فروشگاه

توضیحات

بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری

را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری

مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این

نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی

در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد وبرای این منظور فرضیه هایی به شرح زیر طراحی می گردد:

 فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری می کاهد .

فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

برای جمع آوری اطلاعات لازم  از پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای  لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شد .

آنگاه اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار spss 11/5  با آزمون آماری x2  در سطح اطمینان ۹۵ درصد تجزیه و تحلیل گردید. یافته های پژوهش عبارت است از :

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیرندگان تحت تأثیر قرار می دهد.

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری رادر تصمیم گیری افزایش می دهد.

 گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری

 می کاهد .

گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

ومدیران شرکتها ی ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه نمی‌باشند .

 ۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

     فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ دیباچه………………………………………………………………………………………………………………….

۲

۱-۲ بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش………………………………………………………

۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….

۵

۱-۴ هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

۶

۱-۵ نوع طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………….

۶

۱-۶ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………….

۷

۱-۷ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

۷

۱-۸ جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….

۷

۱-۹ ابزار اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………………..

۸

۱-۱۰ قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………..

۸

۱-۱۱ محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………

۸

۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش…………………………………………………………………………………….

۹

۱-۱۳ ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………

 ۱۰

 

 

 
   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
    گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

۲-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

۱۲

۲-۱-۱ حسابداری و پیرامون آن……………………………………………………………………………..

۱۲

۲-۱-۲ هدف های صورتهای مالی……………………………………………………………………………

۱۴

۲-۱-۳ نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری………..

۱۴

۲-۱-۴ اهداف حسابداری ……………………………………………………………………………………….

۱۵

۲-۱-۵ گزارش های حسابداری………………………………………………………………………………..

۱۷

۲-۱-۶ صورتهای مالی و گزارشگری مالی……………………………………………………………….

۱۸

۲-۱-۷انواع گزارشهای مالی……………………………………………………………………………………..

۱۸

۲-۱-۸ استفاده کنندگان گزارشهای مالی………………………………………………………………….

۱۹

۲-۱-۹ ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری…………………………………………………………..

۲۲

    گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب

۲-۲ دیباچه …………………………………………………………………………………………………………….

۲۷

۲-۲-۱ تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………

۲۷

۲-۲-۲ وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان……………………………………………………

۲۸

۲-۲-۳ محدودیت های گزارشگری مالی سنتی…………………………………………………………

۲۹

۲-۲-۴ لزوم مدل جدید گزارشگری مالی…………………………………………………………………..

۳۱

۲-۲-۵ موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب………………………………

۳۲

۲-۲-۶ انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب………………………………………

۳۴

۲-۲-۷ ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………..

۳۷

۲-۲-۸ زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)

۳۹

    گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

۲-۳ دیباچه …………………………………………………………………………………………………………..

۴۱

۲-۳-۱ تاریخچه XBRL……………………………………………………………………………………….

۴۲

۲-۳-۲ تعریف XBRL…………………………………………………………………………………………..

۴۴

۲-۳-۳ علت بوجود آمدن XBRL………………………………………………………………………….

۴۵

۲-۳-۴ XBRL چگونه کار می کند…………………………………………………………………………..

۲-۳-۵ فرایند XBRL………………………………………………………………………………………………

۴۸

۵۰

۲-۳-۶ تاثیرات XBRL بر حسابرسی…………………………………………………………………….

۶۰

۲-۳-۷ XBRL و استانداردهای حسابداری…………………………………………………………….

۶۱

    گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

۲-۴ پژوهشهای برون از کشور ………………………………………………………………………………

۶۴

۲-۵ پژوهشهای درون  کشور………………………………………………………………………………….

۶۷

   

 فصل سوم: روش شناسی پژوهش

۳-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

۷۱

۳-۲ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..

۷۱

۳-۳تعیین حجم  نمونه…………………………………………………………………………………………….

۷۲

۳-۴ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….

۷۳

۳-۵ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….

