فروشگاه

توضیحات

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

 

برآوردها نشان می دهد، مدت زمانی که در سازمانها صرف ارتباطات می گردد بین ۵۰/۰ درصد تا ۹۰/۰ درصد دامنه تغییر دارد، و اغلب اعضای سازمانها

دست اندرکار فرایند ارتباطند و پیوسته به کار جذب، ارزیابی و پخش و توزیع اطلاعات اشتغال دارند، و در این راستا ارتباطات و چگونگی جهت گیری آنها به

سمت اهداف سازمانی از مسائل ضروری مورد توجه مدیران است و این توجه ناشی از ارتباط مؤثر با کارکنان و درک انگیزه های ارتباطی آنان، در توفیق

مدیران در دست یابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل مؤثر است.

ارتباطات از جمله موضوعاتی است که در علوم رفتاری و رفتار سازمانی از اهداف والایی برخوردار است و می تواند در عملکرد مدیران تأثیر عمده ای داشته باشد (محسنیان راد، ۱۳۹۹، ص ۲۴۷).

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان به تعداد ۳۰۰ نفر کارکنان و ۱۴ نفر مدیر دارای

تحصیلات دیپلم تا فوق لیسانس در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

طبقه ای ۱۴ نفر از مدیران به علت کمی شمارش گردید و ۱۶۹ نفر از کارکنان انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای چهار کارکرد ارتباطات رابینز بوده است.

اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای مدیر ۹۵/۰ صدم اعتبار پرسشنامه کارمندان ۹۷/۰ صدم تعیین گردیده است.

برای تجزیه و تحلیل سؤالات پرسشنامه علاوه آمار توصیفی، آزمون t دو گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:

۱- بین فرآیند ارتباطات و عملکرد مدیران رابطه وجود دارد.

۲- مدیران بر این اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

۳- مدیران بر این اعتقادند که در پرسنل ایجاد انگیزه می کنند.

۴- مدیران بر این اعتقادند که عواطف و احساسات(روحیه) پرسنل چندان مهم تلقی نمی شود.

۵- مدیران بر این اعتقادند که انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری از طریق آنها نسبتاً خوب انجام می شود.

۲۸۰ صفحه فونت ۱۴ منابع فارسی و لاتین دارد

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان
بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

 

 

 

با توجه به این که ارتباطات فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان

و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند

بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی که فرایند ارتباطات به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنها می تواند در عملکرد مدیران موثر واقع شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از تعارضهایی که بین افراد یا کارکنان یک سازمان

پیش می آید ناشی از ارتباطات ضعیف و یا ارتباطات ناقص است.

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات می کنند (رابینز ، ۱۹۹۸ . ص ۳۱۰  ) .

یکی از موانع اساسی عملکرد موفقیت آمیز یک گروه یا یک سازمان فقدان ارتباطات اثر بخش است. اثر بخشی «ارتباطات» به دو دلیل برای مدیران اهمیت دارد. یکی آن که مدیران کارکرد های مدیریت را بوسیله فرایند «ارتباطات» انجام می دهند

و دیگر اینکه ارتباطات امری حیاتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن می کنند (ابستونروفریمن ترجمه اعرابی و پارسیان ، ص ۱۱۱).

بنابراین «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشی هر گروه و سازمانی است زیرا از جمله عوامل سه گانه ای که به عنوان معیارها و مقیاسهای «اثر بخشی سازمانی» برشمرده اند مهارتهای ارتباطی مدیریتی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات می باشند (رابینز ترجمه کبیری ، ۱۳۹۶ . ‌ص ۵۱).

واقعیت آن است که کشور ما به لحاظ جمعیتی ، از جوان ترین کشورهای دنیاست و نسل جوان بر اساس آمارهای موجود ، تقریبا نیمی از جمعیت

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

کشورمان را تشکیل می دهد  . از سوی دیگر ، جوانان سرمایه های اصلی جامعه ایران اسلامی محسوب می شوند که با بهره گیری صحیح از توانمندیهای آنان می توان تضمین کننده رشد و توسعه کشورمان باشیم .

