فروشگاه

توضیحات

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

چکیده تحقیق :

در تحقیق حاضر که با عنوان بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک

گروه صنعتی نیرو محرکه صورت گرفته است ، پس از بررسی تعاریف ، تاریخچه و تئوری مفاهیم مربوطه و مروری بر

پیشینه تحقیق در فصول اول و دوم (کلیات تحقیق و مبانی نظری) در فصل سوم (روش تحقیق)

متعاقب آشنایی با سازمان صنعتی نیرو محرکه و مروری اجمالی بر خط مشی ، سیاستها و استراتژی های آن سازمان و

همچنین مطالعه تئوری و عملی ارتباط میان متغیر مستقل (فناوری اطلاعات) و متغیر وابسته (فرآیند برنامه ریزی استراتژیک)

و ارزیابی ارتباط معنی دار میان این مفاهیم پرداخته شده است . روش تحقیق بصورت کتابخانه

ای و میدانی بوده است و بر اساس روشهای آماری سعی شده است تا نتایج حاصل

از نمونه استنتاجی باشد . جمع آوری اطلاعات نیز به واسطه بهره گیری از پرشش نامه صورت گرفته است ، به منظور جمع آوری

داده های مورد نیاز پرسش نامه نهایی درباره رابطه فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استراتژیک

با در نظر گرفتن مقیاس فاصله ای (لیکرت) بعنوان مقیاس اندازه گیری طراحی و تکمیل گردیده است . در فصل چهارم برای

اثبات یا رد فرضیه های تحقیق از شاخص های سنجش رابطه بین متغیرها استفاده شده است ،

روایی این تحقیق با اتخاذ تدابیری چون انجام بررسی های جامع و کامل در مورد انتخاب گروه هدف که با مشورت

متخصصین مربوطه صورت گرفته است و همچنین نظر‌سنجی از کل جامعه آماری تائید می گردد .

پایایی آن نیز از طریق آزمون کرونباخ با ضریب تقریبی ۸۷% محاسبه گردیده است . در فصل پنجم هم پس از مروری اجمالی بر تحقیق و بررسی نتایج حاصله و ارائه پیشنهاداتی از جمله عناوین مرتبط برای تحقیقات آتی خاتمه می یابد .

۱۶۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

 

فهرست مطالب :

فصل اول:
کلیات تحقیق
چکیده تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- موضوع تحقیق
۱-۴- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۶- فرضیات تحقیق
۱-۷- قلمرو مکانی تحقیق
۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق
۱-۹- روش تحقیق
۱-۱۰- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
۱-۱۱- ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها (اطلاعات)
۱-۱۳- چارچوب نظری تحقیق
۱-۱۴- ادبیات موضوع تحقیق (پیشینه تحقیق)
۱-۱۵ مدل تحلیلی تحقیق
۱-۱۶- شرح واژه ها و اصطلاحات بکار گرفته شده در تحقیق
۱-۱۷- محدودیت های تحقیق
فصل دوم :
مبانی نظری تحقیق
۲-۱- بخش اول : فناوری اطلاعات
۲-۱-۱- تاریخچه فناوری اطلاعات
۲-۱-۲- تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران
۲-۱-۳- تعاریف فناوری اطلاعات
۲-۱-۴- بکارگیری فناوری اطلاعات
۲-۱-۵- پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها
۲-۱-۶- کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانها
جدول ۲-۱٫ مدل کاربرد فناوری اطلاعات «نولان»

جدول ۲-۲٫ مدل کاربرد فناوری اطلاعات «گالیرز» و «ساترلند»

