فروشگاه

توضیحات

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

رابطه قوی با استانداردهای هتل مهمترین رمز مؤفقیت هر کسب وکار است. اصل و ریشه مفهوم «مدیریت ارتباط با توریست های بین المللی» این اصل

قدیمی است که «همیشه حق با استانداردهای هتل است». در چند سال اخیر، افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران کسب و کارها در این

زمینه در گیر شده اند و مفهوم مدیریت ارتباط با استانداردهای هتل که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارایه ارزش بالاتر به استانداردهای هتل است را توسعه داده‌اند (Stone & Foss, 2001 و فرزانه، ۱، ص۱).

     سازمان ها و تشخیص داده اند که استانداردهای هتل مهم ترین دارایی شان هستند

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

و به روابط با استانداردهای هتل به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل ونیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyi annaki, 2005 و فرزانه، ، ص۱).

استاندارد هتل راهبردی تجاری است که به جذب حفظ و ارتقای گردشگر  می پردازد .

با اجرای صحیح استاندارد هتل سازمانها قادر خواهند بود با هزینه کمتر به سه وظیفه فوق بپردازند . این کار در عصر جهانی سازی و در زمانی که یک سازمان ممکن است میلیونها گردشگر داشته باشد بدون به کارگیری

فناوری اطلاعات وارتباطات امکانپذیر نخواهد بود . فناوری اطلاعات ابزاری برای پیاده سازی

نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی

است تا به وسیله آن سازمانها بتوانند با تک تک استانداردهای هتل به گونه ای ارتباط داشته که گویی آن گردشگر تنها گردشگر سازمان است.

 ۲۰۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل
بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

۱۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲مساله اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………… ۳

۱-۳ تشریح و بیان موضوع ……………………………………………………………………….. ۴

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………. ۴

۱-۵ مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۶ فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………. ۶

۱-۷ اهداف اساسی از انجام تحقیق …………………………………………………………….. ۶

۱-۸ قلمرو انجام تحقیق …………………………………………………………………………….. ۶

۱-۹ تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………… ۷

۱-۱۰ محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………..۸

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱۰

بخش اول : تعیین فاکتورهای استاندارد هتل

۲-۲ تاریخچه‌ پیدایش و تکامل استاندارد هتل …………………………………………….. ۱۲

۲-۳ تعاریف……………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۳-۱ اهداف…………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲ اصول…………………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۳ مؤلفه‌های……………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۳-۱ گردشگر ………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۳-۲ روابط ……………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۳-۳ مدیریت ………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۴ فواید استاندارد هتل …………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-۵ فرآیندهای اصلی………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۳-۶ چرخه فرآیند……………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۳-۶-۱ کشف دانستنی‌های ………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۳-۶-۲ تعامل با گردشگر ……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۳-۶-۳ برنامه‌ریزی بازار ……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۳-۶-۴ تجزیه و تحلیل و بالانس ………………………………………………………….. ۲۵

۲-۳-۷ ارزیبی آمادگی سازمان‌ها برای اجرای…………………………………………… ۲۶

۲-۳-۸ گام‌های طراحی موفق سیستم استاندارد هتل ………………………………….. ۳۰

۲-۳-۹ ساختار سازمان برایاستاندارد هتل ……………………………………………….. ۳۱

۲-۳-۹-۱ مدیر بازاریابی…………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۳-۹-۲ بخش تحلیل بازاریابی ………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۹-۳ مدیریت عملیاتی ………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۹-۴ مدیریت بخش‌بندی و تفکیک ……………………………………………………… ۳۳

۲-۳-۹-۵ مدیریت کانالهای ارتباطی …………………………………………………………. ۳۴

۲-۳-۹-۶ کارکنان …………………………………………………………………………………. ۳۵

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

۲-۳-۱۰ فن آوری…………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۱۱ راه حل تلفیقی……………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۳-۱۲ وضعیت موجود…………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۳-۱۳ فرآیندهای جمع آوری داده بر مبنای محصول ……………………………… ۴۱

۲-۳-۱۳-۱ فرآیندهای گردشگر محور …………………………………………………….. ۴۲

۲-۳-۱۳-۲ ارتباط چهره به چهره ……………………………………………………………. ۴۲

۲-۳-۱۴ عملیاتی ……………………………………………………………………………………. ۴۳

۲-۳-۱۴-۱ اهداف عملیاتی ……………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۱۴-۲ مزایای عملیاتی …………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱۴-۳ شاخه‌های عملیاتی ………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۱۴-۳-۱ خودکارسازی کادر فروش ………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۱۴-۳-۲ پشتیبانیو خدمات گردشگر …………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۱۴-۳-۳ خودکارسازی بازاریابی سازمان ……………………………………….. ۴۵

