فروشگاه

توضیحات

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی میتوانید

نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه حسابداری استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است

که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت در مورد مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.

مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :۱- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که

درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) ۲- تمایل مدیریت به هموار سازی سود ۳- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست ۴- کاهش هزینه های نمایندگی۵- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.

تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.

یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد.

 ۷۸صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی را دانلود کنید

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی
بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

 

چکیده: ۱

مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۵
۲-۱- تاریخچه مطالعاتی ۵
۳-۱- بیان مسأله ۷

۴-۱چارچوب نظری تحقیق : ۹
۵-۱- اهداف تحقیق ۱۰
۶-۱- فرضیات تحقیق ۱۱
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۱
۸-۱- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۱۴
۲-۲- انواع حسابداری ۱۴
۳-۲- حسابداری در ایران ۱۶
۴-۲- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان برون سازمانی ۱۶

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

 

۵-۲- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری برای استفاده کنندگان درون سازمانی ۱۷
۶-۲- اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران ۱۸
۷-۲- تغییر در حسابداری: ۲۰
۱-۷-۲- تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری) ۲۰
۲-۷-۲- تغییر در برآوردهای حسابداری ۲۲
۳-۷-۲- تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر ۲۳

۸-۲- اجزای عملکرد مالی ۲۳
۹-۲- صورت های گزارش عملکرد مالی ۲۴
۱-۹-۲- صورت حساب سود و زیان ۲۴
۲-۹-۲- صورت سود و زیان جامع ۲۵

۱۰-۲- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت های مالی ۲۶
۱-۱۰-۲- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته ۲۶
۲-۱۰-۲- نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته ۲۸
۱۱-۲- اصلاح اشتباهات دوره های قبل ۲۹
۱۲-۲- آثار تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات دوره های قبل ۳۰
۱۳-۲- انواع گزارش های مالی ۳۱

۱۴-۲- واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر ۳۱
۱۵-۲- استفاده کنندگان صورتهای مالی ۳۲
۱-۱۵-۲- سرمایه گذاران ۳۲
۲-۱۵-۲- سرمایه گذاران بالقوه ۳۳
۳-۱۵-۲- استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی ۳۳
۴-۱۵-۲- فروشندگان کالا و خدمات ۳۳
۵-۱۵-۲- مشتریان ۳۴
۶-۱۵-۲- مدیریت ۳۴

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

۷-۱۵-۲- کارکنان ۳۴
۸-۱۵-۲- دولت ۳۴
۹-۱۵-۲-جامعه ۳۵
۱۰-۱۵-۲- سایر استفاده کنندگان ۳۵
۱۶-۲- هدفهای گزارشگری مالی ۳۵
۱۷-۲- مطالعات پیشین ۳۶
۱-۱۷-۲- تحقیقات داخلی ۳۶
۲-۱۷-۲- تحقیقات خارجی ۳۷
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۴۰
۲-۳- روش تحقیق ۴۱
۳-۳ مدل تحلیلی تحقیق ۴۲
۳-۳- جامعه آماری ۴۳
۴-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۳
۵-۳- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه ۴۳

۶-۳- روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات ۴۴
۷-۳- ابزار اندازه گیری اطلاعات ۴۴
۸-۳- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها ۴۵
۱-۸-۳- روایی ۴۵
۲-۸-۳-پایایی(اعتبار) ۴۶
۹-۳- روشهای تجزیه وتحلیل آماری ۴۷

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی
۱۰-۳- آزمون z 48

۱۱-۳- میزان خطا و نحوه قضاوت ۴۸
۱۲-۳- ناحیه بحرانی ۴۸
۱-۱۲-۳- ناحیه بحرانی ۴۹
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۵۱
۲-۴-یافته های توصیفی ۵۱
۳-۴-تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۵
۱-۳-۴-نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه ۶۳
۲-۵- خلاصه نتایج ۶۳
۳-۵- بحث و نتیجه گیری ۶۴
۱-۳-۵-نتیجه گیری ۶۶
۴-۵- پیشنهادات ۶۷

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

۵-۵- محدودیت های تحقیق ۶۷
۶-۵- زمینه تحقیقات آتی ۶۸
پیوست ها
منابع و ماخذ
فارسی: ۷۵
لاتین: ۷۶
چکیده لاتین ۷۸

 

-۱ مقدمه

در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق ,تاریخچه موضوع تحقیق را

مورد بررسی قرارمی دهیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب

اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم .چارچوب نظری تحقیق

که بنیان اصلی طرح سوال در موضوع تحقیق بوده است در این

فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و تعاریف واژه ها اصطلاحات نیز اشاره شده است

۲-۱- تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات داخلی انجام شده در این زمینه بسیار اندک می باشد.

