فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان

چکیده

مقدمه: رفتارهای پرخطری از جمله مصرف زیاد الکل، مصرف غیرقانونی دارو و رفتار جنسی ناایمن می تواند به میزان بالای بیماری و مرگ و میر در میان دانشجویان بیانجامند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در میان دانشجویان می باشد.

روش ها: در این مطالعه ۲۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (۱۰۰ دانشجوی دختر و ۱۰۰ دانشجوی پسر) مورد پژوهش قرار گرفتند. شرکت کنندگان با روش نمونه گیری طبقه ای و در دسترس انتخاب شده و به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. تمامی شرکت کنندگان به پرسشنامه شخصیتی نئو  NEO PI–OR و پرسشنامه رفتارهای خودتخریبی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 17 و با روش آماری همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

۳۲صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد

  

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

 

 

مقدمه

رفتار پرخطر (risky behavior) در قالب رفتاری تعریف می شود که به پیامد منفی برای سلامتی منجر می شود (۱). مفهوم گسترده رفتار پرخطر سلسله ای از رفتارها را در برمی گیرد که نه تنها برای خود فرد درگیر در این رفتار و افراد مهم زندگی وی زیان های جدی به بار می آورد، بلکه باعث صدمه غیرعمدی به افراد بیگناه دیگری نیز می شود. رایج ترین رفتارهای پرخطر عبارتند از: مصرف زیاد مشروب، سوء مصرف مواد، آمیزش جنسی ناایمن، رانندگی بی پروا، ورزش های خطرناک، قماربازی، اعمال بی بند و بار و غیر قانونی (۲). تحقیقات نشان می دهند که متداول ترین وقوع این رفتارها در محیط دانشگاه است (۳) و رفتارهای پرخطری از جمله مصرف زیاد الکل، مصرف غیرقانونی دارو و رفتار جنسی ناایمن میتواند به میزان بالای بیماری و مرگ و میر در میان دانشجویان بیانجامند (۴).  زمانی که افراد به دانشگاه وارد می شوند فرصت فزاینده ای برای انجام رفتارهایی مانند مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد مخدر و رفتار جنسی پرخطر دارند ؛ غالباً نظارت والدین  بطور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد بویژه اگر دانشجو در خانه زندگی نکند. مطالعات نشان می دهند که بیشترین افزایش مصرف الکل در سال اول دانشجویی اتفاق می افتد (۵). اخیراً مصرف مواد و رفتار جنسی پرخطر نسبت به گذشته در میان دانشجویان بیشتر شده است (۶،۷). تحقیقات نشان می دهند که تعدادی از عوامل شخصیتی، اجتماعی و شناختی در بروز  رفتارهای پرخطر مؤثرند (۳). به نظر می رسد برخی افراد از نظر عوامل شخصیتی بیشتر مستعد خطر کردن هستند (۸). شخصیت را می توان به صورت مجموعه ی بادوام و بی نظیر ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند، شلدون در تعریف خود چنین عنوان میکند:”شخصیت سازمان یافتگی پویشی جنبه های عقلی، عاطفی، انگیزشی و فیزیولوژیکی فرد را گویند”(۹). محققان در گذشته بر نقش صفات شخصیتی سطح اول “محدود” (narrow first-order) مثل جستجوی هیجان و تکانشگری تمرکز داشته اند، اما اکنون به صفات سطح دوم “گسترده” (broad second-order) مثل برون گرایی و روان رنجورخویی توجه بیشتری شده است (۱۱،۱۰). اگرچه هنوز در مورد ساختار بنیادی صفات شخصیتی اختلاف نظراتی وجود دارد، اما اکنون اکثر محققان شخصیت مدل پنج عاملی را پذیرفته اند (۱۲،۱۳). نظریه ی پنج عاملی شخصیت که به پنج عامل بزرگ نیز معروف است از سوی دو روان شناس ساکن ایالات متحده به نام کاستا (Costa) و مک کرا (McCrae)  در اواخر دهه ۸۰ میلادی ارائه شد و در اوایل دهه ۹۰ مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت. پنج عامل اصلی بزرگ عبارتند از: روان رنجورخویی که عصبیت یا بی ثباتی هیجانی نیز نامیده شده، برونگرایی، باز بودن به تجربه، موافقت  