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

۲-۳-۱۵ تحلیلی ……………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۱۵-۱ ویژگیهای تحلیلی …………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۱۵-۲ مزایای رضایت  تحلیلی …………………………………………………………. ۴۸

۲-۳-۱۶ رضایت  مشارکتی …………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۳-۱۶-۱ مزایای رضایت  مشارکتی ……………………………………………………… ۴۹

۲-۳-۱۶-۲ چرخه حیات گردشگر ……………………………………………………………. ۵۲

۲-۳-۱۷ هتلداری …………………………………………………………………………………… ۵۲

بخش دوم : تعیین فاکتورهای موثر بر رضایت

۲-۴ تعریف بازاریابی ……………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۵ ارزش گردشگر ………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۵-۱ پییش نیازهای مدل ارزشی …………………………………………………………… ۵۵

۲-۵-۲ نظام ارزشی ……………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۵-۳ انواع گردشگر از نظر رفتاری ………………………………………………………. ۵۵

۲-۵-۴ انواع گردشگر از نظر قدمت …………………………………………………………. ۵۶

۲-۵-۵ تقسیم بندی گردشگر از نظر میزان درآمد و سودآوری ………………….. ۵۶

۲-۵-۵-۱ گردشگران فعال ……………………………………………………………………… ۵۷

۲-۵-۵-۲ گردشگران غیر فعال ……………………………………………………………….. ۵۷

۲-۵-۵-۳ گردشگران احتمالی یا بالقوه …………………………………………………….. ۵۷

۲-۵-۵-۴ گردشگران حدسی ………………………………………………………………….. ۵۷

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

۲-۵-۵-۵ دیگران …………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۵-۶ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل هرم گردشگر …………………………………. ۵۸

۲-۶ گردشگر وفادار ………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۶-۱ قانون پاره‌تو یا خانون ۲۰-۸۰………………………………………………………. ۶۲

۲-۶-۲ تعریف وفاداری گردشگر …………………………………………………………….. ۶۲

۲-۶-۳عوامل موثر بر وفاداری گردشگر ………………………………………………….. ۶۳

۲-۶-۴ سطوح وفاداری …………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۶-۵ مفهوم رضایت گردشگر ………………………………………………………………. ۶۴

۲-۶-۶ اهمیت دستیابی به رضایتمندی گردشگر ………………………………………… ۶۵

۲-۶-۷ وفاداری ابزاری ………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۶-۸ وفاداری انگیزشی ……………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۶-۸-۱ تغییر رفتاری ………………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۶-۸-۲ رفتار نامنظم …………………………………………………………………………… ۶۶

۲-۶-۸-۳ رفتار چند گانه ……………………………………………………………………….. ۶۶

۲-۶-۹ ماتریس وفاداری با رویکرد چند بخشی …………………………………………. ۶۶

۲-۶-۱۰ اندازه‌گیری وفاداری گردشگر ……………………………………………………. ۶۷

۲-۶-۱۱ شبکه سودآوری بالقوه ……………………………………………………………… ۶۸

۲-۶-۱۲ رابطه بین وفاداری و رضایتمندی ………………………………………………. ۷۰

۲-۶-۱۳ وفاداری یک فرد به بانک ……………………………………………………………. ۷۴

۲-۶-۱۴انواع وفاداری ……………………………………………………………………………. ۷۸

۲-۶-۱۵ فرآیند رویگردانی گردشگر ………………………………………………………… ۸۱

۲-۷ تعریف خدمات ………………………………………………………………………………… ۸۱

۲-۷-۱ تفاوت بین کالا و خدمات ………………………………………………………………. ۸۱

۲-۷-۲ سازمانهای خدماتی و رضایت ………………………………………………………. ۸۲

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

۲-۷-۳ ویژگی‌های خدمات ………………………………………………………………………. ۸۳

۲-۷-۴ تعریف کیفیت ………………………………………………………………………………. ۸۴

۲-۷-۵ کیفیت کالا کیفیت خدمات بانکی ……………………………………………………… ۸۶

۲-۷-۵-۱ کیفیت عملیاتی یا فرآیند ……………………………………………………………. ۸۹

۲-۷-۵-۲ کیفیت ستاره یا فنی …………………………………………………………………. ۸۹

۲-۷-۵-۳کیفیت فیزیکی …………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۷-۵-۴ کیفیت و ارتباط یا تعاملات ……………………………………………………….. ۹۰