۷۴

۳-۶ جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………

۷۴

۳-۷ ابزار اندازه گیری اطلاعات………………………………………………………………………………

۷۴

۳-۸ روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………

     ۳-۸-۱ روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………

      ۳-۸-۲ پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..

۷۵

۷۵

۷۶

۳-۱۰ آماره آزمون…………………………………………………………………………………………………..

۷۷

 

     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

۸۰

۴-۲ اطلاعات جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………

۸۱

۴-۳ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………

      ۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….

       ۴-۳-۲ آزمون فرضیه فرعی ۱………………………………………………………………………….

       ۴-۳-۳ آزمون فرضیه فرعی ۲…………………………………………………………………………..

       ۴-۳-۴ آزمون فرضیه فرعی ۳……………………………………………………………………………

       ۴-۳-۵ آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….

۸۷

۸۷

۹۰

۹۳

۹۶

۹۹

 

   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱ دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰۴

۵-۲ بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….

۱۰۴

      ۵-۲-۱ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… .                                                                     ۵-۲-۲نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..

       ۵-۲-۳ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۲………………………………………………………

       ۵-۲-۴ نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۳………………………………………………………

       ۵-۲-۵ نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم…………………………………………………..

۱۰۶

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۷

۱۰۸

۵-۳ پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش …………………………………………………………

۱۰۹

۵-۴ پیشنهادها برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………

۱۱۰

 

بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

 

 

فهرست نگاره ها

۲-۱ چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت……………………………………………………………………..

۲۹

۲-۲ مزایا و معایب PDF,HTML…………..بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………

۴۰

۳-۳ پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده………………………………………………………….

۷۳

۴-۴ توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………………..

۸۱

۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»……………………………………………………………………………………

۸۲

۴-۶ توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»……………………………………………………………………………..

۸۳

۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»……………………………………………………………………………….

۸۴

۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»……………………………………………………………………..

۸۵

۴-۹ توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»………………………………………………………………………….

۸۶

۴-۱۰ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری……….

۸۸

۴-۱۱ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل……………………………………………

۸۹

۴-۱۲ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………..

.

۹۱

۴-۱۳ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۱…………………………………………………..

۹۲

۴-۱۴ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………….

۹۴

۴-۱۵ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۲………………………………………………….

۹۵

۴-۱۶ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………………………………………

.

۹۷

۴-۱۷ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی ۳…………………………………………………

۹۸

۴-۱۸ توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب……………………………………………………………………………………………………………………………

.

۱۰۰

۴-۱۹ آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم……………………………………………..

۱۰۱

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 ۲-۱ جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب………………………………………………..

۲-۲ فرایند کلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی……………………………………………………

۳۰

۵۱

۳-۳ توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری۰۵/۰……….

۷۸

۴-۴ توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………

۸۱

۴-۵ توزیع فراوانی «سمت شغلی»…………………………………………………………………………..

۸۲

۴-۶ توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»………………………………………………………………………..

۸۳

۴-۷ توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»…………………………………………………………………………

۸۴

۴-۸ توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»………………………………………………………………

۸۵

۴-۹ توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»…………………………………………………………………..

۸۶

۴-۱۰ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 ,df=12………………………………………………………

۹۰

۴-۱۱ توزیع آزمون (x2) باa=0/05 , df=8 ……………………………………………………………

۹۳

۴-۱۲ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12……………………………………………………

۹۶

۴-۱۳ توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 , df=12……………………………………………………

۹۹

۴-۱۴ توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 , df=12………………………………………………….

۱۰۲

امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات[۱] رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است. به طوری که روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امکان مبادله الکترونیکی داده‌ها، کیفیت بالا، قیمت فوق‌العاده ارزان و رو به

کاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده‌تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به کاربرد و استفاده از تمام یا برخی از

روشهای نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا که به گفته گری ساندم[۲]رئیس پیشین انجمن حسابداران آمریکا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا کرده پس تهیه کنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه کننده اطلاعات پیشرفته و باکیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، ،۱).

