فروشگاه

توضیحات

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک

راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت

  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه

می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده

از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت

ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش

سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری

این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای

جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای

جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای الی  درنرم افزار ره

آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی

پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .

۱۵۱صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

تشکر و قدردانی ……………………………………………………………………………………  أ

تقدیم به ………………………………………………………………………………………………  ب

چکیده ………………………………………………………………………………………………..   د

فصل اول : کلیات تحقیق …………………………………………………………………  ۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  ۲

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………….  ۴

اهمیت موضوع تحقیق  …………………………………………………………………………..  ۶

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………  ۸

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ………………………………………………………….  ۹

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………  ۱۰

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………..  ۱۱

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..  ۱۱

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………  ۱۲

روش جمع آوری اطلاعات  ……………………………………………………………………  ۱۲

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………..  ۱۳

ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………….  ۱۳

تعریف واژه ها ………………………………………………………………………………………  ۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق ………………………………………………………………..  ۱۷
بخش اول : روشهای تامین مالی ………………………………………………  ۱۹

تاریخچه ………………………………………………………………………………………………  ۲۰

شیوه های تامین مالی ………………………………………………………………………………  ۲۲

روشهای متداول برای تامین مالی ………………………………………………………………  ۲۵

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت …………………………………………..  ۲۶

وامهای بلند مدت ………………………………………………………………………………….  ۲۹

ویژگیهای وامهای بلند مدت ……………………………………………………………………  ۲۹

مزایای وامهای بلند مدت ………………………………………………………………………..  ۲۹

معایب وامهای بلند مدت …………………………………………………………………………  ۳۰

سهام ممتاز …………………………………………………………………………………………..  ۳۰

ویژگی های سهام ممتاز ………………………………………………………………………….  ۳۱

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ………………………………..  ۳۲

مزایای انتشار سهام ممتاز …………………………………………………………………………  ۳۳

معایب انتشار سهام ممتاز …………………………………………………………………………  ۳۴

سهام عادی …………………………………………………………………………………………..  ۳۵

ویژگیهای سهام عادی …………………………………………………………………………….  ۳۵

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ………………………………..  ۳۸

مزایای انتشار سهام عادی ………………………………………………………………………..  ۳۸

معایب انتشار سهام عادی ………………………………………………………………………..  ۳۹

اختیار خرید سهام ………………………………………………………………………………….  ۴۰

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی …………………………………………………………..  ۴۱

مزایای اختیار خرید سهام  ………………………………………………………………………. ۴۲

معایب اختیار خرید سهام ………………………………………………………………………..  ۴۳

سهام عادی …………………………………………………………………………………………..  ۴۳

ویژگیهای عمومی سهام عادی …………………………………………………………………  ۴۴

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها ………………………………………  ۴۵

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها …………………………………………………  ۴۶

سودهای توزیع نشده شرکت …………………………………………………………………..  ۴۶

سود انباشته …………………………………………………………………………………………..  ۵۰

مزایای استفاده از سود انباشته …………………………………………………………………..  ۵۱

معایب استفاده از سود انباشته …………………………………………………………………..  ۵۲

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها …………………………………………  ۵۳

سود سهمی ………………………………………………………………………………………….  ۵۴

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵ …………………………………………….  ۵۹

بازده سهام ……………………………………………………………………………………………  ۶۰

بخش دوم : هزینه های تامین مالی ……………………………………….  ۶۲

هزینه سرمایه …………………………………………………………………………………………  ۶۳

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه …………………………………………………………  ۶۹

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ………………………………………………………….  ۷۰

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ………………………………………………………….  ۷۰

معایب استفاده ارزش بازار ………………………………………………………………………  ۷۲

نظریه های ساختار سرمایه ……………………………………………………………………….  ۷۳

مفروضات CAPM……………………………………………………………………………… 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت ……………………………………….  ۸۰

موسسات درحال رشد ……………………………………………………………………………  ۸۱

موسسات در حال افول …………………………………………………………………………..  ۸۱

موسسات در حال بلوغ ……………………………………………………………………………  ۸۱

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ……………………………………………………….  ۸۱

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………  ۸۲

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها  ۸۶

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها ………………………………………  ۸۷

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها …………………………………..  ۸۸

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها…………………………… ۸۹

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها…………………………… ۸۹

اهرام مالی ……………………………………………………………………………………………  ۹۲

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت ……………………………………………………………  ۹۳

اصول اساسی حاکم بر تحقیق ………………………………………………………………….  ۹۳

اثر سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………  ۹۴

سودآوری و ارزش شرکت …………………………………………………………………….  ۹۵

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری …………………………………………………………..  ۹۶

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) …………….  ۹۸

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ………………………………………………………  ۹۹

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ………………………………………………………….  ۱۰۴

فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق ……………………………………………………….   ۱۰۵

