فروشگاه

توضیحات

بررسی تاثیر والدین بر رفتار کودکان در منزل و کودکان مهد کودک

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه‌ی خلق و خوی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی با کودکان

نوپای همسال در شرایط عادی بوده است. در این پژوهش سعی کردیم خلق و خوی کودکان نوپا در گروه را از لحاظ چهار مؤلفه‌ی خلق و خو شامل: خلق و خوی منفی، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابزار احساسات و غریبگی کردن را با هم مقایسه کنیم.

جامعه‌ی آماری

در این پژوهش، شامل ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و ۳۰ کودک نوپای همسال که در شرایط عادی رشد و پرورش می یابند، می‌باشد. که ما برای دسترسی به آنها، این کودکان را به صورت تصادفی از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران انتخاب کردیم.

وسیله‌ی اندازه‌گیری، آزمون ارزیابی تصویری خلق و خوی، کلارک استورات، فتیز پاتریک و گلدبرگ می‌باشد.

این آزمون که برای اندازه‌گیری دشواری خلق و خوی کودکان نوپا در سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته شده است

، خلق و خوی کودکان نوپا را از لحاظ، منفی بودن، کندی سازگاری با تغییرات، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. که برای ارزیابی میزان پایایی و اعتبار آزمون در ایران، ابتدا آن را بر روی

نمونه‌ای ۵۰ نفری از کودکان نوپای عادی که از سه مهد کودک در شمال، جنوب غرب و شرق تهران به طور

تصادفی انتخاب شده بودند اجرا کردیم که میزان اعتبار آزمون ۹۳% درصد بدست آمد که نشان می‌دهد، آزمون از اعتبار بالایی برخوردار است.

برای گرد‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو را بین مادران ۳۰ کودک نوپا در شرایط عادی رشد و پرورش می‌یابند توزیع کردیم و از آنها خواستیم با دیدن هر موقعیت، گزینه‌ی پاسخ را که به صورت تصویری طراحی شده است را علامت بزنند. سپس پرسشنامه بین مربیان ۳۰ کودک نوپا در شیرخوارگاه‌های

مراکز بهزیستی توزیع و اطلاعات لازم گردآوری شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از شیوه‌های آمار توصیفی

دسته‌بندی و خلاصه شد و میانگین و انحراف استاندارد آنها محاسبه گردید و در قسمت آمار استنباطی برای بررسی تفاوت گروه‌ها از لحاظ چند متغیر به طور همزمان از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد.

 

۸۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی و پرسشنامه دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : چارچوب پژوهش

۱٫ – چکیده ………………………………………………………………………………………………..

۲- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

۳- بیان مسأله …………………………………………………………………………………………

۴- اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………

– هدف پژوهش ……………………………………………………………………………………..

۶- فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………….

۷- تعریف عملیاتی متغیر‌های پژوهش …………………………………………………………

فصل دوم : پیشینه‌‌ی تحقیق

– مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

. ۲- تعریف خلق و خوی …………………………………………………………………………….

. ۳- پیشینه‌ی نظری ……………………………………………………………………………………

. ۴- مؤلفه‌های خلق و خوی ………………………………………………………………………..

. ۵- انواع خلق و خو …………………………………………………………………………………..

. ۶- ارزیابی خصوصیات خلقی در کودکان نوپا …………………………………………….

. ۷- عوامل مؤثر در خلق و خو ……………………………………………………………………

۲٫ ۷٫ ۱- عوامل ژنتیکی …………………………………………………………………………………

. ۲- عوامل محیطی …………………………………………………………………………………

۲۷٫ ۱- خانواده ……………………………………………………………………………………..

 ۲- مراحل دلبستگی از دیدگاه بولبی ……………………………………………………

–  انواع دلبستگی ……………………………………………………………………………

۲- شیوه‌های فرزند پروری …………………………………………………………………..

. ۷٫ ۳٫ ۱- انواع شیوه‌های فرزند پروری ……………………………………………………….

۲۷٫ ۴- اصول انضباطی ………………………………………………………………………………

. ۸- اختلالات و مشکلات خلقی در کودکان نوپا ……………………………………………..

