فروشگاه

توضیحات

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

روش تحقیقی که پیش روی شماست در رابطه با نحوه گذراندن اوقات فراغت دختران مقطع متوسطه  می باشد.

که در فصل اول به طرح و بررسی مسئله اهداف و ضرورت فواید تحقیق

و محدوده و حدود مطالعاتی و فرضیات و تعاریف عملیاتی، و پیشینه تحقیق

پرداخته شده در فصل دوم اشارهای به نظریات بزرگان اندیشمندان در

مورد اوقات فراغت پرداخته شده بر ادبیات تحقیق هم گذری اشاره شده، در فصل

سوم، روش تحقیق، ابزار  اندازه گیری جامعه آماری که جامعه آماری

در این تحقیق ۱۶۶۲ نفر است که بصورت نمونه گیری تصادفی

ساده ۱۰۰ نفر نمونه انتخاب شده است.در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل ۵ فرضیه زیر پرداخته شده است.

می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی سپری می شود.

می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه معناداری وجود دارد.

می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه معنا داری وجود دارد.

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

به می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با بعد خانوار رابطه معناداری وجود دارد.

نظر می رسد چگونگی گذران اوقات فراغت با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

نتایج زیر از این تحقیق استخراج شد.بین چگونگی گذران اوقات فراغت با پرداختن به فعالیتهای ورزشی رابطه وجود دارد.

چگونگی گذران اوقات فراغت با اقتصاد خانواده رابطه وجود دارد.

گذران اوقات فراغت با تحصیلات پدر رابطه وجود دارد.

گذران اوقات فراغت بابعد خانوار زابطه وجود دارد.

در نتیجه ۵ فرضیه با ۹۵% اطمینان و۵% خطای تأیید شدند.

۵۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان
بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

 

فهرست مطالب

عنوان      

چکیده

مقدمه

فصل اول

کلیات تحقیق

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت تحقیق و فواید تحقیق

تعریف مفاهیم

پیشرفت تحصیلی

فرضیه

پیشینه تحقیق

حدود و محدوده مطالعاتی

فصل دوم

چارچوب نظری

آراء جامعه شناسان

دیدگاههای فلسفی

آراء روانشناسان

نظریات روانشناسان در باب پیدایش فراغت

عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت

کارکردهای اوقات فراغت از دیدگاه اسلام

فصل سوم

روش تحقیق

درآمد

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار پژوهش

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

پیشنهادات

منابع

ضمایم

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

طبقه اجتماعی به عنوان عامل مؤثر در گذران اوقات فراغت

شرایط مختلف حاکم بر زندگی یک دانش آموز مرفه با شرایط حاکم بر یک دانش آموز فقیر

  همچنین وضعیت خاص یک دختر خانه نشین محروم در قیاس با یک دختر محصل

بهره مند موجب می شود که با فرض وجود تمام عوامل و زمینه های بهره گیری

از اوقات فراغت در جامعه هر کدام به سمت استفاده نوع خاصی از امکانات موجود گرایش می یابند، و این گرایش مسلماً

متأثر از شرایط محیطی و تربیتی خاص است که فرد در آن عمر خود را می گذراند.

خانواده:

–   خانواده می تواند در راهنمایی و هدایت جوانان و نوجوانان در فعالیتهای فراغتی نقش بسیار مهمی را ایفا کند.از جمله خانواده بهترین عرضه کننده خدمات فراغتی می باشد.

از ویژگی های خدمات خانواده این است که فرد و خانواده به علت شناخت

مبرم ترین نیازهای فراغتی خود خدمات و امکاناتی را فراهم می آورند

که کاربرد عملی باشند و بیشتر افراد خانواده بتوانند از آن استفاده کنند.

بنابراین خانواده و والدین نقش تعیین کننده ای در شیوه گذراندن اوقات فراغت فرزندان دارد.