۲-۷-۵-۵ کیفیت در سازمان …………………………………………………………………… ۹۰

۲-۶-۶ ابزار اندازه‌گیری کیفیت خدمات ارائه شده به گردشگر ……………………. ۹۱

۲-۷-۶-۱ مقیاس کیفیت خدمت ………………………………………………………………… ۹۱

۲-۷-۶-۱-۱ اجزای مقیاس کیفیت خدمات ………………………………………………… ۹۱

۲-۷-۶-۲ مدل عملیاتی / فنی کیفیت قدمت …………………………………………………. ۹۳

۲-۷-۷ مدیریت کیفیت خدمات بانک ………………………………………………………….. ۹۴

۲-۸ روش‌های سنجش ……………………………………………………………………………. ۹۶

۲-۸-۱ SERVQUAL…………………………………………………………………………… 98

۲-۸-۲ SERVPERF …………………………………………………………………………. 100

۲-۸-۳ SERIMPERF ……………………………………………………………………….. 101

۲-۸-۴شاخص‌های رضایتمندی گردشگر و وفاداری گردشگر ………………….. ۱۰۳

بخش سوم : هتل

۲-۹ شناخت کلان از هتل ایران ……………………………………………………………… ۱۰۴

۲-۹-۱ تاریخچه هتل ایران ……………………………………………………………………. ۱۰۵

۲-۹-۲ تعریف بیانیه مأموریت ………………………………………………………………. ۱۰۶

۲-۹-۳ بیانیه مأموریت هتل …………………………………………………………………… ۱۰۷

۲-۹-۳-۱ارزشهای مندرج در بیانیه مأموریت …………………………………………. ۱۰۸

۲-۹-۴ اهداف کلان و برنامه‌های استراتژیک …………………………………………… ۱۱۱

۲-۹-۵ برنامه‌های اصلی مدیریتی بهبود در هتل ……………………………………… ۱۱۳

۲-۹-۶ عوامل حیاتی موفقیتو مزیت ساز در صنعت هتلداری …………………….. ۱۱۶

۲-۹-۷ بررسی برنامه‌های آتی هتل در زمینه فناوری اطلاعات ………………….. ۱۱۸

بخش چهآریان : پیشینه تحقیق

۲-۱۰ پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………… ۱۱۹

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷

۳-۲ روش تحقیق …………………………………………………………………………………. ۱۲۷

۳-۳ جامعه آماری ……………………………………………………………………………….. ۱۲۹

۳-۴ تعیین حجم نمونه آماری ………………………………………………………………… ۱۲۹

۳-۵ روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………… ۱۳۰

۳-۶ ابزار اندازه‌گیری …………………………………………………………………………… ۱۳۱

۳-۷ روایی و پایایی………………………………………………………………………………………….۱۳۴

۳-۷-۱ روایی…………………………………………………………………………………………………..۱۳۴

۳-۷-۲ پایایی……………………………………………………………………………………………………۱۳۴

۳-۸ فنون آماری مورد استفاده………………………………………………………………………..۱۳۶

فصل چهآریان : تجزیه و تحلیل

۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۱۴۰

۴-۴ سوالات جمعیت شناختی ………………………………………………………………… ۱۴۰

۴-۴-۱ آمار توصیفی ……………………………………………………………………………. ۱۴۰

۴-۴-۲ آمار استنباطی ………………………………………………………………………….. ۱۴۴

۴-۵ آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………… ۱۴۸

۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………. ۱۴۹

۴-۵-۲ آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………… ۱۵۰

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………….. ۱۵۲

۵-۲ نتایج آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………..۱۵۳

۵-۳ نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………….۱۵۳

۵-۴ پیشنهادات کاربری ………………………………………………………………………… ۱۵۳

۵-۵ پیشنهادات پژوهشی جهت تحقیقات آتی ……………………………………………. ۱۵۵

منابع و ماخذ   ………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

پیوست………………………………………………………………………………………………………….         ۱۶۲

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

دررقابت شدید عرصه هتل بین المللی مداری هتل بین المللی مداری که بتوانند نیازها و خواسته های توریست های بین المللیش را با توجه به

آریانانهای   نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللیکه

همانا پیشروی در ارضا نیازهای استانداردهای هتل است اقدام نماید ممیتواند رضایت و وفاداری استانداردهای هتل را بدست آورد.

همواره هتل بین المللیهای کشور گردشگر مداری وارکان آنرا مورد بی توجهی قرارداده اند و نتوانسته اند به طور کامل از آن بهره گیری نمایند.

امروزه سازمانهایی موفق هستند و میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که بتوانند استانداردهای هتل وفادار بیشتری راجذب وحفظ نمایند.

