فروشگاه

توضیحات

بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

(مطالعه موردی منطقه ۲۲ شهرداری تهران)

چکیده

خلاصه : این پایان نامه شامل ۵ فصل می‌باشد که درطی این‌ فصول به بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری با مطالعه موردی بر روی منطقه ۲۲ شهرداری تهران پرداخته ودرعین‌حال تأثیرات

مختلف آن بر زیست شهری ونقش مردم و مدیریت شهری نیز مورد توجه قرار گرفته و در نهایت به ارائه راهکارهایی که در تقویت و بهبود وضعیت این فرایند کمک می‌نماید پرداخته است.

اهداف تحقیق: ۱ ) شناخت فرایندهای حاکم برطرح تفکیک از مبدأ .

۲) ضرورت شناخت هرچه بیشتر نحوه مشارکت شهروندان با مدیریت شهری .

۳) شناخت وبررسی عملکردمدیریت شهری وهمچنین مجریان امرتفکیک وبازیافت.

۴)شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات وراهکارهای مدیریتی جهت افزایش کارآیی طرح تفکیک درمبدأ.

روش های اجرا : توصیفی- تحلیلی،نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای است ومحدوده مورد مطالعه منطقه ۲۲ شهرداری تهران می‌باشد. نتایج حاصله یکی این که میزان پسماندهای جمع‌آوری شده که به‌صورت تفکیک و جداسازی شده نیتجه: به‌علت آموزش‌های شهروندی مناسب، تعامل و هماهنگی

بین شهروندان، مجریان و مدیریت شهری به نسبت جمعیت، خانوار و ساکنین در این منطقه افزایش چشمگیر و قابل توجهی داشته است.همچنین از

نتایج دیگری را حاصل شده است است بر اجرای که این روند رو به رشد تفکیک وجمع‌آوری پسماندهای جامد می‌بایست با تداوم آموزش‌ وفرهنگ‌سازی واطلاع‌رسانی به صورت گرفته است ، متاسفانه میزان تولیدپسماندهای جامد شهری به‌صورت تفکیک شده از مبدأ کاهش نیافته است ، اما که

راه‌کارهای آن نیز ارایه خواهد شد.

واژه های کلیدی:۱- تفکیک از مبدأ،۲- پسماند،۳- مدیریت ۴- شهر۵- مدیریت شهری

۱۷۰ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع جداول و …دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                      صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱)طرح مسأله……………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲)ضرورت و اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳)اهداف کلی تحقیق                                                                      ۴

۱-۴)پیشینه تحقیق                                                                            ۴

۱-۵)سوالات تحقیق                                                                          ۵

۱-۶)فرضیات تحقیق                                                                         ۵

۱-۷)روش و مراحل تحقیق……………………………………………………………………… ۶

۱-۸)کاربرد و نتایج تحقیق ……………………………………………………………………… ۷

۱-۹)تنگناها و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………….. ۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱)   تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………… ۹

۲-۱-۱) تعریف  پسماند  ………………………………………………………………………. ۹

۲-۱-۱-۱) تعریف تفکیک از مبدأ پسماند…………………………………………………… ۹

۲-۱-۲) تعریف و مفهوم مدیریت  …………………………………………………………… ۹

۲-۱-۲-۱)  برنامه ریزی ………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۱-۲-۲)  سازماندهی………………………………………………………………………….. ۱۰

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                          صفحه

۲-۱-۲-۳)  نظارت                                                                          ۱۰

۲-۱-۲-۴) انگیزش                                                                          ………………   ۱۰

۲-۱-۳) تعریف مدیریت شهری……………………………………………………………….. ۱۱

۲-۱-۴) تعریف شهر و مفاهیم آن …………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲)   نظریه های مربوط به پیدایش شهرها…………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۱)  نظریه هیدرولیک (مفهوم مازاد تولید)……………………………………………… ۱۳

