فروشگاه

توضیحات

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

    سرعت ، دقت و صحت ، شعار حرفه ای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) است که در سرلوحه فعالیت های این سازمان قرار دارد اما ، سوال این

است که ایرنا تا چه اندازه توانسته است با اعمال ملاک های حرفه ای در انتخاب سربیران گروه های خبری خود به این شعار جامه عمل بپوشاند و به عبارتی ، ملاک های موجود انتخاب سردبیران گروه های خبری داخلی و نیز ملاک های مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چیست ؟

    شناخت ملاک های موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری ایرنا، میزان اعمال این ملاک ها ، تاثیر آنها در تحقق شعار سرعت ،

دقت و صحت ایرنا در اطلاع رسانی، شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمینه ملاک های انتخاب سردبیران و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی در ایرنا ، از اهداف این پژوهش است .

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

    روش تحقیق این پژوهش ، پیمایشی و تجزیه و تحلیل داده های آن با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. تمامی فرضیه های این

پژوهش ثابت و تایید شده است و نشان می دهد از دیدگاه خبرنگاران گروه های خبری داخلی ایرنا ، تحصیلات دانشگاهی مرتبط با ارتباطات و روزنامه

نگاری ، داشتن سابقه کار حرفه ای و آشنایی با فناوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی ، از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران این سازمان است که

در حال حاضر در انتخاب سردبیران محلی از اعراب ندارد و گرایش های سیاسی ، جنسیت و ارتباطات و مناسبات فردی ، ملاک های اصلی موجود انتخاب سردبیران است .

 ۲۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران 
بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

 

 

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول : کلیات                         

۱-۱- بیان مساله                                                                                        ۱

۱-۲- اهداف تحقیق                                                                                   ۲

۱-۳- فرضیه ها                                                                                        ۲

۱-۴- جامعه آماری                                                                                   ۳

۱-۵- روش تحقیق                                                                                   ۳

۱-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                                ۳

۱-۷- متغیرها                                                                                         ۳

۱-۸- تعریف مفهومی متغیرها                                                                      ۴

۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرها                                                                     ۶

۱-۱۰- محدودیت های پژوهش                                                                  ۷

فصل دوم : پیشینه تحقیق  

مقدمه                                                                                                ۸

۲-۱- نگاهی به تعاریف ارتباط ، وسایل ارتباط جمعی ، ویژگی ها و وظایف             ۱۰

۲-۲- خبر و عوامل تاثیرگذار در تولید آن                                                     ۲۲

۲-۳- نقش رسانه ها در شکل گیری افکار عمومی                                           ۳۸

۲-۴- قدرت و رسانه                                                                           ۴۶

۲-۵- آشنایی با آژانس های خبری و خبرگزاری ها                                         ۸۵

فصل سوم : روش کار

مقدمه                                                                                            ۱۰۶

۳-۱- روش پژوهش                                                                          ۱۰۷

۳-۲- جامعه آماری                                                                            ۱۰۷

۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                     ۱۰۷

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری                                                      ۱۰۷

۳-۵- ابزار سنجش متغیرها                                                                   ۱۰۸

۳-۶- سنجش روایی و اعتبار پرسش نامه                                                  ۱۰۹

۳-۷- روایی پرسش نامه                                                                    ۱۰۹

۳-۸- اعتبار پرسش نامه                                                                    ۱۱۰

۳-۹- روش جمع آوری اطلاعات                                                        ۱۱۰

۳-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها                                                    ۱۱۱

فصل چهارم : تحلیل داده ها                                                              

مقدمه                                                                                       ۱۱۲

۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی                                                          ۱۱۳

۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی                                                         ۱۵۱

فصل پنجم : نتیجه گیری

مقدمه                                                                                     ۱۷۲

۵-۱- یافته های پژوهش                                                               ۱۷۴

پیشنهادها                                                                                 ۱۷۷

ضمایم

منابع و ماخذ

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

-۱- بیان مساله

    تخصصی شدن مشاغل ، بکارگیری نیروهای متخصص ، مطلع و کارآمدی را می طلبد که با استفاده از تخصص ، اطلاعات و دانش خود کار را  با صرف کمترین هزینه و با بیشترین سرعت ارایه کنند. جهان امروز، جهان رقابت ، سرعت و انجام کارها در کمترین زمان ممکن است . حوزه اطلاع رسانی نه تنها