جدول ۲-۳٫ کاربردهای فناوری اطلاعات از نظر «هیکس»
۲-۱-۷- تأثیر تغییرات فناوری اطلاعات
۲-۱-۸- تأثیرات فناوری اطلاعات بر جامعه
۲-۱-۹- تأثیرات فناوری اطلاعات بر افراد
۲-۱-۱۰- تأثیرات فناوری اطلاعات بر سازمانها
۲-۱-۱۱- تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سامانی
۱- ساختار
۲- فرآیندهای کاری
۳- ارتباطات
۴- روابط میان سازمانی
جدول ۲-۴- : متغیرهای طراحی سنتی و فناوری اطلاعات
۲-۱-۱۲- نقش فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد سازمانها
۲-۱-۱۳- کاربرد فناوری اطلاعات در یادگیری و تدریس
۲-۱- ۱۴- ابعاد و جنبه های گوناگون فناوری اطلاعات
۲-۲- بخش دوم : سیستمهای اطلاعاتی
۲-۲-۱- اهمیت اطلاعات برای مدیریت
۲-۲-۲- تعریف سیستم اطلاعات
– اطلاعات
۲-۲-۳- سیر تکامل سیستمهای اطلاعات
۲-۲-۴- فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
۲-۲-۵- سیستم اطلاعات مدیریت MIS:
۲-۲-۶- انواع سیستم های اطلاعات :
۲-۲-۷- سیستم پردازش تعاملات : (TPS)
۲-۲-۸- سیستم گزارشات مدیریت : (MRS)
۲-۲-۹- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری : (DSS)
۲-۲-۱۰- سیستم خبره : (ES)
۲-۲-۱۱- سیستم پشتیبانی تصمیم گیری گروهی : (GDSS)
۲-۲-۱۲- سیستم اتوماسیون اداری : (OA)
۲-۲-۱۳- سیستم پشتیبانی مدیران ارشد : (ESS)
۲-۳- بخش سوم : برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
۲-۳-۱- ماهیت و تعاریف برنامه ریزی
۲-۳-۲- لزوم برنامه ریزی
۲-۳-۴- ویژگیهای یک برنامه ریزی خوب

۲-۳-۵- ماهیت و ارزش برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

۲-۳-۶- تعاریف و مفاهیم اساسی برنامه ریزی یا مدیریت استراتژیک
۲-۳-۷- ماهیت استراتژی
۲-۳-۸- اهمیت استراتژی و فواید آن برای سازمان
۲-۳-۹- سطوح مختلف استراتژی
۲-۳-۱۰- مروری بر اجزاء فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
۲-۳-۱۱- ابعاد تصمیمات استراتژیک
۲-۳-۱۲- ویژگیهای تصمیمات مدیریت استراتژیک
۲-۲-۱۳- مزایای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
۲-۳-۱۴- خطرهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
۲-۳-۱۵- نظرات مدیران اجرایی درباره مدیریت استراتژیک
۲-۳-۱۶- مدیریت استراتژیک در ایران
۲-۳-۱۷- ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک
۲- مدل تجزیه و تحلیل سوالات بحرانی

۱- تدوین ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموریت ، آرمان ، چشم انداز آرمانی ، مطلوب
و متحمل)
۳- مدل برنامه ریزی دیاگرام اهم
۴- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)
۵-ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)
۶- ماتریس داخلی و خارجی (IEM)
۷- ماتریس بررسی مقایسه ای رقابت (CPM)
۸- مدل تحلیل (SWOT): (& opportunities & Threas Weakness &
Streng ths)
۲-۴- بخش چهارم : هماهنگی استراتژیکی و اطلاعاتی
۲-۴-۱- مقدمه
۲-۴-۲- سیر تاریخی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و برنامه ریزی

۲-۴-۳- پیوند فناوری اطلاعات واستراتژیهای کسب کار
۲-۴-۴ ویژگیهای برنامه ریزی استراتژیک IS/IT
۲-۴-۵- چشم انداز برنامه ریزی استراتژیک IS/IT
۲-۴-۶ سطوح متفاوت دربرنامه ریزی استراتژیک IS/IT
۲-۴-۷ تنظیم و همراستا نمودن فناوری واطلاعات با برنامه‌های سازمانی
۲-۴-۸- چار چوب همترازی استراتژی کسب وکارو فناوری اطلاعات هندرسن
وون کاترامن
۱- استراتژی کسب و کار
۱- استراتژی فناوری اطلاعات