۲-۲-۲)  نظریه اقتصادی (شهر به عنوان یک بازار)………………………………………… ۱۴

۲-۲-۳)  نظریه شهر به عنوان یک پایگاه نظامی و دفاعی………………………………… ۱۵

۲-۲-۴) نظریه مذهبی ، گسترش معابد و عبادتگاه ها……………………………………… ۱۵

۲-۳) اشکال شهر …………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۳-۱) شهر خطی ………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳-۲) شهر قطاعی………………………………………………………………………………. ۱۷

۲-۳-۳) شهر شطرنجی…………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-۴) شهر ستاره ای……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳-۵) شهر چندهسته ای………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۴)  تاریخچه ، طبقه بندی پسماندها و اثرات غیر بهداشتی آن………………………… ۱۹

۲-۴-۱)  تاریخچه مدیریت پسماند……………………………………………………………. ۱۹

۲-۴-۲)  طبقه بندی(پسماندهای جامد مواد زائد جامد) شهریاز نظر منابع تولید ……. ۲۲

۲-۴-۲-۱)  زباله های شهری…………………………………………………………………… ۲۲

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                   صفحه

۲-۴-۲-۱-۱) زائدات غذائی یا پسماندهای تر……………………………………………… ۲۲

۲-۴-۲-۱-۲)  آشغال یا زباله های خشک(قابل بازیافت)……………………………….. ۲۲

۲-۴-۲-۱-۳)  خاکستر…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۴-۲-۱-۴) پسماندهای دفنی و غیرقابل بازیافت………………………………………. ۲۲

۲-۴-۲-۱-۵)   پسماندهای مخاطره آمیز ……………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۲-۱-۶)   زائدات ناشی از تخریب و ساختمان سازی…………………………….. ۲۳

۲-۴-۲-۱-۷)  خاک،نخاله ولجن حاصل از فعالیتهای عمرانی ویارفت و روب ونظافت معابر وانهار                  ۲۳

۲-۴-۲-۱-۸)  سرشاخه و زائدات باغبانی…………………………………………………… ۲۳

۲-۴-۲-۲)  زباله های صنعتی………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۲-۳)  زباله های خطرناک………………………………………………………………… ۲۴

۲-۴-۲-۴)  زباله های بیمارستانی …………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۲-۴-۱)  زباله های عفونی………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۲-۴-۲)  زباله های پاتوبیولوژیکی……………………………………………………… ۲۵

۲-۴-۲-۴-۳)   زباله های داروئی…………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۲-۴-۴)   رادیو اکتیو……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۲-۴-۵)   سایر موارد……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۳)  اثرات بهداشتی و زیست محیطی زباله……………………………………………. ۲۶

۲-۴-۳-۱)  خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیربهداشتی و آثار آن………………. ۲۸

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                     صفحه

 ۲-۴-۳-۱-۱)  حشرات  (مگس)…………………………………………………………….. ۲۸

 ۲-۴-۳-۱-۲)  جوندگان (موش)  …………………………………………………………… ۲۹

 ۲-۴-۳-۱-۳)  آلودگی آب …………………………………………………………………… ۲۹

۲-۴-۳-۱-۳-۱)  روش مستقیم……………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۳-۱-۳-۲)  روش غیر مستقیم………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۳-۱-۴)  آلودگی هوا……………………………………………………………………… ۳۱

۲-۴-۳-۱-۵)  آلودگی خاک…………………………………………………………………… ۳۲

 فصل سوم: بررسی و شناخت محیطی، فیزیکی، جغرافیایی، طبیعی وانسانی ( شرایط جغرافیائی در طرح تفکیک از مبدأ ) منطقه۲۲ شهر تهران

