر هلم هولتز. ۲۲

۲-۲-۳-۲: فرآیند خلاقیت از نظر والاس… ۲۲

۲-۲-۳-۳: فرآیند خلاقیت از نظر اسبورن. ۲۳

۲-۲-۳-۴: فرآیند خلاقیت از نظر استین. ۲۴

۲-۲-۳-۵: فرآیند خلاقیت از نظر عابدی.. ۲۴

۲-۲-۳-۶: فرآیند خلاقیت از نظر آلبرشت.. ۲۵

۲-۲-۳-۷: فرآیند خلاقیت از نظر مالاگا

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام

۲۶

۲-۲-۴: مولفه های خلاقیت.. ۲۶

شکل ۲-۲: مؤلفه های خلاقیت.. ۲۷

۲-۲-۵: عوامل موثر بر خلاقیت.. ۲۸

۲-۲-۵-۱: عوامل توسعه خلاقیت.. ۲۸

۲-۲-۵-۱-۱: عوامل فردی.. ۲۸

۲-۲-۵-۱-۲: عوامل محیطی.. ۳۰

۲-۲-۵-۲: عوامل بازدارنده و موانع خلاقیت.. ۳۲

۲-۲-۵-۳: سایر عوامل تأثیر گذار در خلاقیت.. ۴۸

۲-۲-۶: ویژگیهای افراد خلاق.. ۵۰

۲-۲-۷: ویژگیهای گروه خلاق.. ۵۲

۲-۲-۸: تکنیکهای توسعه خلاقیت.. ۵۴

۲-۲-۸-۱: یورش فکری یا کنکاش مغزی.. ۵۴

۲-۲-۸-۲: مدل سینکتیکس یا فن قیاسی.. ۵۵

۲-۲-۸-۳: تکنیک دلفی.. ۵۵

۲-۲-۸-۴: تکنیک گروه اسمی (گروهبندی گزینشی) ۵۶

۲-۲-۸-۵: ارتباط اجباری.. ۵۷

۲-۲-۸-۶: الگو برداری از طبیعت.. ۵۷

۲-۲-۹: ضرورت و اهمیت خلاقیت.. ۵۸

۲-۲-۹-۱: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی.. ۵۹

۲-۲-۹-۲: نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه فردی.. ۵۹

۲-۲-۹-۳: نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی.. ۵۹

۲-۲-۱۰: تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت.. ۶۰

۲-۲-۱۱: نقش مدیر در پرورش خلاقیت.. ۶۱

۲-۳: تحقیقات انجام یافته در رابطه با موضوع تحقیق.. ۶۴

۲-۳-۱: تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۶۴

۲-۳-۲: تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۶۸

۲-۲-۴: جمع بندی.. ۷۴

۱۳-۲)  بخش دوم ساختار سازمانی: ۷۵

-۱۳-۱-۲) تعریف ساختار سازمانی: ۷۵

۲-۱۳-۱-۲) وظایف ساختار سازمانی: ۷۵

۳-۱۳-۱-۲) متغیرهای اثرگذار برروی ساختار سازمانی: ۷۶

۱۴-۱-۲) انواع سازمانها: ۷۷

۱-۱۴-۱-۲) ویژگیهای سازمانهای مکانیکی: ۷۷

۲-۱۴-۱-۲) ویژگیهای سازمانهای ارگانیکی: ۷۷

۱۵-۱-۲) انواع ساختارهای سازمانی: ۷۸

۱-۱۵-۱-۲) ساختار ساده: ۷۹

۲-۱۵-۱-۲) بوروکراسی ماشینی: ۸۱
۳-۱۵-۱-۲) بوروکراسی حرفهای: ۸۲

۴-۱۵-۱-۲) ساختار بخشی (شعبهای): ۸۳

۵-۱۵-۱-۲) ساختار ادهوکراسی: ۸۵

۶-۱۵-۱-۲) ساختار ماتریسی (حرفهای): ۸۷

۲-۱-۱۶) نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریسی: ۸۷

۱۶-۱-۲)معایب عمده ساختار ماتریسی: ۸۸

۱۷-۱-۲) رابطه استراتژی- ساختار: ۸۸

۱۸-۱-۲) انواع سازمانهای استراتژیک: ۹۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. ۹۴

مقدمه: ۹۵

ابزار گرداوری اطلاعات : ۹۶

روایی پرسش نامه خلاقیت فیفر: ۹۸

جامعه اماری و نمونه گیری: ۹۹

فصل چهارم : یافته های تحقیق.. ۱۰۱

مقدمه: ۱۰۲

توصیف دادهها: ۱۰۲

ب) ازمون فرضیه های تحقیق: ۱۰۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق.. ۱۰۹

مقدمه: ۱۱۰

پیشنهادات کاربردی برمبنای فرضیه های تحقیق: ۱۱۳

پیشنهاد برای پژوهشهای آینده: ۱۱۴

مشکلات ومحدودیت‌های تحقیق : ۱۱۵

منابع:

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول ۲-۱: عوامل فردی (درونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت.. ۴۷

