فروشگاه

توضیحات

بررسی میزان جذب دانشجو یان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به دانشگاه

 

موفقیت هر سازمانی در گرو جذب دانشجویان مراجعین آن است وهمین جذب دانشجویان موجب شکوفایی، رشد و پیشرفت و همچنین سازمان دهی بهتر خواهد شد. بنابراین راضی بودن و راضی ماندن یکی از مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هر سازمان و مرکزی برای این امر مهم باید تلاش کند. یکی از این مراکز مهم و پر اهمیت مرکز آموزش عالی است که تربیت کننده نسل جوان،  پیشرو و آینده ساز مملکت است.

بنابراین، این مراکز باید تلاشی مضاعف نسبت به دیگر سازمانها و ارگانها داشته باشند. در دانشگاهها اولین مساله ای که مهم به نظر می رسد جذب دانشجو  از استاد است. بر همین اساس در بررسیهای اولیه ای که از طریق مصاحبه اکتشافی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به عمل آمد، این نتیجه بدست آمد که دانشجویان به دانشگاه خود جذب دانشجویان کمی دارند، در ضمن هیچگونه کار تحقیقاتی در این زمینه در این مرکز انجام نشده بود، در بررسی کارهای تحقیقی خارج از این مرکز هم شاهد ناجذب دانشجویانی دانشجویان به دانشگاه و بخشهای مختلف از جمله کادر اداری، کتابخانه، خدمات رفاهی و ………..) بودیم.

۱۳۷ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع و پرسشنامه دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات

الف- مقدمه ۲

ب- بیان مسأله ۳

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش ۴

د- اهداف پژوهش ۶

فصل دوم : ادبیات تحقیق

الف- مقدمه ۹

ب- پیشینه تحقیق ۹

ج- نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ۳۲

د- مبانی مفهومی تحقیق ۳۳

فصل سوم : روش شناسی

الف- مقدمه ۳۷

ب- روش تحقیق ۳۸

ج- جامعه آماری تحقیق ۴۰

د- حجم نمونه ۴۱

ه- شیوه نمونه گیری ۴۱

و – فرضیات تحقیق ۴۳

و- ۱- سوالات اصلی تحقیق ۴۳

ز- روش گردآوری اطلاعات ۴۴

ح- پیش آزمون، روایی (Validity) و اعتبار ((Reliability 44

ط- متغیرهای پژوهش ۴۶

ی- تعریف عملیاتی متغیرها ۴۷

س- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

فصل چهارم : نتایج یافته ها

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- مقدمه ۷۴

ب- نتیجه گیری ۷۵

ب- ۱- ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان ۷۵

ب- ۲- توصیف متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق ۷۶

د- پیشنهادات و محدودیتها…………… ۷۷

 

 

 

ج- اهمیت و ضرورت پژوهش

بر طبق دیدگاههای جدید تکنولوژی آموزشی، معلم مهمترین عامل موفقیت در اهداف آموزش است و از آنجایی که دانشجویان چشم بیدار جامعه هستند و در هر کشوری از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می باشند و دانشگاهها یکی از مراکز یا مجامع تبادل افکار، اطلاعات و مفاهیم هستند، پرداختن به موضوع جذب دانشجویان نقش چشمگیری در تحقق توسعه همه جانبه و ارتقاء بهره وری به عهده دارد. باید در این مجامع فضایی فراهم شود که با ایجاد روابط انسانی بین استاد و دانشجو، آنها را افرادی متعهد و ملزم به رعایت قوانین و مقررات و از طرفی کار آمد برای فردای جامعه پرورش داد، که در این صورت موجبات افزایش کارایی و بهره وری فراهم آمده و این امر هم از جمله اهداف عمده نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به توسعه انسانی و اسلامی است و با توجه به تجربه کشور های موفق جهان به این مطلب که در مقایسه بین عوامل  موثر در رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی، صنعتی آنچه از عوامل دیگر مهمتر می باشد، توجه به ارزشها ی انسانی و ابعاد معنوی یک کار است و جذب دانشجویان افراد در محیط کار و تحصیل میل و رغبت درونی افراد را برای انجام کار توام با کیفیت مطلوب فراهم می آورد.

اهمیت و ضرروت این تحقیق از آنجایی مشخص می شود که در دانشگاهها با قشر جوانی که آینده ساز مملکت هستند روبه رو هستیم و چون آنها  جایگاه ویژه ای  را به خود اختصاص داده اند بنابراین جذب دانشجویان یا عدم جذب دانشجویان آنان در سازمان آموزشی نقش بسزایی دارد. پس ضرورت آشنا شدن با دیدگاه دانشجویان نسبت به یک استاد خوب کمک می کند تا استاد از دریچه چشم دانشجو دیده شود و مسائل و مشکلات نمایان گردد و با ارائه برنامه های مناسب در تنظیم فعالیتهای تدریس، ارزیابی، تصمیمات آگاهانه ای گرفته شود.