۳-۱)  مطالعات جغرافیای طبیعی……………………………………………………………….. ۳۵

۳-۱-۱)  موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………. ۳۵

۳-۱-۲)  زمین شناسی……………………………………………………………………………. ۳۷

۳-۱-۳)  زلزله……………………………………………………………………………………… ۳۷

۳-۱-۳-۱)  راندگی (گسله) شمال تهران  ………………………………………………….. ۳۸

۳-۱-۴)  ژئومورفولوژی………………………………………………………………………….. ۳۸

۳-۱-۵)  وضعیت توپوگرافی و شیب بندی منطقه…………………………………………. ۳۹

۳-۱-۶)  جریانهای آب و هوائی مؤثر بر منطقه…………………………………………….. ۴۰

۳-۱-۷)  وضعیت شاخص های اقلیمی………………………………………………………. ۴۰

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                       صفحه

۳-۱-۷-۱)  دما (درجه حرارت)………………………………………………………………. ۴۰

۳-۱-۷-۲)  بارش…………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۱-۷-۳)  رطوبت نسبی………………………………………………………………………. ۴۵

۳ -۱-۸)  باد……………………………………………………………………………………….. ……………… ۴۶

۳-۱-۹)  منابع آب………………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۱-۹-۱)  منابع آب سطحی………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۹-۱-۱)  رودخانه کن…………………………………………………………………….. ۴۸

۳-۱-۹-۱-۲)   رودخانه (مسیل) چیتگر…………………………………………………….. ۴۹

۳-۱-۹-۱-۳)   رودخانه (مسیل) وردآورد   ………………………………………………. ۴۹

۳-۱-۹-۲)  منابع آب در سازند سخت………………………………………………………. ۵۰

۳-۱-۹-۳)  منابع آب در آبخوان های آبرفتی………………………………………………. ۵۰

۳-۱-۱۰)  خاک……………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۱-۱۱)  پوشش گیاهی………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۱-۱۱-۱)  مراتع……………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۱-۱۱-۲)  پارکهای جنگلی…………………………………………………………………. ۵۱

۳-۱-۱۱-۲-۱)  پارک جنگلی چیتگر ……………………………………………………….. ۵۱

۳-۱-۱۱-۲-۲)  پارک جنگلی خرگوش دره……………………………………………….. ۵۱

۳-۱-۱۱-۲-۳)  فضای سبز و پارکها………………………………………………………… ۵۱

۳-۱-۱۲)  پوشش جانوری………………………………………………………………………………………. ۵۲

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                         صفحه………….

۳-۱-۱۳)  ویژگی های زیست محیطی منطقه ۲۲…………………………………………. ۵۳

۳-۲)  مطالعات کالبدی منطقه ۲۲……………………………………………………………… ۵۳

۳-۲-۱) شرایط منطقه۲۲ ………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۲-۲)گونه شناسی فضای شهری و معماری (تحلیل تیپولوژیک وضع موجود)……. ۵۴

۳-۲-۲-۱) تیپ یک: الگوی متعارف شهرک گلستان ( راه آهن )………………………. ۵۴

۳-۲-۲-۲) تیپ دو : شهرک چشمه…………………………………………………………………………….   ۵۴

۳-۲-۲-۳) تیپ سه : شهرک دهکده المپیک………………………………………………… ۵۵

۳-۲-۲-۴) تیپ چهار:شهرک لاله                                                           ۵۶

۳-۲-۲-۵) تیپ پنج: شهرک دانشگاه شریف……………………………………………….. ۵۷

۳-۲-۳)مطالعات اکولوژیک وفضای کالبدی…………………………………………………. ۵۸

۳-۲-۴) زمینه های اجرائی در مطالعات کالبدی…………………………………………….. ۶۳

۳-۳)  مطالعات جغرافیای انسانی منطقه ۲۲…………………………………………………. ۶۳

۳- ۳- ۱)  بررسی جمعیت منطقه و تحولات آن…………………………………………… ۶۴

۳- ۳- ۲)  تحولات بعد خانوار و ساختارسنی- جنسی جمعیت………………………… ۶۵

۳- ۳- ۳)  جمعیت وپراکندگی آن                                                          ……………… ۶۸

۳- ۳- ۴)  سواد و آموزش                                                                  ۷۰

۳-۳ – ۵)  میزان فعالیت (اشتغال)                                                          ……………… ۷۰

۳-۳ – ۶)  رشد طبیعی ، میزان مهاجرت و مبدأ مهاجرت به منطقه۲۲………………… ۷۱

۳-۳ – ۷)  برآورد جمعیت منطقه ۲۲ در آینده و پیش بینی آن…………………………. ۷۲

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                      صفحه…………….