۱-۲- مسأله اصلی تحقیق

در هر سازمان اعم از تولیدی وخدماتی مهمترین عامل جهت حفظ وبقای سازمان استانداردهای هتل آنها هستند به نحوی که چنانچه سازمان درجلب رضایت و وفاداری آنها موفق شود زمینه رشد و بقای طولانی مدت خود

را مهیا نموده است با وجود اینکه سودآوری ونگهداری استانداردهای هتل به عنوان هسته مرکزی کسب و کار یک سازمان مطرح است ولی اگر یک سازمان استانداردهای هتل خود را از دست بدهد در حالیکه نتواند به

این سوال پاسخ دهد که عملکرد سازمان چگونه باید باشد تا بتوان استانداردهای هتل را نگهداری کرد کار زیادی نمیتوان برای آن سازمان انجام داد . بنابراین تلاش برای بالا بردن سطح کیفی خدمات و همچنین توجه به

راهکارهایی که باعث بالا رفتن حس وفاداری استانداردهای هتل نسبت به سازمانها میگردد باید در اولویت برنامه های سازمانهای هتل بین المللی مداری قرار گیرد.

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

۱-۳- تشریح و بیان موضوع

   وقتی یک پروژه نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی شروع می شود، بسیاری از سازمان ها ممکن است بازگشت قابل

توجهی را از آن انتظار داشته باشند، نظیر: افزایش درآمد، کاهش هزینه. بسیاری از سازمان ها پس از اجرای نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در

هتل های بین المللی همچنان در حال پرسیدن این سؤال هستند که آیا این سیستم منجر به رضایت استانداردهای هتل  شده است و تا چه حد مؤفق

بوده است؟ هنوز به طور واضح مشخص نیست که چرا و چگونه یک سیستم نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی مؤفق می شود، در حالی که بقیه با شکست مواجه می شوند

     لذا در این پژوهش به بررسی علاقه استانداردهای هتل هتل بین

المللی آریان کیش برای اجرای نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل

در هتل های بین المللی میپردازیم که آیا از نظر آنها اجرای این فرایند تا چه اندازه باعث رضایت و بالا رفتن وفاداری آنها خواهد شد ؟ و آیا اصولا به نظر آنها این رویه میتواند باعث بالا رفتن کیفیت خدمات هتل بین المللی گردد ؟

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

۱-۴- ضرورت انجام تحقیق

     با توجه به اینکه شرکت ها و سازمان ها در ایران  رویکرد خود رااز محصول به سمت استانداردهای هتل تغییر داده اند، ایجاد سازوکارهایی که بتواند این رویکرد را پشتیبانی نماید، ضروری به نظر می رسید. یکی از مهم ترین ابزارها نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی می

باشد . نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی ریسک

های خاص خودش را دارد که چنانچه سازمان برای مواجهه با آن آماده نگردد، پروژه با شکست مواجه می شود و در صورت اجرای مؤفق نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی رضایت استانداردهای

هتل افزایش یافته و فواید بسیاری برای سازمان دارد. بعضی از این ریسک ها در زمینه های زیر هستند: کاربران سیستم، فرآیندهای مورد استفاده، سرعت تغییر، اعتماد بیش از حد به متدولوژی های امتحان نشده، بودجه ناکافی و غیره. .

قبل از اجرای دقیق موارد یاد شده نکته ای که باید به آن توجه شود این

مورد است که سازمان دقیقا به چه دلیل سعی در اجرای این سیستم با این

حجم ریسک دارد و آیا هزینه های گزاف اجرای چنین سیستمی از لحاظ هزینه منفعت قابل توجیه است ؟ ما در این تحقیق بدنبال این موضوع هستیم که آیا اجرای چنین سیستمی درهتل بین المللی آریان کیش تا چه اندازه میتواند مفید باشد واین سازمان را به اهدافش نزدیک نماید

   دراین پژوهش ما به بررسی میزان ارتباط  نقاط ضعف و قوت استانداردهای

هتل در هتل های بین المللیبا متغیرهایی نظیر کیفیت خدمات هتل بین المللی و وفاداری استانداردهای هتل نسبت به هتل بین المللی آریان کیش خواهیم پرداخت . که آیا این فرایند تا چه حد میتواند به پیشبرد اهداف این هتل بین المللی یاری رساند.