۲- زیرساختها و فرآیندهای سازمانی
۳- زیر ساختها و فر آیندهای سیستمهای اطلاعاتی
۲-۴-۹- چارچوب همترازی استراتژی کسب و کار فناوری اطلاعات لوفتمن
۲-۴-۱۰- چارچوب همترازی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات مائز
اجزاء چارچوب عمومی مدیریت اطلاعات
۱- استراتژی ،حوزه کسب وکار
۲- استراتژی ،اطلاعات وارتباطات
۲-۴- ۱۱- فرآیند برنامه ریزی استراتژیک IS/IT
۲-۴-۱۲ چالشهای برنامه ریزی استراتژیک IS/IT در ایران

 

-۱- مقدمه :

 توسعه پر شتاب و شدید فناوری اطلاعات که از سالها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد

منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامع گردیده است . از این رو فناوری اطلاعات به عنوان

عامل پر قدرت تغییرات اقتصادی و اجتماعی شناخته می شود . این فناوری به دلیل قابلیتی که

در دگرگون ساختن راههای سازماندهی ، فعالیتها ، شیوه انجام فعالیتها و

حتی ماهیت خودکار دارد در اکثر سازمانها بصورت گسترده ای بکار گرفته شده است . [۱]

فن آوری اطلاعات ابزار قدرتمندی است که بعنوان اهرمی برای طراحی دوباره فرآیندی کسب و

کار در سازمان ها بکار می رود و این امکان را به سازمانها می دهد که بجای بهبود مقطعی

و تدریجی و ضعیف موجود سیستم های جدید و یکپارچه ایجاد نمایند . امروزه سازمانها هر چه بیشتر به سمت یکپارچه شدن سیستم ها حرکت می کنند و با استفاده از مدیریت سیستم های اطلاعاتی بستر مناسبی

را برای بکار گیری و پشتیبانی اطلاعات توسعه می دهند و با استفاده از قابلیت ها و امکانات تکنولوژی های موجود قابلیت های رقابتی فراوانی برای خود ایجاد می کنند [۲].

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

از سوی دیگر شاهد هستیم جهان در راستای ورود به قرن بیست و یکم شاهد تحولات

بسیار عظیمی بوده است . یکپارچه شدن کشورهای اروپایی با تشکیل اتحادیه اروپا ، سامان یافتن پیمانهای اقتصادی در قاره

آمریکا و افزایش حضور کشورهای خاور دور در عرصه بازارهای جهانی ، نوید از رقابتی

سهمگین در عرصه تجارت بین الملل می دهد . با توجه به شرایط مطروحه می توان گفت حضور در بازار ها میسر نخواهد بود مگر به

مدد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک . امروزه دیگر برنامه ریزی استراتژیک از نگرش سنتی خارج شده است و تنها با داشتن اطلاعات داخلی از سازمان نمی توان از این نوع برنامه ریزی نتیجه مطلوب دریافت کرد . در

ارتباط با بکارگیری تئوریها و تکنیکهای برنامه ریزی استراتژیک لازم است که ضمن شناخت جامع در ابعاد مختلف آن ، یک شناخت جامع از سطح توسعه صنعتی در کشور و فرهنگ حاکم بر آن نیز وجود داشته باشد . بدیهی است تنها با داشتن مقدمات فوق می توان اقدام به ارائه طرحهای کاربردی و مناسب نمود . [۳]

دسترسی به یک نگرش جامع در باره محیط پیرامون سازمان ، تهدیدات و فرصتهای

موجود در اطراف سازمان و همینطور بررسی انواع محیط بازاریابی ، محیط سازمانها ، خود سازمانها اعم از ارزشها ، اهداف و ساختار

سازمانی میسر نخواهد شد مگر با استفاده از تکنولوژی و فناوری اطلاعات . در اینجاست که اگر فناوری اطلاعات به کمک برنامه ریزان استراتژیک سازمانها بیاید می تواند به این برنامه ریزان توان استفاده کردن بهینه از امکانات را بدهد و برای سازمانهای بهره مند از این فناوری مزیتهائی از جمله مزیت رقابتی را بهمراه داشته باشد .