۳- ۳- ۸)  وضعیت اقتصادی منطقه ۲۲ …………………………………………………….. ۷۴

۴)فصل چهارم : بررسی روند طرح تفکیک پسماند‌های جامد شهری از مبدأ ونقش و جایگاه آن در مدیریت مواد زائد شهری

۴-۱)   نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سیستم‌های تفکیک پسماندهای جامد شهری. ۷۸

۴-۱-۱)  توسعه فرهنگی وآموزشی شهروندان جهت تفکیک پسماندهای جامدشهری ازمبدأ

                                                                                                  ۷۹

۴-۱-۲) توسعه فرهنگی وآموزشی طرح تفکیک ازمبدأ پسماندهای جامدشهری برای انجمن های مردمی     ۸۲

۴-۱-۳) برنامه های آموزشی طرح تفکیک ازمبدأ پسماندهای جامدشهری ویژه مسؤلین و مدیریت شهری    ۸۴

۴-۱-۴)  نحوه انجام تبلیغات و پیش بینی برنامه های تشویقی مناسب………………… ۸۵

۴-۱-۵)کمک به اقتصادکلان جامعه(منافع اقتصادی ناشی ازتفکیک مواددرمنطقه۲۲) ۸۶

۴-۱-۵-۱) روش های ارزیابی هزینه ها و منافع محیط زیست…………………………. ۸۷

۴-۱-۵-۱-۱) روش تحلیل هزینه – فایده  …………………………………………………. ۸۸

۴-۱-۵-۱-۲) روش تحلیل هزینه – مؤثر……………………………………………………. ۸۹

۴-۲)  مدیریت مواد زائد جامد………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۲-۱)  ضرورت توجه به استراتژی در مدیریت مواد زائد جامد………………………. ۹۱

۴-۲-۱-۱)  اجتناب از تولید زباله……………………………………………………………… ۹۳

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                        صفحه………………………

۴-۲-۱-۲)  کاهش تولید زباله………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۲-۱-۳)  استفاده مجدد……………………………………………………………………….. ۹۴

۴-۲-۱-۴)  بازیافت………………………………………………………………………………………………. ۹۴

۴-۲-۱-۵)  بازیابی (استحصال)……………………………………………………………….. ۹۵

۴-۲-۱-۶)  تصفیه و دفع……………………………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۲)  عناصر موظف و مؤثر در سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهری…………… ۹۶

۴-۲-۲-۱)  تولید                                                                             ۹۷

۴-۲-۲-۱-۱) عوامل موثر در تولید زبانه…………………………………………………….. ۹۸

۴-۲-۲-۲)  ذخیره، پردازش و اداره در محل……………………………………………….. ۱۰۰

۴-۲-۲-۳)  جمع‌آوری…………………………………………………………………………… ۱۰۱

۴-۲-۲-۳-۱) وضعیت موجود جمع آوری در شهر تهران………………………………. ۱۰۲

۴-۲-۲-۴)  حمل و نقل (انتقال)………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۲-۲-۵)  بازیافت و پردازش……………………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۲-۵-۱)  تفکیک از مبدأ و نقش آن در بهداشت جامعه…………………………… ۱۰۷

۴-۲-۲-۵-۲ )  تفکیک از پسماندهای جامد شهری در مقصد………………………….. ۱۰۸

۴-۲-۲-۶)  دفع مواد زائد جامد……………………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۲-۶-۱)  سوزاندن…………………………………………………………………………. ۱۱۰

