فروشگاه

توضیحات

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه میتوانید نسبت

 

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش

تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حسابداری استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده

اهمیت و میزان اتکاپذیری اطلاعات مالی برای تصمیم گیری استفاده کنندگان در دنیای امروزی برای همگان روشن است .

در این مقاله رابطه بین ثبات سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی مورد بررسی قرار گرفته است .

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در این مقاله ابتدا یک طبقه بندی جامع ترازنامه ای از اقلام تعهدی ارایه شده است و سپس هر طبقه بر اساس قابلیت اتکایش طبقه بندی گردیده است.

 

برای انجام آزمون تجربی ، با توجه به دوره زمانی تحقیق اقدام به

گردآوری اطلاعات در خصوص متغیرهای تحقیق از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است . در این راستا چهار فرضیه مطرح گردید.

برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل پانلی استفاده شده است .
نتایج تایید کردند که طبقاتی که قابلیت اتکای کمتری دارند به ثبات کمتر سود می انجامند.
واژه های کلیدی : قابلیت اتکا ، ثبات سود ، اقلام تعهدی

 

 

 

۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات طرح
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) مساله تحقیق ۳

۱-۳) تشریح و بیان موضوع ۴
۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴

۱-۵) فرضیه های تحقیق ۵
۱-۶) متغیرهای تحقیق ۵
۱-۷) اهداف اساسی از انجام تحقیق ۶
۱-۸) روش تحقیق ۷
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع
۲-۱) مقدمه ۱۰

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۲) مبانی حسابداری ۱۰
۲-۲-۱) تعریف مبنای حسابداری ۱۰
۲-۲-۲) مقایسه مبنای تعهدی و مبنای نقدی ۱۱
۲-۲-۲-۱) مزایای حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی ۱۱

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

۲-۲-۲-۲) معایب حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی ۱۲

۲-۳) تعریف افشاء ۱۴
۲-۳-۱) خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری ۱۵
۲-۳-۱-۱) مربوط بودن و تعریف ارزش مربوط بودن ۱۶
۲-۳-۱-۱-۱) ارزش پیش بینی کنندگی و تأئید کنندگی ۱۷

بررسی ثبات سود

۲-۳-۱-۱-۲) انتخاب خاصه ۱۸
۲-۳-۱-۲) قابل اتکاء بودن ۱۸
۲-۳-۱-۲-۱) بی‌طرفی ۱۹
۲-۳-۱-۲-۲) کامل بودن ۱۹

۲-۳-۱-۲-۳) بیان صادقانه ۲۰
۲-۳-۱-۲-۴) احتیاط ۲۰
۲-۳-۱-۳) رابطه بین مربوط بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات حسابداری ۲۰

۲-۳-۱-۴) دیدگاه استانداردگذاران و محققین در مورد ویژگیهای قابلیت اتکاء و مربوط بودن ۲۲
۲-۴) تعریف اقلام تعهدی ۲۳
۲-۴-۱) طبقه بندی اقلام تعهدی ۲۳
۲-۴-۱-۱) اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی جاری ۲۵

۲-۴-۱-۲) اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی غیر جاری ۲۶

بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
۲-۴-۱-۳) اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی ۲۷
۲-۵) سود حسابداری ۲۸
۲-۵-۱) کیفیت سود ۳۰
۲-۵-۱-۱) معیارهای ارزیابی کیفیت سود ۳۱
۲-۵-۱-۱-۱) روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش ۳۱
۲-۵-۱-۱-۲) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی ۳۱

 

۲-۵-۱-۱-۳) کیفیت اقلام تعهدی ۳۲

۲-۵-۱-۱-۴) مالیات بر درآمد ۳۲
۲-۵-۱-۱-۵) همبستگی سود با جریانهای نقدی آتی ۳۳
۲-۵-۱-۱-۶) اقلام تعهدی غیرعادی ۳۴
۲-۵-۱-۱-۷) قابلیت پیش بینی سود ۳۴٫

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده 

۲-۵-۱-۱-۸) ثبات (پایداری) سود ۳۵
۲-۵-۱-۱-۹) هموار سازی سود ۳۸
۲-۵-۱-۲) مطالعات مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی ۳۹
۲-۵-۱-۳) مطالعات مرتبط با کیفیت سود ۳۹

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۵-۱-۴) فواید ارزیابی کیفیت سود ۴۰
۲-۵-۲) مدیریت سود ۴۱
۲-۵-۲-۱) مدیریت سود و کیفیت سود ۴۱
۲-۵-۲-۲) کیفیت سود و رویدادهای ثبت نشده ۴۲
۲-۶) پیشینه تحقیق ۴۲
۲-۶-۱) مطالعات داخلی ۴۲
۲-۶-۲) مطالعات خارجی ۴۳
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه ۴۹

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۳-۲) روش تحقیق ۴۹
۳-۳) فرضیه های تحقیق ۴۹
۳-۴) متغیرهای تحقیق ۴۹
۳-۵) جامعه آماری ۵۰
۳-۶) نمونه آماری و روش نمونه گیری ۵۱
۳-۷) قلمرو تحقیق ۵۱

 در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۳-۸) روشها و ابزارهای گردآوری اطلاعات ۵۱
۳-۹) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی فرضیه ها ۵۲
۳-۱۰) آزمونهای آماری ۵۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ۵۷
۴-۲) تجزیه و تحلیل داده ها ۵۷

بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
۴-۲-۱) آمار توصیفی ۵۷
۴-۲-۲) آزمون نرمال بودن باقیمانده ها ۶۰
۴-۲-۳) بررسی و آزمون فرضیه اول ۶۰
۴-۲-۳-۱) بررسی وجود ارتباط و خطی بودن ۶۱
۴-۲-۳-۲) بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی ۶۳
۴-۲-۳-۳) آزمون والد برای برابری ضرایب ۶۶

بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۴-۲-۴) بررسی و آزمون فرضیه دوم تا چهارم ۶۷
۴-۲-۴-۱) بررسی وجود ارتباط و خطی بودن ۶۷

۴-۲-۴-۲) بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی ۷۰
۴-۲-۴-۳) آزمون والد برای برابری ضرایب ۷۳
۴-۲-۵) بررسی اعتبار مدل ۷۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

۵-۱) مقدمه ۷۷

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۵-۲) یافته های حاصل از نتایج ۷۷
۵-۲-۱) فرضیه های تحقیق ۷۷
۵-۲-۲) تفسیر نتایج حاصل از تحقیق ۷۸

۵-۳) پیشنهادهای تحقیق ۷۸
۵-۳-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق ۷۸
۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ۷۸
۵-۴) محدودیت های تحقیق ۷۹
پیوستها و ضمائم ۸۰
منابع و مآخذ ۹۴
چکیده انگلیسی ۹۹

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۲-۱- خلاصه نحوه ارزیابی قابلیت اتکای اقلام تعهدی ۴۷
جدول ۴-۱- آمار توصیفی داده ها بصورت کلی ۵۸
جدول ۴-۲- آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال ۵۹
جدول ۴-۳- نتایج حاصل از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ۶۰
جدول ۴-۴- خلاصه مدل رگرسیون فرضیه اول ۶۳
جدول ۴-۵- محاسبات آماری مربوط به برآورد ضرایب فرضیه اول ۶۴

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ا

جدول ۴-۶- خلاصه مدل رگرسیون فرضیه های دوم تا چهارم ۷۱
جدول ۴-۷- محاسبات آماری مربوط به برآورد ضرایب فرضیه های دوم تا چهارم ۷۱
جدول ۵-۱- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها ۷۷
جدول الف – ۱- اطلاعات شرکتهای مورد بررسی در سال ۱۳۸۲ ۸۰

جدول الف – ۲- اطلاعات شرکتهای مورد بررسی در سال ۱۳۸۳ ۸۲
جدول الف – ۳- اطلاعات شرکتهای مورد بررسی در سال ۱۳۸۴ ۸۴

بررسی
جدول الف – ۴- اطلاعات شرکتهای مورد بررسی در سال ۱۳۸۵ ۸۶
جدول الف – ۵- اطلاعات شرکتهای مورد بررسی در سال ۱۳۸۶ ۸۸

خروجی ها و جداول مربوط به آمار توصیفی و آزمون کلموگروف-اسمیرنوف ۹۰
خروجی ها و جداول مربوط به آزمون والد و برآورد ضرایب فرضیه اول ۹۱

خروجی ها و جداول مربوط به آزمون والد و برآورد ضرایب فرضیه دوم تا چهارم ۹۲

بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار پراکنش ROA و CE 62
نمودار پراکنش ROA و TACC 62