برزگری و همکاران (۱۳۷۵) تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات

دوره های قبل در شرکتهای موفق در مقابل شرکتهای ناموفق

را مورد مطالعه قرار دادند. یافته های حاصل از آزمونهای تجربی در این تحقیق نشان داد که شرکتهای ناموفق ( شرکتهای که بازده سرمایه گذار کمتری نسبت به میانگین بازده

کل شرکتها دارند ) بعنوان یک ابزار جهت افزایش سود دوره جاری از تغییرات حسابداری استفاده می نمایند ولی یافته های فوق ارتباط اصلاح اشتباهات دوره های قبل را با موفقیت

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

یا عدم موفقیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد تائید قرار نداد .
تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بولو قاسم,مهام کیهان,گودرزی اسماعیل

حسابرسان مستقل همواره یکی از ارکان بازار سرمایه به شمار

می روند. با توجه به اهمیت نقش آنها در این بازار، تغییرات منظم آنها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی افزایش شفافیت اطلاعاتی توسط نهادهای نظارتی و مقررات گذاران بازارهای سرمایه مدنظر قرار

گرفته است. این مهم در ایران نیز بر اساس دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶ شورای عالی بورس و اوراق بهادار) الزام شده است. بر این اساس، این تحقیق در پی آن است تا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷ بررسی کند. در این راستا تاثیر تغییر حسابرس مستقل بر رتبه شفافیت اطلاعاتی شرکتها و تعدیلات سنواتی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییر حسابرس مستقل بر شفافیت اطلاعاتی شرکتها تاثیری ندارد.

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

کلید واژه: شفافیت اطلاعات، تغییر حسابرس، رتبه شفافیت اطلاعاتی، تعدیلات سنواتی
بررسی تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران حساس یگانه یحیی,جعفری ولی اله

در این تحقیق تاثیر چرخش موسسات حسابرسی بر کیفیت گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در واقع این تحقیق پاسخی به این پرسش است که، “چرخش موسسات حسابرسی چه تاثیری بر کیفیت

حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دارد ؟”. منظور از چرخش موسسات حسابرسی جابجایی و تعویض حسابرسان در دوره های زمانی حداکثر چهار ساله و کیفیت حسابرسی نیز حاصل جمع شایستگی (توانایی کشف اشتباهات) و استقلال حسابرسان

(انگیزه گزارش موارد کشف شده) می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز نیز از گزارش های مالی جمع آوری شده است. در راستای انجام این تحقیق اطلاعات مالی مربوط به شرکت هایی از بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که چرخش موسسات حسابرسی را تجربه کرده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که چرخش موسسات حسابرسی موجب افزایش کیفیت حسابرسی نمی شود.

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

کلید واژه: چرخش موسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، اصلاح اشتباهات سنواتی

آشتون (۱۹۷۶) و دیکمان و همکاران (۱۹۸۲)بر روی تغییرات حسابداری و روش ثبت آنها مطالعاتی انجام دادند. آنها نتیجه گرفتند که کاربران و تصمیم گیرندگان اغلب درهنگامیکه باید تغییراتی را اعمال کنند، عناصر و رفتارهای گذشته را منعکس می کنند.

سون (۱۹۷۷) در تحقیقی تحت عنوان تغییرات اختیاری و غیر اختیاری حسابداری و عکس العمل های متفاوت بازار با استفاده از دو گروه از شرکت ها که از نظر ریسک مشابه هم بودند ولی یک گروه دارای تغییر حسابداری و گروه دیگر بدون تغییر حسابداری بود با استفاده از آزمون فیشر به این نتیجه رسید که هم تغییرات اختیاری و هم تغییرات غیر اختیاری حسابداری که منجر به افزایش سود خالص می گردند بر روی بازار سهام تأثیر می گذارند.

آشبا و فیرفیلد (۲۰۰۴) تغییرات در سیاست های حسابداری، خطاها و برآوردها را مورد مطالعه قرار دادند و به طور شفاف دریافتند که بین سیاست های تغییرات حسابداری و تصحیح خطاها با موفقیت شرکت رابطه معنی دار وجود دارد.

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

لیندا و بورگر (۲۰۰۶) اثر روش های ثبت تغییرات حسابداری را روی تصمیمات کاربران در ایالات متحده، آلمان و استرالیا بررسی کردند. آنها بیان کردند که قبلا در ایالات متحده بیشتر تغییرات حسابداری با استفاده از روش اثر تجمعی ثبت می شد. در مقابل، استانداردهای بین المللی

حسابداری، این تغییرات حسابداری را به تدریج با استفاده از تنظیم سهم سهامداران در سال تغییر ثبت می کنند. یافته های این مطالعه آشکار کرد که روش بکار گرفته شده دارای اثر معنی دار روی تصمیمات کاربران حسابداری بوده است.

آندریو و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی تصمیمات مادی و مهم و تصحیح خطاهای حسابداری پرداختند. آنها نقش ملاحظات مادی استخراج شده از منابع معتبر و فاکتورهای خارجی را در توجیه روش تصحیح اشتباهات انتخاب شده مورد آزمایش قرار دادند. آنها دریافتند که ملاحظات کمی و کیفی مهم مادی گفته شده در منابع مهم سهم عمده ای در تصمیمات تصحیح اشتباهات شرکت ها دارد.

۳-۱- بیان مسأله

سیستم حسابداری، یک سیستم اطلاعاتی است که هدف آن فراهم آوردن اطلاعات مفید برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان اطلاعات مالی است تا بتواند آنان را در اتخاذ تصمیمات آگاهانه یاری رساند، برای اینکه اطلاعات مالی تهیه شده بتواند برای استفاده

کنندگان مفید واقع گردد باید دارای مجموعه ای از ویژگی های کیفی متوازن با یکدیگر باشد تا بهترین بازتاب را از عملیات واحد تجاری داشته باشد. میزان توازن ویژگی های کیفی برای اطلاعات مختلف، بسته به نوع استفاده کنندگان، نوع و موقعیت گزارشگری مالی متفاوت

است. ابهام موجود در محیط اقتصادی، عدم امکان قطعی پیش بینی آینده وتغییرات ایجاد شده در محیط اقتصادی، انجام تغییرات حسابداری را توجیه می کند تغییرات حسابداری شامل ۳ مورد است ۱) تغییر دراصول و روشهای حسابداری( تغییر در رویه حسابداری ۲) تغییر در برآوردهای حسابداری۳) تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر.(شباهنگ، ۱۳۸۱،۴۴-۴۲)
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد . مگر اینکه دلایل قابل قبولی برای تغییر آن ، وجود داشته باشد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند : ۱- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

تامین مالی میدهد ) ۲- تمایل مدیریت به هموار سازی سود ۳- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست ۴- و به منظور کاهش هزینه های نمایندگی . همچنین اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد ، روند سود واحد تجاری را مخدوش می کند و این نوع اختلال در روند سود می تواند تصمیمات اشخاصی را که به منظور سرمایه گذاری ، بر صورتهای مالی واحد تجاری اتکاء می کنند را تحت تاثیر قرار دهد (استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۵،۱۰۱).

از لحاظ نظری زمانیکه یک روش حسابداری مورد پذیرش قرار گرفت و بکار گرفته شد نباید تغییری در این روش ایجاد کرد مگر اینکه روش جدید نسبت به روش قبلی برتری داشته باشد و یا مراجع حرفه ای ذیصلاح یا استاندارد جدیدی بکارگیری روش جدید را الزامی کرده باشد تغییر در روش حسابدای یعنی تغییر از یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

شده دیگر. در نتیجه تغییر از یک روش پذیرفته نشده به یک روش پذیرفته شده، تغییر در روش حسابداری نیست بلکه اصلاح اشتباه محسوب می شود و همچنین تغییر از یک روش پذیرفته شده به یک روش پذیرفته نشده اشتباه محسوب می شود.

ممکن است در دوره جاری اشتباهاتی مربوط به صورتهای مالی یک یا چند دوره مالی گذشته کشف گردد. این اشتباهات می تواند ازجمله ، ناشی از موارد زیر باشد:
الف . اشتباهات ریاضی

ب . اشتباه در بکارگیری رویه های حسابداری
ج . تعبیر نادرست یا نادیده گرفتن واقعیتهای موجود در زمان تهیه صورتهای مالی
د . تغییر از یک رویه غیر استاندارد حسابداری به یک رویه استاندارد حسابداری ، و
ه . موارد تقلب.
اصلاح این اشتباهات در صورتی که با اهمیت نباشد، در سود یا زیان خالص دوره جاری منظور می گردد.

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

در مواردی ممکن است صورتهای مالی منتشر شده یک یا چند دوره قبل شامل اشتباهات با اهمیتی باشد که تصویر مطلوب را مخدوش و در نتیجه قابلیت اتکای صورتهای مالی مزبور را کاهش دهد . اصلاح چنین اشتباهاتی نباید از طریق منظور کردن آن در سود و زیان سال جاری انجام گیرد، بلکه باید با ارائه مجدد ارقام صورتهای مالی سال (های ) قبل به چنین منظوری

دست یافت . درنتیجه ، مانده افتتاحیه سود (زیان ) انباشته نیز بدین ترتیب تعدیل خواهد شد . تعدیلات سنواتی ناشی از اصلاح اشتباهات همچنین به عنوان آخرین قلم در صورت سود و زیان جامع منعکس می شود (برزگری و همکاران ، ۱،۶۶).
به دلیل اهمیت موضوع و اینکه تاکنون تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است، هدف این تحقیق بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی قرار گرفته است.

 

۴-۱چارچوب نظری تحقیق :

با توجه به فرضیات و مدل مفهومی تحقیق سعی شده است

رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی ، مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. بطور کلی چهار چوب نظری تحقیق عبارتند از:
– ارایه مقدمه و بیان اهمیت موضوع و فواید انجام تحقیق
– بیان اهداف تحقیق

 

– بیان مساًله

– ارائه فرضیات ,مفاهیم ,متغیرهای کلیدی و تعاریف آن
– بررسی منابع موجود و تحقیقات گذشته در قالب متون مربوط
– انتخاب روش تحقیق مناسب
– توزیع پرسشنامه
– گردآوری اطلاعات
– تجزیه داده ها
– تحلیل و نتیجه گیری

………………………………

 

-۹-۲- صورت سود و زیان جامع

سود جامع مفهوم جدیدی نیست. این مفهوم اولین بار در سال ۱۹۸۰ در بیانیه

مفاهیم هیئت استانداردهای حسابداری مالی امریکا تعریف شد. طبق این بیانیه سود و زیان جامع، “تغییر در خالص داراییهای یک شرکت در نتیجه معاملا‌ت و سایر رویدادها به غیراز سرمایه‌گذاری مالکان

یا سود سهام پرداختی به آنها در یک دوره مالی” تعریف شده است. ریشه‌های این تعریف را

می‌توان در مفهوم شمول کلی سود یافت، که در آن سود، همه درامدها، هزینه‌ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی شناسایی شده در طی دوره مالی را شامل می‌شود. فرایند تعیین سود شامل دو موضوع مرتبط با یکدیگر است؛ اندازه گیری (چگونگی محاسبه سود خالص) و

چگونگی ارائه (چگونگی ارائه محاسبه سود خالص) واژه سود و زیان جامع از دو جزء سود

خالص و سایر اقلام سود جامع تشکیل می‌شود. ریشه¬گیری واژه سود و زیان

جامع، طی سالهای گذشته، پیرامون ارائه اقلام سود جامع بر مبنای روش سود مورد استفاده یعنی روش شمول کلی سود و عملکرد عملیات جاری متمرکز بوده است. طبق روش شمول کلی همه

درامدها، هزینه¬ها، سودها و زیانهای غیرعملیاتی تحقق یافته در طی دوره در محاسبه سود درنظر گرفته می‌شود، صرف نظر از اینکه از عملیات دوره جاری ناشی شده باشد یا خیر. طبق روش عملکرد عملیات جاری فقط اقلا‌م مربوط به عملیات دوره جاری در محاسبه سود خالص منظور می¬شود

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ به‌ عنوان‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، باید کل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را که‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ صاحبان‌ سرمایه‌ است،به‌ تفکیک‌ اجزای‌ تشکیل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد. به عبارت دیگر تمام اقلامی که حقوق صاحبان سهام را تغییر می دهند بغیر از آورده و ستانده صاحبان سهام در آن نمایش داده می شود.