۴-۲-۲-۶-۲)  دفن بهداشتی و روش های آن……………………………………………… ۱۱۲

۴-۲-۲-۶-۳)  کمپوست به عنوان روش دفع……………………………………………….. ۱۱۴

فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                         صفحه                                                                                      

۴-۲-۳)  نقش کاهش زباله در مبدأ و اثرات آن در مدیریت پسماندهای جامد شهری

                                                                                                  ۱۱۵

۴-۲-۳-۱)  شیوه‌های کاهش زباله در مبدأ تولید…………………………………………………………….. ۱۱۵

۴-۲-۳-۱-۱)  استفاده مجدد از کالا و محصول……………………………………………. ۱۱۵

۴-۲-۳-۱-۲)   افزایش دوام اجناس تولیدی……………………………………………….. ۱۱۶

۴-۲-۳-۱-۳)   مصرف مواد با توجه به بسته‌بندی کالاها………………………………… ۱۱۶

۴-۲-۳-۱-۴)  کاهش میزان سمیت در ترکیب زباله………………………………………. ۱۱۷

۴-۳) ویژگی های نظام فنی و اجرائی جمع آوری پسماندهای جامد شهری (خشک) از مبدأ درشهرداری تهران(منطقه۲۲).     ۱۱۷

فصل پنجم : جمع بندی و نتایج (آزمون فرضیه ها و ارائه پیشنهادات)

۵-۱) آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۱-۱) بررسی فرضیه اول……………………………………………………………………… ۱۲۰

۵-۱-۲) بررسی فرضیه دوم……………………………………………………………………… ۱۲۱

۵-۱-۳) بررسی فرضیه سوم…………………………………………………………………….. ۱۲۲

۵-۲) نتیجه گیری                                                                             ۱۲۳

۵-۲-۱) شناسائی مشکلات………………………………………………………………………         ۱۲۴
فهـرسـت مـطالـب

عنوان                                                                           صفحه……………………

۵-۲-۱-۱) مشکلات مربوط به مدیریت پسماندهای خشک…………………………….. ۱۲۵

۵-۲-۱-۲) مشکلات مربوط به مشارکت شهروندی ………………………………………. ۱۲۵

۵-۲-۱-۳) مشکلات موجود در همکاری بخش خصوصی وکاهش تصدی گری شهرداری

                                                                                                  ۱۲۶

۵-۲-۲) ارا ئه پیشنهادات………………………………………………………………………… ۱۲۶

۵-۲-۲-۱) کاهش در مبدأ………………………………………………………………………. ۱۲۷

۵-۲-۲-۲) بهبود روشهای ساختاری و مدیریت……………………………………………. ۱۲۸

۵-۲-۲-۳) مشارکت شهروندان………………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۲-۲-۴) توسعه بخش خصوصی و کاهش تصدی گری……………………………….. ۱۳۰

فهرست منابع………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

پیوست                                                                                          ……………… ۱۳۵

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                  صفحه                                                                                

۳-۱- جدول میانگین آمار درجه حرارت ایستگاه مهر آباد (بر حسب سانتی گراد) ۲۴ ساله                              ۴۲

۳-۲- جدول میانگین آمار درجه حرارت ایستگاه کریم آباد کرج (بر حسب سانتی گراد) ۲۴ ساله             ۴۳               ۳-۳- جدول میانگین آمار درجه حرارت ایستگاه باغ گیاه شناسی (بر حسب سانتی گراد) ۱۸ ساله      ۴۴                         ۳-۴- جدول رژیم بارندگی در ایستگاه مهرآباد………………………………………………….. ۴۵

۳-۵- جدول آمار نم نسبی ایستگاه مهرآباد و باغ گیاه شناسی ۲۵ ساله……………….. ۴۶

۳-۶- جدول میانگین درازمدت سرعت متوسط درصد دیده بانی در جهات مختلف و فصول سال ایستگاه مهرآباد     ۴۷