نمودار پراکنش باقیمانده ها برای فرضیه اول ۶۶

نمودار پراکنش ROA و WC 68
نمودار پراکنش ROA و NCO 69
نمودار پراکنش ROA و FIN 69
نمودار پراکنش باقیمانده ها برای فرضیه های دوم تا چهارم ۷۳

 

 

 

فصل اول

۱-۱) مقدمه
۱-۲) مساله تحقیق
۱-۳) تشریح و بیان موضوع
۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۵) فرضیه های تحقیق
۱-۶) متغیرهای تحقیق
۱-۷) اهداف اساسی از انجام تحقیق
۱-۸) روش تحقیق

قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۱-۱) مقدمه
امروزه حسابداری را بعنوان یک سیستم اطلاعاتی تعریف میکنند که یکی از مهمترین اطلاعاتی که از یک سیستم حسابداری بدست می آید اطلاعات

مربوط به سود است . استفاده کنندگان صورتهای مالی بیشترین توجه خود را به سودمعطوف می کنند (ثقفی و

کردستانی،۱۳۸۳، ۵۲). سود حسابداری از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی ابزار مهمی برای سنجش عملکرد شرکت ها و مدیران آنها

 

محسوب می شود بعنوان مثال سود حسابداری می تواند مبنای اعتبار دهی بانکها به شرکتها و یا از شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار بشمار آید.(ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳، ۹۴ ).

از آنجا که سود حسابداری تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می شود و بدلیل ذهنیت بیشتر موجود در اقلام تعهدی ،

میتوان عنوان نمود که

قابلیت اتکای اقلام تعهدی پائین تر از قابلیت اتکای اقلام نقدی است .عنصر نقدی سود نسبت به عنصر تعهدی سود دارای ثبات بیشتری است

که این امر بدلیل ذهنیت بیشتر اقلام تعهدی و قابلیت اتکای کمتر آن نسبت به عنصر نقدی است.

 بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

در مجموع اقلام تعهدی که قابلیت اتکای کمتری دارند منجر به پایداری کمتر سود می شوند .عدم توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی پایداری سود

که مرتبط با قابلیت اتکای پائین اقلام تعهدی است منجر به عدم کارایی اساسی بازار می شود (ریچاردسون و دیگران، ۲۰۰۵، ۱) .

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۱-۲) مساله تحقیق
سود حسابداری دارای اطلاعات مفیدی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی می باشد .

نقش اولیه سود حسابداری اندازه گیری عملکرد مالی

شرکت است (SFAC43). شناسایی سود در مبنای تعهدی بر اساس تخمین جریان های نقدی آینده مثل برآورد مبلغ قابل وصول از فروشهای آینده و معوق نمودن جریان های نقدی گذشته مثل دریافت پیش دریافت صورت می گیرد.

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

برخی از درآمدهای شرکت ، نقدی و برخی تعهدی و مشمول تخمین جریانهای نقدی آینده و معوق نمودن جریانهای نقدی گذشته می شود بنابراین سود شرکت را میتوان به دو عنصر نقدی و تعهدی تقسیم نمود . عنصر تعهدی نسبت به عنصر نقدی سود دارای ذهنیت

بیشتری است و درنتیجه قابلیت اتکای کمتری نسبت به عنصر نقدی سود دارد این مشکل از آنجا نشات می گیرد که اقلام تعهدی شامل اندازه گیری

منافع یا تعهدات آتی ای است که اکنون وجود دارد (ریچاردسون و دیگران ۲۰۰۵؛ ۴).
در مورد خطای اندازه گیری اقلام تعهدی ذکر این نکته ضروری است که همه ی خطاهای اندازه گیری اقلام تعهدی از مدیریت عمدی سود ناشی نمی

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

شود زیرا خطاها در مورد

خطاها ممکن است ناشی از کابرد اصول پذیرفته شده حسابداری و یا خطاهای غیر عمد دیگر مانند تخمین بیش از واقع خوش حسابی مشتریان جدید باشد.

مبنای نتیجه گیری اسلوان بر این مبنا قرار گرفته است که هنگامی که عنصر تعهدی سود بصورت غیر معمول بزرگ یاکوچک می شود ، سود دارای ثبات کمتری می شود . این

تحقیق بدنبال بررسی تفاوت بین عنصر نقدی و تعهدی سود است و پیش بینی می کند که عنصر تعهدی سود به علت ذهنیت بیشتر و قابلیت اتکای کمتر دارای ثبات کمتری نسبت به عنصر نقدی سود است .