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  ۱۰۶

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………  ۱۰۶

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………  ۱۰۷

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………  ۱۰۸

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………..  ۱۱۰

نمونه آماری …………………………………………………………………………………………  ۱۱۰

قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………..  ۱۱۹

روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………….  ۱۱۹

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ………………………………………………….  ۱۲۰

ضریب همبستگی پیرسون ……………………………………………………………………….  ۱۲۰

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیک……….. ۱۲۴

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر) ………………………………..  ۱۲۸

آزمون K-S ………………………………………………………………………………………..  ۱۳۰

 
فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق…………………………………… ۱۳۱

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  ۱۳۲

آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………  ۱۳۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………….  ۱۴۲

مقدمه ………………………………………………………………………………………………….  ۱۴۳

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………..  ۱۴۳

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………..  ۱۴۵

پیشنهادت تحقیق …………………………………………………………………………………..  ۱۴۶

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………..  ۱۴۶

پیشنهادات آتی ……………………………………………………………………………………..  ۱۴۶

محدودیتهای تحقیق ……………………………………………………………………………….  ۱۴۷

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………..

ضمائم و پیوستها …………………………………………………………………………………..

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

مقدمه :

 گسترش  فزاینده وپیچیدگی فعالیت های اقتصادی و تحول سریع و روز افزون معاملات بازرگانی در دنیای امروز اعم از

تجارت داخلی و یا بین المللی ونیاز شرکتهای تولیدی و بازرگانی برای حفظ ظرفیت با توسعه فعا لیتها

و طرح ها،سرمایه گذاری در جهت حفظ یا افزایش قدرت رقابت ازعرصه های داخلی وجهانی نیاز این

شرکتها را به منابع مالی را افزایش داده است وتوانائی شرکت در تعیین منابع مالی بالقوه

برای تهیه سرمایه گذاریها و تهیه برنامه های مالی مناسب ، از عوامل اصلی رشد وپیشرفت شرکت

به حساب می آید .از چنین شرایطی بهره گیری از تکنیک های مدیران مالی در اداره امور شرکتها بیشترازهرزمانی ضرورت دارد.

تهیه خط مشی صحیح مالی توان شرکت در نیل به هدفهای استراژیک را تقویت می کند.بدیهی است

برای  شرکتها موفقیت دراز مدت مستلزم تولید کالاهایی با کیفیت بالاتر،هزینه کمتر وفروش باقیمت

مناسب است که امر تولید خود مستلزم تأمین منابع مالی با هزینه قابل قبول است. دراغلب کشورهای دنیا بازار سرمایه

به عنوان یکی ازمهمترین ابزارهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. ایران اگرچه کشوری با قابلیت های پیدا وپنهان بسیار است ولی اغلب شرکتهای ایران از کمبود سرمایه رنج می برند. علاوه براین ساختار بازار سرمایه کشور در رابطه با تجهیز و تخصیص منابع مالی ضعیف بوده وبه صورت مؤثر وکار

آمد عمل نمی کند.با شکوفایی مجدد بورس اوراق بهادار تهران و گسترش بورس به سایر استانها و

با استقبال عمومی از اوراق بهادار موضوع چگونگی تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به میزان آگاهی عمومی نسبت

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

به روشهای تأمین مالی و فرایند های تصمیم گیری مالی به موضوعی در خور اهمیت تبدیل

شده است . عوامل متعددی باعث افزایش میزان سرمایه مورد نیاز شرکتها می باشند یکی از مهمترین عوامل اجرای پروژه ها و طرح های توسعه می باشد در صحنه رقابت شرکتهایی موفق اند که علاوه بر تداوم فعالیت و حفظ سرمایه خود از بازار ، در راستای رشد و پیشرفت نیز گام بردارند .

 عامل مهم افزایش سطح عمومی قیمتها یا به عبارت دیگر تورم است که باعث شده

سرمایه مورد نیاز برای انجام فعالیتهای در حال حاضر چندین برابر سرمایه مورد نیاز در سالهای قبل باشد . از این رو مدیریت شرکت همواره با مشکل تأمین مالی روبرو است . تصمیمات تأمین مالی شرکت باعث خواهد شد

ساختار مالی آن تغییر کند که بر بازده ریسک سهام شرکت در بازار اثر خواهد گذاشت

. بطور قطع سرمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت این مطلب را مدنظر قرار خواهند داد

در نتیجه منابع سهام داران شرکت تحت تاثیر قرار خواهند گرفت . به این دلیل مدیریت در تصمیم گیری درباره تأمین مالی کوتاه مدت

و تامین مالی بلند مدت باید با دقت آثار و نتایج هر کدام از روشهای تأمین مالی را در نظر

بگیرد و از ابزارهای مالی شناخت دقیقی پیدا کند تا بتواند ابزار های مناسبی را در بازارهای مالی بکار گیرد و اقتصادی ترین شیوه تأمین مالی را که ریسک و بازده آن متناسب باشد را برگزیند…………..

.

.

.

