فروشگاه

توضیحات

برنامه توانبخشی قلبی کیفیت زندگی افسردگی اضطراب بیماران جراحی عروق

با شهری شدن دنیای در حال توسعه، میزان شیوع بیماری های قلبی و عروقی و مرگ و میر ناشی از آن در حال افزایش است. تخمین زده شده که تا سال ۲۰۲۰ شایعترین علت

مرگ در سطح جهان بیماری های قلبی وعروقی خواهد بود(۱). بیماری های قلبی عروقی،

یکی از بیماری هایی است که شرایط عمومی آن منجر به عدم اتکا به خود و کاهش کیفیت زندگی در افراد مبتلا می شود. اضطراب، افسردگی، فقدان

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران

علاقه به محیط و اقدام های اجتماعی ، مشکلات جنسی و اختلالات خواب از ویژگی های بیماران قلبی و عروقی می باشد که باعث کاهش کیفیت زندگی در بیماران قلبی می شود(۹).

پولاسکی و تارتو (۱۹۹۹) بیان می کنند که مدد جویان مبتلا به یک بیماری مزمن یا ناتوانی باید برای پیشگیری از ناتوانی ، حفظ توانایی عملکردی و یا به دست آوردن مجدد این

توانایی، در برنامه های توانبخشی شرکت کنند. توانبخشی فرآیند یادگیری زندگی همراه با بیماری های مزمن یا وضعیت های ناتوان کننده است و هدف از توانبـخشی، برگشت

مددجو در بالاترین حد ممـکن از توانـایی فیـزیکی، ذهنی، اجتماعی و شغلی می باشد (۱۰) .

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق

امروزه یکی از روش های معمول برای بهبود کیفیت زندگی به خصوص در بیماری های مزمن همچون بیماری های قلبی توانبخشی است(۱۱).

توانبخشی قلبی فعالیتی چند رشته ای

با هدف تسهیل و بهبودی جسمی، روانشناختی و هیجانی به منظور توانمند سازی مدد جویان در رسیدن به سطوح بالاتر سلامتی است. این امر از طریق ورزش، آرامسازی و

آموزش بهداشت در عرصه بیمارستان و جامعه عملی می گردد.

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،

شواهد نشان دهنده اثر بخشی برنامه های توانبخشی قلبی بوده، به طوری که موجبات

کاهش ۲۷ درصدی مرگ و میر بعد از سکته قلبی را فراهم می آورد. توانبخشی قلبی شامل فعالیت های

همچون ارزیابی جامع پزشکی، ورزش، تعدیل عوامل خطرساز، آموزش، مشاوره و تغییر رفتار مددجوست(۱۲).

شواهد علمی نشان می دهد که برنامه توانبخشی قلب از نظر کلینیکی روش مفیدی

برای تعدیل فاکتورهای خطر ساز قلبی و کاهش فشارهای روانی بعد از سکته قلبی

می باشد، همچنین این برنامه ها می-تواند باعث کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران قلبی شود (۱۳).  بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق

 

۹۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق را دانلود کنید

بررسی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق
بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق

 

 

فهرست مطالب:

 برنامه توانبخشی قلبی کیفیت زندگی افسردگی اضطراب بیماران جراحی عروق

۱- فصل اول : طرح تحقیق………………………………………………………………. …..۱
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. … ۲
۲-۱-تعریف مساله و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………… ۴
۳-۱- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۴-۱-هدف کلی ………………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۴-۱- اهداف اختصاصی ………………………………………………………………………………………………………….

…۹
۵-۱-پرسشهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………۹
۷-۱- تعاریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………….۹
۲- فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ……………………………………… ………. ..۱۲
۱-۲-اناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب و عروق………………………………………………………………………. ……….۱۳
۱-۱-۲- قلب. ……. ………………………………………………………………………………………. …….۱۳
۲-۱- ۲- بیماریهای ایسکمیک قلب…. …………………………………………………………………… ……۱۵

 برنامه توانبخشی قلبی کیفیت زندگی افسردگی اضطراب بیماران جراحی عروق

۳-۱- ۲ بیماریهای عروق کرونر…. …………………………………………………………………… ………۱۸
۲۰ ۴-۱-۲-استراتژیهای بالینی دربیماران عروق کرونر……………………………………………………………. ………….
۲-۲- برنامه توانبخشی قلبی………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۱-۲-۲- هدفها ونتایج توانبخشی قلبی…………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۲-۲- اثر فعالیت بدنی بر عروق کرونری…………………………………………………………………………….. ۲۶
۳-۲-۲- آزمون ورزشی……………………………………………………………………………..