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

۱-۳) تشریح و بیان موضوع
یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی تهیه صورتهای مالی حاوی اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری استفاده کنندگان از آنها می باشد . یکی از

مهمترین اطلاعاتی که از یک سیستم حسابداری بدست می آید سود حسابداری است که بر مبنای تعهدی محاسبه می شود . سود حسابداری توسط بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد

استفاده قرار می گیرد بعنوان مثال در قراردادهای اعتباردهی ، طرحهای پاداش مدیران و کارکنان ، سود حسابداری بعنوان یک مبنای بسیار مهم و اصلی

محسوب می شود همچنین تحقیقات نشان میدهد یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام ، سود

حسابداری است از آنجا که عنصر تعهدی سود دارای اتکای کمتری نسبت به عنصر نقدی سود است ، ممکن است باعث قیمت گذاری نادرست سهام

شده و باعث شود سرمایه گذاران ریسک اضافی (ریسکی که در قبال آن هیچ بازدهی وجود ندارد) متحمل شوند (ریچاردسون و دیگران،۲۰۰۵، ۱).

بررسی ثبات سود  در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۱-۴) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
عنصر تعهدی سود نسبت به عنصر نقدی دارای ذهنیت بیشتر و در نتیجه قابلیت اتکای کمتری است . بیشتر حسابداران وجود درجه ای ازذهنیت در اندازه

گیری های حسابداری را بدیهی می دانند مثل هیئت استانداردهای حسابداری مالی و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی SFAC که قابلیت را چنین تعریف می کند

توانایی اجماع اندازه گیرها برای اطمینان از اینکه اطلاعات آن چیزی را که مدعی بیان هستند را بیان میکنند و یا روش اندازه گیری مورد استفاده بدون خطا یا تعصب باشد .(SFAC2)

قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

قابلیت اتکا به همراه ارایه صادقانه مبنایی برای سنجش کیفیت اتکا اقلام است کیفیتی از اطلاعات که اطمینان میدهد اطلاعات بطور منطقی عاری از

خطا و تعصب هستند و بصورت صادقانه آنچه را که مدعی بیان آن هستند را ارایه می کند . (SFAC2)

بند ۱۲ فصل دوم مفاهیم نظری گزارشگری ایران : اطلاعات مفید باشد

باید قابل اتکا باشد ( به همراه مربوط بودن ) اطلاعاتی قابل اتکا است که عاری از

اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و بطور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند .

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

هر چند طبق بیانیه مفاهیم گزارشگری مالی و مفاهیم حسابداری مالی مفید بودن اطلاعات منوط به موازنه بین دو ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا است اما بخش عمده ای از

ادبیات حسابداری ، اطلاعات حسابداری را بر مبنای معیار مربوط بودن ارزیابی می کند و در

ارزیابی اطلاعات حسابداری توجه کمتری به قابلیت اتکا اقلام شده است . با توجه به ماهیت یک طرفه تحقیق در این زمینه شاید جای تعجب نباشد

بررسی ثبات در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

که برخی از محققین و قانونگذاران بدنبال تخمین هایی با ارزش مربوط بودن بیشتر و قابلیت اتکای کمتر میروند . (واتس ۲۰۰۳؛ ۲۱۱)

با این وجود محققان و قانونگذارانی که شناسایی تخمین های غیر اتکایی را در گزارشات مالی پیشنهاد می کنند باید هزینه های ناشی از پیشنهادات خود را هم در نظر بگیرند

یکی از این هزینه ها که بطور چشم گیر در تعاریف FASB مشخص می شود این است که

احتمال خطای اندازه گیری در اقلام با قابلیت اتکای کمتر بیشتر از خطای اندازه گیری اقلام با قابلیت اتکای بیشتر است لذا می توان گفت شناسایی اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین در صورتهای مالی هزینه های تا اهمیتی از جمله قیمت گذاری نادرست سهام را به همراه دارد.

تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۱-۵) فرضیه های تحقیق
در این تحقیق ثبات سود با توجه به قابلیت اتکای اقلام سود مورد بررسی قرار میگیرد که فرضیات آن به شرح زیر است :
فرضیه ۱) ثبات سود عنصر نقدی سود بیشتر از ثبات سود عنصر تعهدی سوداست .
فرضیه ۲) ثبات سود عنصر نقدی سود بیشتر از ثبات سود بخش اقلام تعهدی فعالیت های عملیات جاری است .

