فروشگاه

توضیحات

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

موضوع این پایان نامه بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران است که هدف از آن بررسی و پیداکرن راه حلی برای کاهش این پدیده در شهر تهران و ارائه راه حلی برای آن می باشد.

جامعه آماری در این پژوهش شهروندان تهرانی می باشند و تعداد مورد بررسی ۲۵ نفر بوده و روش اصلی در این پژوهش پیمایشی – توصیفی بوده و ابزار مورد استفاده در اینجا پرسشنامه است.

 

۱۳۹صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع و جامعه آماری دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران
بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران
پایان نامه فوق العاده جامع و کامل بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در تهران

بیان مسأله :

در رابطه با این پدیده شوم و نابهنجار اجتماعی که سراسر دنیای اجتماعی

با آن مواجه است مقاله ، سمینارهای گوناگون و نیز تلاشهای فراوان صورت گرفته است . سازمانهای جهانی در ارتباط با آن تشکیل شده اند و کشورها و جوامع مختلف از طریق سازمانها و نیز NGO به مبارزه با این پدیده و کمک به کودکان پرداخته اند .

اما به هر صورت دیده می شود که کودکان تحت شرایط سخت و در بعضی موارد شرایط واقعا تأسف انگیز و در حال زندگی هستند .

در حالی که بسیاری از آنها حتی توانایی بیان مشکل و درد خویش را نیز با توجه به شرایط محیطی سختی که در آن گرفتار هستند را ندارند .

و در حال حاضر ۲۵۰ میلیون کودک در جهان براساس آمار سازمان بین الملل

مورد آزار قرار دارند که حدود ۷۳ میلیون نفر از آنها زیر ۱۰ سال قرار دارند

و هر سال حدود یک میلیون مورد بهره کشی جنسی قرار دارند و نیز

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

حدود ۱۰۰ میلیون از این کودکان نیز در جوامع از تحصیل محروم هستند .

کشورهای مترقی و پیشرفته در برخورد با این مسئله اجتماعی بسیار

پیشرفت کرده و در جوامع خود این پدیده شوم را به حداقل رسانده اند اما

در جواع توسعه نیافته و فقیر همه روزه و به دلایل مختلف بر تعداد این کودکان

افزوده شده است البته زمانی که سازمان ملل و نیز یونیسف به مبارزه با این

پدیده برخاسته اند این میزان روبه کاهش گذاشته و از میزان آن کاسته شده است .

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

 البته در جوامع مختلف نیز طرق کودک آزاری متفاوت است . در یک جامعه کوهستانی نگرش والدین به فرزندان بعضاً خشن تر است . چون آگاهی از تربیت اولیه به فرزندان بسیار کم محسوس است . فرزندان در این جوامع بیشتر به  کارهای سخت و طاقت فرسا وادار می شوند و با توجه به این مراتب میزان تحصیلات نیز رو به کاهش می رود .

البته این نوع کار و خواستن بیش از توان فرزندان از دیدگاه جامعه یک نوع

کودک آزاری است ولی دیدگاه والدین و باوری که آنها در این مورد دارند این کار را نوعی تربیت می دانند که به نسبت در چنین مناطقی فراگیر است .

در شهرهای حاشیه کویر مسائل به گونه ای دیگر جلوه گر است

به طوری که مقداری مطالعه و تحصیل را برای کودک و فرزندان خود روا می دارند

یعنی کودک بعد از تحصیلات ابتدایی مقید است که در تابستان در مزارع و کار ساختمانی به صورت کارگر روزمزد کار کنند و هزینه تحصیل را فراهم نمایند .

و در کنار آن تنبیه و خشونت را که بزرگترها به منظور تربیت و ایجاد نظم

بر آنها اعمال می کنند را تحمل کرده و به ناچار عوارض روحی و روانی آن را بپذیرند در غیر این صورت ناگریز هستند از ادامه تحصیل برای خود خودداری نمایند .

 

اهداف پژوهش:

 

 

 

هدف کلی :

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزاری در جامعه شهر تهران

 

هدف های جزئی :

۱) بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی و پدیده کودک آزاری

۲) بررسی ارتباط وضعیت فرهنگی و اجتماعی و پدیده کودک آزاری

۳) بررسی تعداد فرزندان در خانواده و پدیده کودک آزاری

۴) بررسی سطح سواد والدین و پدیده کودک آزاری .