۳-۷- جدول درصد جهت بادهای غالب در ایام سال……………………………………… ۴۸

۳-۸- جدول نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۸۵………………… ۶۵

۳-۹- درصد تحولات بعد خانوار در منطقه ۲۲ سالهای ۱۳۵۹-۱۳۸۵………………. ۶۶

۳-۱۰- جدول ساختار جمعیت در منطقه ۲۲ شهر تهران در سال ۱۳۸۵…………….. ۶۷

۳-۱۱- جدول مساحت ، جمعیت و تراکم جمعیتی در سطح نواحی و محلات منطقه ۲۲

         بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت

شهری                                                                                         ۶۹

فهرست جداول

عنوان                                                                                  صفحه                                                                                      

۳-۱۲- جدول جمعیت و درصد ۶ سال به بالا و با سواد منطقه۲۲ ، سرشماری سال ۱۳۸۵

                                                                                                  ۷۰

۳-۱۳- جدول جمعیت بیکار یا جویای کار شهر تهران و منطقه و درصد آنها در سال ۱۳۸۵

                                                                                                  ۷۱

۳-۱۴- جدول تحولات جمعیت ، رشد طبیعی و مهاجرت در منطقه ۲۲ در سالهای ۱۳۸۵-۱۳۶۵ ۷۲

۳-۱۵- جدول مقایسه جمعیت و تراکم در منطقه ۲۲ ، و شهر تهران با توجه به توصیه های طرح جامع                ۷۳

۳-۱۶- جدول نسبت اشتغال در گروههای شغلی سال ۱۳۸۵ (به درصد)……………. ۷۵

۳-۱۷- جدول توزیع شاغلین در منطقه ۲۲ بر حسب اشتغال درون منطقه ای و اشتغال برون منطقه ای                 ۷۶

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                    صفحه                                                                                           

۳-۱ نقشه طرح جامع منطقه ۲۲ شهرداری تهران ………………………………………….. ۳۶

۳-۲ نقشه تقسیمات شهری به صورت ناحیه ای – محله ای منطقه ۲۲………………… ۶۰

۳-۳ نقشه موقعیت شهرکهای منطقه ۲۲ براساس طرح تفصیلی ………………………… ۶۱

۳-۴ نقشه شبکه معابر منطقه ۲۲………………………………………………………………… ۶۲

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                    صفحه                                                                                         

۲-۱ شکل وظایف مدیریت و ارتباط آن با هم ……………………………………………… ۱۰

۲-۲ شکل نمونه شهر خطی …………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۳ شکل نمونه شهر قطاعی …………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴ شکل نمونه شهر شطرنجی ………………………………………………………………… ۱۷

۲-۵ شکل نمونه شهر ستاره ای ………………………………………………………………… ۱۸

۲-۶ شکل نمونه شهر چندهسته ای ……………………………………………………………. ۱۹

۴-۱ شکل مدیریت پسماندهای شهری ……………………………………………………….. ۹۱

۴-۲ شکل سلسله مراتب استراتژیکی مدیریت مواد زائد شهری ………………………… ۹۲

۴-۳ شکل روش دفن مدرن زباله ……………………………………………………………… ۹۶

فهرست نمودار

عنوان                                                                                    صفحه                                                

۴-۱ نمودار پسماند جمع آوری شده در سال ۸۶…………………………………………… ۹۸

۴-۲ نمودار پسماند جمع آوری شده در سال ۸۵…………………………………………… ۹۹

۴-۳ نمودار پسماند جمع آوری شده در سال ۸۴…………………………………………… ۹۹

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                  صفحه                                                   

۲-۱ تصویر کارخانه با سوخت هسته ای (زباله های خطرناک)………………………….. ۲۴

۲-۲ تصویر زباله ای بیمارستانی………………………………………………………………… ۲۵

۲-۳ تصویر آلودگی آب با دفع غیر بهداشتی پسماندهای شهری………………………… ۳۰

۲-۴ تصویر آلودگی خاک ناشی از دفن غیر بهداشتی زباله های شهری……………….. ۳۳

۳-۱ تصویر رودخانه کن- منطقه ۲۲………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲ تصویر مسیل وردآورد منطقه ۲۲………………………………………………………… ۴۹

