فروشگاه

توضیحات

 

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران

 

پژوهش حاضر جهت بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران می‌باشد.

جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ می‌باشند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر روش نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.

روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش روش همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپیلبرگر استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می‌باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل می‌باشد.

نتایج حاکی از این است که در عملکرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در کنترل خشم آزمودنی‌های دختر به طور معنی داری نمرات بالاتری نسبت به آزمودنیهای پسر داشتند. بین عملکرد خانواده و کنترل خشم آزمودنیهای پسر و بین عملکرد خانواده و کنترل خشم در کل آزمودنیها دارای ضرایب منفی و معنادار می‌باشد.

 

۱۳۷صفحه فایل ورد (word)فونت ۱۴ پاورقی و منابع دارد +جامعه آماری فرمت پایان نامه

 

قیمت: ۶۹۰۰ تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

فصل اول

مقدمه (بررسی عملکرد خانواده  در کنترل خشم نوجوانان)

خانواده[۱] نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. که بوسیله ازدواج زن و مرد تشکیل می‌شود و با تولد فرزندان تکامل می‌یابد.

اکثر افراد در خانواده بدنیا می‌آیند و در خانواده نیز می‌میرند. خانواده مثالوده حیات اجتماعی محسوب می‌شود. که گذشته از وظیفه تکثیر نسل و کودک پروری، برای بقای نوع بشر وظایف متعدد دیگری از قبیل تولید اقتصادی، فرهنگ پذیر کردن افراد را نیز بر عهده دارد. بنابراین خانواده عامل واسطه‌ای است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروهها، سازمانها و جامعه نقش مهمی در انتقال هنجارهای اجتماعی به وی ایفا می‌نماید.

مهمترین عامل اجتماعی شدن در زندگی هر انسان تجارب دوران کودکی وی در محیط خانواده است. فضای خانواده آکنده از مهر و محبت، فداکاری و گذشت، صمیمیت و گرمی و در عین حال گاهی توام با حسادت ورشک، دشمنی و کینه توزی، نفرت و خشم است. کودکان در جریان اجتماعی شدن اینگونه عواطف را در کنار والدین خود تجربه می‌کنند. اعضای خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند که هر نوع مشکل یا مسئله یک عضو خانواده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر زندگی سایر اعضا تاثیر می‌گذارد.

یکی از مشکلات رایج  قرن حاضر در خانواده‌ها، مسئله خشم[۲] و عصبانیت است در واقع بسیاری از اشخاص به دلایل شناخته شده یا ناشناخته درگیر بحران خشم هستند. اما به راستی خشم چیست؟ علل و ریشه‌های عصبانیت چیست؟

خشم و پرخاشگری[۳] هیجانهای جهانشمولی هستند که در همه فرهنگها دیده می‌شوند. و یکی از شایعترین مشکلات رفتاری هستند که موجب ناراحتی و پریشانی دیگران می‌شوند  و بهداشت روانی جامعه را مختل می‌کنند (نمازی ۱۳۷۷)

نگاهی کوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد که…….[۱] – Family

[۲] – Anger

[۳] – aggression

 

خانواده در زمر‌ه عمومی ترین سازمانهای اجتماعی است و بر اساس ازدواج بین دست کم دو جنس مخالف تشکیل می‌گیرد. و در آن مناسبات خونی واقعی یا اسناد یافته به چشم می‌خوذد.

صافی (۱۳۷۴) خانواده را یک واحد اجتماعی که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید می‌آید و وجود فرزندان آن را تکمیل می‌کند، می‌داند.

شفائی (۱۳۶۴) موضوع خانواده را عبارت از چگونگی تشکیل خانواده و چگونگی حالات و عوارض حاصله در آن و شرایط تشکیل آن از عناصر مادی و معنوی و تکلیف و عوارض وظایف افراد خانواده می‌داند قائده خانواده را پدید آوردن یک کانون آسایش و خوشبختی و نشاط طبیعی می‌داند.

خانواده از دیدگاه دیگر معیار شناخت و سنجش آسیبهای اجتماعی است. به درستی آنگاه که طلاق رو به فزونی می‌رود، کشمکشهای درونی خانواده اوج می‌یابد و فرزندان در سنین نوجوانی به دور از نظر والدین در ورطه آلای چون اعتیاد، بزهکاری و … گرفتاری آینده باید دانشمندان و همه مسئولان جامعه در جستجوی علل عمیق اجتماعی آن به اعماق جامعه رسوخ کنند.