……………………………

 

فصل دوم:

مبانی نظری تحقیق

 

در این فصل سعی می شود مبانی نظریه تحقیق در چهار بخش به شرح زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد:

 

بخش اول : روشهای تامین مالی شرکت ها

 

بخش دوم:  هزینه های تامین مالی  

 

بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ها

 

بخش چهارم: تحقیقات ا نجام شده (داخلی و خارجی)

 

 

 

 

 

بخش اول :  

  روشهای تامین مالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه :

 از جمله نخستین تحقیق های انجام شده در زمینۀ ساختار  سرمایه،تحقیق دیوید دوراند درسال ۱۹۵۲ می باشد. بعد ازآن درسال ۱۹۵۸ مقاله ای توسط دوتن از استادان مالی یعنی مودیلیانی ومیلر منتشر شد که به دلیل نظریۀ تازه ای که در زمینۀ ساختار سرمایه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده ای گردید (این نظریه به تئوری MM معروف است ).   به طوری که علاوه بر سلسله مقالاتی که توسط خود این دو نفر در سالهای  ۱۹۵۹، ۱۹۶۳، ۱۹۶۵، ۱۹۶۶، ۱۹۶۹ منتشر شد ، افراد دیگری نیز مانند دیوید دوراند ۱۹۵۹،فردو وستون (۱۹۶۳ )، داوسون، برور و جاکوب (۱۹۶۵)، هیمس و اسپر نگل (۱۹۶۹)،آر،سی،مرتون (۱۹۷۷)و جک بیکر (۱۹۷۸)در تأیید یا انتقاد از تئوری MM  بحث و اظهار نظر نمودند .

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

مودیلیانی ومیلر (۱۹۵۸)ابتدا معتقد بودند چگونگی ساختار سرمایه تأثیری بر ارزش شرکت ندارد اما بعد ها (۱۹۶۳) پذیرفتند که صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهره بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود وپیشنهاد کردند شرکتها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده نمایند.

 درسال ۱۹۷۶ اسکات ومارتین در تحقیقی که در ایالات متحده درزمینه ی ساختار سرمایه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که نوع صنعت یک عامل موثر و تعیین کنند در ساختار مالی شرکتهااست . ریمرز (۱۹۷۵) نمونۀ بزرگی از شرکتهای فعال در نه صنعت مختلف در پنج کشور را مورد آزمایش قرار داد . نتایج حاکی از این بود که درکشورهای فرانسه وژاپن ساختار مالی در میان صنایع مختلف تفاوت معنی داری دارند در حالی که در کشورهای ایالات متحده هلند و نروژ این تفاوت در صنایع مختلف مشاهده نمی شود ……..

.

.

.

……………………

فصل سوم :         
متدولوژی تحقیق

مقدمه :

در این فصل به مواردی چون روش تحقیق ، اهداف تحقیق ، فرضیه های تحقیق ، متغیرهای تحقیق ، جامعه آماری و نمونه آماری ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق  ، روش جمع آوری اطلاعات و روشهای آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیات تحقیق اشاره می شود .

 

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی ۱

H0: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

H1: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد.

فرضیه فرعی ۱

H0:  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

H1: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد .

فرضیه فرعی ۲

H0: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

H1: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد .

فرضیه اصلی ۲

H0:  تامین مالی از طریق وام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد ……..

.

.

.

………………

فصل چهارم :           

 

نتایج و تجزیه
و تحلیل تحقیق

 

 

مقدمه :

تجزیه و تحلیل یکی از مراحل اساسی هر روش تحقیق به شمار می رود این مرحله به دلیل اینکه نشان دهنده تلاشها و زحمات فراوان گدشته محقق است در تحقیق اهمیت بسیار زیادی دارد .”در این مرحله با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی می کند اطلاعات و داده ها را در جهت آزمون فرضیه

و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد .” آنجه که در این مرحله مهم است این است که محقق باید داده ها و اطلاعات بدست آمده را در جهت هدف تحقیق ، پاسخگوئی به سوال تحقیق و ارزیابی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . در تجزیه و تحلیل داده ها محقق باید سعی کند تا آنجا که ممکن است از قضاوت و علائق شخصی که در نتایج پژوهش موثرند ، اجتناب کند و داده ها را به صورتی که جمع آوری کرده تحلیل کند .

آزمون فرضیه ها :

فرضیه اصلی

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه :

در این بخش سعی می شود نتایجی را که محقق با آزمون فرضیه های تحقیق به آن رسیده است ، تشریح کند همچنین بر پایه نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی در جهت  عملکرد بهتر شرکتها و کمک به تحقیقات آتی ارائه گردد .

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی ۱ –  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح ۵ ٪ تست گردید که ۶۷/. = P   و ۰۶۶/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده بزرگتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد می شود .

فرضیه فرعی ۱ –  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح ۵ ٪ تست گردید که ۷۹۹/. = P   و ۰۵۲/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده بزرگتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام  بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد می شود .

فرضیه فرعی ۲ – تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح ۵ ٪ تست گردید که ۸۷۲/. = P   و ۰۷۵/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده بزرگتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی  بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد می شود .

فرضیه اصلی ۲ – تامین مالی از طریق وام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد ……….

۱

H0: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.

H1: تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد.

نتیجه : آزمون فرضیه اصلی ۱ به شرح جدول شماره ۱ می باشد :……………….

.

.

.

……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران”