فروشگاه

توضیحات

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

تعیین میزان کمی و کیفی شواهد حسابرسی مورد نیاز هر کار حسابرسی،

موضوعی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد.

لذا بحث در خصوص قضاوت حرفه ای حسابرس و عوامل مؤثر بر آن را می توان موضوعی بسیار مهم در حرفه حسابرسی برشمرد.

از آنجا که استانداردها، دستورالعمل ها و برنامه های آموزشی و حسابرسی،

وزن مشخص را برای عوامل مؤثر بر کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی تعیین نکرده است

و برخی از عوامل را هم شناسایی ننموده است، هدف اصلی این پژوهش، شناخت

 

مجموعه عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس

 

در رابطه با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی است.همچنین تلاش شده

، پس از نقد و بررسی عوامل مذکور، به رتبه بندی آنها از جهت میزان تأثیر بر قضاوت حرفه ای حسابرس پرداخته شود.

بر این اساس ۶ فرضیه پیشنهاد گردیده است. ابزار اصلی جهت آزمون فرضیات تحقیق،

پرسشنامه است. به هر فرضیه از فرضیات، ۴ تا ۵ سوال تعلق گرفت و پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری، توزیع گردید.

نتایج نهایی بدست آمده از آزمون های خی دو و فریدمن نشان می دهد

همه فرضیات، تایید شد و همه ۱۲ عامل (خطر ذاتی، خطر کنترل، خطر اقامه

دعاوی حقوقی، خطر صدور احکام انضباطی، سطح اهمیت اقلام مورد رسیدگی،

خطر قابل پذیرش حسابرس، هماهنگی شواهد، قابلیت اعتماد شواهد،

درجه متقاعدکنندگی شواهد، سودمندی شواهد، دشواری و هزینه کسب شواهد حسابرسی )،

بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی مؤثرند.

در انتها رتبه بندی آن عوامل از جهت میزان تأثیرگذاری بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی صورت پذیرفت.

 ۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی
بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

 

 

چکیده:

۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۴

۳-۱ بیان مسئله ۹
۴-۱ اهمیت تحقیق ۱۳
۵-۱ اهداف تحقیق ۱۴
۶-۱ فرضیات تحقیق ۱۴
۷-۱ حدود مطالعاتی ۱۴
۸-۱ اصطلاحات و واژه های کلیدی ۱۵
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۲۱

۲-۲ حسابرسی ۲۲
۳-۲ انواع حسابرسی ۲۴
۱-۳-۲ انواع حسابرسی از نظر محتوا ۲۴
۲-۳-۲ انواع حسابرسی از لحاظ چگونگی انجام کار ۲۶
۳-۳-۲ انواع حسابرسی از لحاظ تابعیت زمانی ۲۶