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

فرضیه ۳) ثبات سود عنصر نقدی سود بیشتر از ثبات سود بخش اقلام تعهدی فعالیت های عملیات غیر جاری است .
فرضیه ۴) ثبات سود عنصر نقدی سود بیشتر از ثبات سود بخش اقلام تعهدی فعالیت های تامین مالی است.

۱-۶) متغیرهای تحقیق
الف ) سود عملیاتی سال آتی : در این تحقیق سود عملیاتی سال آتی همانند تحقیقات اسلوان و ریچاردسون با هدف هماهنگ و قابل مقایسه نمودن اطلاعات شرکت های مختلف با اندازه ها و فعالیت های مختلف

برحسب جمع داریی های متوازن شده بعنوان معیاری جهت اندازه گیری ثبات سود درنظر گرفته شده است .
ب ) اجزای سود : در این تحقییق اجزای تفکیک شده سودکه بر حسب جمع کل دارایی ها متوازن شده بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می شود.

بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق :
الف ) سود عملیاتی سال آتی : در این تحقیق طبق مدل تحقیق ریچاردسون (۲۰۰۵) برای اندازه گیری ثبات سود از سود عملیاتی سال بعد که از طریق تقسیم به کل دارایی های همان سال متوازن شده است بعنوان مبنایی برای اندازه گیری ثبات سود شرکتهای نمونه استفاده می شود.

ب ) ا جزای سود :در این تحقیق سود به اجزایش تفکیک شده است . در ابتدا سود مبنای تعهدی بر اساس مدل تحقیق ریچاردسون به اجزای نقدی و تعهدی تفکیک می شود و

سپس اجزای تعهدی به اجزایی همچون اقلام تعهدی فعالیتهای عملیات جاری ، اقلام تعهدی فعالیت های عملیات غیر جاری و اقلام تعهدی فعالیتهای

تامین مالی تجزیه می شود . اجزای سود با توجه به ماهیت آنها و قابلیت اتکای اندازه گیری آنها درجه بندی شده و طبق مدل ریچاردسون متغیر مستقل تحقیق یعنی قابلیت

اتکای اقلام تعهدی نیز تعریف عملیاتی می شوند . تعریف عملیاتی قابلیت اتکای اجزای سود بر اساس مدل تحقیق ریچاردسون به شرح زیر است:

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

اجزای سود تعریف عملیاتی قابلیت اتکای اجزای سود
جز نقدی سود بسیار بالا
جز تعهدی سود (طبقه سرمایه در گردش ) متوسط

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
جز تعهدی سود(طبقه فعالیتهای عملیاتی غیر جاری) پایین
جز تعهدی سود ( طبقه فعالیتهای تامین مالی ) بالا
جمع کل اقلام تعهدی برابر است با جمع اقلام تعهدی فعالیت های عملیات جاری و عملیات غیر جاری و تامین مالی.

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۱-۷) اهداف اساسی از انجام تحقیق
نتایج این تحقیق می تواند برای سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار مفید باشد . در صورتی که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین تر دارای ثبات سود کمتر باشد موضوع فوق می تواند

منجر به قیمت گذاری نادرست اوراق بهادار شود زیرا ممکن است عناصر تعهدی و نقدی سود تاثیر یکسانی بر قیمت سهام نداشته باشند لذا در

 

صورتی که سهامداران نتوانند عنصر تعهدی سود را پیش بینی کنند اوراق بهادار با قیمتی ناعادلانه معامله خواهد شد بعبارتی دیگر اگر قابلیت اتکای اقلام سود با ثیات سود رابطه

مستقیم داشته باشد آنگاه عناصر با قابلیت اتکار بالاو عناصر با قابلیت اتکای پایین نباید تاثیر یکسانی بر قیمت سهام داشته باشد.

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۱-۸) روش تحقیق
روشها و ابزارهای گردآوری اطلاعات : جمع آوری ادبیات و اطلاعات و داده های مورد نیاز تحقیق از روشهایی همچون مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سایت های اینترنتی مانند

سایت بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی و استفاده از نرم مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسلامی شرکت اطلاع رسانی و خدمات سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اکسل و ورد استفاده شده است .