 

……………………… ۲۸
۳-۲- کیفیت زندگی……………… …………………………………………………………………………………..۳۵
۱-۳-۲- کیفیت زندگی و ابعاد ان………………………………………………………… ………………. ………… ۳۵
۲-۳-۲- کیفیت زندگی و توانبخشی قلبی……………………………………………………………………… …… ۳۷

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی

۴-۲- افسردگی. ……. …………………………………………………………………………………………..۳۸
۱-۴-۲- اختلال افسردگی و ابعاد ان…………………………………………………………………….. ………….. ۳۸
۲-۴-۲- اپیدمیولوژی افسردگی…………………………………………………………………….. . . ……………… ۳۹
۵-۲- اضطراب

 

…………………………………………………………………………………………….. ……………………………۴۰
۱-۵-۲- مفهوم اضطراب………………………………………………………………………… …… ………. ………..۴۰
۳-۵-۲- اضطراب و سیستم قلبی و عروقی………………………………………………………………………… ……..۴۱
۴-۵-۲- اضطراب و توانبخشی قلبی …………………………………………………………………….. … ……. ……..۴۲
۶-۲- مرور تحقیقات انجام شده………………. … ………………………………………………………………… ……………۴۳

بررسی تاثیر ۱۲ هفته

۱-۶-۲- تحقیقات انجام شده داخلی…………………………………………………………………….. … ……. ……..۴۳
۲-۶-۲- تحقیقات انجام شده خارجی……………………………………………………………………. ……… ……..۴۴
۳- فصل سوم : روش شناسی ……….. ………………………………………. …. …. …….۴۸
۱-۳- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۳- جامعه آماری ، گروه نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………..۴۹
۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۴-۳- روش تحقیق

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق

……………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۵-۳-روش اماری ……………………………………………………………. …………………………………… ……. …………۵۵
۶-۳-محدودیتهای حقیق ……………………………………………………………… ………………………………………….۵۵
۴- فصل چهارم : یافته های تحقیق …………………………………………….. .. …..۵۶
۱-۴- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۴- نتایج توصیفی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۴ – نتایج استنباطی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….۶۱

۵- فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………..۶۷
۱-۵- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۲-۵- بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….۶۹

۳-۵- نتیجه گیری نهایی ……………………….. ………………………………………………………………………………..۷۴
۴-۵- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۱-۴-۵ پیشنهادهایی برای مطالعات بیشتر………………………………………………………………………………………….۷۶
۶- فهرست منابع ……………………………………………………………………………….۷۸
۷- پیوست ……………………………………………………………………………………….۸۹

 

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،ا

 

 

 

۳-۱)اهداف تحقیق:

۱-۳-۱) هدف کلی پژوهش:
بررسی فواید ۱۲ هفته تمرین توان بخشی قلبی بر روی فاکتورهای کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب بیماران قلبی جراحی شده بای پس کرونر ( Grafting Coronary Artery Bypass) شهرستان همدان می باشد.

۲-۳-۱) اهدف جزئی :
۱- بررسی میزان تغییرات در فاکتورهای کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب قبل و بعد از ۱۲ هفته تمرین توان بخشی قلبی در گروه شرکت کننده در تمرینات توانبخشی قلبی .

۴-۱) پرسش های پژوهش:

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی

۱) وضعیت کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی چگونه است؟

۲)وضعیت ابعاد کیفیت زندگی بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی چگونه است؟

۳)وضعیت افسردگی بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی چگونه است؟
۴)وضعیت اضطراب بیماران قبل و بعد از شرکت در برنامه توانبخشی قلبی چگونه است؟

۵-۱)تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
توانبخشی قلبی:

توانبخشی قلبی مجموعه خدمات چند جانبه (جسمانی، روانی و اجتماعی) با حضور و مشارکت

متخصصین مختلف از جمله پزشک، پرستار، فیزیوتراپ و متخصص توانبخشی ورزشی طراحی

شده است به منظور تهیه و فراهم نمودن موارد مورد نیاز بیماران قلبی و خانواده هایشان با هدف برگرداندن آنان به زندگی معمولی تا حد امکان(۱۷).
جراحی بای پس عروق کرونری ( Grafting Coronary Artery Bypass) :