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی
۴-۳-۲ انواع حسابرسی از لحاظ دلیل ارجاع کار ۲۷
۴-۲ اهداف حسابرسی ۲۷
۵-۲ قضاوت حرفه ای حسابرس ۲۹
۶-۲ شواهد ۳۲
۱-۶-۲ انواع واقسام شواهد ۳۳
۲-۶-۲ مدارک و شواهد در حوزه های مختلف ۳۴
۷-۲ انواع شواهد حسابرسی ۴۱
۸-۲ ارتباط حسابرسی با شواهد حسابرسی ۴۴
۹-۲ عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی ۴۶
۱-۹-۲ خطر ذاتی ۴۸
۳-۹-۲ خطر قابل پذیرش حسابرسی ۵۲
۴-۹-۲ اهمیت ۵۳
۵-۹-۲ قابلیت اعتماد شواهد حسابرسی ۵۴
۶-۹-۲ خطر صدور احکام انضباطی علیه حسابرس توسط جامعه حسابداران رسمی ۵۶
۷-۹- ۲ خطر اقامه دعاوی حقوقی علیه حسابرس ۵۸
۱-۷-۹-۲ مسئولیت حسابرسان در برابر صاحبکاران ۵۹
۲-۷-۹-۲ مسئولیت حسابرسان در برابر اشخاص ثالث ذینفع ۵۹
۳-۷-۹-۲ مسئولیت حسابرسان در برابرسایر اشخاص ثالث ۵۹
۴-۷-۹-۲ مسئولیت مدنی حسابرسان ۶۱
۸-۹-۲ درجه متقاعد کنندگی شواهد ۶۱
۹-۹-۲ سودمندی شواهد برای اهداف حسابرسی ۶۵
۱۰-۹-۲ میزان هماهنگی اطلاعات کسب شده از منابع مختلف ۶۸
۱۱-۹-۲ دشواری کسب شواهد ۶۸
۱۲-۹-۲ هزینه کسب شواهد ۶۹
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۲
۲-۳ روش تحقیق ۷۳
۳-۳ جامعه مورد پژوهش ۷۳
۴-۳ حجم نمونه ۷۳
۵-۳ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۷۵
۶-۳ روش ها ی تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۶
۷-۳- تشریح روش ها ی آماری ۷۸
۸-۳ روایی و اعتبار ۸۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۲
۲-۴ بیان آمار توصیفی سؤالات عمومی ۸۲
۳-۴ آزمون فرضیات و تحلیل داده ها ۸۵
۴-۴ یافته ها در قالب فرضیات ۸۶
۱-۴-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه اول ۸۶
۲-۴-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه دوم ۸۸
۳-۴-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه سوم ۹۰
۴-۴-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه چهارم ۹۲
۵-۴-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه پنجم ۹۴
۶-۴-۴ یافته‌های مربوط به فرضیه ششم ۹۶
۵-۴- رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی ۹۸
۱-۵-۴- رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت شواهد حسابرسی ۹۸
۲-۵-۴- رتبه بندی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کیفیت شواهد حسابرسی ۹۹
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۰۵
۲-۵ نتایج تحقیق ۱۰۶
۱-۲-۵ فرضیه اول ۱۰۶
۲-۲-۵ فرضیه دوم ۱۰۷
۳-۲-۵ فرضیه سوم ۱۰۷
۴-۲-۵ فرضیه چهارم ۱۰۷
۵-۲-۵ فرضیه پنجم ۱۰۷
۶-۲-۵ فرضیه ششم ۱۰۸
۳-۵ تفسیر نهایی و پیامدها ۱۰۸
۴-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آینده ۱۱۰
۵-۵ محدودیت های پژوهش ۱۱۰٫
پیوست ها
الف- پرسشنامه ۱۱۲
منابع و ماخذ
فارسی: ۱۲۵
لاتین: ۱۲۷
چکیده انگلیسی ۱۲۹

۳۱

 

مقدمه:
قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله

 

مورد تصمیم گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب

ناشی از اشتباه در قضاوتهاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید

اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،۱۳۸۴ ،۷ ) ۱٫
حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات

و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.

حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند: الف ) گردآوری شواهد
ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، ۱۹۶۱، ۸۶)۲٫
لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت

درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است. کمیت و کیفیت شواهد

حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

۱-۱ مقدمه
قضاوت فرایندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مسأله مورد تصمیم

گیری فکر و اظهار نظر می کنند. تصمیم گیری های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه در قضاوتهاست.

بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناسایی و حداقل شود ( رحیمیان ،۱۳۹۹ ،۷ ) ۱٫

حسابرسی فعالیتی قضاوتی است. درحقیقت پاسخ تعداد زیادی از موضوعات

و ابهامات که زاییده ماهیت حسابرسی است تنها با اتکا به قضاوت حرفه ای مقدور است.
حسابرسی در یک نگاه بسیارکلی شامل دو عملکرد است که هر دو شدیداً به شواهد وابسته اند:
الف ) گردآوری شواهد
ب ) ارزیابی شواهد گردآوری شده (ماتزو شرف، ۱۹۹۱، ۸۶)۲٫

لذا می توان چنین ابراز داشت که محوری ترین موضوع درحسابرسی، قضاوت

درباره کمیت وکیفیت شواهد حسابرسی است.

 

کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد که همراه با درجه اهمیت آنها محور مطالب این پایان نامه قلمداد می شود.

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی
تاکنون در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس در ارتباط با کمیت

و کیفیت شواهد حسابرسی و رتبه بندی آنها در ایران تحقیقی انجام نشده است

که محقق درصدد است بتواند موارد مذکور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. با این وجود، در کشورهای دیگر در خصوص عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه

ای تحقیقات معدودی انجام شده است که از جمله می توان به گزارش پژوهشی

جامعه حسابداران رسمی کانادا۳ با عنوان ” قضاوت حرفه ای و حسابرس” اشاره نمود که طی آن عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به طور کلی احصا شده است.

در این گزارش ابتدا به تعریف حسابرسی و تشریح نقش حسابرس و تبیین اهمیت قضاوت حرفه ای حسابرس به جهت ارجاعات صریح و متعدد

استانداردهای مختلف حسابرسی و این نکته که ارزش حسابرسی صورت های

مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوتهای جمعی حرفه به شرح استانداردهای

این گزارش همچنین چارچوبی برای قضاوت حرفه ای حسابرس ارائه کرده است.