صورت سود و زیان کامل براساس نظریه شمول کلی تهیه می گردد. طبق نظریه عملکرد جاری فقط اقلام مستمر در صورت سود و زیان نشان داده می شوند و اقلام غیر مترقبه باید به حساب سود و زیان انباشته بروند

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ باید موارد زیر را به‌ ترتیب‌ نشان‌ دهد:
الف‌. سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ طبق‌ صورت‌ سود و زیان‌.
ب‌.سایر درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ که طبق استانداردهای حسابداری مستقیما در حقوق صاحبان سهام منعکس می شوند مانند مازاد تجدید ارزیابی، سود و زیان تسعیر ارز

شرکت فرعی خارجی یا سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری بلندمدت
ج‌ . تعدیلات‌ سنواتی‌.
هرگاه‌ اجزای‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ محدود به‌ سود یا زیان‌ خالص‌ دوره‌ و تعدیلات‌ سنواتی‌ باشد، ارائـه‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ضرورتی‌ ندارد. در چنین‌ حالتی‌ باید در یادداشتی‌ ذیل‌ صورت‌ سود و زیان‌ دوره‌ ، عدم‌ لزوم‌ ارائـه‌ صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ افشا شود (ربیعی، ۱،۶۶).

۱۰-۲- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته در صورت های مالی

صورت های مالی باید تغییرات حقوق صاحبان سهام را منعکس کند. بخشی از این تغییرات در گردش حساب سود و زیان انباشته در ذیل صورت سود و زیان دوره انعکاس می یابد. سایر تغییرات از جمله گردش حساب اندوخته قانونی، حساب اندوخته اختیاری و حساب های مربوط

به اقلامی که طبق استانداردهای حسابداری به طور مستقیم به حقوق صاحبان سهام منظور می شود و همچنین تغییرات ناشی از افزایش یا کاهش سرمایه باید در یادداشت های توضیحی مربوط افشا شود.»(بند ۴۴ استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان «گزارشگری عملکرد مالی»).

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

«با توجه به اهمیت اطلاعات مندرج در حساب سود (زیان) انباشته، گردش این حساب، متشکل از سود (زیان) دوره، سود (زیان) انباشته ابتدای دوره، تعدیلات سنواتی، و هرگونه مبلغ انتقالی از سایر سرفصل های حقوق صاحبان سرمایه در مجموع سود قابل تقسیم) سود سهام پیشنهادی [لازم به یادآوری است که طبق بند۱۰ استاندارد حسابداری شماره ۵

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

(تجدیدنظر شده ۱) واحد تجاری نباید سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند، بنابراین «سود سهام پیشنهادی» باید با «سود سهام مصوب مجمع عمومی صاحبان سهام» جایگزین شود]، مبالغ انتقالی به اندوخته های قانونی و اختیاری (در مجموع تخصیص سود)، بلافاصله زیر صورت سود و زیان دوره انعکاس می یابد.» (بخش الف بند ۴۵ استاندارد حسابداری شماره ۶).

۱-۱۰-۲- جایگاه گردش حساب سود (زیان) انباشته

طبق بند ۳-۶ فصل ششم مفاهیم نظری گزارشگری مالی، «اطلاعات مالی در قالب مجموعه ای شکل یافته تحت عنوان صورت های مالی که در برگیرنده صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی و در برخی موارد اطلاعات متمم است، ارائه شود. «اطلاعات متمم

می تواند در برگیرنده افشائیات و اطلاعات داوطلبانه یا تکمیلی باشد که احتمالابه دلیل بیش از حد ذهنی بودن، مناسب درج در صورت های مالی اساسی و یادداشت های توضیحی نبوده است بنابراین جزو لاینفک صورت های مالی محسوب نمی شود. (بند ۱۷-۶ مفاهیم نظری گزارشگری مالی).