از این امر مستثنی نیست بلکه سرعت در انتقال خبر و اطلاع رسانی یکی از ویژگی های اساسی در خبرنویسی است و حساسیت کار اطلاع رسانی ،

نیاز مخاطبان به دسترسی سریع و به موقع به خبرها برای اتخاذ تصمیم درست ، افرایش تعداد رسانه ها به ویژه رسانه های جدید و قدرتمند الکترونیکی و رقابت میان آنها بر ضرورت سرعت در کار خبررسانی افزوده است.

    شاید، زمانی ، ارزش خبری یک خبر را به لحاظ زمانی تا بیست و چهار ساعت محاسبه می کردند اما امروزه ، با توجه به تعدد رسانه های مکتوب و

چاپ مکرر آنها در روز و پیدایش و رشد رسانه های الکترونیکی ویژه پخش اخبار ، ارزش زمانی برخی از خبرها مانند ترور یا مرگ شخصیت های معروف ،

اعلام وقوع یا پایان جنگ ، سقوط قیمت ارز ، شاید به ثانیه محدود شود، بنابراین ، کمترین تعلل و تاخیر در انعکاس سریع رویدادها به کاهش اعتبار رسانه
و ادامه این روند در درازمدت به مراجعه مخاطبان به رسانه های رقیب ، کاهش میزان آگهی ها و در نتیجه به مرگ رسانه یا دستکم به کم و بی خاصیت شدن آن منجر می شود.

    البته به این مساله نیز باید توجه کرد که همانگونه که وجود هواپیما، تانک ، ناو و افراد انسانی به خودی خود موجب ایجاد یک نیروی نظامی کارآمد نمی شود، وجود قلم ، کاغذ، ضبط صوت ، اینترنت و نیروی انسانی به اسم خبرنگار نیز صرفا موجب تولید خبر و اطلاع رسانی نمی شود.  استفاده از

دبیران و سردبیران متخصص ، آشنا به مسایل حرفه ای ، مطلع از حوزه تحت پوشش و  فناوری های ارتباطی در کنار تجهیزات و امکانات شغلی و خبرنگاران ورزیده و حرفه ای ، از جمله عوامل موثر بر انتقال سریع اخبار است .

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به عنوان پیشکسوت خبرگزاری های ایران،  سرعت ، دقت و صحت را در سرلوحه کار خود قرار داد……………..

و در واقع، ملاک های موجود  انتخاب سردبیران گروه های داخلی خبری در ایرنا کدامند و ملاک های مطلوب آن از نظر خبرنگاران هر گروه چیست ؟

۱-۲- اهداف تحقیق :

    ۱- شناخت ملاک ها ی موجود و مطلوب انتخاب سردبیران گروه های دخلی خبری ایرنا ،

    ۲- میزان اعمال این ملاک ها،

    ۳- تاثیر اعمال این ملاک ها در تحقق شعار سرعت ، دقت و صحت ایرنا در اطلاع رسانی و

   ۴- شناخت ضعف ها و کاستی های موجود در زمینه ملاک های تعیین سردبیران و ارایه راهکاری مناسب برای ارتقای سطح اطلاع رسانی ایرنا .

۱-۳ – فرضیه ها :

    ۱- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، داشتن تحصیلات دانشگاهی تکمیلی مرتبط، یکی از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران ایرنا است .

    ۲- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، داشتن سابقه کار حرفه ای مرتبط ، یکی از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران ایرنا  است.

    ۳- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، آشنایی با فناوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی، یکی از ملاک های مطلوب انتخاب سردبیران ایرنا است .

    ۴- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمه………………..

سیت، یکی از ملاک های موجود انتخاب سردبیران ایرنا است .

    ۶- به نظر می رسد از دیدگاه خبرنگاران گروه های داخلی خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، مناسبات و ارتباطات فردی، یکی از ملاک های موجود انتخاب سردبیران ایرنا است.

۱-۴ – جامعه آماری :

خبرنگاران گروه های خبری ایرنا .