۲۹- محرومیت عاطفی و اثرات نگهداری کودکان در مؤسسات شبانه‌روزی ……..

فصل سوم : روش تحقیق

۳٫ ۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

. ۲- جامعه‌ی آماری …………………………………………………………………………………..

. ۳- نمونه و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………………

۳۴- ابزار پژوهش ……………………………………………………………………………………..

. ۵- روش گردآوری داده‌ها ……………………………………………………………………….

. ۶- نوع پژوهش ……………………………………………………………………………………….

۳۷- روش آماری ………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴٫ ۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………..

تجزیه و تحلی نمرات میانگین و انحراف استاندارد متغیر‌های …………………………….

خلق و خو در دو گروه عادی و بهزیستی ……………………………………………………….

و تحلیل نمرات متغیر خلق و خوی منفی در دو گروه ………………………………

و تحلیل نمرات متغیر شدت ابراز احساسات …………………………………………..

و تحلیل نمرات متغیر غریبگی کردن ………………………………………………………

فصل پنجم :‌بحث و نتیجه‌گیری …………………………………………………………………….

بحث و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی دوم پژوهش ………………………………………………………

و نتیجه‌گیری فرضیه‌ی سوم پژوهش ……………………………………………………..

و فرضیه‌ی چهارم پژوهش …………………………………………………..

بحث و فرضیه‌ی پنجم پژوهش ……………………………………………………..

۵٫ ۷- محدودیت‌‌های پژوهش …………………………………………………………………………

۵٫ ۸- پیشنهاد‌های پژوهشی……………………………………………………………………………

۵٫ ۹- پیشنهاد‌های اجرایی …………………………………………………………………………….

پرسشنامه‌ی ارزیابی تصویری خلق و خو ……………………………………………………….

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..

منابع انگلیسی

 

یافته‌های پژوهش نشان داد که دو گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی و کودکان نوپا

در شرایط عادی از لحاظ سر مؤلفه‌ی خلق و خوی منفی، شدت ابراز احساسات و غریبگی کردن با هم تفاوت معنا‌داری دارند ولی از لحاظ کندی سازگاری با تغییرات تفاوت معناداری بدست نیامد. در خلق و خوی منفی کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در مقایسه با گروه همسالانشان خلق و خوی منفی بیشتری داشتند.

در زمینه‌ی شدت ابراز احساسات نیز نسبت به گروه کودکان نوپا در شرایط عادی احساساتشان و با شدت بیشتری ابراز می‌کردند ولی در متغیر غریبگی کردن نتایج نشان داد که کودکان نوپا در شرایط عادی نسبت به گروه کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌ها در حضور افراد ناآشنا بیشتر غریبگی می‌کنند.

 

۱ .۲- مقدمه

از لحظه‌ی انعقاد نطفه و در طول زندگی که می‌تواند ۶۰، ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ سال طول بکشد، انسان به تدریج دوره‌های مختلفی از شبه جنینی، نوزادی، نوبادگی، کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، میانسالی و پیری را طی می‌کند و در طی این دوران تغییرات زیادی در انسان به وجود می‌آید . این تغییرات زمینه‌های زیادی را در بر می‌گیرد مانند تغییرات جسمی، شناختی و روانی – اجتماعی (وندرزندن[۱]،ترجمه گنجی،) .

برای بررسی و درک متغیرهای فردی مختلف موجود میان افراد در دوران نوجوانی و بزرگسالی، تاکنون تحقیقات

زیادی صورت گرفته است هدف از انجام این تحقیقات، شناخت و درک اثرات خلق و خو، خودباوری، خویشتنداری، عزت نفس و … در ارتباط با شماری از رویداد‌های اجتماعی نظیر رفتارهای پر خطر، سوءاستفاده‌ها و بدرفتاری، افسردگی، خود کشی، خشونت و بزهکاری می‌باشد . شواهد متعددی نشان می‌دهد که خصوصیات فردی باشد در طی دوران نوجوانی و بزرگسالی تغییر می‌کنند . از آنجاییکه، اساس و پایه ی توانایی‌های