جدول ۲-۲: عوامل محیطی (بیرونی) پیش برنده و باز دارنده خلاقیت.. ۴۸

جدول ۳-۲- طبقه‌بندی عمده استراتژی- ساختار. ۹۳

جدول ۳-۱: راهنمای امتیاز بندی پرسشنامه خلاقیت فیفر. ۹۶

جدول شماره ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار. ۱۰۳

جدول شماره ۴-۲: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. ۱۰۳

جدول ۴-۳ : نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران. ۱۰۴

جدول ۴-۴: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین تمرکز سازمانی و خلاقیت مدیران. ۱۰۵

جدول ۴-۵: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت مدیران. ۱۰۶

جدول ۴-۶: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه تحصیلات مدیران و خلاقیت.. ۱۰۶

جدول ۴-۷: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین سابقه کار و خلاقیت مدیران. ۱۰۷

جدول ۴-۷: نتایج آزمون اسپیرمن جهت بررسی رابطه بین وضعیت فرهنگی –محیطی سازمان و خلاقیت مدیران. ۱۰۸

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار ۳-۲-ساختارساده ۸۰

نمودار ۴-۲-بوروکراسی ماشینی.. ۸۱

نمودار ۵-۲-ساختاربوروکراسی حرفه ای.. ۸۲

نمودار ۶-۲-ساختاربخشی.. ۸۴

نمودار ۷-۲-ساختارادهوکراسی.. ۸۶

نمودار ۲-۲-سازمان درفرآیندتوسعه ازدیدگاه چندلر. ۹۰

 

 

 
۱-۱)        بیان مسئله

خلاقیت به عنوان نیاز عالیه بشری در تمام زندگی اومطرح بوده و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی

در فکر و اندیشه انسان، به طوری کهجایز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی در طرح جدید می شود. عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدوده علم و هنرمدیریت قرار می گیرد و مدیران می توانند پیدایش خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه ها وبستر مناسب همچون ساختار سازمانی مناسب، تسریع یا با ایجاد فضای

نامناسب آن را خنثیکنند (فیشانی، ۱۳۷۷). عوامل متعددی در درون یک سازمان بر توان خلاقیت و نوآوری افراد تأثیر

میگذارند. یکی از مهم ترین عوامل، تسهیل و تقویت توان خلاقیت ونوآوری در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات مناسب با اهداف مورد نظر است (صمدآقایی، ۱۳۷۸). ساختار سازمانی که رفتار خلاقانه (کشف فرصت، تسهیل فرصت، دنبال کردن فرصت) را تشویق می کند، عنصر اولیه برای ایجاد فرصت ذهنی جهت

اقدام به نوآوری در سازمان است. همانطور که «بورگل مان»[۱] اشاره می کند، زمینه ساختاری[۲] مکانیسم های مدیریتی متنوعی داراست که یک مدیریت خوب می تواند با دستکاری و اِعمال خلاقیت بر آن بر تفکرات

غالب عاملان استراتژی در سطوح عملیاتی و میانی سازمان تاثیرگذار باشد. ساختار سازمانی حمایتی جهت

خلاقیت بوجود می آورد. کلید ایجاد یک ساختار خلاقانه می تواند در برگیرنده چندین فاکتور اساسی از جمله

ترویج فرهنگ و جو درست باشد. یک جو خلاقیت که به ترویج وتسهیل فرصت ها کمک کرده و  انگیزه آن را

نیز در کارمندان پرورش می دهد تا ازفرصت های بوجود آمده در داخل یک ایدئولوژی (ایدئولوژی که کارمندان

به آن متعهد باشند و از این راه سرمایه اجتماعی بدست می آورند) استفاده بهینه نماید (اچولز و نیک[۳]،

).در این راستا تحقیق حاضر با در نظر گرفتن پتروشیمی بندر امام به عنوان مطالعه موردی پژوهش، به بررسی ارتباط ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران می پردازد.

 

۱-۲ ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خلاقیت به عنوان نتیجه انعطاف پذیری ساختاری و قدرت نوآوری در موفقیت هایسازمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است (صادقی مال امیری، نیکنام، ).خلاقیت نبض یک سازمان پویا و پیشرونده بشمار می آید، ساختار سازمانی منعطف و پذیرنده کارآفرینی و خلاقیت ضمن فرآهم سازی بستر شناخت تغییرات و تحولات، بر آنها تاثیر نهاده و شکل دلخواه را پدید می آورد. با توجه به تغییرات لازم، ضروری و اجتناب ناپذیر سازمان،

خلاقیت و نوآوری سازمان بع عنوان اصل اساسی و بنیادی جهت بقا و ماندگاری سازمان به حساب می آید؛ لذا در تحقیق حاضر نیز با تکیه بر این اهمیت و لزوم بقا و پیشرفت سازمان و توسعه ساختار سازمانی بر محور کارآفرینی و خلاقیت، به بررسی ارتباط ساختار سازمانی و خلاقیت  می پردازد.

 

۱-۳ ) اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) می باشد.

