فروشگاه

توضیحات

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

 

 

چکیده:

مسئله مهم در نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه حفظ آمادگی و عملیاتی  نگهداشتن تجهیزات، ماشین آلات و تأسیسات است. استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات و ارائه آن ضمن ایجاد مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه، سبب افزایش سرمایه گذاریها در صنایع  در شرایطی که  محدودیت در منابع و مواد اولیه وجود دارد می‎گردد .برای استفاده از این سیستم نیاز به شناسائی برخی از عوامل مهم و تاثیر گذار در اجرای ان می باشد، تا بتوان نتایج مفیدی در اجرای آن که همواره با هزینه هایی همراه خواهد بود کسب نمود. در این تحقیق تلاش شده است به شناسائی این عوامل تاثیر گذار پرداخته و با بحث وبررسی دقیق برخی از عاملهای مهم، از طریق سؤالات و کسب نقطه نظرات مدیران و کارشناسان مرتبط به آن شده است که نهایتاً برای رسیدن به اهداف پژوهش  که شامل شناسایی سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بررسی استقبال مدیران شرکت در صورت اجرای این سیستم و بررسی شرایط ساختاری ، فرهنگی و تکنولوژی موجود در شرکت جهت اجرای این سیستم و در نهایت در صورت موجود بودن شرایط، ارائه الگوی مناسب در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه می باشد. که می تواند به صورت عملی اجرا شود که در فصول مختلف مراحل آن ذکر گردیده است.

با بررسی این تحقیق ضمن بحث در صحت فرضیات به نتایجی دست یافته که چنانچه به آن پرداخته نشود اجرای این سیستم نه تنها کارائی نداشته بلکه هزینه زیادی را بر سازمان برجای خواهد گذاشت. توجه بر فرهنگ ‏، ساختار، تشویق وتنبیه، توجه مدیر عالی و مدیران ارشد و آموزش کارکنان از مسائل مهمی می باشد که قبل از اجرای سیستم باید زمینه را فراهم نمود.

  ۸۸ صفحه  فایل ورد فونت ۱۴

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                         صفحه

پیشگفتار………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول: مقدمه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴

بیان مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۴

اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………… ۵

اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۶

سؤالات و فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………….. ۶

تعاریف  اصطلاحات و تعاریف متغیرها……………………………………………………………….. ۷

قصل دوم: بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

شناخت سیستم نت……………………………………………………………………………………………… ۱۱

خصوصیات یک سیستم نت…………………………………………………………………………………. ۱۳

انواع سیستم های نگهداری و تعمیرات……………………………………………………………. ۱۶

سیستم تعمیرات اضطراری………………………………………………………………………………….. ۱۶

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه……………………………………………………………… ۱۷

نگهداری بهره ور جامع…………………………………………………………………………………………. ۱۸

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه……………………………………………………………… ۲۱

سیستم نگهداری و تعمیرات کنشگرایانه……………………………………………………………. ۲۲

سیستم نگهداری و تعمیرات دقیق……………………………………………………………………… ۲۲

اصول اساسی مؤسسه مارشال جهت اجرای سیستم pm در سازمان…………….. ۲۶

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق……………………………….. ۲۸

بررسی پژوهش های مشابه …………………………………………………………………………………. ۲۸

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………… ۲۹

فصل سوم: روش تحقیق

محدوده مورد بررسی و جامعه آماری………………………………………………………………….. ۳۱

نمونه آماری و روش نمونه برداری………………………………………………………………………. ۳۱

حجم نمونه و روش تعیین آن…………………………………………………………………………….. ۳۱

ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………………………….. ۳۱

روایی و پایایی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….. ۳۳

فصل چهارم: بررسی های آماری تحقیق

توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………… ۳۷

تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. ۴۲

بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از آمار استنباطی…………………………………………. ۵۴

نتایج……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مروری بر کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۵