 

اهمیت موضوع تحقیق :

شاید برای برخی از والدین ، آزار و اذیتی که از سوی آنها یا سایر اعضای خانواده بر کودکان اعمال می شود مسئله زیاد مهمی نباشد .

آنان عادت کرده اند که ارزش و اهمیت زیادی برای شخصیت فرزندان قائل نشوند . برخی بر این باورند که رو دادن به کودکان آنها را گستاخ بار می آورد،کودکان تا زمانی که بزرگ نشده و به سن بلوغ نرسیده اند نباید زیاد مورد عنایت و توجه قرار گیرند .

این گونه افکار و نگرش ها باعث پایمال شدن حقوق کودکان در جامعه می شود؛ علاوه بر این مسئله داشتن این نوع نگرش دارای اثرات نادرست تربیتی

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

در سطوح فردی و اجتماعی است ، از لحاظ فردی ، عدم توجه به کودکان و احیاناً تنبیه و اذیت آنان به شیوه های مختلف در خانواده ، مدرسه و سایر نهادها باعث به وجود آمدن شخصیت های متزلزل تحقیر شده و عقده ای و پرخاشگر در نوجوانان و جوانان آینده می شود .

اگر افراد به وجود آورنده یک جامعه از شخصیت سالم و متعادل بهره مند نباشد امکان توسعه اجتماعی و فرهنگی در آن جامعه میسر نخواهد بود .

از لحاظ اجتماعی اثرات نامطلوب این پدیده در سطحی گسترده ، چشمگیر
می باشد . کودک آزاری باعث می شود تا نهاد خانواده که اصلی ترین نهاد اجتماعی است

در معرض تزلزل قرار گیرد . زیرا با وجود این پدیده روابط عاطفی مستحکم بین والدین و فرزندان

به وجود نمی آید . و به این ترتیب روابط خانوادگی دچار آسیب و انحراف می شود اگرچه کودکان در مراحل اولیه زندگی خود مجبور به تحمل چنین وضعی در درون خانواده هستند .

ولی به محض رسیدن به سن بلوغ و پیدا کردن اختیار و توانایی ، راه و شیوه مستقلی

در پیش می گیرند و مسلماً راه و شیوه ای را که در پیش می گیرند .

جدای از آنچه که در این سالها در خانواده به او آموخته اند نیست واین فرد

در زندگی شخصی و خانوادگی خود وقتی که او نیز یک پدر و مادر می شود همان شیوه تربیتی غلط را در مورد فرزندان خود به کار می برد .

بنابراین اگر خانواده که هسته اصلی سایر نهادهای اجتماعی به شمار می رود .

چپنین وضعیتی را پیدا نماید بدیهی است که سایر نهادها موجود در جامعه کژکارکردی خواهند شد .

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

 

سوالهای پژوهش :

۱- آیامیان طلاق والدین و کودک آزاری آنها رابطه وجود دارند ؟

۲- آیا میان فقر خانواده و کودک آزاری رابطه وجود دارد؟

۳- آیا نوع شغل والدین را می توان از عوامل کودک آزاری دانست ؟

۴- فرهنگ حاکم بر جامعه چه میزان در کودک آزاری افراد تأثیر دارد ؟

۵- آیا نداشتن آموزش و اطلاع کافی بر رفتار والدین نسبت با کودک موثر است؟

۶-  آیا قوانین موجود می تواند در مبارزه با این پدیده کمکی نماید یا باید بهتر شود ؟

۷- تحصیلات والدین چه میزان با کودک آزاری ارتباط دارد ؟

۸- آیا تعداد افراد خانواده می تواند بر این پدیده موثر باشد ؟

۹- درآمد پائین خانواده چه تأثیری بر رفتار با کودک دارد ؟

۱۰- آیا با راه اندازی سازمانهای حمایتی می توان از بروز این پدیده جلوگیری کرد ؟

۱۱- بین میزان کار والدین و رفتار آنها با کودک رابطه ای وجود دارد ؟

۱۲- تأثیر اعتیاد افراد خانواده بر کودک به چه صورت می باشد ؟

۱۳- آیا می توان از کودک به عنوان منبعی برای کسب درآمد استفاده نمود ؟

۱۴- جامعه از چه طریق برکودک تأثیر گذاشته واورا به سوی اعمال بزهکارانه سوق می دهد ؟

۶-۲ دیاگرام طرح

۷ ۲ تعریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:

۱٫ جنسیت: مرد یا زن بودن افراد را شامل می شود.