عمل جراحی که عروق خونی از ناحـیه دیـگر بدن به قسمت بالا و پایین کرونر مـسدود شده ی

قلب پیوند می شود تا جریان خون کرونر از کنار ناحیه مسدود عبور کند ( ۲۴ ) .
کیفیت زندگی :
مفهومی که در برگیرنده دامنه گسترده ای از ویژگی های روانی، جسمانی و محدودیت هایی

که بیانگر توانایی های فردی برای عملکرد و رضایت از آنچه انجام داده می باشد. کیفیت زندگی افراد در حال حاضر توسط خودشان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا اینکه توسط متخصصان ارزیابی شود(۲۵).

تعریف عملیاتی: : افرادی از بهترین کیفیت زندگی برخوردار هستند که از پرسشنامۀ (QLMI) اولدریج و همکاران در مقیاس مولفه ها ۷ و افرادی از کمترین کیفیت زندگی برخوردار هستند نمرۀ ۱ را بدست آورده اند.
اضطراب :
تعریف نظری: یک احساس نگرانی ذهنی، تنش و ناراحتی که ممکن است شامل نشانگان جسمانی مانند تپش قلب و تنفس سریع، تعریق کف دست ها و گیجی می باشد(۲۶).

تعریف عملیاتی: افرادی که عادی و نرمال هستند از پرسشنامۀ (HADS) زیگموند و اسنایت

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب

در مقیاس اضطراب نمرۀ ۰ تا ۷ و حالت مرزی این اختلال نمرۀ ۸ تا ۱۰ و کسانی که دارای اضطراب شدید هستند نمرۀ ۱۱ و بیشتر را بدست آورده اند.

افسردگی:
تعریف نظری: افسردگی یک بیماری جسمی و روحی است که علائم روحی آن شامل احساس غم و ناراحتی،

کاهش هیجان و انگیزه زندگی، افکار منفی(همچون احساس ناامیدی یا عزت نفس پایین ) و علائم جسمی آن شامل اختلالات خواب، خستگی مزمن و کاهش انرژی و اشتها می باشد(۲۶).

تعریف عملیاتی: افرادی که حالت عادی و نرمال دارند از پرسشنامه (HADS) زیگموند و اسنایت در مقیاس افسردگی نمرۀ ۰ تا ۷ و حالت مرزی نمرۀ ۸ تا ۱۰ و کسانی که دارای اضطراب شدید هستند نمرۀ ۱۱ و بیشتر را بدست آورده اند.

 

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب

 

 

۱-۲) آناتومی و فیزیولوژی دستگاه قلب وعروق
۱-۱-۲) قلب

قلب ماهیچه ای میان تهی، صنوبری شکل به درازای ۱۳ سانتیمتر که در قفسه سینه میان دو شش و

روی پرده دیافراگم جای گرفته است و به طور تخمینی ۳۰۰ گرم وزن دارد. وزن و اندازه آن متاثر از سن، جنس، وزن بدن، ورزش و بیماری قلبی است. کار قلب دمیدن خون

به انتهای بدن جهت عرضه نمودن اکسیژن و مواد غذایی، برداشت دی اکسید کربن و مواد

زائد حاصل از متابولیسم است. دستگاه قلب و رگ ها در برگیرنده قلب، سرخرگها، مویرگها،

سیاهرگ ها و لنف می باشد. قلب انسان به طور متوسط ۷۲ بار در دقیقه، ۱۰۰ هزار بار در روز و ۵/۲۲ بیلیون بار در زندگی هر فرد می زند تا خون اکسیژن دار را با کفایتی کامپیوتر گونه، با هر زنش به بستر رگ ها بفرستد. این تلمبه کوچک در همه لحظات زندگی شخص

می زند و تنها ۴/۰ ثانیه میان هر زنش می آساید. عمل تلمبه ای قلب توسط انقباض

و انبساط موزون دیواره عضلانی آن صورت می پذیرد. در طی انقباض عضلانی حفرات قلب کوچکتر می شوند و باعث به خارج رانده شدن خون می گردند و در طی انبساط عضلانی دیواره قلب از خون پر می شوند تا برای تخلیه بعدی، آماده شوند(۲۹،۲۷).