همچنین بر اساس بند ۸ استاندارد حسابداری شماره ۱ با عنوان «نحوه ارائه صورت های مالی»، «مجموعه کامل صورت های مالی شامل اجزای زیر است:
الف. صورت های مالی اساسی: ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

ب. یادداشت های توضیحی
با توجه به مطالب بالامی توان این گونه نتیجه گرفت که «گردش حساب سود (زیان) انباشته» به دلیل ماهیت اقلام منعکس در آن، جزو «اطلاعات متمم» نیست. از سوی دیگر، طبق بخش «الف» بند ۴۵ استاندارد حسابداری شماره ۶ گردش حساب یادشد «بلافاصله در زیر صورت سود و زیان دوره انعکاس می یابد.» در صورت سود و زیان دوره تنها درآمدها و هزینه های دوره

جاری منعکس می شود، در حالی که در گردش حساب سود (زیان) انباشته اقلامی نظیر تعدیلات سنواتی و تخصیص سود وجود دارد که ارتباطی با درآمدها و هزینه های دوره جاری ندارند، بنابراین گردش حساب یادشده به عنوان جزئی از صورت سود و زیان (صورت های

مالی) نیز محسوب نمی شود، اگرچه می تواند انسجام و به هم پیوستگی صورت های مالی را حفظ کند.

بنابراین جایگاه گردش حساب سود(زیان) انباشته در مجموع صورت های مالی مبهم است و با توجه به بند ۴۵ استاندارد حسابداری شماره ۶ مبنی بر این که «تغییرات حقوق صاحبان سهام و ساختار آن در زمره مهمترین اقلام اطلاعاتی مندرج در صورت های مالی است»، باید جایگاه مناسبی را برای تغییرات سود (زیان) انباشته طی دوره تدارک دید.

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

بر اساس استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱ (که استاندارد حسابداری شماره ۱ ایران نیز بر مبنای آن تدوین شده است)، تغییرات سود (زیان) انباشته در «صورت تغییرات حقوق صاحبان سرمایه» نشان داده می شود. طبق استانداردهای یادشده «صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه طی دوره» یکی از اجزای صورت های مالی است (بند ۱۰ استاندارد بین

المللی حسابداری شماره ۱) بر اساس بند ۱۰۶ استاندارد مزبور، واحد تجاری باید صورت تغییرات در حقوق صاحبان سرمایه را با نشان دادن جداگانه مواردی از جمله مورد زیر ارائه کند:
برای هر یک از اجزای حقوق صاحبان سهام، تطبیق مبلغ دفتری آغاز و پایان دوره، با افشای جداگانه تغییرات ناشی از:
سود یا زیان، سایر اقلام سود جامع و معاملات سرمایه ای، با نشان دادن جداگانه آورده و ستانده صاحبان و تغییرات در منافع صاحبان در واحدهای تجاری فرعی که کنترل آنها همچنان حفظ شده است.»

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

۲-۱۰-۲- نحوه ارائه گردش حساب سود (زیان) انباشته
همان طور که پیش تر نیز بیان شد طبق بخش «الف» بند ۴۵ استاندارد حسابداری شماره ۶، گردش این حساب، متشکل از سود (زیان) دوره، سود (زیان) انباشته ابتدای دوره، تعدیلات

سنواتی، و هرگونه مبلغ انتقالی از سایر سرفصل های حقوق صاحبان سرمایه (در مجموع سود قابل تقسیم)، سود سهام پیشنهادی [با توجه به توضیحات پیشین با «سود سهام

مصوب» جایگزین می شود]، مبالغ انتقالی به اندوخته های قانونی و اختیاری (در مجموع تخصیص سود)، بلافاصله زیر صورت سود و زیان دوره انعکاس می یابد. از آنجا که طبق

استاندارد حسابداری شماره ۵ (تجدیدنظر شده سال ) تصویب سود سهام توسط مجمع عمومی صاحبان سهام و به تبع آن تخصیص بخشی از سود به عنوان اندوخته باید در تاریخ

تصویب شناسایی و در صورت های مالی همان سال(تصویب) گزارش شود، بنابراین تجمیع سود(زیان) خالص با سود (زیان) انباشته تعدیل شده ابتدای دوره و هرگونه مبلغ انتقالی از سایر فصل های حقوق صاحبان سهام و تلقی آن به عنوان «سود قابل تقسیم»، اطلاعات گمراه کننده را در اختیار استفاده کنندگان صورت………………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی”

بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2200

بررسی رابطه تغيير در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت های خصوصی

قیمت : تومان90,000