وقتی می‌گوئیم خانواده یکی از عوامل موثر در رشد نوجوان است مقصود ما تنها والدین و اثر رفتا آنها نیست بلکه مقصود محله و همسایگان، آب و هوا و طرز تغذیه در خانواده، موقعیت قرار گرفتن و گنجایش خانه، وضع اقتصادی، رفتار اقوام و حتی آمد و رفت مهمانان نیز می‌باشد که همگی در رشد و رفتار نوجوان موثر خواهد بود. خانواده اولین واحد یک اجتماع است که کودک در آن شکل می‌گیرد. شکل جسمی، عاطفی، شخصیتی و قدیمی ترین موسسه تعلیم و تربیت بشری است. بقول برسارد استاد دانشگاه پنسیلوانیا در خانواده مقتدرترین عامل ساختمان شخصیت اجتماعی نوجوان است» (لورا استافورد- چری به یر – مترجمان محمد دهگان پور – مهرداد فرازچی- ۱۳۷۷)

 

جامعه:

جامعه ی این پژوهش، را کلیه دانش آموزان دبیرستانی مقطع متوسط شاخه نظری در سال تحصیلی جاری مشغول تحصیل هستند تشکیل می دهند. که در مدارس روزانه مشغول به تحصیل می باشند.

نمونه و روش نمونه گیری:

در این پژوهش جهت انتخاب آزمودنیها از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش تهران در مورد تعداد مناطق آموزش و پرورش تهران لیستی تهیه شد و سپس به طور تصادفی از بین لیست یک منطقه انتخاب شد و در  آن منطقه به طور تصادفی یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه با توجه به پراکندگی مدارس شاخص نظری در شهر تهران در شمال ترین و جنوبی ترین و شرقی ترین و غربی ترین در یک منطقه به طور تصادفی انتخاب گردید.

حجم نمونه بر اساس نظر دکتر علی دلاور در پژوهشهای علی- مقایسه ای حداقل ۳۰ نفر در هر گروه توصیه شده است که در این پژوهش حاضر حجم نمونه ۹۴ نفر می باشد که در هر گروه  بر حسب جنسیت ۴۵ نفر دختر و ۴۹ نفر پسر را تشکیل می دهند.

ابزار تحقیق:

در این پژوهش از دو تا پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است برای سنجش نفرا دانش آموزان در مورد عملکرد خانواده از پرسش نامه عملکرد خانواده(FAD) و برای سنجش سبک های کنترل خشم از پرسش نامه خشم اشپیلبرگر (STAXL-2) استفاده شده است.

الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده(FAD)[1]

ابزار سنجش خانواده یک پرسش نامه ی ۶۰ سوالی است که برای سنجیدن عملکرد خانواده بنابرالگوی مک مستر تدوین شده است این الگو خصوصیات ساختاری، شغلی و تعاملی خانواده را معین می سازد و شش بعد از عملکرد خانواده را مشخص می کند. این ابعاد از این قرار هستند.

حل مشکل، ارتباط، نقشها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار

لذا«ابزار سنجش خانواده» متناسب با این شش بعد، از شش خرده مقیاس برای سنجیدن آنها، به علاوه یک خرده مقیاس هفتم مربوط به عملکرد کلی خانواده تشکیل شده است. یک مقیاس[۱] MCMASTER MODE

 

 

پایای پرسشنامهSTAX I-2

برای هنجاریابی و بررسی ویژگیهای روانسنجی STAX I-2 این پرسشنامه توسط اسپیلبرگر و همکاران (۱۹۸۸، ۱۹۹۶) بر روی ۱۶۴۴ نفر بزرگسال عادی و ۲۷۶ نفر بیمار روانپزشکی اجرا شد و بر مبنای داده‌های جمع آوری شده، میانگین انحراف استاندارد، ضریب آلفا، رتبه‌های درصدی و نمره‌های استاندارد T برای مقیاسها و خرد مقیاسهای stax 1-2 محاسبه و در راهنمای عملی آن گزارش شده است. اطلاعات خلاصه شده در راهنمای عملی آزمون نشان می‌دهد که ضرایب آلفا برای مقیاسها و خرده مقیاسهای ناظر بر حالات خشم (S.Ang) و صفت خشم (T.Ang) برابر ۸۴/۰ یا بالاتر (به طور متوسط (۸۸/۰=r) و برای مقیاسهای ناظر بر بیان خشم (AX – I , AX.O) کنترل خشم (Ac. I, Ac.O) و شاخص کلی بیان خشم (Ax Index) برابر ۷۳/۰ یا بالاتر (به طور متوسط (۸۲/۰=r) بوده است. بنابراین، ضرایب آلفای کرانباخ به عنوان اندازه‌های هماهنگی درونی، عموماً برای مولفه‌های مختلف STAX 1-2 رضایت بخش بوده و جنس و بیماری آزمودنی‌ها تاثیر معناداری در ضرایب آلفا ندارد. این نتیجه گیری در مورد بزرگسالان عادی، بیماران روانپزشکی و نیز زنان و مردان صادق است. پایان نامه دات کام …………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , ۶۹۰۰ تومان

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران”

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 164

قیمت : تومان6,900