فروشگاه

توضیحات

هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل

هدف از تحقیق قیمت گذاری خدمات حسابرسی وارایه مدلی

 

برای برآورد حق الزحمه حسابرسی است . در این تحقیق عوامل عمومی اثر گذار بر حق

الزحمه حسابرسی عبارتنداز: لگاریتم متوسط مجموع دارای ها ودرآمدهای

عملیاتی،نسبت سود از قبل از کسر بهره ومالیات به دارایی ها ، نسبت

مجموع حسابهای دریافتنی به دارایی ها و پایان سال مالی وشاخص های نمایندگی اثر گذار

 هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل

بر حق الزحمه عبارتند از :نسبت مجموع بدهی هابه دارایی

ها، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضاء، نسبت

سهم نهاد های دولتی ،نسبت سهم اولین سهامدار عمده .فرضیه اصلی پژوهش

بررسی رابطه بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی است

وبرای بررسی این رابطه از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .

اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها، از شرکت های پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار  جمع آوری گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد

که بین شاخص های هزینه نمایندگی وحق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.

واژه های کلیدی:
حسابرسی مستقل، حسابرسی صورتهای مالی، هزینه های نمایندگی

 

 ۴۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل 
هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل

 

 

 

مقدمه:

مهمترین مرحله درهر اقدام اقتصادی اتخاذ تصمیمات منا سب با توجه به اطلاعات

مالی قابل اتکاومنصفانه است وبراین اساس حسابرسی بعنوان بخشی

از فرآیند گزارشگری اطلاعات مالی است ، که با ارزیابی این فرآیند می تواندبه

این گزارشات اعتبار بخشیده ونیاز استفاده کنندگان برای قابل اتکاء بودن

ومنصفانه بودن اطلاعات را پاسخ داده تا با اطمینان خاطر بتوانند تصمیم گیری نمایند.

وتنها راه تضمین تداوم ارایه این خدمات اعتبار بخش ، حصول اطمینان از منافع

اقتصادی برای ارایه کنندگان خدمات حرفه ای یعنی حسابرسان است .

لذامطالعه فرآیند مربوط به عوامل موثربر حق الزحمه حسابرسی جهت ارایه مدلی

مناسب برای تعیین حق الزحمه حسابرسی حائزاهمیت می باشد.

در این فصل بصورت اجمالی کلیات پژوهش بیان می شود، در ابتدا مسأله

پژوهشی واهمیت وضرورت آن عنوان می شودسپس به اهداف وفرضیه های

آن اشاره می شود.پس از آن قلمرووشیوه پژوهش توضیح داده می شودودر آخر تعریف عملیاتی واژه هابیان می گردد.

 هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل

۲- شرح وبیان مساله
حسابرسی ابزاری اعتبار بخشی به صورتهای مالی وتحقق مفهوم پاسخگویی است

درجوامع کنونی نقش حسابرسی از طریق مکانیزم حرفه ای صورت می گیرد ، وشرط کافی ولازم در فعالیتهای حرفه ای تامین منافع عمومی است (رجبی، ۱،۶۹)۱ منافع عمومی بخصوص درمواردی که در تضاد بامنافع

فردی باشداز اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .این واقعیت به این

معنی نیست که منافع اقتصادی حسابرس حرفه ای نباید موردتوجه قرار گیرد.تامین

منافع اقتصادی فردی وسازمانی حسابرس شرط لازم برای بقای او

در این حرفه وایفای نقش حسابرسی است، البته باید ذکر کرد که این شرط کافی نیست بلکه باید منافع عمومی نیز تامین گردد.

منافع اقتصادی در حسابرسی از طریق حق الزحمه حسابرس تامین می گردد

که از انعقاد قرار دادبا صاحبکاران عاید حسابرس و موسسه حسابرسی می

شود.حسابرسان جهت برآورد حق الزحمه حسابرسی از عوامل زیادی

 

منان وویلیامز نیزاثر متغیرهای مستقلی مانندجمع دارایی ها،تعداد

شرکت های تابعه ، نسبت مجموع موجودی هاوحسابهای دریافتنی

به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی هابه کل دارایی هاو نسبت سهم بازارمؤسسه حسابرسی واحد

موردرسیدگی را بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ، بررسی نموده اند.

 هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل

رشد وتوسعه اقتصادوافزایش حجم سرمایه شرکت ها باعث تفکیک مدیریت

از مالکیت شده ومدیران به عنوان نمایندگان، ا………………….

ست .)تضاد منافع مدیران وسرمایه گذاران ،تضاد منافع مدیران وکارگزاران

و……) وپیامد چنین تضادی تحمل هزینه های نمایندگی از سوی افراد

ذینفع، جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود ویا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع است .

مدیر که به سبب داشتن اختیار عمل از سوی سایر افرادذینفع در کانون این تضادمنافع قرار دارد ،

با ارایه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا تا هزینه های نمایندگی

راکاهش دهد ، اما به علت اینکه اطلاعات ارایه شده توسط مدیریت نمی تواند معیار مناسبی برای نظارت بر عملکرداو در جهت

منافع سایرین باشد، این نیاز نظارتی ، قضاوت کارشناسانه یک شخص مستقل با عنوان حسابرس را مطرح می نماید. (احمدی ،۱۸۲)۱ مدیر جهت

استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی رابه عنوان حق الزحمه خدمات

حسابرسی به وی بپردازد.این مبلغ توسط حسابرس وبا توجه به ارزیابی وی از

حجم وریسک کار حسابرسی تعیین می گردد. حسابرس برای ارایه یک نظر کارشناسانه اقدام به بررسی ادعاهای مدیریت در قالب صورتهای مالی می

نماید .این ادعاها زمانی برای حسابرس به اثبات می رسندواطمینان معقولی جهت اظهار نظر فراهم می کنند که او بتواند مستندات چنین ادعاهایی راارزیابی کند.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

1 نقد وبررسی برای  هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل 

  1. رحیمی

    هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل
    پایان نامه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

 هزینه نمایندگی با حق الزحمه حسابرسی و ارائه الگوی برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل 

1 نقد و بررسی
 هزينه نمايندگی با حق الزحمه حسابرسی

قیمت : تومان28,000