فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

در این تحقیق، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفته است. ارتقای تعهد

سازمانی کارکنان یکی از اهداف مدیران و کارگزاران سازمانها است که این مقوله ضمن تاثیر پذیری از عوامل انسانی، فیزیکی ، محیطی، رفاهی

انگیزشی و عواملی دیگر بر مواردی از جمله کارایی، اثر بخشی و بهره وری سازمانی موثر است.

تعهد سازمانی از جمله مسائلی است

که تحت تاثیر کیفیت زندگی کاری قرار می گیرد و بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف سازمانی و تلاش درراه رسیدن به آن اهداف

می باشد. در پژوهش حاضر از الگوی کیفیت زندگی «والتون» استفاده شده که دارای هشت مولفه می باشد و نه فرضیه تحقیق شامل : « بین ۱-

پرداخت منصفانه ، ۲-محیط کار ایمن و سالم ۳- فرصت رشد و امنیت شغلی مداوم

۴- قانون گرایی در سازمان ، ۵- وابستگی اجتماعی زندگی کاری ،

۶-فضای کلی زندگی ، ۷- یکپارچگی و انسجام اجتماعی و ۸- توسعه قابلیت های انسانی با تعهد سازمانی کارکنان » رابطه وجود دارد و ۹- مولفه های

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

کیفیت زندگی کاری قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی کارکنان را دارن

د . این پژوهش به صورت مطالعه پیمایشی انجام گردید وبه لحاظ نوع تحقیق، از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، کلیه کارکنان

رسمی مرکز بهداشت شهرستان ساری به تعداد ۹۰ نفر می باشد و شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و براساس جدول کرجسی و مورگان انتخاب

شده که تعداد نمونه ۷۳ نفر بوده است.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی استفاده شده که پرسشنامه اول حاوی ۳۰ سوال و پایایی

آن ۸۶/۰ و پرسشنامه دوم حاوی ۱۴ سوال و پایایی آن ۷۵/۰ بوده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روشهای آماری توصیفی و

استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داده است

که بین شش مولفه از کیفیت زندگی کاری شامل پرداخت منصفانه،

فرصت رشد

و امنیت شغلی مداوم، قانون گرایی در سازمان، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و توسعه قابلیتهای انسانی با تعهد

سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

 

 

 ۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+جامعه آماری

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

 

 

این پژوهش بدون فهرست میباشد و با تخفیف زیاد بفروش میرسد

بیان مسأله
مفهوم تعهد سازمانی که اخیرا بیشتر مورد توجه قرار گرفته است(مقیمی ، ۱۳۸۵) ، به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته شده

است که بر اساس آن فردی که شدیدا متعهد است ،هویت خود را با سازمان معین می کند ،در سازمان مشارکت می کند و در آن درگیر می شودو از

عضویت در سازمان لذت می برد ( ساروقی، ۱۳۷۵) .

تعهد و پایبندی مانند رضایت ،دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند

که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذاردو می تواند پیامدهای

مثبت و متعددی داشته باشد ،کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری

در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان باقی می مانندو

بیشتر کار می کنند ( عراقی، ۱۳۷۷) .

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد تعهد سازمانی و با نظر به اینکه منابع انسانی

مهمترین و ارزشمندترین سرمایه های سازمان بوده و تاثیری

به سزا بر روند شکست یا کامیابی سازمانها دارد، تلاش برای توسعه تعهد در کارکنان، امر مهمی است که مدیران باید به آن توجه داشته باشند چرا که

نادیده گرفتن مدیران به بهبود تعهد سازمانی موجب کاهش وابستگی و دلبستگی و تعلق کارکنان

به کارشان و سبب غیبت و ترک خدمت آنان شده و در

نهایت موجب کاهش بهره وری و اثربخشی سازمان و نارسایی در تحقیق اهداف سازمان می گردد .

 

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

افراد متعهدتر به ارزشهای سازمان پایبندترند و فعالانه در سازمان نقش آفرینی خواهند کرد و کمتر به ترک سازمان و یافتن فرصتهای شغلی جدید اقدام

می کنند. توجه به کیفیت زندگی کاری توسط مدیران،موجب افزایش تعهد کارکنان به سازمان، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و نهایتا منجر به

موفقیت و پیروزی سازمان می شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می نماید.