۱-۵ – روش تحقیق :

پیمایشی .

۱-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها : استفاده از امار توصیفی و استنباطی  .

۱-۷ – متغیرها :

متغیر مستقل :

    ملاک های مطلوب و موجود انتخاب سردبیران خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)،

 

متغیرهای وابسته :

    – داشتن تحصیلات دانشگاهی تکمیلی مرتبط با روزنامه نگاری ،

    – داشتن سابقه کار حرفه ای (دستکم ۱۰سال )،

    – آشنایی با فناوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی ،

    – گرایش (سوگیری سیاسی) ،

    – ارتباطات و مناسبات فردی و

    – جنسیت .

۱-۸ – تعریف مفهومی متغیرها :

    خبرگزاری جمهوری اسلامی :  در سال ۱۳۱۳ ، اداره‌ای به نام “آژانس پارس” در وزارت امور خارجه ایران  در جایگاه یک مرکز خبری ملی و رسمی تاسیس شد. این اداره زیر نظر وزارت امور خارجه به انتشار اخبار ملی و بین‌المللی پرداخت و روزانه دو بار بولتن خبری به زبان فارسی و فرانسه منتشر و میان مسوولان، اداره های دولتی، خبرگزاری های بین‌المللی در تهران و مطبوعات ملی توزیع می‌کرد.

مهمترین وظایفی که در اساسنامه ایرنا برای این سازمان تعیین شده است عبارتند از:

    – جمع‌آوری، پردازش حرفه‌ای و انتشار اخبار و گزارش های خبری از رودیدادهای ایران و جهان در سطح ملی و انعکاس اخبار ایران در سطح بین‌المللی،
تی در موضوعات مختلف،     -……………..

………..

    – مشارکت در ایجاد و تقویت سازمان‌ها و ائتلاف‌های خبری، منطقه‌ای و بین‌المللی،

    بر اساس آخرین تغییرات تشکیلاتی، “ایرنا” دارای ۵۰ دفتر در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور و ۳۰ دفتر خارجی است. علاوه بر دفاتر خارجی، ایرنا در برخی کشورهای خارجی از خبرنگاران آزاد و رابطین خبری، برای کسب خبر بهره می‌برد.

 

سردبیر :

    در هر سازمان تحریریه ، سردبیر (ویراستار) نقش سیاستگذار، کانال پالایش خبر، هماهنگ کننده فعالیت تحریریه ، انطباق اخبار و مطالب با خط مشی رسانه ، انتخاب کننده اخبار ، اولویت گذاری خبر در صفحات ، انتخاب کننده نهایی عکس ، طرح و کاریکاتور و اعمال مدیریت در تمامی سرویس ها و بخش های خبری و فنی ایفا می کند .

 

خبرنگاران گروه های خبری داخلی ایرنا :

    تمامی افرادی که در سال ۱۳۸۶در گروه های خبری داخلی ایرنا( علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، فرهنگی ، ورزشی ، اقتصادی، استان تهران و شهرستان ها ) به عنوان خبرنگار به تهیه ، گردآوری و تنظیم خبر و گزارش و ارایه به سردبیر مشغول به کار هستند.

 

تحصیلات دانشگاهی تکمیلی مرتبط با رونامه نگاری :

    منظور از تحصیلات دانشگاهی تکمیلی مرتبط با روزنامه نگاری ، تحصیل درسطح کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های روزنامه نگاری ، ارتباطات ، تحقیق در ارتباطات و … در دانشگاه های داخل و خارج کشور است.

 

سابقه کار حرفه ای :

    منظور از داشتن سابقه کار حرفه ای ، فعالیت در زمینه کارهای خبری و روزنامه نگاری در سازمان ها و موسسات خبری ، روزنامه ها و … دستکم به مدت ۱۰سال است.

فناوری های نوین ارتباطی :

    منظور از فناوری های نوین ارتباطی همه انواع لوازم الکترونیکی ، ارتباطی و تمامی تجهیزات نامتجانس در قالب یک شبکه واحد و دانش ها و مهارت های فنی که ادغام و یکپارچگی کلیه خدمات را در قالب وسایل قابل حمل و بی سیم برای بشر به ارمغان می آورد. منظور از زبان خارجی ، زبان های بیگانه اعم از انگلیسی ، فرانسه ، عربی ، روسی، ایتالیایی، اسپانیولی ، ژاپنی و … است .

