فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی

 

چکیده:

به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین

دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر تهران نمونه ای با حجم ۲۰۰ نفر انتخاب شوند. (۵۰ نفر پسر، ۵۰ نفر دختر، ۱۰۰ نفر مادران آنها)

سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بر مبنای الگوی بامریند روی مادران و پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس روی فرزندان آنها اجرا گردید.

پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار کامپیوتریSPSS نتایج نشان داد که مادرانی که شیوه تربیتی آنها دموکراتیک و آزادگذاری است انگیزش پیشرفت فرزندان آنها بیشتر است.

در این تحقیق از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد.

  ۱۰۲ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی
بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی

 

 

اتکینسون رفتار پیشرفت گرا را حاصل جمع دو مؤلفه عمده یکی امیدبه موفقیت

ودیگری ترس از شکست می داند ودر تبیین وتوضیح اجزاء این دو عامل از علائم و روابط ریاضی استفاده می کند.

بطور اساسی تئوری انگیزش پیشرفت اتکینسون را می توان با فرمول زیر خلاصه کرد.

ایجاد تمایل به پیشرفت = (maf + pf + if) + ( ms + ps + Is)

که دراین فرمول:

Ms = تمایل به موفقیت که معمولاً به وسیله آزمون تی. ای. تی سنجیده می شود.

Maf = تمایل به دوری کردن یا احتراز از شکست که به وسیله آزمون (T.A.Q) سنجیده می شود.

Ps = احتمال ذهنی موفقیت که براساس مقیاس درجه بندی شده از صفر تا یک تعیین می گردد.

Pf = احتمال ذهنی شکست  if = ( 1- ps )

IS = ارزش انگیزش (قدرت جاذبه) موفقیت که دراینجا فرض شده است که :

IS = ( 1- ps)

If = ارزش انگیزش شکست if = (1- PF )

گرچه اصول این تئوری در فرمولهای بالا مستتر است لکن بعضی از فرضیه ها و مشخصات آن را باید بیشتر مورد مطالعه قرار داد.

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی

اولاً باید توجه داشت که این تئوری بیشتر درمورد شرایط مربوط به پیشرفت صادق است. مثلاً شرایطی موردنظر است که که درآن شخص نه تنها خود را مسئول نتیجه نامطمئن اعمال خود می داند بلکه می داندکه نتیجه کار او با معیارهای بهتر وعالی تری مقایسه وسنجیده می شود.

ثانیاً به نظر می رسدکه درچنین شرایط پیشرفت، دو تمایل متضاد بالقوه تحریک می شوند.

یکی کشش به طرف موفقیت ودیگری میل به فرار از شکست. بعلاوه باید توجه داشت که این انگیزه

های متضاد قسمتی از خصوصیات ثابت ومداوم هر شخص است وقدرت نسبی این دو انگیزه در افراد متفاوت است لذا دراین نظریه تفاوتهای فردی بیشتر درنظر گرفته شده است.

بالاخره باید متذکر شد که این تئوری برخلاف بیشتر تئوریهایی که درمورد انگیزش است این نکته

را درنظر گرفته است که ارزش انگیزش یا قدرت  جاذبه موفقیت یلا شکست (IS, if) مستقیماً به عامل ذهنی انتظار موفقیت و شکست (ps,pf) بستگی دارد به این معنی که: ارزش انگیزش (قدرت جاذبه) موفقیت

وشکست قابع خطی احتمال موفقیت وشکست است (شاملو،).

امید به موفقیت: گرایش امید به موفقیت درنتیجه سه عامل بدست می آید:

(۱) انگیزه موفقیت یا نیاز به پیشرفت که بیانگر کوشش نسبتاً پایدار در جهت موفقیت است.اتکینسون

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی

انگیزه موفقیت را توانایی کسب غرور دربازدهی حاصله تعریف می کند بدین معنی که انگیزه موفقیت یک حالت هیجانی است.

(۲) ارزش تشویقی موفقیت عامل بعدی است که اتکینسون به کار می برد. وی معتقد است که ارزش تشویقی موفقیت با احتمال موفقیت رابطه معکوس دارد.

(۳) میزان احتمال موفقیت در تکلیف احتمال موفقیت یک هدف شناختی مربوط به انتظار است بدین معنی که آیا آن عمل ابزاری است که شما را به آن هدف هدایت خواهد کرد یا نه (خداپناهی ، ۱۳۷۶)

این سه عامل تعیین کننده امید به موفقیت به صورت حاصل ضرب در این فرمول ترکیب می شوند.

TS= عامل تعیین کننده گرایش به موفقیت                       PS×IS× TS=MS

MS= نیرومندی انگیزه

PS= احتمال موفقیت

IS= ارزش تشویقی

هرگاه تکلیف دشواری متوسطی داشته باشد TS برای فرد بیشترین نیرومندی را دارد. و هرگاه

تکلیف تدریجا” آسان شود TS کاهش می یابد، زیرا فرد ارزش تشویقی موفقیت را از دست می

دهد و هنگامی که تکلیفی تدریجا” دشوارتر می شودTS کاهش می یابد زیرا که PS کاهش می یابد و همچنین زمانی که احتمال موفقیت ثابت نگه داشته شده باشد TS برای اشخاص با انگیزه پیشرفت (MS) نیرومندتر بیشتر خواهد شد تا اشخاصی که انگیزه پیشرفت ضعیفی دارند. (سید محمدی ، )

ترس از شکست : اتکینسون (۱۹۵۷ – ۱۹۶۴) فرض کرد رفتارهای پیشرفت نه تنها گرایش نزدیک شدن به موفقیت بلکه توسط گرایش به دور کردن از شکست نیز هدایت می شوند…………………..