نقد و بررسی از یافته های پژوهش ……………………………………………………………………. ۶۶

محدودیت ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

پیشنهادات و کاربرد …………………………………………………………………………………………….. ۷۶

منابع

فارسی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳

پیوست ها

نمونه سؤالات………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

فهرست جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه    

شکل ۱-۲ – اهمیت امور نت……………………………………………………………………………………………. ۱۲

شکل ۲-۲- توالی نت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

شکل ۱-۵- ارتباط بین بخشهای اصلی مدیریت نت……………………………………………………….. ۶۹

شکل ۲-۵- ارتباط سیستم نت با سایر بخشها…………………………………………………………………. ۷۰

شکل ۳-۵- نمودار پیشنهادی (الف)…………………………………………………………………………………. ۷۴

شکل ۴-۵- نمودار پیشنهادی (ب)……………………………………………………………………………………. ۷۵

جدول ۱-۴- شاخص متغیر استقبال مدیران……………………………………………………………………. ۴۲

جدول ۲-۴- فراوانی متغیر استقبال مدیران…………………………………………………………………….. ۴۳

جدول ۳-۴- شاخص متغیر تکنولوژی………………………………………………………………………………. ۴۵

جدول ۴-۴- فراوانی متغیر  تکنولوژی……………………………………………………………………………… ۴۵

جدول ۵-۴- شاخص متغیر ساختار………………………………………………………………………………….. ۴۷

جدول ۶-۴- فراوانی متغیر ساختار…………………………………………………………………………………… ۴۷

جدول ۷-۴- ساخص متغیر فرهنگ…………………………………………………………………………………. ۴۹

جدول ۸-۴- فراوانی متغیر فرهنگ………………………………………………………………………………….. ۴۹

جدول ۹-۴- شاخص متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت……………………………………………. ۵۱

جدول ۱۰-۴- فراوانی متغیر زمینه و شرایط مساعد شرکت………………………………………….. ۵۱

جدول ۱۱-۴- نتایج آماری عوامل تأثیرگذار در سیستم نت………………………………………….. ۶۱

جدول ۱۲-۴- جدول تعیین سطح شرکت………………………………………………………………………. ۶۲

جدول ۱۳-۴- جدول دیدگاه پاسخ دهندگان…………………………………………………………………… ۶۳

نمودار ۱-۴- شاخص متغیر استقبال مدیران……………………………………………………………………. ۴۴

نمودار ۲-۴- شاخص متغیر تکنولوژی………………………………………………………………………………. ۴۶

نمودار ۳-۴- شاخص متغیر ساختار………………………………………………………………………………….. ۴۸

نمودار ۴-۴- شاخص متغیر فرهنگ…………………………………………………………………………………. ۵۰

نمودار ۵-۴- شاخص متغیر زمینه مساعد برای اجرا در شرکت…………………………………….. ۵۴

 

 

 فصل اول

 • ·        مقدمه
 • ·        بیان مسأله پژوهش
 • ·        اهمیت پژوهش
 • ·        اهداف پژوهش
 • ·        سؤالات و فرضیه های پژوهش
 • ·        تعاریف اصطلاحات و تعاریف متغیّرها

 

 

 

مقدمه

ضرورت طراحی و استقرار سیستم‎های نگهداری و تعمیرات در صنعت یکی از مسائل مبرم و حیاتی امروز مملکت ماست. حفظ سرمایه های کشور و ارزیابی  تجهیزات از یک سو ، و پیشرفت سریع فن آوری و بالطبع ورود روز افزون ماشین آلات و تجهیزات جدید به صنعت از سوی دیگر ، استفاده عقلانی و برنامه ریزی شده و نگهداری و تعمیرات بموقع ماشین آلات و تجهیزات را الزامی می سازد.

نظربه اینکه بهره برداری صحیح از تا سیسات خصوصا در مقوله آب و فاضلاب در گرو دو عامل اصلی مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد بهینه تأسیسات و تجهیزات است. لذا بحث و بررسی بر عوامل موثر در اجرای یک سیستمی که بتواند کارائی و اثر بخشی لازم را در یک سازمان دنبال داشته باشد بسیار مهم خواهد بود.