گرایش (سوگیری) سیاسی :

    منظور از گرایش سیاسی ، جانبداری و طرفداری از احزاب و گروه های سیاسی رسمی موجود در جامعه اعم از گروه های راستگرا و چپگراست .

ارتباطات و مناسبات فردی :

    منظور از ارتباطات و مناسبات فردی ، فراگرد تفهیم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان های دیگر، حداقل یک نفر دیگر است که به دلایل گوناگون مانند حل مسایل و مشکلات ، رفع تضادها و تعارضات ، رد و بدل کردن اطلاعات و رفع نیازهای اجتماعی برقرار می گردد.

جنسیت : 

    منظور از جنسیت همان زن یا مرد بودن است .

۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرها

    ۱- تحصیلات دانشگاهی : منظور از تحصیلات دانشگاهی متغیری است که در وضعیت مطلوب با سؤالات ۱ و ۱۰ و در وضعیت موجود با سؤال ۲۷ مورد سنجش قرار گرفته است. (در مقیاس لیکرت)

    ۲- سابقه کار حرفه ای : منظور از سابقه کار حرفه ای متغیری است که در وضعیت مطلوب با سؤالات ۴ و ۱۵ و در وضعیت موجود با سؤالات ۲۵ و ۲۷ مورد سنجش قرار گرفته است.

    ۳- آشنایی و مهارت در فن آوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی : منظور از آشنایی و مهارت در فن آوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی متغیری است که در وضعیت مطلوب با سؤالات ۲ ، ۵ ، ۸ ، ۱۲ و ۱۳ و در وضعیت موجود با سؤالات ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۶ و ۳۰  مورد سنجش قرار گرفته است.

    ۴- گرایش های (سوگیری)سیاسی : منظور از گرایش های سیاسی متغیری است که در وضعیت مطلوب با سؤالات ۷ و ۹ و در وضعیت موجود با سؤال ۳۱  مورد سنجش قرار گرفته است.

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

    ۵- جنسیت : منظور از جنسیت متغیری است که در وضعیت مطلوب با سؤالات ۶ و ۱۷و در وضعیت موجود با سؤالات ۲۰ و ۲۴  مورد سنجش قرار گرفته است.

    ۶- مناسبات و ارتباطات فردی : منظور از مناسبات و ارتباطات فردی متغیری است که در وضعیت مطلوب با سؤالات ۳ ، ۱۱ ، ۱۴ و ۱۶ و در وضعیت موجود با سؤال ۲۳ مورد سنجش قرار گرفته است.

 

ردیف

متغیر

شناسه

سؤالات مربوطه

در وضعیت مطلوب

سؤالات مربوطه در وضعیت مطلوب

۱

تحصیلات دانشگاهی

X1

۱ ، ۱۰

۲۷

۲

سابقه کار حرفه ای

X2

۴ ، ۱۵

۲۵ ، ۲۹

۳

آشنایی و مهارت در فن آوری های نوین ارتباطی و زبان خارجی

X3

۲ ، ۵ ، ۸ ، ۱۲ ، ۱۳

۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۶ ، ۳۰

۴

گرایش های(سوگیری) سیاسی

X4

۷ ، ۹

۳۱

۵

جنسیت

X5

۶ ، ۱۷

۲۰ ، ۲۴

۶

مناسبات و ارتباطات فردی

X6

۳ ، ۱۱ ، ۱۴ ، ۱۶

۲۳

 

۱-۱۰- محدودیت های پژوهش

    اگر چه هر تحقیق و پژوهشی ماهیتاً به دنبال ارتباط بین عوامل و میزان تأثیر آن می باشد اما به هر حال در بطن خود یک سری محدودیت هایی دارد که با ظاهر شدن بر سر راه تحقیق، کاررا مشکل و تعمیم نتایج را با دشواری مواجه می کند. پژوهش حاضر نیز از چنین امری مستثنی نبوده و دارای محدودیت هایی به شرح زیر بوده است:

    ۱- محدود بودن جامعه آماری به خبرنگاران، تعمیم نتایج را به افراد خارج از جامعه مذکور غیر ممکن ساخته است. به عبارت دیگر پژوهش حاضر فقط منعکس کننده نظرات خبرنگاران ایرنا است. به دیگر سخن، برای بدست آوردن ملاک های وضعیت موجود ، ممکن بود بتوان از نظرات افراد صاحبنظر در انتخاب سردبیران استفاده نمود که البته محدودیت های این کار کمتر از رجوع به خبرنگاران نیست.