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

 

فصل سوم :

–      مقدمه

–      روش تحقیق

–      جامعه آماری، نمونه گیری و روش نمونه گیری

–      مشخصات ابزار اندازه گیری

–      متغیر مستقل و وابسته

–      روشهای آماری

مقدمه

در این فصل روش انجام تحقیق و نحوه اجرای آن مورد بحث قرار می گیرد. روش انجام یک تحقیق بر اساس

ماهیت موضوع پژوهش، اهداف و وسعت دامنه آن انتخاب می شود. در انتخاب روش تحقیق پژوهشگر سعی می کند روشی را انتخاب کند که دقیق تر و سریع تر به اهداف پژوهشی برسد. (نادری و سیف نراقی، )

لذا به همین منظور در این فصل، ابتدا جامعه آماری دقیقاً تعریف شده و پس از آن نمونه آماری و روش

نمونه گیری توضیح داده شده است. بعد از آن درباره خصوصیات و ویژگی های ابزار جمع آوری اطلاعات یعنی هر دو پرسش نامه توضیحات لازم ارائه گردیده است و در پایان روشهای آماری که برای بررسی و تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات مورد استفاده واقع شده است شرح داده شده است.

روش تحقیق:

روش تحقیق انتخابی در این پژوهش از نوع همبستگی و پیمایش است. در این نوع از تحقیقات هنگامی که محقق، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار داشته باشد می تواند از این روش تحقیق استفاده نماید چرا که این روش برای مطالعه

میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. به عبارت دیگر این روش هنگامی به کار می رود که تعداد متغیرهای بازیگر در موقعیت آزمایشی زیاد باشند، به طوری که از طریق روش تحقیق تجربی، کنترل و دستکاری آنها امکان پذیر نباشد. (نادری و سیف نراقی، )

با توجه به اهداف و ماهیت موضوع پژوهشی، شیوه های فرزند پروری به عنوان متغیر مستقل و

انگیزش پیشرفت به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. در این تحقیق متغیر مستقل دستکاری نمی شود بلکه این متغیر از قبل اثر خود را گذاشته و از طریق مقایسه بین گروه ها رابطه بین متغیر مستقل و وابسته معلوم می شود.

جامعه آماری :

شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند و این صفات مورد توجه محقق می باشد.

ممکن است همه افراد یک نوع خاص یا عده محدودتری از همان گرووه را در برگیرد به عبارت دیگ

ر آماری محیطی است که محقق برای انجام تحقیق خود در نظر می گیرد در این تحقیق

آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسرکلاس سوم دبیرستان و مادران آنها در شهر تهران می باشند.

نمونه آماری و روش نمونه گیری :

نمونه گروه کوچکتری از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می شوند. در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است این نوع نمونه گیری، گونه ای از نمونه گیری تصادفی ساده است که در آن واحد اندازه گیری فرد نیست بلکه گروهی از افراد است

که به طور طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل داده اند. نمونه گیری خوشه ای زمانی به کار می رود که انتخاب گروهی از افراد امکان پذیر و آسانتر از انتخاب افراد در یک جامعه تعریف شده است و همچنین جامعه مورد نظر نامحدود یا فهرست افراد جامعه در دست نباشد. ( دلاور، )

ابتدا از بیت دبیرستانهای دو ناحیه آموزش و پرورش اردبیل (دخترانه وپسرانه) ۱۲ دبیرستان

به طور تصادفی انتخاب شدند(از هر ناحیه ۶ دبیرستان ۳ تا پسرانه و ۳ تا دخترانه) و باز از هر دبیرستان

به طور تصادفی یک کلاس انتخاب گردید و پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بر روی ۱۰۰ نفر

از مادران آنها اجرا گردید و پس از شناسایی روشهای تربیتی و فرزند پروری مادران (اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذاری) که در تربیت فرزندان خود از آن روش استفاده می کنند. پرسش نامه انگیزش بیشتر روی فرزندان آنها اجرا گردید.

بنابراین نمونه تحقیق شامل ۵۰ دانش آموز پسر، ۵۰ دانش آموز دختر و ۱۰۰ نفر مادران آنهاست یعنی جمعاً ۲۰۰ نفر می باشند.

مشخصات ابزار اندازه گیری

الف- پرسش نامه شیوه فزند پروری بامریند

پرسش نامه ای که جهت مشخص نمودن شیوه ها فرزند پروری استفاده شده است پرسش نام

ه ای بر اساس الگوی بامریند است. این پرسش نامه بر طبق نظریه بامریند از الگوهای رفتاری و نفوذی والدین با فرزندان در سه حیطه آزادگذاری، استبدادی و اقتدار منطقی ساخته شده است………….

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی”

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1111

بررسی رابطه بين شيوه های فرزند پروری مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان دبیرستانی

قیمت : تومان29,500