عوامل فرهنگی مؤثر در گذراندن اوقات فراغت:

–   در گذراندن اوقات فراغت میان زنان و مردان تفاوت فاحشی وجود دارد و این

به دلیل درگیر شدن جوانان با ارزشها، سنتها و اعتقادات گذشته است.این

عقاید و سنت ها از دختران خواسته هایی دارند که شاید از پسران انتظار نداشته باشند،

این سنتها باعث شده اند دختران در گذراندن اوقات فراغت آزادی عمل کافی نداشته باشند(کبری پور صادقی)

عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت

۱.سن و نقش خانوادگی:

مسأله اوقات فراغت بعنوان یک مسأله تعیین کننده و حساس مطرح می شود، جوانان در مورد چگونگی گذران اوقات فراغت نیز خواستها و گرایشهایی متفاوت از پدران و مادران خود دارند، بعضی از این تفاوتها طبیعی و ناشی

از تفاوتهای سنی و مقتضیات آنان است یعنی جوانان علاوه بر نیازهای طبیعی علاوه بر نیازهای زیستی اولیه، نیازهای ثانویه ای نیز دارند مانند: محبت، معنی جویی برای زندگی ، تعلق خاطر بر گروه و جمع متجانس با خود ، امنیت ،

احساس ارزشمندی و موفقیت، نوآوری ، همدلی و همدردی نیاز به احساس کمال،

تعالی و پیشرفت پذیرفته شدن توسط گروه همسال، شناخت ارزشهای اخلاقی.

بعضی از صاحب نظران معتقدند که پاسخ عاقلانه و منطقی به تمایلات و

خواستهای اقتصادی و فن آورانه که به افزایش قیمت وقت آزاد کمک می کند،

ممکن است به تشویق توسعه اوقات فراغت منجر شود، این امر از طریق

سرمایه گذاری و خدماتی عملی خواهد بود که امکان استفاده و لذت بردن

از مسافرت، ورزش ، پرداختن به امور هنری، آموزش مناسب برای دور شدن از

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

جو خشن و جوی عادی، تقویت تمایلات مردم در مورد گذراندن اوقات فراغت را فراهم می سازد.

۲.عوامل فردی، اجتماعی:

نظریه های زیست شناختی و روانشناختی، بازی و تفریح را یکی از منابع رفع نیازهای انسان دانسته و آن را نوعی برون ریزی انرژی و تنش زائی می دانند.از این رو کار را نوعی فعالیت تنش زا و فعالیتهای تفریحی را متضاد آن تلقی می کنند، همچنین انسان بوسیله بازی می تواند از اثرات مضر و زیان آور خستگی ناشی از کار جلوگیری کند.

۳.خانواده:

نهاد خانواده با توجه به خصوصیاتی که دارد می تواند نقش بسیار مهمی در امر گذراندن اوقات فراغت ایفا کند، هر فرد ساعات متعددی از شبانه روز خود را در خانه به سر می برد که از این اوقات برای استراحت، عذاخوردن، گفتگو

با دیگر اعضاء خانواده، مطالعه، بازی و…. بدیهی است که خانواده بعنوان یکی از واحدهای اجتماعی با دیگر واحدها و نهادها در تماس و از آنها متأثر است.

۴٫مدرسه:

یکی از نقشهایی که برای نهادهای آموزشی و پرورشی به خصوص در جوامع پیشرفته در نظر گرفته شده پرورش مهارتهای دانش آموزان

است.برای گذراندن اوقات فراغت انجام کارهای هنری خلاق مستلزم فراگیری مهارتهایی است که مدرسه می تواند در این مورد نقش مهمی ایفا کند.مثلاً تقویت مهارتهای ورزشی از طریق ساعات بازی رسمی و ساعات غیررسمی،

ترتیب دادن مسابقات ورزشی میان کلاسهای مختلف برپا کردن کلاسهای آموزشی هنری، مانند کلاس نقاشی، موسیقی، خطاطی، مجسمه سازی، تشکیل گروههای دانش آموزی برای تهیه روزنامه دیواری، تشکیل گروههای

نمایشی، ترتیب دادن بازدید دانش آموزان از مراکز تفریحی و فرهنگی که

می تواند با همفکری و همکاری والدین و انجمنهای مدرسه و خانه صورت گیرد.

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

۵٫دولت:

دولتها با توجه به اختیارات و امکانات وسیعی که در اختیار دارند و همچنین با توجه به توسعه کارکردهائی که از گذشته بر عهده داشته اند و انتظارات جدیدی که مردم از آنها دارند هم می توانند و هم باید در برنامه ریزی و اقداماتی در جهت بهبود و غنی تر کردن نحوه گذراندن اوقات فراغت مردم نقش عمده ای ایفا کنند.

این امر ناشی……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

1 نقد وبررسی برای بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

  1. زهرا امیران

    بررسی اوقات فراغت دانش آموزان
    پروژه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان

1 نقد و بررسی

بررسی اوقات فراغت دانش آموزان پایان نامه پروژه مقاله کرونا قرنطینه

قیمت : تومان19,800