حفرات قلب
قلب از دیدگاه کالبدی، فیزیولوژی و بیماری دو تاست . قلب راست و قلب چپ که دیواره ای

بنام سپتوم آنها را از هم جدا می کند. هر یک از این ها نیز از دو حفره شامل دهلیز و بطن تشکیل شده است.

خونی که در بدن از طریق سیستم وریدی به قلب برمی گردد در دهلیز راست تجمع می یابد

و سپس به بطن راست پمپ می شود. هر زمان که بطن راست منقبض می شود این خون که محتوی اکسیژن کمی است

به طرف ریه می راند ودر ریه خون غنی از اکسیژن می شود. وریدهای ریه، خون غنی از اکسیژن را به دهلیز چپ و از آنجا به بطن چپ می فرستد.

بطن چپ خون را از طریق آثورت به شبکه عروقی بدن می رساند و به دلیل پمپ خون به سراسر

 برنامه توانبخشی قلبی کیفیت زندگی افسردگی اضطراب بیماران جراحی عروق

بدن بطن چپ کار بیشتری نسبت به بقیه حفرات قلب انجام می دهد و در نتیجه ضخامت دیواره های آن ممکن است به بیش از نیم اینچ یعنی ۳-۲ برابر ضخامت دیواره بطن برسد(۲۷،۲۹).

رگ های قلب
شریان های کرونری چپ و راست بر روی سطح قلب و در شیار دهلیزی بطنی و میان بطنی جای دارند و بافت چربی آن ها را می پوشاند. شریانهای

کوچکتر به درون ماهیچه قلب وارد می شوند. قلب، خون مورد نیاز خود را از همین راه سرخگ ها دریافت می کند نه از خـون حفرات. تنـها حدود ۵/۰ میـلی متر توده ماهیچه-ای قلب می تواند خون مورد نیاز خود را خون حفرات قلبی به دست آورد(۲۸،۲۹).

ماهیچه قلب از راه شریان کرونری راست و چپ خون مورد نیاز خود را دریافت می کند. شریان کرونری بی‌فاصله از ریشه آئورت سرچشمه می گیرد،

وارد شیار دهلیزی بطنی راست می شود و از آنجا به شیار میان بطنی پسین می رود وبه نوک قلب می رسد.

شاخه های آن به دهلیز راست، بطن راست، بخش زیرین بطن چپ، بخش پسین دیواره میانی، گره سینوسی دهلیزی و گره دهلیزی بطنی خون می

رسانند. شریان کرونر چپ هم از ریشه آئورت سرچشمه گرفته و در درازای پیشین میان دو بطن پیشرفت کرده به نوک قلب می رسد(۳).

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی

۲-۱-۲) بیماری های ایسکیمیک قلب (IHD) :
ایسکمی به نبودن اکسیژن در نتیجه جریان خون ناکافی اطلاق می شود. بیماری های ایسکیمیک قلبی

(بیماری کرونر قلب، بیماری آترواسکلروتیک قلب و … ) عوامل ایجاد کننده مختلفی دارند ولی نقطه مشترک همه این عوامل اختلال عمل قلب به علت عدم توازن بین نیاز اکسیژن میوکارد و منبع اکسیژن در دسترس می باشد. آتراسکلروز شایع ترین علت

ایسکیمی عروق کرونری است که با کاهش قطر عروق در شرایط پایه ای، کاهش مطلقی در جریان

خون میوکارد ایجاد می نماید یا از افزایش متناسب خون به هنگام زیاد شدن مصرف جلوگیری می نماید. آتراسکلروز مهم ترین علت مرگ و میر است و اصولاً جز موارد نادر، کلیه بیماران مبتلا به انفارکتوس دچار آتراسکلروز هستند.

عوامل سبب شناسی (اتیولوژیک):

برخی از حالات و عادات، در افرادی که دچار بیماری های ایسکیمیک قلب می گردند، بیش از

دیگر مردم دیده می شود که این ها را عوامل خطرساز گویند. وجود این عوامل خطرساز احتمال و سرعت ایجاد آتراسکلروز را افزایش می دهد. از دیدگاه اپیدمیولوژی افزایش کلسترول خون، افزایش فشار خون و مصرف سیگار احتمالاً مهم ترین

عوامل…………………………….

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق”

بررسی تاثیر ۱۲ هفته برنامه توانبخشی قلبی بر کیفیت زندگی،افسردگی و اضطراب بیماران جراحی عروق

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2904

بررسی تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشی قلبی بر كيفيت زندگی،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی عروق

قیمت : تومان9,500