    ۲- افت اولیه نمونه به دلیل عدم دسترسی به برخی ازافراد نمونه مورد بررسی موجب شد تا افراد دیگری جایگزین آنها شوند. این کار نمونه گیری کاملا تصادفی را زیرسؤال برده و روایی بیرونی پژوهش را تا حدودی مورد تهدید قرار داد.البته با توجه به تفاوت اندک بین حجم نمونه وحجم جامعه می توان گفت که نمونه حاضر در حد اطمینان آوری معرف جامعه آماری مورد بررسی است.

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

    ۳- افت ثانویه نمونه به دلیل عدم پاسخگویی کامل تعداد خیلی معدود پاسخگویان موجب شد تا افراد دیگری جایگزین آنها شوند. این کار نیز نمونه گیری کاملا تصادفی را زیر سؤال برده و روایی بیرونی پژوهش را تا حدودی مورد تهدید قرار داده است. در این مورد نیز به نظر می رسد تفاوت اندک بین حجم نمونه و حجم جامعه می تواند جبران کننده این محدودیت باشد.

    ۴- شاید پاسخگویی غیر دقیق و سوگیری احتمالی برخی پاسخگویان ، سبب کاهش ناچیز روایی درونی پژوهش گردیده باشد.

    ۵- برخی محدودیت ها در مورد بررسی وضعیت موجود سبب شد تا روایی درونی پژوهش در مواردی اندک مورد تردید باشد. به عبارت دیگر وضع موجود شاید به طور دقیق نشانگر ملاک های ایجاد چنین وضعیتی نباشد ، به تعبیر دقیقتر در پرسشنامه وضعیت موجود سؤال شده است و نیک می دانیم که وضعیت موجود به طور کامل نمی تواند نمایانگر ملاک های بوجود آمدن وضعیت موجود باشد. البته چاره ای نبود جز اینکه وضعیت موجود ، آیینه ای برای ملاک های انتخاب سردبیران در نظر گرفته شود.

    ۶- محدود بودن ابزار سنجش به پرسشنامه موجب محدودیت در امر سنجش متغیر ها بوده است.

مقدمه

     رسانه‌های جمعی در دهه‌های اخیر به ویژه پس‌ از جنگ جهانی دوم به دوره‌ای از بلوغ رسیده‌اند که با توجه به ویژگی‌های خاص خود برای بقیه جامعه مساله‌ساز شده و سبب نظارت و سیاستگذاری دولت‌ها و حتی دستگاه های فراملی را فراهم آورده اند.

    در وهله اول ، رسانه‌ها به لحاظ خاستگاه، عملکرد و قواعد، بیشتر نهادهایی ملی با محتواهای خاص خود هستند که به واسطه فشارهای سیاسی و اجتماعی داخلی و توقعات مخاطبانشان محدود می‌شوند و کارشان اطلاع رسانی و گاه خدمت فعالانه به منافع ملی (که توسط کنشگران قدرتمند دیگر تعیین شده‌اند) می‌باشد.

    در درجه دوم، تصویر رسانه به عنوان میانجی بین اعضای معمولی جامعه و جهان که کمتر در معرض رویدادها و دسترس قدرت هستند، خود به خود مستلزم نوعی “پیوند” بر اساس اطلاعات مستمر است.

    سوم اینکه، “رسانه‌ها” برای تداوم نوعی از نظام اجتماعی که مشخصه جامعه بزرگ امروزی (صنعتی و اطلاعاتی) است، لازم به نظر می‌آید.