در تعریف عملیاتی می توان گفت که افراد جامعه به دو گروه کلی و بزرگ زن و مرد تقسیم می شوند که همین جنسیت خود عاملی است برای بروز برخی رفتارهای متفاوت از سوی افراد جامعه زنان جامعه به عنوان مثال خانه داری بیشتر برای زنان جامعه تعریف شده است.

۲٫ سن: میزان سالهایی است که از عمر شخص می گذرد.

در تعریف عملیاتی سن باید گفت که دراین مورد به طور عام افراد را به

چنددسته تقسیم می نمایند مانند کودک، نوجوان، جوان، میانسال و پیر، البته به صورت رتبه­ای نیز سن قابل تعریف است مانند ۱ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۳۰ سال و ۳۰ سال به بالا.

۳٫ تحصیلات: میزان آموزش درسی و فنی است که افراد فراگرفته­اند.

در تعریف عملیاتی تحصیلات میزان سالهایی را که فرد به تحصیل علم و دانش

پرداخته قابل اهمیت است و به صورت رتبه­ای نیز می توان از آن ذکر کرد به صورت، ابتدایی، راهنمایی، سیکل، دیپلم، لیسانس و…

۴٫ شغل: آن حرفه و کاری که فرد در قبال انجام آن مزد دریافت می نماید.

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

در تعریف عملیاتی شغل باید گفت که افراد را می توان حتی برحسب شغل در اجتماع طبقه بندی کرد تا این حد که شغل در ایجاد پایگاه اجتماعی نقش مهمی دارد. و افراد را می توان بسته به نوع شغل در پایگاههای اجتماعی بالا یا پایین قرار دارد.

گاهی اوقات مشاغل را به چند دسته از جمله شغل آزاد، دولتی و یا سایر مشاغل تقسیم می کنند، گاهی اوقات نیز مشاغل را بر حسب میزان آن یعنی سختی و آسانی به مشاغل سخت و مشاغل آسان تقسیم می نمایند مانند کار در معدن یا کار در یک دفتر.

۵٫ ساعات کار: میزان ساعتی است که افراد به کار مشغول هستند.

در تعریف عملیاتی ساعت کار می توان گفت گاهی این میزان کار بر حسب کار روزانه

و گاهی نیز بر حسب ساعت هفتگی و ماهیانه مورد بررسی قرار می گیرد به عنوان مثال ۱ تا ۳ ساعت در روز ، ۳ تا ۶ ساعت یا ۶ تا ۱۰ ساعت در روز

۶٫ جمعیت: به تعداد افرادی گفته می شود که در یک محدوده جغرافیایی معین با هم در ارتباط هستند.

در تعریف عملیاتی جمعیت نکته قابل توجه در اینجا جمعیتی است که در یک خانواده وجود دارد یا افرادی که در یک جامعه برزندگی افراد از طرق مختلف تأثیر دارند به عنوان مثال جمعیت بالا با درآمد پایین تأثیر منفی بر افراد جامعه خواهد داشت، در تعریفی می توان

جمعیت را به صورت رتبه­ای بررسی که به عنوان مثال جمعیت خانواده را به صورت ۳ تا ۵ نفر، ۵ تا ۷ نفر، ۷ نفر و بیشتر از آن طبقه بندی می نماییم.

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

۷٫ درآمد: میزان پول و ثروتی است که فرد در مدت معینی به دست می آورد.

در تعریف عملیاتی درآمد باید گفت افراد بسته به نوع شغل خود و میزان کاری که انجام می دهند در یک مدت معین به عنوان مثال در یک ماه درآمدی به دست می آورند که میزان آن را می توان به این شکل رتبه بندی نمود کمتر از ۲۰۰ هزار توان، از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و ۴۰۰هزار و  بیشتر از آن.