اجتماعی و فردی و خصوصیات فردی در دوره ی نوزادی و نوپایی شکل می‌گیرد، بنابراین محققان بهترین زمان را برای بررسی و مطالعه خصوصیات فردی و اجتماعی، اوایل دوره ی رشد مخصوصاً دوران نوباوگی می‌دانند (هوک[۲]، کلویر – ماوس[۳]،) . نوباوگی و نوپایی به دو سال اول زندگی گفته می‌شود که یکی از پرجنب و جوش ترین دوران رشد است . قد کودکان نوپا در پایان سال اول ۵۰ درصد و در دو سالگی ۷۵ درصد بیشتر از زمان تولد است .

وزن نیز افزایش قابل ملاحظه ای نشان می‌دهد . در ۵ ماهگی وزن نسبت به زمان تولد، ۲ برابر، در یک

سالگی، سه برابر و در دو سالگی، سه برابر و در دو سالگی، چهار برابر شده است . کودکان نوپا به جای افزایش منظم به صورت جهش‌های کوچک رشد می‌کنند . در سر تاسر دوره ی نوبادگی مغز با سرعت حیرت انگیزی به رشد

خود ادامه می‌دهد. تولید انبوه سیناپسها در مغز می‌تواند علت جهش‌های رشد مغز در ۲ سال اول زندگی باشد

. شواهد تأکید می‌کنند که، چند سال اول زندگی، دورانی است که مغز خیلی شبیه اسفنج است، زیرا یادگیری مهارت‌های جدید، سریع و چشمگیر است (برک[۴]،).

بررسی تاثیر والدین بر رفتار کودکان در منزل و کودکان مهد کودک

از لحاظ شناختی نوباوگان در طول سال اول به رویدادهای تازه وگیرا، توجه می‌کنند . آنها با انتقال به دوره ی نوپایی برای رفتار عمدی آماده تر می‌شوند و با پیچیده تر شدن برنامه‌ها و فعالیت‌ها مدت توجه در کودکان نوپا افزایش می‌یابد . همچنین از لحاظ حافظه در نیمه ی سال اول زندگی، می‌توانند

موضوعات را به یاد بیاورند . طبقه بندی نیز در کودکان نوپا در ابتدا جنبه ادراکی دارد که بر اساس شباهت ظاهری صورت می‌گیرد . اما در پایان سال اول ف طبقه بندی‌ها، مفهومی می‌شود و بالاخره در حدود ۱۱ ماهگی، کودکان نوپا می‌توانند اشیاء را در دو طبقه دسته بندی کنند(کوپنیک[۵]،به نقل از برک ) .

از لحاظ رشد عاطفی و هیجانی، چون اندازه گیری جداگانه تغییرات درونی و فیزیولوژیکی در کودکان غیر ممکن است

و از آنجائیکه تغییر در حالات چهره در واکنش به پدیده‌هایی که ایجاد هیجان می‌کند، همگانی است و با تغییر در دستگاه عصبی خود مختار همراه است، برخی از محققان از حالات چهره ی کودک عواطف خاصی را استنباط می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از خنده، ترس، خشم و غریبی کردن (ماسن[۶]،ترجمه یاسایی).

کودکان نوپا در ابراز عواطف و خلق و خو با یکدیگر متفاوتند . منظور از خلق و خو، تمایلات و ویژگی‌های

ذاتی است که اساس رفتار مشخص را تشکیل می‌دهد . برای مثال کاگان و همکارانش مشاهده کردند که برخی از کودکان از هنگام تولد، وقتی در مقابل یک شخص یا یک موقعیت ناآشنا قرار می‌گیرند، بیش از اندازه کمرویی نشان می‌دهند . این تفاوت‌ها همچنان باقی می‌مانند و پیامدهای اجتماعی عمیقی به همراه می‌آورد (و ندرزندن،ترجمه ی گنجی، ).

خلق و خو کانون اصلی رشد شخصیت، تعهد و خود گردانی می‌باشد . خلق وخو شیوه ی منحصر به فردی است که شخص با افراد و موقعیت‌ها ارتباط برقرار می‌کند . از هنگام تولد، تفاوت‌های مشخصی از نظر ویژگی‌های خلق و خویی در کودکان نمایان است (هوک، کلویر – ماوس، ) .