    هر حوزه‌ای از زندگی اجتماعی که به اندازه ارتباطات حساس باشد، به انحاء مختلف و بطور گسترده با سیاست درآمیخته خواهد شد. بدون تردید در این حوزه‌ها بحث و جدل‌های شدیدی وجود خواهد داشت و برنامه‌های سیاسی، بخشی از کشمکش‌های گروه‌های ذینفع رقیب را تشکیل خواهد داد که الزاما در راستای نیازهای شهروند عادی نیست. درعین حال شکست ها و خلاءهای آشکار در سیاستگذاری می‌تواند منعکس ………………….

-۱- نگاهی به تعاریف ارتباط، وسایل ارتباط جمعی، ویژگی ها و وظایف

تعاریف ارتباط

    “ارتباط” و برقراری ارتباط ، شالوده ضروری هرگونه کنش اجتماعی است.تقریبا به تعداد نظریه‌پردازان و صاحبنظران در حوزه ارتباطات، تعاریفی هم از ارتباط در دست است اما در این میان دو تعریف شاخص‌ترند. ……………

ویژگی‌های اصلی ارتباط جمعی

    ارتباط جمعی یکی از فرآیندهای ارتباطی است که در سطح جامعه عمل می‌کند و به سهولت از روی ویژگی نهادی بودنش شناخته می‌شود، ترکیبی از هدف، سازمان و فعالیت عملی.در ارتباط جمعی، منبع یک فرد واحد نیست بلکه سازمانی رسمی، و فرستنده اغلب یک ارتباط‌‌‌ ساز حرفه‌ای است.

پیام، منحصر به فرد، متغیر و غیرقابل پیش‌بینی نیست بلکه معمولا ساخته و پرداخته، به معیار شده و تکثیر شده است. پیام همچنین ثمره کار و کالایی دارای ارزش مبادله است و گوشه‌چشمی نمادین به ارزش مصرف دارد. رابطه میان فرستنده و گیرنده یک‌جهتی و بندرت دوطرفه، ضرورتا غیرشخصی و اغلب “مستقل از اخلاق” و ……………

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

وظایف رسانه‌های خبری

    مهم‌ترین وظایف رسانه‌های خبری، اطلاع‌ رسانی، هوشیارسازی و گسترش دانش و اطلاعات مخاطبان در زمینه‌هایی است که امکان دسترسی و تجربه مستقیم از رویداد و موضوعات مختلف برای آنها فراهم نباشد. در میان سازمان‌ها و نهادهای گوناگونی که در جامعه فعالیت می‌کنند، وظیفه جمع

آوری، تدوین و انتقال اطلاعات و تامین نیازهای مخاطبان در زمینه‌های مختلف بر عهده رسانه‌های خبری است. دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم در بسیاری از موارد دور از چشم و ذهن ماست. این دنیا باید شناخته، تبیین و متصور شود. آنچه در صحنه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی رخ

می‌دهد، برای همه مردم قابل دسترسی یا تجربه مستقیم نیست. وسایل ارتباط جمعی با ارائه اخبار و اطلاعات گوناگون –آگاهانه یا ناخودآگاه – می‌کوشند به شکل‌گیری ذهنیات ما از محیط کمک کنند.

    نقش رسانه‌های خبری را می‌توان چنین برشمرد:

    ۱- تهیه و تنظیم و ارائه اخبار و گزارش‌های صحیح درباره وقایع مهم کشور و جهان،

    ۲- حمایت از حکومت قانون و ناظر بر اجرای درست و دقیق قوانین،

    ۳- ایجاد محیط مناسب برای ………………….

 

-۲- خبر و عوامل تاثیرگذار در تولید آن

مفهوم و ماهیت خبر

    با توجه به تعاریف گوناگونی که صاحبنظران علوم ارتباطات و نویسندگان کتاب‌های روزنامه‌نگاری از خبر ارائه کرده اند، بنظر می رسد دستیابی به یک تئوری جامع و مانع برای خبر بسیار دشوار است.

    برخی صاحبنظران، خبر را گزارشی فشرده از یک رویداد واقعی و عینی می‌دانند و برخی دیگر آن را گزارش مناسبی که برای بخش …………….