شکی نیست که فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شرکتهای تهیه کننده اطلاعات و استفاده کنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل کلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الکترونیکی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال ۱۹۹۷  مکانیزم  جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت

گزارشگری مالی به هنگام[۳] سوق داده اند. بدین صورت که با استفاده از [۴]XBRL  سامانه  مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود.

بنابراین استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شرکت مراجعه کرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل کنند، حتی با استفاده از نرم افزارهای هوشمند[۵] [۶]ERP، [۷]HTML، [۸]XML، [۹]XBRL و … استفاده کنندگان می‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستکاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره‌ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR)    این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

۱-۲بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش

در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است که چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های کار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه کاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبکه های ارتباطی، خصوصی کردن و تجارتی کردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است.

تشکیلات شبکه ارتباطات جهانی به خوبی در رشد اینترنت و  وب سایت های جهانی به عنوان  زیر ساخت های  اطلاعات بین المللی ، قابل مشاهده است. اینترنت هرچند ۲۲ سال اخیر به اشکال مختلف موجود بوده است. اما در سالهای اخیر بسیار عمومی و بیش از سه و نیم میلیون سایت هم اکنون به استفاده کنندگان در دنیا خدمات ارائه می دهند. وب سایت‌ها منبع عمده انواع اطلاعات هستند که در انتقال اطلاعات کتابخانه ها ، روزنامه‌ها، کاتالوگ ها، فروشگاه‌ها و بروشورهای اطلاعات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند(د ژپسند ، ۱۳۸۲ ، ۲۲)

حسابداری زبان یک واحد تجاری است. چیزی که بدون آن واحدهای تجاری نمی‌توانند وجود داشته باشند. واحدهای تجاری می توانند بدون داشتن دفاتر اداری، تنخواه و‌ گاهی اوقات حتی بدون وجود کارمندان به فعالیت خود ادامه دهند لیکن بدون وجود یک سامانه حسابداری نمی‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهای

تجاری به دنبال کسب سود هستند و برای موفقیت در فرآیند کسب سود مجبور هستند که یک سامانه حسابداری کامل داشته باشند. باید سامانه ای وجود داشته باشد که بتواند قابلیت بهتری داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهای موجود ایمن تر و راحت‌تر باشد. (ثقفی و دیگران، ۱۳۸۴ ، ۶)

فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) [10] آن چنان همه چیز را در دنیای معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است که بدون تردید می توان همان عبارتی را که روزگاری درباره نفت گفته می شد درباره آن به زبان آورد: این که در هرچیز که پیرامون ما وجود دارد ردپایی از اطلاعات و فن آوری در آن دیده می شود. سازمانها و شرکتها

در عصر فن آوری پیشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتی یافته اند و شاید بیشترین تأثیر را از این دگرگونی ها پذیرفته اند. این موج تازه، نه تنها نظام های اطلاعاتی سازمانها را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون ساخته بلکه بر چگونگی انجام فعالیتها و حتی تقدم و تأخر فرآیند های انجام کار نیز آثار شگرفی داشته است. حسابداران بیش از همه مترصد پیامدهای دگرگونی دنیای ICT هستند زیرا چگونگی این دگرگونی ها مستقیماً با نحوه انجام وظایف روزمره‌شان و بهبود فرآیندهای انجام این امور مرتبط است.(عرب مازار یزدی، ۲۹،۱۳۸۴)

روند پر شتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت

در حوزه حسابداری، منجر به یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد. چند پرسش در این ارتباط مطرح می شود:

–  آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را برای تصمیم­گیری تحت تأثیر قرار دهد؟

– آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری شود؟

 – آیا گزارشگری مالی تحت وب باعث کاهش ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری می شود؟

– آیا گزارشگر ی مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری می شود؟

– آیا مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می باشند؟

 ۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

دگرگونی های پی در پی سه دهه اخیر در پهنه های گوناگون سیاسی و اقتصادی اگرچه بی‌سابقه و تکان دهنده بوده و بسیاری از معادلات موجود را در جهان بر هم زده است اما نمی توان آن را با دگرگونی ها و پیشرفت‌های گسترده و باور نکردنی فن آوری های مختلف و بیش از همه فن آوری های اطلاعات و ارتباطات