۳-۳ تصویر پوشش جنگلی بوستان جنگلی چیتگر- منطقه ۲۲…………………………… ۵۱

۳-۴ تصویر میشه زار بوستان جنگلی چیتگر- منطقه ۲۲………………………………….. ۵۲

۳-۵ تصویر تیپ رایج شهرک گلستان اراه آهن- منطقه ۲۲………………………………. ۵۴

۳-۶ تصویر ماهواره ای شهرک چشمه – منطقه ۲۲………………………………………… ۵۵

۳-۷ تصور تیپ شهرک دهکده المپیک- منطقه ۲۲…………………………………………. ۵۶

۳-۸ تصویر تیپ شهرک لاله- منطقه ۲۲……………………………………………………… ۵۷

۳-۹ تصویر ماهواره ای شهرک دانشگاه شریف- منطقه ۲۲………………………………. ۵۸

۴-۱ تصویر اجرای برنامه ای آموزشی طرح تفکیک در مدارس سطح منطقه ۲۲…….. ۸۰

۴-۲ تصویر مربوط به آموزش تفکیک پسماند در مساجد سطح منطقه ۲۲……………. ۸۱

۴-۳ تصویر اجرای برنامه های آموزشی تفکیک پسماندها جهت انجمنهای مردمی….. ۸۳

فهرست تصاویر

عنوان                                                صفحه                                                     ۴-۴ تصویر اجرای عملیات پردازش و جداسازی پسماندهای جامد شهری در مقصد……………………….. ۱۰۱

۴-۵ تصویر جمع آوری ، حمل ،‌جداسازی و پردازش پسماندهای جامد شهری…….. ۱۰۳

۴-۶ تصویر وانت طرح تفکیک از مبدأ………………………………………………………… ۱۰۴

۴-۷ تصویر کامیون بنز ده تن  مکانیزه مخصوص جمع آوری زباله…………………….. ۱۰۴

۴-۸ تصویر تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ………………………………………. ۱۰۸

۴-۹ تصویر عملیات تفکیک پسماندهای جامد در مقصد………………………………….. ۱۰۸

-۱) طرح مسأله:

افزایش جمعیت روبه‌رو شد شهرها، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و تغییر الگوی رایج مصرف شهروندان به استفاده از کالاها و محصولات گوناگون خصوصاً از طریق تبلیغات در رسانه‌های گروهی به تولید مواد زائد (پسماندها) متنوع حاصل از فعالیت‌های بشری افزایش چشمگیری داده است. در گذشته به‌علت نا شناخته بودن تأثیر پسماندها (زباله) بر محیط‌زیست اهمیت چندانی به آن داده نمی‌شد، در عین‌حال نبود تکنولوژی مناسب، فقدان منابع مالی و نیروی انسانی کارآمد مانع اصلی در برابر مدیریت مناسب پسماندهای شهری می‌شد. اما امروزه هم مردم و هم مدیران شهری آگاهی مطلوبی از زباله و چگونگی مدیریت بر آن داشته و می‌دانند که زباله صرفاً نباید دفن یا سوزانده شود و می‌توان با بازیافت آن هم بر تخریب و آسیب رساندن بر محیط‌زیست جلوگیری کرد و هم یک منبع درآمد و چرخشی اقتصادی مناسب حاصل از این اقدام بدست آورد.