بررسی تاثیر والدین بر رفتار کودکان در منزل و کودکان مهد کودک

به طور کلی می‌توان گفت خلق و خو و شخصیت افراد تحت تأثیر دو دسته عوامل موروثی و

عوامل محیطی شکل می‌گیرد . عوامل موروثی شامل ویژگی‌های جسمی و آن دسته از آمادگی‌هایی است

که احتمالاً از طریق وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود . مثلاً بیماری اسکیزوفرن که تعداد بستری شدگان آن از بزرگترین ارقام بیماری‌های دنیاست، در بین دوقلوهای یکسان که حتی در دو محیط کاملاً مختلف پرورش یافته باشند، به مراتب بیشتر از خواهران و برادران عادی است (احدی، بنی جمالی، ).

اگرچه تأثیرات ژنتیکی برخلق و خو مشخص است ولی در عوض هیچ تحقیقی نشان نداده است که نوباوگان سبک‌های هیجانی خود را بدون حمایت محیط حفظ می‌کنند . در عوض وراثت و محیط معمولاً به کمک هم به ثبات سرشت یا خلق وخو را تقویت می‌کنند . از مهمترین عوامل محیطی که در خلق و خوی کودک تأثیر مهم دارد

رفتار متقابل پدر و مادر با کودک می‌باشد که به آن اصل دو سویه می‌گویند . رشد کودکان محصول نقش متقابل بین

خصوصیات خودشان و افرادی است که با آنها سروکار دارند و نتیجه ی عمده این کنش متقابل بین مادر و کودک، نوعی وابستگی عاطفی است که ایجاد امنیت روانی می‌کند ( ماسن، ترجمه ی یاسایی، ) در تحقیقی که توسط هوک و کلویر ماوس، ()، انجام گرفت نتایج تحقیق نشان داد که حساسیت و پاسخدهی مادران به عکس العمل‌های کودک موجب ایجاد احساس امنیت در سال‌های اولیه ی زندگی کودک می‌شود و غالباً با افزایش حرف شنوی، همکاری و خود مختاری کودک نوپا همراه است .

 


[۱] Vander Zamden , J.W.

[۲] Houck

[۳] Lecuyer – Maus.

[۴] Berk,L.E

[۵] در منبع فارسی اسلامی به لاتین قید نشده است

[۶] Mussen………………..

 

.

.

.

………………..

 

 

۱ .۳- بیان مسأله

هر پدر و مادر و یا هر پرستار بخش نوزادان، می‌داند که در میان کودکان تفاوت‌های آشکاری وجود

دارد که از همان سنین روزهای زندگی دیده می‌شود . بعضی بسیار می‌گریند، بعضی ساکت اند، بعضی طبق برنامه ی منظمی می‌خوابند و بعضی دیگر بی موقع از خواب بیدار می‌شوند، بعضی مدام می‌جنبند و بعضی دیگر دیگر در جای خود مدتها آرام می‌مانند. البته می‌توان کاری کرد که کودکان تحریک پذیر و فعال تر شوند ولی باید

قبول کنیم که بعضی از کودکان به خلق و خوی خاص و واکنش‌های خاصی گرایش دارند . این گرایش‌ها که اساس سرشتی دارند، خلق و خو نامیده می‌شود (ماسن، ترجمه یاسایی، ). پژوهشگران به طور روز

افزونی به تفاوت‌های سرشتی در نوبادگان و کودکان علاقمند شده اند زیرا تصور می‌شود که صفات روانی که خلق و خو را به وجود می‌آورد، شالوده ی شخصیت بزرگسالان را می‌سازد. در تحقیقی که توسط توماس[۱] وچس[۲]،۱۹۶۵ به نقل از برک، ۲۰۰۱) انجام شده است نشان می‌دهد که خلق و خو مهمترین

عاملی است که احتمال دچار شدن کودک به مشکلات روانی یا مصون ماندن از عوارض بسیار استرس زای زندگی را افزایش می‌دهد با این حال آنان دریافتند که خلق و خو ثابت نیست و روش‌های تربیت می‌تواند سبک‌های هیجانی کودکان را به مقدار زیادی تغییر دهد…………………

 


[۱] Thomas.