 

قضاوت حرفه ای حسابرس از پنج عامل کلیدی تأثیرپذیر است. پنج عامل مذکور به شرح زیر می باشد:

۱٫ محیط کار حسابرسی
۲٫ ویژگیهای حسابرس
۳٫ شواهد حسابرسی

۴٫ فرایند تصمیم گیری
۵٫ ویژگیهای کیفی قضاوت
سپس هر عامل در فصل مجزا مورد بررسی قرار گرفته است . که بطور خلاصه

به آن اشاره میکنیم. عنصر اول، محیط کار حسابرسی است. این عنصر علاوه بر

صفتهای ویژه کار حسابرسی (جدید بودن، غیر مستمر بودن و پیچیدگی) ، شامل عنصر پاسخگویی، وجود استانداردهای حرفه ای، نیازهای

صاحبکاران و استفاده کنندگان صورت های مالی و نقش کمیته های حسابرسی می باشد.

همچنین محدودیت ها و فرصت های گروهی، حرفه ای و سازمانی موجود در حیطه حسابرسی مانند خطر حسابرسی و دعاوی حقوقی، محدودیتهای زمانی و پولی و فشارهای همپیشگان را نیز مورد توجه قرار

داده است.
ویژگیهای حسابرس به عنوان تصمیم گیرنده شامل: استقلال، بیطرفی و درستکاری

، تردید حرفه ای، معلومات، تجربه و دانش تخصصی، حفظ صلاحیت حرفه ای، اولویت بندی خطر و جانبداری بی مورد است که انتظار میرود تصمیمات حسابرسی را تحت الشعاع قرار دهد.

شواهد حسابرسی را می توان به عنوان بخشی از محیط کار حسابرسی قلمداد کرد اما چون شالوده حسابرسی، گردآوری و ارزیابی شواهد است، شواهد حسابرسی باید بطور جداگانه مطالعه شود.
عنصر چهارم، فرایند تصمیم گیری است که شامل مراحل زیر می باشد:

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

مراحل مذکور به هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند اما امکان دارد در همه

موقعیت ها امکان بررسی آنها وجود نداشته باشد تا تصمیمات سنجیده تری اتخاذ گردد.
در نهایت ویژگی های کیفی قضاوت حرفه ای مورد تحلیل قرار گرفته است. برای ارزیابی

کیفیت قضاوتهای حسابرسی که از فرایند تصمیم گیری ناشی

می شود پژوهشگران از میان شش صفت قضاوتی یک یا چند وضعیت

را مورد استفاده قرار می دهند. این شش صفت شامل دقت، توافق، سازگاری(یکنواختی) ، ثبات قدم، شاخصه های وجود مشکل و بینش فردی است.

دراین پژوهش سعی شده بنا به نیاز، به این تحقیق ها به عنوان یک منبع استناد شود.
پایان نامه: رحیمی، عبد الرسول « بررسی انواع شواهد و مدارک مالی و اثر آن بر گزارش های

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

حسابرسی شرکت های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران» دانشگاه تهران ، ۱۳۷۶٫
فرضیه اول- فقدان شواهد کافی و قابل اطمینان و به موقع در شرکت

های تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران موجب گزارشهای غیر مقبول حسابرسی می شود.
فرضیه دوم- سیستم های کنترل داخلی یکی از عوامل مهم تهیه مدارک و شواهد حسابرسی می باشد.

نتایج تحقیق نشان می دهد که هر دو فرضیه تأیید شده است. حسابرسان در مواجه

با شرایطی که نتوانند شواهد کافی و مناسب گردآوری نمایند ناچار به

ارائه گزارشهای غیر مقبولند. سیستم های کنترل داخلی قوی به دلیل جلوگیری از بروز اشتباه و یا کشف اشتباهات رخ داده ، به عنوان منبعی برای کسب شواهد

قابل اطمینان توسط حسابرس محسوب می شود.
مقاله: حساس یگانه، یحیی و رحیمیان، نظام الدین«توجیه تصمیمات در برنامه ریزی حسابرسی»

نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۱۳۸۶٫
این تحقیق با این هدف صورت گرفته است تا به ارزیابی توضیحات مدیریت

توسط حسابرسان بپردازد و بررسی کند که این ارزیابی چگونه روی فرایند بررسی حسابرسی تأثیر می گذارد.
همچنین در این تحقیق بررسی می شود که چگونه فرایند بررسی حسابرسی

و نوع شواهد در دسترس روی قضاوت حسابرسان تأثیر می گذارد.
طبق نتایج تحقیق این دو عامل تأثیر زیادی روی توجیحات حسابرسان دارد . اجرای حسابرسی های بعدی موجب می شود حسابرسان به مستند سازی