پژوهش فوق درصدد است چگونگی تاثیر بکار گیری فناوری اطلاعات را در فرآیند برنامه ریزی

استراتژیک مورد ارزیابی قرار دهد و اشاره ای داشته باشد به سازمانی که در این فرآند از فناوری اطلاعات بهره مند بوده و در مقابل سازمانهای مشابهی را مثال بزند که از این فناوری در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک عاید سازمانها می شود را فهرست خواهد کرد .

۱-۲- بیان مسئله :

مسئله اصلی در تحقیق مورد نظر این است که : آیا وجود و بکارگیری فناوری اطلاعات

در سازمان صنعتی نیرو محرکه توانسته است در روند برنامه ریزی استراتژیک این سازمان تغییرات اعمال کند ؟ چه تغییراتی را اعمال کرده است و چگونه استراتژی های کلان و تجاری این سازمان را دگرگون ساخته است ؟

همانطور که در مقدمه گفته شد توسعه سریع فناوری اطلاعات در سراسر جهان منجر به

کاربرد وسیع این فناوری در ابعاد گوناگون گردیده است . اثرات بکارگیری (IT) در سازمان بطوری است که در جهان امروز تکنولوژی اطلاعات امکان سودمندی و کار آمدی اطلاعات را ممکن ساخته است . گفته می شود بکارگیری فناوری اطلاعات توانائی سازمان را افزایش می دهد . با این وجود چنین

پیشرفتهایی اغلب سبب بهبودی عملکرد مالی سازمانها نمی شود ، ساز و کار و برنامه استراتژیک خاصی مورد نیاز است تا به این اهداف اساسی در بکار گیری تکنولوژی اطلاعات در سازمان دست یافت .

فناوری اطلاعات با رشد و گسترش سریع و نوآوری های خود توانسته است مزایای بسیاری

را برای سازمانها به ارمغان آورد و در بسیاری از موارد خود موجب ایجاد برتری رقابتی سازمان نسبت به سایرین گردد .

برخورداری از مزیت ها و نتایج فناوری اطلاعات بکارگیری فناوری اطلاعات و عدم وجود نتایج مطلوب و مورد انظار غالباً به دلیل فقدان نگرش برنامه ریزی نیاز به ارزیابی صحیح موقعیتها ، بررسی راه حلها و انتخاب بهترین راه

حل جهت اجرا دارد . امروزه پیوند بسیار نزدیکی میان برنامه ریزی استراتژیک سازمانی و

فناوری اطلاعات وجود دارد . به صورتی که تعیین تقدم بین آنها عملاً مشکل است . فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل در ایجاد برتری رقابتی می تواند اهداف سازمانی را تحت الشعاع قرار داده و تغییر جهت نسبت به شیوه انجام کسب و کار را به همراه داشته باشد .

امروزه دیگر نمی توان تکنولوژی اطلاعات را چیزی جدا از باقی فعالیتهای یک سازما

ن دانست ، امروزه باید بعد از طراحی استراتژی کلان سازمان به طراحی استراتژی کلان سازمان به طراحی استراتژی برای تکنولوژی اطلاعات دست زد که بدون توجه به هر مسئله دیگری با استراتژی کلان سازمان متناسب و هماهنگ باشد . در چنین نگرشی محرک استراتژیک از تکنولوژی اطلاعات حمایت می کند و بلعکس.[۴]

در نهایت روند برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان تکنولوژی محور با فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در یک سازمان معمولی تفاوت بسیاری خواهد داشت .