[۲] Chess…………………………

.

.

.

……………….

بررسی تاثیر والدین بر رفتار کودکان در منزل و کودکان مهد کودک

 

۳ .۲- جامعه ی آماری

جامعه ی آماری به مجموعه ای از عناصر گفته می‌شود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند .

جامعه در واقع شامل همه عناصری است که موضوع پژوهش معین در آن مصداق پیدا می‌کند و محقق

مایل است از این مجموعه، اطلاعاتی را استنباط کند . جامعه می‌تواند محدود یا نامحدود باشد و بطور

کلی حدود جامعه هر پژوهش بر پایه تعریف آن مشخص می‌شود و تعریف جامعه از طریق تلفیق صفات م

شترکی که همه عناصر آن جامعه داراست و از لحاظ موضوع پژوهش نیز مهم تلقی می‌شود، بیان می‌گردد (هومن، ).

در این پژوهش، منظور از جامعه ی آماری عبارت است از کلیه ی کودکان نوپای سنین ۳۶-۱۳ ماهه، که در شیر خوارگاه‌های

مراکز بهزیستی به صورت شبانه روزی نگهداری می‌شوند میانگین مدت اقامت آنها در شیرخوارگاه‌ها ۳/۱ ماه می‌باشد و کلیه ی کودکان نوپای همان سنین که در شرایط عادی رشد و پرورش می‌یابند . در زمان پژوهش تعداد کودکان نوپا در ۴ شیر خوارگاه، شمال، جنوب، شرق و غرب تهران ۵۷ مورد بود که از این تعداد ۳۲ نفر دختر و بقیه پسر هستند .

۳ .۳- نمونه و روش نمونه گیری :

به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، درباره ی افراد جامعه از روش حجم نمونه در دسترس استفاده شده‌ است. بدین ترتیب که از میان کودکان نوپا در شیرخوارگاه‌های مراکز بهزیستی، ۳ شیر خوارگاه «شهید

ترکمانی» در غرب تهران و شیر خوارگاه شبیر » در شرق تهران و شیر خوارگاه آمنه در شمال تهران انتخاب شدند و کودکان این سه مرکز مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه پژوهش شامل ۳۰ کودک نوپا در این سه شیر

خوارگاه هستند از این تعداد ۱۳ نفر دختر و ۱۷ نفر پسر می‌باشند که به دلیل فقدان سرپرست و یا بد سرپرستی و

عدم صلاحیت و الدینشان، در این مراکز نگهداری می‌شوند و همچنین ۳۰ کودک نوپا که در شرایط

عادی توسط والدینشان نگهداری می‌شوند که برای دسترسی به آنها دو مهد کودک به صورت تصادفی یکی در جنوب غرب تهران و دیگری در شمال تهران انتخاب شدند . از این تعداد ۱۲ نفر دختر و بقیه پسر هستند که به عنوان گروه مقایسه برگزیده شدند ……….

.

.

………………….

…………

. ۵- روش گردآوری داده‌ها

ابتدا پرسشنامه ی ارزیابی تصویری خلق و خو را بر روی نمونه ای ۵۰ نفری از کودکان نوپای سنین ۳۶-۱۳ ماهه که در شرایط عادی توسط والدینشان نگهداری می‌شوند اجرا کردیم . بدین ترتیب که با مراجعه به ۳ مهد کودک در شمال، جنوب غرب، غرب و شرق تهران که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند، از مادران این کودکان خواستیم که با دیدن هر موقعیت فکر کنند که …………….

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 توجه : به سایتهای فاقد نماد اعتماد الکترونیکی اعتماد نکنید هیچ تضمینی برای خرید شما از این سایتها وجود ندارد

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر والدین بر رفتار کودکان در منزل و کودکان مهد کودک”

بررسی تاثیر والدین بر رفتار کودکان در منزل و کودکان مهد کودک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1235

قیمت : تومان132,500