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

 

۱-۵-مدل تحقیق (ارتباط متغیرها به صورت تصویری(

مدیریت ارتباط با مشتری

کیفیت

خدمات

وفاداری مشتری

ارتقا کیفیت خدمات

کشف وشناخت

تحلیل و پالایش

برنامه ریزی بازار

تعامل با مشتری

فرآیند نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی منبع سوئیفت(نمودار۱-۱)

۱-۶- فرضیات تحقیق

  *  برقراری استاندارد هتل در هتل بین المللی آریان کیش باعث افزایش وفاداری گردشگر دراین هتل بین المللی خواهد شد .

  *  برقراری استاندارد هتل در هتل بین المللی آریان کیش باعث افزایش کیفیت خدمات در این هتل بین المللی خواهد شد.

۱-۷- اهداف اساسی از انجام تحقیق

     هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی میزان افزایش کیفیت خدمات و وفاداری استانداردهای هتل این  هتل بین المللی   درصورت استقرار فرایند نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی در هتل بین المللی از دید استانداردهای هتل می باشد . هدف از اینکار  ارائه

پیشنهاد موثر به مدیریت ارشد هتل بین المللی جهت ارتقا استاندارد هتل بوده که باعث افزایش سودآوری و قدرت بیشتر در بین رقبا خواهد شد.

۱-۸- قلمرو انجام تحقیق

     قلمرو موضوعی تحقیقی در حوزه مدیریت ارتباط با استانداردهای هتل

(نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی) می باشد. و این تحقیق جزئه تحقیقات بازاریابی محسوب میشوداز آنجا که به علت افزایش رقابت در حیطه مختلف مقوله گردشگر ارتباط موثر با آن و استراتژیهای

گردشگر مدارانه در بازاریابی اهمیت روزافزون پیدا کرده لذا جزو تحقیقات

استراتژیک و راهبردی برای سازمان محسوب میشود و نتایج آن منجر به ارائه پیگیری و ارتباط خط مشی های مرتبط با گردشگر بخصوص استاندارد هتل میشود .

    الف) دوره زمانی انجام تحقیق: پائیز سال

    ب) مکان تحقیق: هتل بین المللی آریان کیش

 جامعه آماری

     استانداردهای هتل هتل بین المللی آریان کیش

۱-۹- تعریف واژه­ ها و اصطلاحات تخصصی

     مدیریت ارتباط با استانداردهای هتل (نقا……………………….

………………

هتل های بین المللی

بهبود پتانسیل مدیریت ارتباط بااستانداردهای هتل ، عدم اطمینان موجود در تلاش‌های اجرای نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین

المللی باعث نگرش جدیدی به عوامل تعیین کننده‌ی تصمیم‌ سازمان

برای سرمایه گذاری بر روی نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین

المللی شده است . براین اساس مدل‌های زیادی برای اندازه‌گیری میزان آمادگی سازمان‌ها برای نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین

المللی ارائه شده است اوکد و و مودامبی مدل نظریه‌ای را به این منظور طراحی کرده‌آند که از سه بعد فکری ،‌اجتماعی ، و فناورانه و در نه گروه تشکیل

شده ا ست ( Ocke &Mudambi 2002) دراین مدل بعد فکری شامل گروه‌هایی استراتژی ،ساختار و برنامه‌ریزی ، بعد اجتماعی شامل گروه‌های فرهنگ ،

تعاملات ذی نفعان ، و دانش ساختار و برنامه‌ریزی ، بعد اجتماعی شامل گروه‌های فرهنگ ،

تعاملات ذی نفعان ، و دانش قلمرو کاری ، و بالاخره بعدفناورانه در برگیرنده‌ی گروههای برنامه کاربردی نقاط ضعف و قوت استانداردهای هتل در هتل های بین المللی ، توانمندی‌های IT و مدیریت دانش می‌شود . این محققان به عوامل رایجی به تامل عوامل آمادگی اشاره دارند که برای سنجش میزان آمادگی سازمان‌ها در هر کد……………………………..

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل

 

۴-۱  مقدمه:

در این فصل داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه بوسیله فنون آماری مورد تحلیل قرار می گیرد.

ابتدا جامعه آماری از لحاظ جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفته و از جنبه هایی مانند سن ، جنسیت و میزان تحصیلات تقسیم یندی میشوند سپس بر اساس هر یک از مشخصه های یاد شده مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و در انتها فرضیه های اصلی تحقیق مورد تحلیل و آزمون قرار می گیرند .

۴-۲ سئوالات جمعیت شناختی

۴-۲-۱ آمار توصیفی………………………………………..

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل”

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1481

بررسی تاثیرات مثبت و منفی استاندارد نمودن هتل پایان نامه پروپوزال هتلداری

قیمت : تومان148,000