۸٫ جنگ: نزاع و مبارزه میان افراد، قبایل و کشورها

در تعریف عملیاتی جنگ بیشترین توجه به جنگ میان دولتهاست و تأثیری که این جنگها بر افراد جامعه  در طی دوران خود می گذارند در طبقه بندی مربوط به افراد و جنگ می توان بسته به میزان حضور افراد در جنگها آن را طبقه بندی نمود مانند اصلاً حضور نداشته. ۲ سال و کمتر از آن ۳۰ سال و بیشتر از آن .

۹٫ لذت طلبی: شامل خویشها و خوبیهایی است که فرد برای خود می خواهد.

مقدمه فصل چهارم

در علوم اجتماعی بیشتر از روش مشاهده استفاده می شود که اهمیت چنین ابرازی مانند پرسش نامه در جهت جمع آوری نظرات افراد پیرامون موضوع تحقیق بسیار موثر است در این پژوهش به دلیل کمبود زمان و امکانات از ابراز پرسشنامه استفاده شده است . پرسش نامه عبارت است از چهار چوبی

که معمولاً تعدادی از سوالات را در درون خود جای داده و معمولاً مبتنی

بر یک ساختار و بافت کلی است هدف اصلی رسیدن به فرضیات و متغیرهایی

است که در یک تحقیق از قبل مطرح بوده است .نوع پژوهش توصیفی و میدانی و روش اصلی آن پیمایش بوده که با بره گیری از پرسش نامه و با حجم جمعیت ۲۵ نفر از جامعه آماری شهروندان شهر تهران و از طریق نمونه گیری تصادفی صورت گرفته است .

در رابطه با جامعه آماری پژوهش باید بیان کنم که به دلیل گستردگی

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

و فراگیری موضوع کودک آزاری و مشمول جهانی آن ابتدا به این بررسی پرداختیم تا

دریابیم که این پدیده بیشتر توسط چه کسانی انجام می گیرد و با مشخص شدن این که بزرگسالان و والدین در انجام این پدیده نابهنجار بیشتر دست

داشته اند لذا افراد مورد بررسی و پرسش را این قشر از افراد قرار دادم و در رابطه با محدوده تحقیق به همان دلایل یعنی وسعت و شیوع گستردگی این

پدیده محدوده آن را شهر تهران قرار دادم تا با این انتخاب اولاً شهر را

به اندازه کافی و مورد نیاز در دسترس داشته باشم ثانیاً هم این که به دلیل فراوانی

افراد بتوانم از اقشار و طبقات گوناگون پرسش و تحقیق لازم را انجام بدهم . لذا با توجه به مطالب ارائه شده جامعه آماری خود را شهروندان و والدین

شهر تهران انتخاب نمودم . حجم نمونه در این پژوهش تعداد ۲۵ نفر بوده است که در این ۲۵نفر تماماً از شهروندان شهر تهران و از والدین تهرانی بوده است و روش انتخاب آنها از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت گرفته است .

 

جدول ۱-۱ توزیع جمعیت نمونه بر حسب جنس پاسخگویان

جنس

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

مرد

۱۳

۵۲%

۵۲%

زن

۱۲

۴۸%

۱۰۰%

جمع

۲۵

۱۰۰%

با توجه به دادهای جدول۱-۱ ملاحظه میشود بیشترین میزان فراوانی با تعداد ۱۳ نفر یا ۵۲% به آقایان و کمترین میزان فراوانی با تعداد ۱۲ نفر یا ۴۸% به زنان اختصاص یافته است .

 

جدول ۲-۱ توزیع جمعیت نمونه بر حسب سن پاسخگویان

سن

فراوانی

درصد فراوانی

فراوانی تجمعی

کمتر از ۲۵ سال

۸

۳۲%

۳۲%

از ۲۵ تا ۴۰ سال

۱۱

۴۴%

۷۶%

از ۴۰ به بالا

۶

۲۴%

۱۰۰%

جمع

۲۵

۱۰۰%

با توجه به دادهای جدول۲-۱ ملاحظه میشود بیشترین میزان فراوانی با تعداد ۱۱ نفر یا ۴۴% به سنین از ۲۵تا ۴۰سال و کمترین میزان فراوانی…………………

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

  1. زرتشت

    بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران پایان نامه خیلی خوبی بود

افزودن نقد و بررسی

بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

1 نقد و بررسی
بررسی علل جامعه شناختی پدیده کودک آزادی در شهر تهران

قیمت : تومان97,900