از طرف دیگر وجود مسائلی نظیر محدودیت‌ها و کمبود زمین برای دفن مواد زائد جامد (پسماندها) درشهرهای کشورمان مانند شهرهای شمالی و خصوصاً در کلان شهری نظیرتهران و یا عدم توانائی و عملی نبودن سوزاندان انواع پسماندهای غیرقابل دفن اصولاًدر بیشتر موارد عامل اصلی باز دارنده در هر نوع حرکتی درمدیریت پسماندهای جامد شهری می‌تواند باشد، بنابراین مسأله جمع‌آوری و دفن غیر اصولی زباله که به آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی منجر شده و همچنین محیط‌زیست و زندگی انسان‌ها را به مخاطره می‌اندازد می‌بایست توجه و عنایت ویژه‌ای شده و در مورد مواد زائد جامد و مدیریت پسماندها با تعمق بیشتر و با ارایه راهکار مورد توجه قرارگیرد.

۱-۲) ضرورت و اهمیت تحقیق:

زیست بشری در شرایط کنونی که همراه با توسعه گسترده ماشین و تأثیرات آن بر محیط شهری که مکان استقرار انسان معاصراست می باشد دارای مشکلات وپیچیدگی های ناشی از توسعه روزافزون صنعتی وبروز گرفتاریهای آن در پدیده بهداشت محیط می باشد . این توسعه که منجر به تولید انبوه کالاها ولوازم ودرنتیجه تولید گسترده پسماندها درسطح شهرهای بزرگ و کلانشهرها شده است مدیریت شهری را به چالشی اساسی در مدیریت مواد زائد شهری کشانده است .

امروزه جهت رفع مشکلات بهداشتی و زیست‌محیطی ناشی از جمع‌آوری زباله‌های کلان شهری نظیر تهران که روزانه در حدود ۸۰۰۰ تن بالغ می‌گردد بدون ارایه راهکار و تعامل و مشارکت شهروندان با مدیریت شهری امری اجتناب ناپذیر است و تنها راه حل مناسب و عملی جهت تحقق امر بازیافت پسماندهای شهری اجرای تفکیک از مبدأ است که به نسبت سایر طرح‌های مدیریت مواد زائد کارآمدی خود را نشان داده است.

در حال حاضر سهم دفع بهداشتی زباله و کنترل اصولی آن در کشور ما بسیار ناچیز است که در صورت برنامه‌ریزی و تحقق دفع بهداشتی و مهندسی، هزینه‌های سنگینی را بر دوش مدیریت شهری تحمیل می‌نماید، از اینرو با اجرای طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ،‌ بازیافت و استفاده از فرآیند طبیعی مانند کودسازی (کمپوست) در تبدیل مواد زائد وبهره گیری از حس مشارکت مردم در امر تفکیک پسماندهای خانگی می‌تواند در صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌های مدیریت مواد زائد جامد بسیار مؤثر واقع شود.

با توجه به اهمیت موضوع تفکیک زباله‌ها از مبدأ از جنبه‌های زیست‌محیطی، بهداشتی و اقتصادی پرداختن به این موضوع بدون مشارکت شهروندان امری محال است، زیرا تولید کنندگان اصلی زباله همین شهروندان می‌باشند که در صورت داشتن آگاهی‌های لازم در خصوص مسائل مربوط به پسماندها و امکان استفاده مجدد از آن و همچنین تأثیرات مخرب دفع غیر بهداشتی آن بر محیط‌زیست طبیعی و انسانی، با فراهم کردن زمینه‌های لازم می‌تواند مؤثرترین نقش را در این رابطه ایفا نماید و از طرفی دستیابی به سیستم صحیح تفکیک از مبدأ با مشارکت و آگاهی مردم نسبت به نقش خود میسر خواهد بود لذا ضرورت دارد نقش آگاهی، آموزش و فرهنگ‌سازی به شهروندان با همکاری مدیریت شهری در جهت اجرای موفق طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ مورد بررسی در این پژوهش قرار گیرد.

۱-۳) اهداف کلی تحقیق:

 با عنایت به موضوع %B

بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدأ و آثار آن بر مدیریت شهری

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1743

قیمت : تومان136,000