اعتبار منبع خبر و تاثیرگذاری بر مخاطب

    در روانشناسی اجتماعی در مبحث “تغییر گرایش” آنجا که از “متقاعدسازی، تبلیغات و تغییر گرایش” بحث می‌شود ، به این مقوله پرداخته و آمده است که همه پیام‌هایی که به منظور نفوذ در گرایش‌های مردم تهیه و منتشر می‌شود به یک اندازه تاثیر نمی‌گذارند. عوامل خاصی در کار هستند که اثر آنها را افزایش می‌دهند که عبارتند از: ۱) منبع پیام ۲) محتوای پیام ۳) گیرنده پیام.

    منبع پیام در این مبحث به عنوان یکی از عوامل مهم تغییر گرایش مطرح شده و از زوایای “اعتماد به منبع”، “جاذبه منبع” و “قدرت منبع” قابل ارزیابی تشخیص داده شده است.

    اعتماد به منبع: تخصص یکی از……………..

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

-۳- نقش رسانه‌ها در شکل گیری افکار عمومی

    امروزه با استفاده از رسانه های خبری ، “خبر” در یک لحظه می‌تواند نه تنها در اختیار همه مردم شهر بلکه کشور و جهان گذاشته شود، زمان و مکان را تسخیر کند و مرزهای اجتماعی و سیاسی و ملی را درنوردد. گویی افکار عمومی سرنوشت خود را به دست رسانه‌ها سپرده است. از این پس این رسانه‌ها هستند که نقش منعکس ……………

دروازه‌بانی خبر

نگاهی به تاریخچه تئوری دروازه بانی

    یکی از شناخته شده ترین نظریه ها در حوزه روزنامه نگاری نظریه “دروازه بانی” است. اما امروزه با ظهور رسانه های جدید و فراهم آمدن این امکان که کاربران این رسانه ها می توانند تنها با فشردن یک کلید تقریبا به همه اطلاعات مورد علاقه و نیاز خود دست یابند، کارکرد این نظریه تا حدودی زیر سؤال رفته است.

    بشر ، قرنها پیش، همزمان با ابداع اشکال اولیه ارتباط جمعی، به فکر راههای کنترل آن نیز افتاد. در واقع، فرآیند کنترل ……………..

 

تاریخچه خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    در سال ۱۳۱۳ ، اداره‌ای به نام “آژانس پارس” در وزارت امور خارجه ایران  در جایگاه یک مرکز خبری ملی و رسمی تاسیس شد. این اداره زیر نظر وزارت ر خارجه به انتشار اخبار ملی و بین‌المللی پرداخت و روزانه دو بار ………………

 

ارکان ایرنا

    سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، یک شرکت سهامی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

    ارکان این سازمان عبارتند از مجمع عمومی، شورای عالی، مدیرعامل و بازرس.

    مجمع عمومی سازمان که ‌اهم وظایف‌ آن بررسی و تصویب بودجه، بررسی و تصویب گزارش سالانه و ترازنامه، حساب سود و زیان و تعیین اعضای انتخابی شورای عالی می‌باشد، مرکب از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی………………..

اهم وظایف ایرنا

    مهمترین وظایفی که در اساسنامه ایرنا برای این سازمان تعیین شده است عبارتند از:

    – جمع‌آوری، پردازش حرفه‌ای و انتشار اخبار و گزارش‌های خبری از رودیدادهای ایران و جهان در سطح ملی و انعکاس ………………..

ساختار تشکیلاتی ایرنا

    بر اساس آخرین تغییرات تشکیلاتی ایرنا در سال ۱۳۷۰، این سازمان در سطح بالا دارای مدیرعامل و سه معاونت خبری، اجرایی و فنی است.  معاونت اجرایی، مدیریت‌‌های “امور اداری………………

وظایف سردبیر در ایرنا

    سردبیر تحت نظر مدیر کل اخبار (داخلی یا خارجی) و معاون وی انجام وظیفه می کند و وظایف سردبیر بر اساس وظایف سازمانی که در دی ماه ۱۳۷۷به تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید، به شرح زیر است :

    برنامه ریزی و هدایت امور تحقیقاتی و مطالعاتی کارکنان تحت سرپرستی در زمینه اطلاعات تخصصی مورد نیاز اعم از تحلیل ها وو وق

بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1856
بررسی دیدگاههای خبرنگاران گروه های داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در رابطه با ملاک های انتخاب سر دبیران

قیمت : تومان129,800