مقایسه کرد. دگرگونی های ICT نه تنها در ارتباط با نظام‌های اطلاعاتی درون سازمانی تغییرات زیادی را سبب شده ،بلکه  منجر به پیامدهای مهمی در چگونگی روابط اقتصادی، شیوه‌های کسب و کار و مبادلات میان شرکتها نیز شده است. آنچه امروز به عنوان تجارت الکترونیک یا کسب و کار الکترونیک در عرصه فعالیتهای

اقتصادی پدید آمده بیش از هر چیز محصول دگرگونی ها و پیشرفت‌های فن آوری اطلاعات و ارتباطات است

آثار اقتصادی این فضای جدید کسب و کار موجب به هم خوردن نسبت های رایج در توزیع سهم فعالیتها از مجموعه عملکرد اقتصادی شده است. مهم‌تر از آن، کسب و کار و تجارت الکترونیک بر نوع اطلاع رسانی و حتی نوع نیازهای اطلاعاتی افراد ذینفع در ارتباط با سازمانها و شرکتهای گوناگون نیز آثار بسیاری بر جای نهاده است.

توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی بشر امروز و عملیات سازمانها را همراه با هم تحت تأثیر قرار داده است، اما در سازمانهای امروز شاید کمتر فعالیتی به اندازه کاری که حسابداران و سامانه های اطلاعاتی حسابداری انجام می دهند از آثار و تبعات این جهش‌های علمی و فنی تأثیر پذیرفته باشد. تمام فعالیت حسابداران با داده ها و اطلاعات عجین است و نمی توان اثرگذاری شگرف دگرگونی های ICT بر این فعالیتها را نادیده گرفت.( عرب مازار یزدی ،،۲۸)

روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند.

۱-۴ هدف پژوهش

هدف پژوهش ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد.نیاز روزافزون استفاده کنندگان اطلاعات مالی به اطلاعات مالی به موقع و قابل اعتماد و نیز حرکت به سوی گزارشگری الکترونیکی با استفاده از پیشرفتهای فن آوری اطلاعات است که گزارشگری مالی تحت وب نمونه بارز آن می باشد و نیز بسط پژوهش در رابطه با گزارشگری مالی تحت وب و ارزیابی اثرات گزارشگری مالی تحت وب بر هر یک از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری و نشان دادن آثارآن به موقعیت های مطلوب در محیط های تجاری بعنوان نقطه آغازی برای پذیرش گزارشگری مالی تحت وب می باشد.

۱-۵ نوع طرح پژوهش:

براساس هدف؛ پژوهشهای علمی را می توان به دو گروه بنیادی و کاربردی تقسیم کرد. در تقسیم بندی بالا، پژوهش حاضر در گروه پژوهشهای کاربردی قرار می گیرد. پژوهشهای کاربردی پژوهشهایی هستند که با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط پژوهشهای بنیادی فراهم شده اند؛ برای رفع نیازمندی های بشر مورد استفاده قرار می گیرند.

۱-۶ فرضیات پژوهش:
فرضیات این پژوهش عبارتند از:
فرضیه اصلی اول: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی های کیفی اطلاعات را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار می دهد.

فرضیه فرعی ۱: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه فرعی ۲: گزارشگری مالی تحت وب از  ویژگی کیفی قابلیت اعتماداطلاعات حسابداری  در تصمیم گیری می کاهد .

فرضیه فرعی ۳: گزارشگری مالی تحت وب ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری را در تصمیم گیری افزایش می دهد.

فرضیه اصلی دوم: مدیران شرکتها با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می‌باشند.

پژوهش حاضر به روش قیاسی – استقرایی انجام شده است به این معنی که از روش قیاسی به مطالعات

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه ای ، مقالات ، اینترنت و برای قبول یا رد آزمون فرضیات از راه استقرایی به جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود این پژوهش نیز به صورت پیمایشی و میدانی انجام می گیرد و از نوع کاربردی است .

جمع آوری اطلاعات برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات با استفاده از پرسشنامه صورت  می گیرد .