بیشتر انواع توجیحات بپردازند. همچنین توجیحات حسابرس تحت تأثیر نوع

شواهد در دسترس قرار می گیرد و حسابرسان دریافت کننده شواهد ناسازگار،

نسبت به حسابرسانی که شواهد سازگار دریافت می کنند یا شواهدی را

دریافت نمی کنند، توجیحات بیشتری را در یادداشت های برنامه ریزی خود درج می کنند.
مقاله: مهام، کیهان« چارچوبی برای قضاوت حرفه ای در محیط کار حسابرسی» نشریه حسابدار رسمی، ۱۳۹۹٫

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

این مقاله ترجمه و تلخیص بخشی از گزارش پژوهشی جامعه حسابداران رسمی کانادا با عنوان ” قضاوت حرفه ای و حسابرس” است که بیان میکند قضاوت های حرفه ای در حسابرسی صورت های مالی ماهیتی فراگیر دارد.

قضاوت حرفه ای از چند عامل کلیدی شامل محیط کار حسابرسی، ویژگی

های حسابرس، شواهد حسابرسی، فرایند تصمیم گیری و ویژگی های کیفی قضاوت تأثیر می پذیرد. در اد امه به شرح و بررسی هر یک از آنها می پردازد.
مقاله: مهام، کیهان« عناصر محیط کار حسابرسی» نشریه حسابدار رسمی، ۱۳۹۸٫
در ادامه مقاله اول ، این مقاله به بررسی عوامل مؤثربر قضاوت حرفه ای حسابرس

در چارچوب محیط کاری حسابرس شامل پاسخگویی، شناخت فعالیت واحد مورد رسیدگی، پذیرش حسابرسی صاحبکار و تداوم ارائه خدمات حسابرسی، کمیته های حسابرسی، فشارهای رقابتی و استانداردهای حرفه ای می پردازد.
مقاله: مهام، کیهان« تأثیر ویژگی های حسابرس بر قضاوت حرفه ای » نشریه حسابدار رسمی، ۱۳۹۸٫
پیرو دو مقاله پیشین درباره عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس،

این تحقیق تأثیر ویژگی های حسابرس بر قضاوت حرفه ای وی را مورد بررسی

قرار می دهد. این عوامل شامل موارد استقلال، بی طرفی و درستکاری، معلومات ، تجربه و دانش تخصصی، صلاحیت حرفه ای، جانبداری در قضاوت و تردید حرفه ای می باشد.

مقاله: رحیمیان، نظام الدین« قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی» نشریه حسابدار رسمی

همه فرایندهای تصمیم گیری موضوعاتی برای اشتباهات قضاوتی بالقوه

و در نتیجه، نتیجه گیری های نادرست است.

روش های خاص و مؤثر و کامل برای از بین بردن قضاوت های اشتباه در حسابرسی وجود ندارد.

این مقاله ضمن بیان تعاریفی از تصمیم گیری و قضاوت و منابع اشتباهات در قضاوت های حسابرسان، روش هایی را معرفی میکند که حسابرسان با استفاده از این روش ها به طور معقول می توانند تأثیر سوگیری های قضاوتی خود را به حداقل برساند.
مقاله: شمس احمدی، منصور« شواهد حسابرسی» نشریه حسابدار، ۱۳۹۸٫
یکی از مهمترین تصمیم هایی که یک حسابرس باید بگیرد تصمیم د

ر مورد میزان شواهد گردآوردنی(مورد نیاز) است که حسابرس را قانع کند که اجزای

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

صورت های مالی صاحبکار و کل آنها به نحو مطلوب منعکس شده است.

همچنین حسابرس باید قانع شود که شواهدی که جمع آوری کرده است مبنای معقول برای

اظهار نظر وی را فراهم کرده است. این تحقیق عوامل مؤثر بر قانع کننده بودن شواهد شامل کافی بودن، قابل اطمینان بودن و بموقع بودن مورد بررسی قرار میدهد.

پایان نامه اول خارجی: فلوگرات، گری«تأثیرآیین رفتار حرفه ای و تجربه

بر قضاوت های حسابرس» دانشکده حسابداری دانشگاه نیو ست والز استرالیا، ۲۰۱۷٫
فرضیه اول- پیروی از آیین رفتار حرفه ای به قضاوتی با کیفیت بالا منجر می شود.

دوم- تجربیات متعدد حسابرسی به قضاوتی با کیفیت بالا منجر می شود.
سوم-………………………..

 

 

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1971

بررسی عوامل مؤثر بر قضاوت حرفه ای حسابرس در ارتباط با کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی

قیمت : تومان25,000