و وظیفه شناسی (۱۴). روان رنجورخویی یعنی تمایل به تجربه هیجانات منفی مثل اضطراب و افسردگی؛ برون گرایی تمایل به معاشرت، خونگرمی، جرأتمندی، جستجوی محرک، فعال، و شاد بودن است؛ باز بودن به تجربه تمایل به تخیل، خلاقیت، حساسیت هیجانی و هنری و غیر متعارف بودن است؛ موافقت بعد بین فردی روابط است که با نوع دوستی، اعتماد، تواضع و همکاری مشخص می شود و وظیفه شناسی تمایل به نظم، پیشرفت گرایی، پافشاری و قابل اطمینان بودن و پیروی از قوانین و اصول اخلاقی است. هر یک از این پنج عامل فوق شش جنبه یا مقیاس فرعی دارند؛ یعنی صفات شخصیتی خاصی که جنبه های مختلف هر عامل را نشان می دهند (۱۶،۱۵). در پیشینه پژوهشی مطالعات کمی به بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی مدل پنج عاملی و خطر کردن پرداخته اند. در یکی از این مطالعات نیکلسون (Nicholson) و همکارانش نمونه ای شامل ۲۴۰۱ دانشجو و مدیر شرکت کننده در دوره های کارشناسی در یک دانشگاه محلی را مورد ارزیابی قرار دادند. مقایسه میانگین نمره کلی خطر کردن نشان داد که زنان در مقایسه با مردان کمتر مستعد مخاطره کردن بودند. برون گرایی و باز بودن رابطه مثبتی با خطر کردن داشتند، درحالیکه روان رنجورخویی، موافقت و وظیفه شناسی رابطه معکوسی با خطر کردن داشتند. این روابط در تمام حیطه ها صادق بود، بجز حیطه خطر سلامتی که در آن روان رنجور خویی ارتباط مثبتی با خطر کردن داشت. همچنین در این مطالعه مشخص شد که جنبه جستجوی هیجان عامل برون گرایی بیشترین رابطه را با خطر کردن کلی دارد (۱۷). ولراث (Vollrath) و تورگرسن (Torgersen) نیز در مطالعه دیگری بر روی ۸۳ دانشجو، رابطه بین هشت تیپ شخصیتی و رفتارهای پرخطر سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی، رفتار جنسی ناایمن و سوء مصرف مواد را بررسی کردند. تیپ های شخصیتی ترکیبی از روان رنجورخویی، برون گرایی و وظیفه شناسی بودند. برای مثال نمره بالا در برون گرایی و روان رنجورخویی و نمره پایین در وظیفه شناسی تیپ شخصیتی تکانشی را تشکیل می داد. افرادی که در برون گرایی یا روان رنجورخویی نمره بالا و در وظیفه شناسی نمره پایینی داشتند، بیشترین احتمال ارتکاب رفتارهای پرخطر چندگانه را داشتند. افرادی که در وظیفه شناسی نمره بالا و در برون گرایی نمره پایینی داشتند کمترین احتمال ارتکاب رفتارهای پرخطر را داشتند(۱۸). در مطالعه سوان (Soan) و چمیل (Chmiel) افرادی که از خطر اجتناب می کردند در ابعاد موافقت و وظیفه شناسی به طور معناداری نمره بیشتر و در بعد روان رنجورخویی به طور معناداری نمره کمتری کسب کردند. نمرات بالا در برون گرایی و باز بودن ارتکاب خطر در حیطه کار و وظیفه شناسی بیزاری از خطر را در سه حیطه کار، سلامت و مالی پیش بینی می کردند. به طور کلی برون گرایی و باز بودن مخاطره کردن و وظیفه شناسی  بیزاری از خطر را پیش بینی می کرد (۱۹). آنیک (Anic) در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه بین شخصیت و خطر کردن در نمونه ای شامل ۴۶۱ فرد بزرگسال به این نتیجه دست یافت که نمرات بالا در باز بودن به تجربه و نمرات پایین در روان رنجورخویی و موافقت با نمره کلی خطر کردن همبستگی داشت. بعد از گروه بندی افراد از نظر جنسیت فقط باز بودن به تجربه با خطر کردن رابطه معناداری داشت. اگرچه تفاوت های جنسیتی بین زن و مرد وجود داشت اما هیچ یک از لحاظ آماری معنادار نبود(۲۰). اما در مطالعه لایوریولا (Lauriola) و لوین (Levin) جنسیت بر مخاطره کردن تأثیر معناداری داشت؛ بطوریکه مردان در مقایسه با زنان رفتارهای پرخطر بیشتری مرتکب می شدند………………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این مقاله را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان”

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 629

قیمت : تومان65,000