۱-۳- موضوع تحقیق :

موضوع تحقیق بررسی چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک در گروه صنعتی نیرو محرکه می باشد که در دفتر مرکزی ، دفتر سازه های خود کفائی و یکی از کارخانه های این سازمان که در هشتگرد واقع شده است صورت خواهد گرفت .

۱-۴- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق :

از آنجائیکه استفاده از فناوری اطلاعات در طراحی و برنامه ریزی استراتژیک سازمان و هماهنگ کردن این دو فاکتور می تواند مفهومی بنام مزیت رقابتی را برای سازمان نیرو محرکه به ارمغان آورد و این سازمان را در

شرایطی قرار دهد که یک قدم از سایر رقیبان پیش بیفتد و آن را قادر می سازد که بتواند به

تغییرات پیچیده محیطی پاسخ دهد و در محیط رقابتی باقی بماند و بتواند فعالیت کند ، این موضوع برای گروه صنعتی نیرو

محرکه اهمیت ویژه ای دارد . این سازمان برای تدوین استراتژی های کلان خود باید ارزیابی درستی

از عوامل خارجی (تهدیدات و فرصتها) و عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف ) (SWOT) داشته باشد و در صورتیکه

فناوری اطلاعات را با سایر استراتژی های سازمان بیامیزد می تواند در انجام بهتر امور موفق گردد در همین جاست که این سازمان می تواند به برتری رقابتی و به دنبال آن به برتری استراتژیکی دست یابد . فناوری

اطلاعات می تواند مانعی برای ورود رقبای جدید به بازار باشد . فناوری اطلاعات می تواند این سازمان را مشتری محور کند . فناوری اطلاعات می تواند در ساختار سازمانی نیرو محرکه تغییرات ایجاد کند . با کمی ژرف اندیشی می توان به نقش کلیدی فناوری اطلاعات هنگام تدوین استراتژی های کلان سازمانی در برنامه ریزی استراتژیک پی برد .

۱-۵- اهداف تحقیق :

اهدافی که پروژه فوق دنبال می کند عبارتند از :

۱- مشخص کردن حوزه تجاری و استراتژیکی برای سازمان مذکور که عبارت است از (استراتژی تجاری و زیر ساختارهای تجاری) و مشخص کردن حوزه فناوری اطلاعات که عبارت است از (استراتژی فناوری اطلاعات و زیر ساختارهای فناوری اطلاعات) بصورت واضح ، دقیق و روشن .

۲- ایجاد توازن و هماهنگی بین استراتژی اطلاعات و ماموریت کلی و استراتژی کلان سازمان جهت رساندن آن به برتری رقابتی و به دنبال آن برتری استراتژیکی .

۳- تجزیه و تحلیل و تا حدودی تامین نیازهای اطلاعاتی سازمان و طراحی پروژه ها از طریق

ایجاد تعامل بین حوزه تجاری و حوزه فناوری اطلاعات که در نهایت به حمایت و پشتیبانی از سازمان می انجامد ، زیرا تا نیازهای اطلاعاتی در سازمان نهادینه نشود با هیچ درجه اطمینان نمی توان در بکار گیری فناوری اطلاعات پیشرفتی حاصل نمود .

۴- فراهم کردن امکاناتی برای سازمان نظیر ( بررسی محیط خارجی مثل شرایط کلی اقتصادی ، بررسی محیط سازمان مثل محیط اقتصادی که سازمان در آن فعالیت می کند ، بررسی بازاریابی مثل تجزیه و تحلیل SWOT (نقاط موقت – ضعف – تهدیدات – فرصتها) و تجزیه و تحلیل PEST (شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی – تکنولوژی) و بررسی خود شرکت از نظر ارزشها ، اهداف ، ساختار سازمانی با استفاده از فناوری اطلاعات در سطح بالاتر از سایر سازمانهای موجود در صنعت مشابه

۱-۶- فرضیات تحقیق :

۱-۷- قلمرو مکانی تحقیق :

قلمرو مکانی پروژه فوق سازمان صنعتی نیرو محرکه می باشد که پایان نامه مذکور در دفتر مرکزی سازمان (دفتر سازه های خود کفائی) و یکی از کارخانه های این سازمان در هشتگرد در سطوح عالی ، میانی و بخشهای مربوطه به انجام می رسد .