بدیهی است که « سازمان ملی جوانان » مهمترین نهاد مسئوول در جهت فراهم اوردن

فرصتها و تحقق نیازها و خواسته های جوانان می باشد لذا باید هر چه بیشتر به ارتباط این

سازمان با نسل جوان اهتمام ویژه ای را مبذول داشت تا ازاین طریق بتوانیم در عرصه های گوناگون اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و اقتصاید کشورمان نقش بسزایی را ایفاء کنند.

 ۳-۱- هدف پژوهش

۱-۳-۱- هدف کلی: بررسی و مطالعه نقش فرایند ارتباطات در عملکرد مدیران

۲-۳-۱- اهداف جزئی:

۱- شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص کنترل رفتار سازمانی پرسنل .

۲-  شناخت نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص ایجاد انگیزه در پرسنل.

۳- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص بیان عواطف و احساسات (روحیه پرسنل).

۴- شناسایی نحوه عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در خصوص انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری در سازمان .پایان نامه دات کام

 

۴-۱- اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

در این فصل، نوع تحقیق، جامعه آماری، جامعه نمونه تحقیق، روش نمونه گیری،

روش جمع آوری اطلاعات و بالاخره روش آماری مناسب برای بررسی تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده شده است.

۱-۳- روش پژوهش

با استناد به هدف اصلی بررسی و مطالعه نقش فرایند ارتباطات در عملکرد

مدیران سازمان ملی می باشد لذا روش تحقیق توصیفی پیمایشی استفاده گردیده است. زیرا محقق قصد دستکاری در هیچکدام از متغییرها را ندارد .

۲-۳- جامعه آماری

جامعه آماری ۳۱۴ نفر از کارکنان و مدیران سازمان ملی جوانان که در سال  مشغول به

کار می باشند که از این تعداد ۳۰۰ نفر کارکنان و ۱۴ نفر مدیر می باشند.

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری

در این پژوهش با توجه به آمار تعداد افراد شاغل در سازمان ملی جوانان حجم

نمونه انتخاب گردید بدین صورت که از بین ۱۴ نفر مدیر و ۳۰۰ نفر کارکنان که مشغول به فعالیت در سازمان ملی جوانان می باشند حجم نمونه مورد نظر براساس

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

جدول مورگان شامل ۱۴ نفر مدیر به علت کمی شمارش گردیده است که این

تعداد با حجم جامعه برابر می باشد و ۱۶۹ نفر از کارکنان براساس جدول مورگان بطور تصادفی انتخاب گردیده

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

 

سطح معنی داری آزمون ( ۹۵/۰ ) کمتر از ۰۵/۰ می باشد در نتیجه اختلاف معنی داری بین نظرات مدیران و کارمندان در خصوص سوال پژوهشی اول وجود

دارد/۰ از طرفی با در نظر گرفتن جدول شاخصهای آمار توصیفی فوق ، مجموع رتبه های گروه مدیران (۴۲/۲۹) بیشتر از مجموع رتبه های گروه کارمندان

(۶۳/۲۴) است. یعنی مدیران براین اعتقادند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از طریق آنها نسبتا خوب انجام می شود در حالیکه کارمندان معتقدند که این

کنترل از سوی مدیران متوسط است. البته لازم به ذکر است که سوالات ۲ الی ۹ پرسشنامه مربوط به سوال پژوهشی فوق می باشد و از طرفی امتیاز ۱

برای خیلی کم و امتیاز ۵ جهت گزینه خیلی زیاد در نظر گرفته شده است. با این توضیح حداقل مجموع رتبه ای که سوال پژوهشی فوق در بر می گیرد ۸  و حداکثر آن ۴۰  می باشد. حد متوسط آن نیز عدد ۲۴ است. بنابراین کارمندان نسبت به مدیران کمتر بر این باورند که کنترل رفتار سازمانی پرسنل از سوی مدیران در سازمان ملی جوانان صورت می گیرد.

 

۲-۲-۳-۴- سوال دوم فرعی پژوهش :

نظر مدیران و کارکنان، عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان در زمینه کنترل رفتار سازمانی پرسنل

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پژوهش را دانلود کنید

 

ww.payannameh.com

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان”

بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 73
بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان

قیمت : تومان18,500