قلمرو زمانی :
قلمرو مکانی : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

 

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

 

 

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱) مقدمه
۲-۲) مبانی حسابداری
۲-۲-۱) تعریف مبنای حسابداری
۲-۲-۲) مقایسه مبنای تعهدی و مبنای نقدی
۲-۲-۲-۱) مزایای حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی
۲-۲-۲-۲) معایب حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی

۲-۳) تعریف افشاء
۲-۳-۱) خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری

۲-۳-۱-۱) مربوط بودن و تعریف ارزش مربوط بودن
۲-۳-۱-۱-۱) ارزش پیش بینی کنندگی و تأئید کنندگی

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۳-۱-۱-۲) انتخاب خاصه
۲-۳-۱-۲) قابل اتکاء بودن
۲-۳-۱-۲-۱) بی‌طرفی
۲-۳-۱-۲-۲) کامل بودن

۲-۳-۱-۲-۳) بیان صادقانه
۲-۳-۱-۲-۴) احتیاط
۲-۳-۱-۳) رابطه بین مربوط بودن و قابل اتکاء بودن اطلاعات حسابداری
۲-۳-۱-۴) دیدگاه استانداردگذاران و محققین در مورد ویژگیهای قابلیت اتکاء و مربوط بودن

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۴) تعریف اقلام تعهدی
۲-۴-۱) طبقه بندی اقلام تعهدی
۲-۴-۱-۱) اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی جاری
۲-۴-۱-۲) اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های عملیاتی غیر جاری

۲-۴-۱-۳) اقلام تعهدی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی
۲-۵) سود حسابداری
۲-۵-۱) کیفیت سود
۲-۵-۱-۱) معیارهای ارزیابی کیفیت سود

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۵-۱-۱-۱) روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش
۲-۵-۱-۱-۲) روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی
۲-۵-۱-۱-۳) کیفیت اقلام تعهدی
۲-۵-۱-۱-۴) مالیات بر درآمد

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی
۲-۵-۱-۱-۵) همبستگی سود با جریانهای نقدی آتی
۲-۵-۱-۱-۷) قابلیت پیش بینی سود
۲-۵-۱-۱-۸) ثبات (پایداری) سود
۲-۵-۱-۱-۹) هموار سازی سود
۲-۵-۱-۲) مطالعات مرتبط با کیفیت اقلام تعهدی
۲-۵-۱-۳) مطالعات مرتبط با کیفیت سود

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۵-۱-۴) فواید ارزیابی کیفیت سود
۲-۵-۲) مدیریت سود
۲-۵-۲-۱) مدیریت سود و کیفیت سود
۲-۵-۲-۲) کیفیت سود و رویدادهای ثبت نشده
۲-۶) پیشینه تحقیق
۲-۶-۱) مطالعات داخلی
۲-۶-۲) مطالعات خارجی

 

 

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱) مقدمه
در این تحقیق رابطه بین ثبات سود و قابلیت اتکای اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

استفاده کنندگان صورت‌های مالی بیشترین توجه خود را معطوف به رقم سود خالص می‌کنند (ثقفی و کردستانی ،۱۳۸۳،۵۲).

 

سود حسابداری از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی ابزار مهمی برای سنجش عملکرد شرکت‌ها و مدیران آنها محسوب می‌شود بعنوان

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

مثال سود حسابداری می‌تواند مبنای اعتبار دهی بانک‌ها به شرکت‌ها و یا از شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس قرار گیرد (ظریف فرد و ناظمی ،۱۳۸۳،۹۴).

 

سود حسابداری که این همه مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری است تحت تأثیر رویه‌های حسابداری که مدیریت انتخاب نموده است محاسبه می‌شود (ثقفی و کردستانی ،۱۳۸۳،۵۲).

از آنجا که سود حسابداری تحت سیستم حسابداری تعهدی محاسبه می‌شود و بدلیل ذهنیت بیشتر موجود در اقلام تعهدی نسبت به اقلام نقدی

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

می‌توان عنوان نمود که قابلیت اتکای اقلام تعهدی پائین‌تر از قابلیت اتکای اقلام نقدی است لذا پیش بینی می‌گردد ثبات سود عنصر تعهدی سود پائین‌تر از ثبات سود عنصر نقدی سود باشد (ریچارد سون و سایرین ۲۰۰۵،۱).