۱-۸- قلمرو زمانی تحقیق :

در این تحقیق سعی می گردد موضوع برنامه ریزی های انجام شده طی (۵)

سال گذشته در سازمان صنعتی نیرو محرکه به منظور دستیابی به نگرش استراتژیک مدیران در تدوین برنامه استراتژیک مورد مطالعه قرار گیرد هر چند این تحقیق از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۵ شروع گردیده است .

 


[۱] – علیدوستی سرویس – طراحی و تبیین مدل عوامل کلیدی موثر بر کاربرد iT در ادارات دولتی (استان فارس)- پایان نامه تحصیلات دکتری – دانشگاه تهران – تیرماه – صفحه ۲

[۲] – صنایعی علی –  iT برای مدیران– انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان – بهار -صفحه ۱۳

[۳] پیشکار نوید – بررسی اجرای برنامه ریزی استراتژیک و تأثیر آن بر عملکرد شرکت پایان نامه تحصیلات کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد – صفحه ۱-

[۴] کلارک استیو – مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی – ترجمه دکتر محمد اعرابی و داوود یزدی – انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی – صفحه

-۳-۱۶- مدیریت استراتژیک در ایران :

آغاز پیدایش اندیشه حل مسائل اقتصادی و اجتماعی از طریق برنامه ریزی در ایران به قبل از جنگ جهانی دوم بر می گردد .

بدین ترتیب که در سال ۱۳۱۶ هجری شمسی مجمعی بنام شورای اقتصادی به قصد آنکه این مهم را تعهد کند . تشکیل یافت . ولی متأسفانه آتش جنگ جهانی دوم و وضع نابسامان اقتصادی التهابی را در کشور ایجاد نمود که ادامه کار شورای مذکور به سامان نرسیده رها شد . تا اینکه پس از پایان جنگ احیاء ارکان اقتصادی و

اجتماعی مملکت و حرکت به جانب هدفهای توسعه اقتصادی و اجتماعی بصورت ترکیب سلسله طرحهای هماهنگ و عمرانی به تنظیم برنامه های منظم و منطبق با موازین علمی را ایجاب مینمود . بدان جهت در اوایل سال ۱۳۲۵ نیاز به برنامه ریزی احساس شد و دو موضوع هدف برنامه قرار گرفت .

الف) بهبود و اصلاح وضع کار خانجات دولتی

ب) تنظیم یک برنامه توسعه اقتصادی برای کشور .

برای نیل به هدف اول بانک صنعت و معدن ایران تأسیس شد . در اجرای هدف دوم هیاتی به نام کمیته برنامه ریزی تشکیل شده تا بر اساس طرحهای وزارت خانه ها ، برنامه ای برای مدت هفت سال تهیه و تنظیم کند

. هیئت مزبور پس از بررسیهای لازم برنامه ۶۲ میلیارد ریالی تنظیم نمود . بعد معلوم گشت که وضع مالی کشور اجازه این برنامه را نمی دهد و باید به وام خارجی اقدام نمود . لذا در همان سال از بانک بین المللی ترمیم

و توسعه درخواست وام شد ولی بانک مزبور پس از بررسی کامل و همه جانبه ، طرح ها و برنامه های ارائه شده را فاقد خصوصیات اقتصادی قانع کننده برای بانک یافت . بدان جهت پرداخت وام را موکول به ارائه برنامه