در بررسیهای اولیه مساله بودن جذب دانشجو یان به چشم می خورد و نشانه هایی از ناجذب دانشجویانی در گفت و شنودها با دانشجویان مشهود بود، تحقیق علمی کمکی خواهد بود تا به طور دقیق با ابعاد این امر آشنا و بتوانیم با تکیه بر نتایج علمی در جهت بالا بردن و  تقویت سطح جذب دانشجو یان راهکارهایی اتخاذ نمائیم.

د– اهداف پژوهش

محقق دراین تحقیق به دنبال دستیابی به پاسخی روشن برای سوال اساسی تحقیق(سنجش جذب دانشجو  دانشجویان به دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴ ) یعنی تعیین و اندازه گیری میزان جذب دانشجو یان به دانشگاه در هر یک از حیطه های مختلف با استفاده از مقیاس های اندازه گیری که در قالب پرسشنامه برای جذب دانشجویان طراحی شده است و مشخص کردن سهم هر یک از عوامل و تعیین اهمیت هر کدام از آنها است.

با توجه به اهداف تحقیق رسیدن به نتایج علمی دارای ارزش می باشد. اما زمانی این نتایج به واقعیت نزدیک می شود که از این نتایج  در راه بهبود اوضاع و تصمیم گیریهای مسئولین استفاده شود وامیدوارم که  نتیجه این تحقیق بتواند یک منبع مفیدی برای دست اندرکاران امور اجرایی این مرکز آموزشی باشد و از طرفی ما به عنوان قشری که با علوم اجتماعی  سر و کار داریم هدف اصلی این است که تاثیر روابط انسانی را بر رفتار انسانها اعم از احساس  و فکر و عمل آنها را بشناسیم.

اهداف فرعی تحقیق شامل :

۱- بررسی و مقایسه میزان جذب دانشجو  به دانشگاه در ابعاد مختلف.

۲- بررسی و مقایسه جذب دانشجو  به دانشگاه با توجه به ویژگیهای فردی دانشجویان.

۳-  بررسی و مقایسه جذب دانشجو  به دانشگاه در بین رشته های مختلف.

۴- بررسی وجوه تشابه و تمایز میزان جذب دانشجویان با متغیرهای مستقل تحقیق.

۵- بررسی رابطه همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق.

 

الف- مقدمه

       این فصل از تحقیق شامل سه بخش فرعی است که عبارتند از: پیشینه تحقیق و پس از آن به نقد و بررسی تحقیقات مزبور پرداخته است. در نهایت تعریفی از جذب دانشجویان به عنوان چارچوب مفهومی کار ارائه گردیده است.

ب- پیشینه تحقیق

هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است که مطالعه سابقه آن محقق را در شناسایی و درک دقیق ماهیت آن پدیده یاری می کند(ساروخانی ۱۳۷۲: ۱۴۷)

یک تحقیق علمی فرایندی مداوم و پویا است که در آن، گذشته، حال و آینده موضوع پیوند می یابد. واقعیتهای مورد تحقیق دارای چنین خصلتی می باشند. یعنی ریشه ای در گذشته ، وضع و حال در زمان موجود و دور نمایی در آینده دارد. وقتی یک محقق در خصوص موضوع  مورد نظرش  به منابع مختلف مراجعه می کند:

 اولا از محتوای منابع در رابطه با موضوع آگاه می شود و براساس آن می تواند حد و مرز شناخت علمی را در رابطه با موضوع مشخص کند و آماده شود تا قدم به جلو بر دارد.

دوما با آگاهی از نکات قوت و ضعف منابع در برخورد با موضوع می تواند چهار چوب نظری جامع تر و واقع بینانه تری را شکل دهد و خطاهای قبل را مرتکب نشود در این تحقیق سعی شده در حد امکان با مطالعه منابع متعدد مرتبط شامل: کتاب، مقالات و مراجعه به مراکز علمی و پژوهشکده های آستان قدس و کتابخانه ها و بررسی تحقیقات انجام شده شامل طرحهای پژوهشی و پایان نامه ها، آنها را ارزیابی کرده و با مصاحبه اکتشافی نزدیکی بیشتری به موضوع حاصل گردد.

ب- ۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور :

با جستجو در پایگاه اطلاعات جامع پایان نامه های تحصیلی و طرحهای تحقیقاتی کشور ((iran .doc و سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در اینترنت، بررسی طرحهای پژوهشی در موسسات پژوهشی و آموزشی مختلف، در ارتباط با موضوع مورد نظر تعداد ۱۳ اثر تحقیقی در داخل ایران جمع آوری شده که به صورت مقاله، طرح پژوهشی و یا رساله کارشناسی ارشد و دکترا ارائه شده است. ترتیب ارائه مقاله با توجه به نزدیکی موضوع اثر به عنوان تحقیق حاضر است که در ذیل بدان اشاره شده است :

۱………………….میزان جذب دانشجویان دانشجویان از ارائه مشاوره و راهنمایی در دانشگاه ……………………..”.