ابزار اندازه گیری بر اساس پرسشنامه با مقیاس طیف لیکرت ۵ گزینه ای استفاده شده است با توجه به اینکه در این مقیاس اندازه گیری پاسخها به صورت کیفی بوده (خیلی زیاد ، زیاد ، متوسط ، کم و خیلی کم) بنابراین برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی برای هر کدام از گزینه ها اوزان (۵-۱) انتساب داده شده است .

۱-۱۰ قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: گزارشگری برون سازمانی، گزارشگری مالی تحت وب و زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL).

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال ۱۳۸۶ می باشد.

قلمرو مکانی: از آنجا که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ استفاده از

سامانه های اطلاعاتی حسابداری، نسبت به شرکتها و موسسات خارج از بورس دارای برتری نسبی هستند و با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات این شرکتها نسبت به سایر شرکتها با سهولت بیشتری صورت می گیرد، بنابراین جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۱-۱۱ محدودیت پژوهش:

در این پژوهش ، عوامل محدود کننده ای وجود داشته است که اهم آن عبارتند از:

۱-    در قلمرو مکانی و در کشور جمهوری اسلامی ایران از گزارشگری مالی تحت وب در عمل بسیار کم استفاده می شود .

۲-    جدید بودن موضوع در گردهمایی های عمومی کشور .

بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

۳-    محدودیت های ذاتی پرسشنامه.

۱-۱۲ واژگان تخصصی پژوهش:

سامانه (System): مجموعه ای از عوامل وابسته و پیوسته را که نظام ارتباطی مشخص دارند و برای رسیدن به اهدافی مشترک در تعاملند.(صرافی زاده، ۵۶،)

اینترنت (Internet): یک سامانه ارتباطی و اطلاعاتی همه منظوره بین المللی.

مرورگر (Browser): برنامه ای که برای بازبینی و دیدن سایت ها در صفحات گسترده جهانی (اینترنت) استفاده می شود.(صرافی زاده ، ،۱۰)

 پیوند ابر متنی (Hyperlink): برقراری پیوند فیزیکی بین بخشی از یک متن با بخش دیگری از همان متن یا متن، تصویر یا هر پرونده دیگر را پیوند ابر متنی می نامند .                                              زبان علامت گذاری فوق متن (HTML): برای نمایش داده بر روی صفحات اینترنتی طراحی شده و بر چگونگی نمایش تمرکز دارد.(خلیلی ،۱،)

زبان علامت گذاری گسترش پذیر (XML): برای توصیف داده طراحی شده است و بر آنچه از نوع داده است تمرکز دارد. این زبان در واقع نوع پیشرفته HTML است و مزیت آن بر HTML این است که این زبان گسترش پذیر است. گسترش پذیر بودن به این معنی است که در تاریخ های بعدی می توان اطلاعات جدیدی را به آن افزود. (خلیلی ،۱،۱۳۸۴)

زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL): یک زبان گزارشگری مبتنی بر XML است که برای گزارشگری اطلاعات مالی استفاده می شود.

گزارشگری مالی تحت وب (Web-Based Financial Reporting):منظور از گزارشگری مالی تحت وب استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است. .( عرب مازار یزدی ،،۳۲)
۱-۱۳ ساختار پژوهش:

فصل اول: کلیات پژوهش

شامل بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، نوع طرح پژوهش فرضیه های پژوهش، روش پژوهش، روش های گردآوری اطلاعات، محدودیت های پژوهش، قلمرو پژوهش و واژگان تخصصی پژوهش می باشد.

 


[۱]– Information Technology

[۲] – Gary Sundem

[۳] – On-Line Continuous Financial reporting

۲ – زبان  گزارشگری  مبتنی  بر  XBR  است  که برای انتقال اطلاعات حسابداری به شبکه های جهانی وب مورد استفاده قرار میگیرد.

[۵] – Intelligent Software

[۶] – Enterprise Resource Planning

[۷] – Hypertext Markup Language

[۸] – Extensible Markup Language

[۹] – Extensible Business Reporting Language

[۱۰]

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری”

بررسی تاثیر گزارشگری مالی کامپیوتری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1168

قیمت : تومان29,500