از طرف دیگر سیستم‎های کاربردی بدلیل فیزیکی و ماهوی دارای عمر مفید پیش بینی هستند. کاهش و افزایش عمر مفید سیستم ها ، بستگی به چند عامل دارد ار جمله کیفیت ساخت،  نوع رفتار با آن ، میزان کار کرد و از همه مهمتر رسیدگی که می تواند بصورت پیشگیری سرویس و نگهداری یا درمان (تعمیرات) باشد.

بیان مسأله پژو هش

هم اکنون اکثریت قریب به اتفاق مهندسین و مدیران ، توجه و علاقه فراوانی نسبت به              بهره گیری از دانش مهندسی نگهداری و تعمیرات، دارند. امروزه بخش مهندسی نگهداری و تعمیرات در واحدهای صنعتی پیش از پیش به استفاده از روشهای آمار و ریاضی در برنامه ریزی‎های خود روی آورده و شکل یک دانش به خود گرفته است.

وجود یک سیستم مجهز و برنامه ریزی شده نگهداری و تعمیرات از آنرو ضروری است که کنترل مستمر و اطلاع کامل از اوضاع و احوال و نحوه عملکرد واحد تولیدی، ابنیه، ماشین آلات و غیره …. را ممکن می سازد و لذا ارائه مطلوب ترین سرویسهای تعمیراتی و اتخاذ بهترین رو شها برای تداوم کار صنعت با حداکثر بازدهی و کاهش هزینه امکان پذیر می گردد.

از طرف دیگر افزایش سرمایه گذاریها در صنایع و محدودیت در منابع و مواد اولیه مورد نیاز سبب اهمیت کارائی و بهره وری از امکانات موجود نزد صاحبان صنایع و مدیران مسئول در صنعت گردیده است.این هدف زمانی مهمتر و در خور توجه بیشتر جلوه میکند که بحث رقابت های صنعتی شدید که در بازار های داخلی و جهانی وجود دارد مطرح می گردد.

شرکت آب و فاضلاب یک سیستم پیوسته بوده و در صورت بروز مشکل یا احتمالاً خرابی در تأسیسات و ماشین آلات این سیستم پیوسته دچار مشکل شده و باعث تأخیر در تولید می گردد که زیان های ناشی از آن نه تنها هزینه های زیادی را برای شرکت در برمیگیرد بلکه از آن مهم‎تر  باعث کمبود و نوسان در تولید آب شرب مصرفی مورد نیاز استان م………………………………………..ی ماشین آلات جلوگیری شود.

دستیابی به این امر مهم زمانی حاصل می‎گردد که با مسائل تولیدی با دیدی منطقی ، علمی و دقیق و همراه با برنامه ریزی صحیح برخورد گردد، یکی از این مسائل مهم حفظ آمادگی و عملیاتی  نگهداشتن تجهیزات ، ماشین آلات و تأسیسات است و اصولی ترین راه حل این مسئله‎، استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات است.

استقرار چنین سیستمی در یک صنعت و یا سازمان نیازمند به بررسی همه جانبه از اهداف عالی سازمان گرفته تا عواملی نظیر نیروی انسانی ، منابع ، فرهنگ محیطی و محاطی و زمینه مناسب برای انتقال و اجرای آن دارد که در این پژو هش سعی شده این عوامل مورد بررسی قرار گیرد

 

اهمیت پژوهش

سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات با هدف کاهش تعمیرات و هزینه های مربوطه به آن خواهد توانست با بهره‎گیری از تکنیکهای بازرسی دوره ای ، زمان بندی سرویس ها، ارائه برنامه های مدون روغن کاری و گریسکاری و سایر بازرسی های پیشگیرانه در کاهش تعمیرات اضطراری و بدون برنامه نقش بسزائی داشته باشد، ضمن اینکه پردازش اطلاعات منتج از استقرار این سیستم، کاربران را در مقابله با علل خرابی های تکراری آگاه ساخته و می تواند با ارائه راهکارهای مناسب بر اینگونه خرابی‎ها ممانعت بعمل آورد. چراکه از کار افتادگی و خرابی‎ها می‎تواند پیامد های ذیل را داشته باشد:

الف- کاهش یا توقف تولید

ب- بیکاری نیروی انسانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم

ج- تاخیر یا توقف در سایر امور تولید در یک خط تولیدی

د- ایجاد هزینه های اضافی

ذ- نارضایتی و تخریب روحیه کارکنان فنی و بهره برداری

 با توجه به مواردی که ذکر گردید می‎توان اهمیت این پژو هش را بشرح ذیل خلاصه نمود:

 • آشنائی و ارائه راه حل به  مدیران از مشکلات اجرائی و چالش های اجرای سیستم نت
 • توجه به مسائل مهم تاثیر گذار در اجرای سیستم نت نظیر فرهنگ سازی، ساختار، نیروی انسانی ،آموزش و…
 • ارائه بینش جدید برای رشد و توسعه شرکت بجای نگرش سنتی به تأسیسات و تجهیزات
 • ارائه جریان مناسب اطلاعاتی در بخش نگهداری در راستای  بکار گیری این سیستم
 • ایجاد علاقمندی در اجرای این سیستم برای مدیران ارشد سازمان و باز نگری در نمودار سازمانی خود در بخش نگهداری
 • توجه به نحوه نگهداری و تعمیرات در زمان طراحی و ساخت و راه اندازی تجهیزات

 

اهداف پژوهش

این پژوهش به بررسی مدیریتی در جهت شناسائی عوامل تاثیر گذار در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه پرداخته وبراین اساس اهداف ذیل رابرای تحقیق دنبال خواهد نمود:

 

 1. بررسی استقبال مدیران برای اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
 2. شناسائی سیستم نگهداری و تع……………………………….رکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
 3. شرایط فرهنگی مناسب سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
 4. شرایط تکنولوژی سیستم  نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه  و تطبیق آن با شرایط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
 5. ارائه الگوی مناسب

اهداف این پژوهش به این جهت قابل اهمیت است که تاکنون در سطح کشور به این عوامل بطور اختصاصی پرداخته نشده و بررسی های لازم از عدم مو فقیت در اجرای آن صورت نگرفته است. تاکنون در نقاطی از صنعت که این سیستم را مطالعه و مستقر نموده اند نتوانسته اند آن راندمان مناسب را در یافت نمایند وپس از مدتی بنا به عللی عملا در بکار گیری آن بی توجهی شده است.

 

سؤالات و فرضیه های پژوهش

در بررسی اهداف پژوهش سؤالات های ذیل مطرح می گردد:

سؤالات اصلی

۱-    آیا مدیران شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استقبال می کنند؟

۲-    آیا اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه[۱] با ساختار فعلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هماهنگی دارد؟

۳-    آیا شرایط فرهنگی مناسب برای استقراراین سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟

۴-    آیا شرایط تکنولوژیکی مناسب برای د……………………………….در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟

۵-    آیا زمینه و شرایط مساعد برای اجرای این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد؟

فرضیات :

در راستای سؤالات اصلی بیان شده فرضیه های این پژوهش بشرح ذیل قابل طرح است:

 1. اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با ساختار فعلی شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه هماهنگی دارد.
 2. شرایط فرهنگی مناسب برای استقراراین سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد.
 3. شرایط تکنولوژیکی مناسب برای دست یابی به الگوی مناسب  این سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد.
 4.  مدیران شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه از سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه استقبال می کنند.
 5. زمینه و شرایط مساعد برای اجرای سیستم در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه وجود دارد.
 6. بین عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه اولویت یکسانی وجود ندارد.

 


[۱] . Preventive Maintenance

 

 

 

……………………………

 

 

    در نتیجه اجرای فازهای الف، ب و ج کلیه ماشین آلات دارای یک سری شناسنامه فنی، فعالیت روتین زمانبندیشده و بازرسی فنی پارامتریک خواهند شد و تمام فعالیت های فوق توسط کمیته تخصصی بررسی و ارزیابی می گردد .