ای نمود که با در نظر گرفتن تمام جزئیات و محاسبات آماری دقیق و علمی باشد . بنابراین از طرف دولت

شرکت «موریس نورسن» برای تنظیم یک برنامه صحیح پس از مطالعات لازم دعوت بکار گردید و آن شرکت در سال

۱۳۲۶ گزارش کار خود را به نام «برنامه توسعه و عمران ایران» تقدیم دولت نمود ولی باز هم مشاهده شد منابع مالی ، انسانی و تکنیکی این برنامه نیز خارج از مقدورات موجود کشور است . بدین لحاظ اجرای آن امکان

پذیر نمی شود و بالاخره پس از بررسی مجدد طرح شرکت مزبور بوسیله برنامه ریزان ، برنامه ای بنام «برنامه هفت ساله » در بهمن ۱۳۲۷ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید و به اجرای مفاد آن سازمان برنامه

ای تاسیس و شروع بکار کرد که پس از پایان مدت برنامه اول بلافاصله برنامه های دوم

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

و سوم تا برنامه پنجم ادامه یافت . در سال ۱۳۵۷ بعد از انقلاب اسلامی ، جنگ تحمیلی به مدت ۸ سال به دولت وقت امکان

تدوین برنامه ای منسجم را که رشد و پویایی بیشتری برای کشور فراهم سازد نداد . اما بعد از جنگ دولت با توجه به مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ به برنامه بازسازی اقتصاد کشور پرداخت . بنابر این در این نحوه برخورد با مشکلات می بایست اهداف و خط مشی های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور بطور مشخص و دقیق و الویت بندی شده و در راستای تحلیل روند موجود مشکلات در سالها آتش ، تعیین

می شود . که در نهایت منجر به تصویب مجموعه اهداف و خط مشیء های برنامه اول توسعه اقتصادی کشور در شوراول مجلس گردید . بدین ترتیب برنامه پنج ساله اول بین سالهای (-) هجری شمسی اجرا و برنامه دوم از سال (۷۷-۱۳۷۳) اجرا و به تبع آن برنامه سوم اجرا و برنامه چهارم در حال اجرا می‌باشد.

در دهه اخیر شرکتهایی از جمله شرکت نفت ایران و کاشی ایرانا اقدام به تدوین و اجرا برنامه ریزی استراتژیک نموده اند : اساسی ترین ضرورت نیاز برنامه ریزی استراتژیک انجام دادن یک سلسله مباحث و مذاکرات و

اتخاذ تصمیم بوسیله تصمیم گیرندگان اصلی و مدیران در رابطه با اینکه چه چیزی واقعاً برای سازمان مهم و با اهمیت است می باشد . انجام دادن یک چنین بحث ها و مذاکرات نوآوری قابل توجه ای است که برنامه ریزی

استراتژیک برای اکثر سازمانها به ارمغان می آورد زیرا در اغلب سازمانها ، تصمیم گیرندگان اصلی و مدیران از سطح مختلف با وظایف متفاوت تقریباً هرگز گرد هم نمی آیند تا در مورد اینکه چه چیزی واقعاً برای سازمان مهم است به بحث و گفتگو بپردازند .[۱]

۲-۳-۱۷- ابزارهای اعمال فرآیند عمومی برنامه ریزی استراتژیک :

۱- تدوین ارکان جهت ساز ( ارزش ، مأموریت ، آرمان ، چشم انداز آرمانی ، مطلوب و متحمل) :

 


[۱] پیشکار ، نوید ، بررسی اجرای برنامه ریزی استراتژیک و تاثیر آن بر عملکرد شرکت ، پایان نامه تحصیلات کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد ،

صفحه ۵۶-۵۵

…………………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه”

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک گروه صنعتی نیرو محرکه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1238

بررسی تاثير فناوری اطلاعات در فرآيند برنامه ريزی استراتژيک گروه صنعتی نيرو محرکه

قیمت : تومان134,000