اهداف ویژه:

۱-                تعیین رابطه بین ………….. در میان مدیران پتروشیمی بندر امام

۲-                تعیین رابطه بین تمرکز سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امام

۳-                تعیین رابطه بین ………….. سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امام

۴-                تعیین رابطه بین…………….مدیران پتروشیمی بندر امام و خلاقیت انها

۵-                تعیین رابطه بین سابقه کار مدیران پتروشیمی بندر امام و خلاقیت انها

۶-                تعیین رابطه بین وضعیت فرهنگی – محیطی سازمان و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امام

۱-۴) سوالات تحقیق:

۱-                ایا بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امام رابطه معنادار وجود دارد؟

۲-                ایا بین تمرکز سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امامرابطه معنادار وجود دارد؟

۳-                ایا بین رسمیت سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امامرابطه معنادار وجود دارد؟

۴-                ایا بین تحصیلات مدیران پتروشیمی بندر امام و خلاقیت انهارابطه معنادار وجود دارد؟

۵-                ایا بین سابقه کار مدیران پتروشیمی بندر امام و خلاقیت انهارابطه معنادار وجود دارد؟

۶-                ایا بین وضعیت فرهنگی – محیطی سازمان و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امامرابطه معنادار وجود دارد؟

۱-۵) فرضیه های تحقیق:

۱-                بین پیچیدگی سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امام رابطه معنادار وجود دارد.

۲-                بین تمرکز سازمانی و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امامرابطه معنادار وجود دارد.

۳-                بین ………… و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امامرابطه معنادار وجود دارد.

۴-                بین تحصیلات مدیران پتروشیمی بندر امام و خلاقیت انهارابطه معنادار وجود دار.

۵-                ا بین سابقه کار مدیران پتروشیمی بندر امام و خلاقیت انهارابطه معنادار وجود دارد.

۶-                بین وضعیت فرهنگی – محیطی سازمان و خلاقیت در میان مدیران پتروشیمی بندر امامرابطه معنادار وجود دارد.

۱-۶) جامعه آماری :

جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران و کارشناسان ارشد پتروشیمی بندر امام تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر از نوع تصادفی ساده بوده و حجم نمونه ۴۷ نفر می باشد.

 
۱-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها

در  این پژوهش، داده های آماری گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss پردازش می شود و برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد استفاده قرار می گیرد. یافتههای تحقیق با استفاده از روش های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و همبستگی رتبه ای اسپیرمن تجزیه و تحلیل می گردد.

 

۱-۸) تعریف واژه ها

ـ ساختار سازمانی

ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخش ها و اجزاء یک سازمان می باشد(Cyert & March, 2007: 151).

ـ خلاقیت

خلاقیت یعنی ارائه فکر و طرح نوین برای بهبود و ارتقاء آمیت یا آیفیت فعالی تهای سازمان؛ مثلاً افزایش بهره وری،افزایش تولیدات یا خدمات، کاهش هزینه ها، تولیدات یا خدمات از روش بهتر، تولیدات یا خدمات جدید و غیره.

روبرت جی استرنبرگ و لیندکای اوهارا در بررسی های خود شش عامل را در خلاقیت افراد مؤثر دانسته‌اند:

١- دانش: داشتن دانش پایه ای در زمین های محدود و آسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی.

٢- توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسائل.

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام

٣- سبک فکری: افراد خلاق عموماً در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد، سبک فکری ابداعی رابر می گزینند.

۴- انگیزش: افراد خلاق عموماً برای به فعل در آوردن ایده های خود برانگیخته می شوند.

۵- شخصیت: افراد خلاق عموماً دارای ویژگ یهای شخصیتی مانند مصر بودن، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند.

۶- محیط: افراد خلاق عموماً در داخل محیط های حمایتی بیشتر امکان ظهور می یابند.

ـ کارآفرینی

بهترین تعریفی که می توان از کارآفرینی ارائه کرد این است که کارآفرینی عبارتست از :فرآیند نوآوری و بهره گیری از فرصتها با تلاش و پشتکار بسیار و همراه با پذیرش ریسکهای مالی ، روانی و اجتماعی که البته با انگیزه کسب سود مالی ، توفیق طلبی ، رضایت شخصی و استقلال صورت می پذیرد (Hisrich,2002).

R      عدم کفایت تسهیل گر در پرسش از پرسش شوندگان. در این خصوص انتخاب تسهیلگر خبره در دستور کار قرار می گیرد.

R      عدم آشنایی پرسش شوندگان از آیتم های مورد سوال. در این خصوص قبل از پرسش و حین انجام از توضیحات غیر مداخله کننده استفاده می شود.

۱-۱۰)مراحل انجام تحقیق

در این تحقیق نخست در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شده است و در فصل دوم ادبیات نظری تحقیق ارائه می شود و در فصل سوم روش شناسی تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها بیان می شود و نهایتا در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

 

 


[۱]Burgelman

[۲]Structural context

[۳]Echols & neck

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام”

بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 643

قیمت : تومان129,000