“کیفیت زندگی کاری، مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمری است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل، تواناسازی کارکنان و افزایش

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

دانش، بینش ومهارتهای حرفه ای آنان، منافع بلندمدت فرد، سازمان و جامعه

را محقق می سازد” ( خدیوی، ۱۳۸۶،ص ۲۲۷).

در واقع “کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت، خودگردانی، مسولیت و

عزت نفس می کنند” ( دولان و شولر، ۱۳۷۵،ص۳۵۴).

بدین ترتیب فراهم نمودن شرایط روحی و روانی مناسب برای نیروهای انسانی سازمانها باید جزو اولویتهای هر سازمان قرار گیرد و با ایجاد شرایط مطلوب

 

در محیط کار که میزان غیبت و ترک خدمت کارکنان را کاهش می دهد، بتوان به افزایش تعهد کارکنان و تحقق اهداف سازمان دست یافت.

مرکز بهداشت شهرستان ساری سازمانی است که زیر مجموعه معاونت بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده و زمینه های اصلی فعالیت آن

پیشگیری از بیماریها وارائه خدمات بهداشتی و درمانی، ارتقا سطح اطلاعات بهداشتی افراد و در نهایت تامین سلامت مردم از زمان قبل از تولد و پس از

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

آن تا دوره بزرگسالی و سالمندی می باشد و بدین ترتیب نقشی خطیر و حساس در

حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و از جمله نیروی انسانی سازمانها

را دارد و این در صورتی ممکن است که کارکنان این سازمان ها در محیطی با کیفیت مناسب فعالیت نمایند و نسبت به کارشان متعهد باشند، لذا بررسی

بین کیفیت زندگی کاری و تعهد کارکنان این سازمانها مهم به نظر می رسد بنابراین سوالی

که در این رابطه مطرح می شود این است که آیا رابطه ای

بین کیفیت زندگی کاری و تعهد کارکنان این سازمان وجود دارد؟ بنابراین در این تحقیق برآن است تا موضوع فوق را مورد پژوهش قرار دهد.

این پژوهش بر اساس مدل کیفیت زندگی کاری « والتون » بر تعدادی از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ساری انجام گرفته است.

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

محیط کار در صورتی دارای کیفیت است که در آن افراد به عنوان عضو اصلی سازمان به حساب آیند و در سازمان خود فرصت یادگیری را به طرق مختلف

داشته باشند و بتوانند مسیر توسعه شغلی را طی کرده و فرصت پیشرفت برایشان فراهم باشد.

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

ضرورت توجه به کیفیت زندگی کاری و بهبود آن، یک منطق دارد و آن هم این

است که انسان ها غنی ترین و عظیم ترین سرمایه های سازمان ها محسوب می شوند که ۶۵ درصد عمر مفید آنها در محیط کار سپری می شود

بنابراین سازمان ها باید فضاهای مثبت و حمایتی و رشد دهنده برای کارکنانشان ایجاد کنند و با حیات مجدد بخشیدن به کارکنان از طریق ارتقاء کیفیت

زندگی کاری موفقیت خویش را به دست آورند. به عقیده تعدادی از صاحبنظران بخشی

از رکود بهره وری و نیز غیبت و ترک خدمت کارکنان در سازمانها در

برخی از کشورها، ناشی از کاستی های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویتهای کارکنان پدید آمده است. کارکنان تمایل دارند که

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

در کارشان نظارت و دخالت بیشتری یابند. بهبود کیفیت زندگی کاری و فراهم کردن زمینه و امکانات رشد و ارتقاء کارکنان سبب افزایش اثر بخشی

سازمان شده و امکان توسعه اجتماعی و در نهایت افزایش رفاه عمومی را مقدور می سازد ( مرادی ،۱۳۸۱). و نهایتا اینکه امروزه کیفیت زندگی کاری به

عنوان یک موضوع اخلاقی مطرح شده و تعهد نسبت به کیفیت زندگی کاری به عنوان یکی از ارزشهای

انسانی و محوری رفتار سازمانی قلمداد شده و

براساس این مفهوم، مدیریت سازمانها به موازات اینکه بایستی موفقیت خود را در زمینه عملکرد مدنظر داشته باشند در راستای جلب رضایت کسانی که

در سازمان کار انجام می دهند گام بردارند (شرمرهورن و همکاران، ۱۹۹۸).