    همچنین از اجرای فعالیت های فوق نتایج بسیار مطلوبی در شرکت های خارجی و داخلی حاصل شده است و از نظر صرفه جوئی مالی نسبت ۱ دلار هزینه اجرا به ۶ دلار صرفه جویی مالی در تعمیرات گزارش شده و حتی رقم ۲۰ دلار صرفه جویی هزینه تعمیرات نیز گزارش شده است .

    در داخل کشور نیز شرکت هایی وجود دارند که در حال حاضر با اجرای روش فوق کلیه امور سازمانی را بر اساس نتایج سیستم برنامه نت انجام می دهند و امید است در وزارت نیرو نیز نتایج مشابه به دست آید.

مزایای استفاده آن در صنعت آب و فاضلاب

در صنعت تخصصی  آب و فاضلاب سبب:

 • افزایش کیفیت آب آشامیدنی و پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب
 • کاهش اثرات اجتماعی کمبود تولید خصوصاً در شرایطی که تأمین آب و دفع بهداشتی فاضلاب از حساسیت فوق العاده برخوردار باشد.
 • افزایش عمر مفید دارائیها ی فیزیکی ماشین آلات ، تجهیزات و ساختمان
 • اطمینان از آمادگی تجهیزات اضطراری
 • اطمینان از حصول اقتصادی ترین شرایط بهره برداری از دارائیها ی فیزیکی
 • تقویت واحدحسابداری صنعتی در انجام تجزیه و تحلیل های مالی
 • تعیین هزینه های نگهداری و تعمیرات و تعیین شاخص ارزیابی روند تعمیرات
 • سازماندهی قطعات و انبار با نصب کدینگ و تسریع در خدمات رسانی
 • سازماندهی در آرشیو فنی و کیفیت مدارک فنی
 • پایین آوردن نرخ استهلاک تجهیزات که اغلب از خارج کشور خریداری شده اند
 • تعویض به موقع قطعات
 • همگامی با سیستم مدیریت کیفیت جامع
 • ارتقاء بهره وری

ب- میتوان پیشنهاد نمود که موارد ذیل در سطح شرکت آب فاضلاب کرمانشاه حتی در سطح وزارت نیرو  مورد توجه قرار گیرد:

۱- قبل از اجرای هرسیستمی نیاز به ایجاد تفکر سیستمی در سطح شرکت دارد.این حاصل نمی شود مگر با تغییر بینش مدیران ارشد سازمان ( تعریف آن بعنوان یک استراتژی) که برای این منظور توجه آن از طریق راس هرم یعنی وزارت نیرو ضروری است.

۲- آشنایی مدیران و کارشناسان و تکنسین ها از آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی روز دنیا از طریق بازدید ها ، کلاس های آموزشی و ارتباطات  تا زمینه برای انتقال تکنولوژی فراهم آورند.

۳- فرهنگ سازی عمومی سازمان در ارتباط با استفاده از فن آوریهای جدید در زمینه مدیریت و بکار گیری تکنولوژی از طریق گرد همائیها ، مجلات ، روابط عمومی سازمان.

۴- بکار گیری مدیرانی که دائماً خود را با آخرین فن آوریها انطباق نموده و تغییررا لازمه رشد و شکوفائی سازمان و رقابت در محیط بیرونی بدانند.

 ۵- ارتباط مناسب با سایر شرکت های موفق در دنیا از طریق شبکه جهانی و با بازدید های لازم در سطح مدیران و کارشناسان به این شرکت صورت گرفته و با استفاده از تجربیات آنها و بررسی و توجه به  فرهنگ بومی زمینه را برای تغییر و رقابت فراهم نمایند.

۶- توجه اساسی به ساختار و تغییر آن با شرایط جدید بمنظور استفاده از فن آوری جدید در جهت رشد سازمان…………………..

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه”

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM) و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1039

قیمت : تومان99,000