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

۲-۲) مبانی حسابداری
۲-۲-۱) تعریف مبنای حسابداری
مبنای حسابداری به معنی انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها در دفاتر حسابداری است

مبانی مختلف حسابداری عبارتند از: مبنای نقدی کامل (نقدی)، مبنای نقدی تعدیل شده، مبنای نیمه تعهدی، مبنای تعهدی تعدیل شده و مبنای تعهدی کامل (تعهدی).(باباجانی،۱۳۸۵،۲۵).

دو مبنای نقدی کامل و تعهدی کامل را می‌توان نقطه مقابل همدیگر دانست و از آن جا که یکی از متغیرهای تحقیق (اقلام تعهدی) از مقایسه دو مبنای

فوق بدست می‌آید در ادامه به توضیح موارد فوق می‌پردازیم.
مبنای نقدی یک سیستم حسابداری است که اساس آن بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است بعبارت دیگر

 

در سیستم حسابداری نقدی هر گونه تغییر در وضعیت مالی واحد تجاری مستلزم مبادله وجه نقد است در سیستم حسابداری نقدی درآمدها زمانی

شناسایی و ثبت می‌شوند که وجه آن‌ها بصورت نقد پرداخت گردد در مبنای نقدی ،خالص دارایی‌ها معادل وجه نقد خواهد بود و به این ترتیب در تراز نامه حقوق صاحبان سهام به میزان وجه نقد شناسایی می‌شود (بابا جانی، ۱۳۸۲،۲۶).

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

در مبنای تعهدی درآمدها زمان تحصیل و یا تحقق شناسایی می‌شوند در این مبنا زمان وصول تأثیری در شناسایی درآمد ندارد بلکه زمان تحصیل یا تحقق

درآمد در شناسایی و ثبت درآمد اهمیت دارد در این مبنا هزینه‌ها در زمان ایجاد یا تحمل شناسایی می‌شوند (بابا جانی ،۱۳۸۲،۳۱).

۲-۲-۲) مقایسه مبنای تعهدی با مبنای نقدی
هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی بیانیه ۶ مفاهیم حسابداری مالی استفاده از روش تعهدی را الزامی نموده است بر این اساس انعکاس آثار

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

معاملات و رویدادهای شرکت لزوماً منوط به ورود و خروج وجه نقد نیست بعبارت دیگر در روش تعهدی اصولی نظیر تحقق و تطابق به منظور انعکاس درآمدها و هزینه‌ها و محاسبه

سود حسابداری مورد استفاده قرار می‌گیرد (ظریف فرد و ناظمی ،۱۳۸۳، ۹۴) اما اساس حسابداری نقدی بر دریافت و پرداخت وجه نقد استوار است (بابا

جانی ،۱۳۸۲،۲۶). در ادامه برای مقایسه دو سیستم فوق مزایا و معایب سیستم تعهدی نسبت به سیستم نقدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۲-۲-۲-۱) مزایای حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

حسابداری تعهدی شامل اقلام معوق گذشته، جاری و پیش بینی دریافت و پرداخت‌های آینده می‌باشد (ریچاردسون ۲۰۰۵،۱۱).

سود حسابداری که با استفاده از سیستم تعهدی تهیه می‌شود از نظر بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی ابزاری برای سنجش عملکرد

شرکت‌ها محسوب می‌شود منظور از سنجش عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی از وضعیت مالی و نتایج عملیات به منظور اخذ تصمیمات منطقی است بعنوان مثال سود حسابداری

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

می‌تواند مبنای اعتبار دهی بانک‌ها به شرکت‌ها و یا از شرایط ورود به بورس اوراق بهادار قرار گیرد (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳،۹۴).

عدم تقارن اطلاعات میان مدیران شرکت‌ها و سایر افراد ذینفع در شرکت باعث می‌شود تا آنها فعالیت‌های شرکت را بطور مستمر مورد ارزیابی قرار دهند این کار از طریق تقسیم بندی عمر شرکت به دوره‌های کوتاه

زمانی (یعنی فرض دوره مالی) تسهیل می‌شود با توجه به فرض دوره مالی بنظر می‌رسد اطلاعات تهیه شده در روش تعهدی به دلیل تطابق میان درآمدها و هزینه‌های هر دوره بهتر از اطلاعات تهیه شده در روش نقدی می باشد (ظریف فرد و ناظمی ،۱۳۸۳،۹۳).
با توجه به موارد مطرح……………………………….

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی”

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2709

بررسی ثبات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر قابلیت اتکاء اقلام تعهدی

قیمت : تومان148,000