 

 

 

اهمیت موضوع و اهداف مطالعه ،به برسی مطالعات اکتشافی و پیشینه تحقیق پرداخته شده است و جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد تشکیل می دهند که با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه پس از محاسبه ۲۵۴ نفر بدست آمد که ۱۳۵ نفر مخصوص زنان و ۱۱۹ نفر متعلق به مردان بودند و طرح نمونه گیری به صورت طبقه ای متناسب با حجم است و ابزار سنجش پرسشنامه می باشد که سوالات بصورت بسته و باز طراحی شد ابتدا برای اینکه حجم نمونه بدست آید و مشخص شود که پرسشنامه اشکالی دارد یا خیر؟ آزمون مقدماتی انجام دادیمکه آلفای کرانباخ بالای ۸۰ درصد بود سپس پرسشنامه نهایی تهیه شد که توسط پاسخگویان تکمیل گردید سپس داده ها را وارد نرم افزار spssکردیم و این تحقیق به روش پیمایشی و در سطح توصیفی ، کاربردی و طبقه بندی است.

 مهمترین نتایج پژوهش عبارتند از :

۱- زنان نسبت به مردان جذب دانشجویان بیشتری به دانشگاه خود دارند.

۲- گروه سنی زیر ۲۰ سال بیشترین میزان جذب دانشجویان را داشتند و گروه سنی بالای ۲۵ سال در مرتبه دوم جذب دانشجویان قرار گرفتند و گروه بین ۲۰ تا ۲۵ سال در مرتبه سوم جذب دانشجویان جای داشتند.

۳- رشته پرستاری بیشترین میزان جذب دانشجویان را به دانشگاه خود داشتند، رشته کنترل کیفی و بهداشت در مرتبه دوم میزان جذب دانشجویان به دانشگاه بودند. رشته های زبان و ادبیات انگلیسی- کاردانی و آموزش ابتدایی-کاردانی به ترتیب  در مرتبه سوم  و چهارم از میزان جذب دانشجویان قرار گرفتند. رشته کاردان فنی صنایع غذایی در مجموع بیشترین میزان ناجذب دانشجویانی را داشتند وکاردانی علمی کاربردی کامپیوتر در مرتبه دوم ناجذب دانشجویانی به دانشگاه قرار گرفتند. رشته علوم اجتماعی، گرایش مردم شناسی در مرتبه سوم ناجذب دانشجویانی به دانشگاه قرار گرفتند. دانشجویان پژوهشگری نسبت به گرایشها ی دیگر رشته علوم اجتماعی جذب دانشجویان بیشتری به دانشگاه خود داشتند.

۴- میزان جذب دانشجو یان کارشناسی نسبت به کاردانی بیشتر است. یعنی دانشجویان مقطع کارشناسی راضی تر بودند تا کاردانی.

۵- بالاترین میزان جذب دانشجویان در دانشجویان ترم اول و دوم مشاهده شد و بیشترین ناجذب دانشجویانی در بین دانشجویان ترم سوم و چهارم دیده می شود.

۶- میزان جذب دانشجو یان بیکار نسبت به شاغلین بیشتر بود.

۷- آمارها نشان می دهد که دانشجویان متاهل نسبت به دانشجویان مجرد جذب دانشجویان بیشتری به دانشگاه خود ابراز کرده اند.

۸- دانشجویانی غیر بومی نسبت به بومی جذب دانشجویان بیشتری را ابراز نموده اند.

۹- جذب دانشجویان با جنس، رشته تحصیلی و تحصیلات پدر رابطه معنا داری داشت و با سایر متغیرهای مستقل هیچگونه رابطه معناداری نداشت.

ج- پیشنهادات

با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که در رشته هایی که دانشجویان بیشتر مطالبب تئوری را در عمل یاد می گیرند مثل پرستاری و مامایی جذب دانشجویان بیتشری احساس می کنند. اگر در رشته های علوم اجتماعی و مثل اینها اردوهای عملی بیشتری برگزار شود دانشجو جذب دانشجویان بیشتری احساس خواهد نمود.

دانشجویان سال اول با ذوق و شوق بیشتری به دانشگاه وارد شده و رغبت و در نتیجه جذب دانشجویان بیشتری به درس و دانشگاه و اساتید دارند. باید تصمیماتی اتخاذ گردد که با بالا رفتن ترم علاقه و جذب دانشجو یان کاسته نشود.

د- محدودیتها

۱- به علت بودجه کم تعداد حجم نمونه کمتری مورد بررسی قرار گرفت.

۲- دسترسی به حجم نمونه واقعا تصادفی عملا امکان پذیر نشد.

۳- عدم علاقه دانشجویان به امر تحقیق و عدم آگاهی از اهمیت نتایح تحقیقات سبب می شود که همکاری کمتری در پاسخگویی به سوالات داشته باشند که این مشکل معمولا در هر تحقیقی مشاهده می شود.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی میزان جذب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به دانشگاه”

بررسی میزان جذب دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان به دانشگاه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 983

قیمت : تومان65,000