مرکز بهداشت به عنوان یکی از سازمانهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی که در جهت

تامین و ارتقا سلامت افراد جامعه فعالیت می کند و این فعالیت و اقدام مهم از طریق کارکنان آن صورت می گیرد در صورتی در انجام این امر خطیر و مهم موفق شده و به اهداف خود می رسد که محیط و فضایی

مناسب و مثبت و حمایتی برای نیروهای انسانی خویش فراهم کند تا زمینه های رشد و ارتقاء آنها ایجاد شده و بدین ترتیب نسبت به کارشان تعهد یافته

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

و رضایت کاری آنها افزایش یابد.

 

 

این تحقیق از آنجا حایزاهمیت است که نتایج آن مورداستفاده مدیران مرکزبهداشت و

سازمانهای مشابه قرارمی گیرد تامدیران جهت افزایش تعهدسازمانی

کارکنان به محیط کاری کارکنان وکیفیت آن توجه نمایندتا بتوانند به فواید و نتایج بلندمدت و کوتاه مدت سازمان دست یابند که فواید بلندمدت آن ، ارتقای

 

سطح سلامت افراد جامعه و داشتن زندگی سالم می باشد و اهداف کوتاه مدت آن

شامل بهبود ارایه خدمات بهداشتی و درمانی اعم از سلامت مادران

و جنین آنها ، سلامت کودکان و خدمات مربوط به آنها نظیرایمن سازی بر علیه بیماریهای قابل پیشگیری ،بررسی و کنترل وضعیت رشد آنها ،بهداشت

دهان و دندان، کنترل و پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر در افراد ،بهداشت روان خانواده ها و توجه به سلامت روحی…………………………..

 

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

 

 

اهداف تحقیق
هدف کلی:

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت شهرستان ساری

 

اهداف جزئی:

۱- بررسی رابطه بین پرداخت منصفانه و تعهدسازمانی کارکنان

۲-بررسی رابطه بین محیط کار ایمن و سالم و تعهد سازمانی کارکنان

۳-بررسی رابطه بین فرصت رشد و امنیت شغلی مداوم و تعهد سازمانی کارکنان

۴-بررسی رابطه بین قانون گرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان

۵ -بررسی رابطه بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان

 

۶ – بررسی رابطه بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان

۷-بررسی رابطه بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان
۸- بررسی رابطه بین توسعه قابلیتهای انسانی و تعهد سازمانی کارکنان

 

۹- بررسی قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی توسط مولفه های کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

فرضیه های تحقیق :

 

 

 

 

 

 

۱- بین پرداخت منصفانه و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۲- بین محیط کار ایمن و سالم و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۳- بین فرصت رشد و امنیت شغلی مداوم و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۴- بین قانون گرایی در سازمان و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۵- بین وابستگی اجتماعی زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۶- بین فضای کلی زندگی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۷- بین یکپارچگی و انسجام اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه و جود دارد.

۸- بین توسعه قابلیتهای انسانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.

۹- مولفه های کیفیت زندگی کاری قدرت پیش بینی کنندگی تعهد سازمانی را دارند.

 

 

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

 

 

متغیر ها

در تحقیق حاضر متغیرها عبارتند از :

متغیر مستقل : کیفیت زندگی کاری که شامل هشت مولفه است: پرداخت منصفانه و کافی، محیط کار ایمن و سالم، تامین فرصت رشد و امنیت مداوم،

قانون گرایی در کار، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، یکپارچگی و انسجام اجماعی و توسعه قابلیتهای انسانی.

متغیر وابسته : تعهد سازمانی کارکنان .

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی

 

 

 

تعاریف

الف – تعاریف نظری

کیفیت زندگی کاری:” کیففیت زندگی کاری مجموعه ای از اقدامات و اصلاحات مستمری است که از طریق بهبود شرایط کار، غنی سازی شغل، توانا

سازی کارکنان و افزایش دانش، بینش و مهارتهای حرفه ای آنان، منافع بلند مدت فرد ،

سازمان و جامعه را محقق می سازد” ( خدیوی،۳۸۶،ص ۲۲۷).

– “کیفیت زندگی کاری فرایندی است که سهامداران سازمان، اتحادیه ها و کارکنان می آموزند چگونه با یکدیگر بهتر کار کنند، عملیات را برای خود تشریح

نمایند و بهبودهای لازم را اعمال نمایند تا دو هدف بهبود کیفیت زندگی………....………………………….

 

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت”

بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان در مرکز بهداشت

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2568

قیمت : تومان120,000