فروشگاه

توضیحات

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

( مطالعه موردی – روستای قوچ حصار شهرستان ری)

گسترش شهر و توسعه شهر نشینی یکی از مسائل و مشکلات تمدن بشری به شمار می رود .

تخریب بی رویه اراضی کشاورزی و جنگل ها و مراتع و تبدیل آن به مناطق مسکونی فقط مختص کشور ایران نمی باشد .در کشور ایران شدت و وسعت این تغییرات محسوس تر می باشد .

 در این صورت جلوگیری از تخریب و تبدیل و تغییر کاربری غیر مجاز و غیر ضروری اراضی کشاورزی که به عنوان بستر تولیدات کشاورزی دارای اهمیت حیاتی است.

یکی از اهداف استراتژیک در فرآیند توسعه پایدار ملی بشمار می آید .

از جمله اطلاعاتی که جهت تجزیه و تحلیل قابلیت های اراضی و برنامه ریزی های

توسعه و عمران و مدیریت فعالیتهایی که در ارتباط با منابع سطح زمین است مورد استفاده قرار می گیرد ، اطلاعاتی که از راه شناخت جامع و دقیق کاربری عملی و پوشش موجود اراضی در سطح کشور بدست می آید.

این مطالعات در راستای تجزیه و تحلیل قابلیت اراضی و برنامه ریزی توسعه

عمران و مدیریت فعالیت های سرزمینی بکار گرفته می شود .

پدیده ها و عوارض سطح زمین را پوشش زمین گویند و فعالیتهای انسانی که مستقیماً با زمین در ارتباط هستند را کاربری زمین می گویند.

برخی از پدیده ها و عوارض سطح زمین در طی دوره زمانی تغییر می یابد .

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

علت این تغییرات می تواند عوامل طبیعی مانند تغییرات آب و هوایی ، سیل ، آتشفشان ، زلزله با عوامل مصنوعی مانند دخالت انسان در محیط زیست باشد.آگاهی از تغییرات و تحولات کاربری های اراضی در طول یک دوره زمانی خاص نیز اهمیت دارد.

تغییرات کاربری و پوشش اراضی در اثر فعالیت های انسانی یکی از موضوعات مهم در برنامه ریزی های منطقه ای و توسعه ای می باشد .

بنابراین شناسایی منابع طبیعی و تهیه نقشه تغییرات و تبدیلات کاربری و پوشش اراضی جهت برنامه ریزی و مدیریت بهتر ، از نیازهای اساسی به شمار می آید .

مروری بر روند تغییر تکنولوژی تهیه و تجزیه و تحلیل نقشه های کاربری و پوششی اراضی

بیانگر این واقعیت است که حرکتی سریع در جهت بکارگیری سنجش از دور به خصوص تصاویر ماهواره ای در چند دهه اخیر برای تهیه این گونه نقشه ها و آشکار سازی تغییرات محیطی صورت گرفته است .

تصاویر ماهواره ای بدلیل خصوصیات ویژه خود از قبیل پوشش وسیع ،

تکراری بودن ، رقومی بودن و…. این امکان را بوجود آورده که پژوهشگران بتوانند روند تهیه و بهنگام سازی نقشه ها به خصوص نقشه های کاربری و پوشش اراضی را تسریع بخشند

 و تغییرات دوره ای پدیده های سطح زمین در مناطق گوناگون را در دو یا چند تصویر برداری متوالی به طور پیاپی بررسی و کنترل کنند

 

 ۲۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی
تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

 

فهرست مطالب

عنوان

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول :کلیات

۱-۱ بیان مسئله

۱-۲ فرضیه های تحقیق

۱-۳ ادبیات تحقیق

۱-۴ متغیرهای تحقیق

۱-۵ اهمیت تحقیق

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۷ روش تحقیق

۱-۷-۱ مراحل انجام کار

۱-۸ بودجه بندی زمانی و مالی تحقیق

۱-۹ محدودیت های تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱ مروری بر سنجش از دور

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

۲-۱-۱ تعریف سنجش از دور و سیستم های آن

۲-۱-۲ چگونگی انعکاس طیفی پدیده های سطح زمین

۲-۱-۲-۱ انعکاس طیفی گیاهان

۲-۱-۲-۲ انعکاس طیفی خاک

۲-۱-۲-۳ انعکاس طیفی آب

۲-۱-۲-۴ انعکاس طیفی برف و ابر

۲-۱-۳ ماهواره ها در سنجش از دور

۲-۲ سازمان فضایی هندوستان

۲-۲-۱ IRS (India Remote Sensing)

۲-۳ تفسیر اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۱ تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۱-۱ عناصر تصویر

۲-۳-۱-۱-۱ تن (Tone)

۲-۳-۱-۱-۲ بافت

۲-۳-۱-۱-۳ شکل

۲-۳-۱-۱-۴ اندازه

۲-۳-۱-۱-۵ سایه

۲-۳-۱-۱-۶ پدیده تغییرات زمانی

۲-۳-۱-۱-۷ الگو

۲-۳-۱-۲ کاربرد های عمده تفسیر چشمی اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۱-۲-۱ به هنگام کردن نقشه های موجود

۲-۳-۱-۲-۲ بررسی تغییرات پدیدههای زمینی و کنترل آنها

۲-۳-۲ تجزیه و تحلیل و تفسیر قومی اطلاعات ماهواره ای

۲-۳-۲-۱ اصول مبنایی

۲-۴ طبقه بندی اطلاعات  (تصاویر ماهواره ای)

۲-۵ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۲-۵-۱ اجری سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

۲-۵-۲ فرمت های داده های GIS

۲-۵-۳ تاریخچه سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲-۵-۴ کابرد های سیستم اطلاعات جغرافیایی

۲-۵-۵ نمونه از به کار گیری GIS در تولید کشاورزی

۲-۶ سنجش از دور و GIS 2-6-1 ارزیابی اثرات زیست محیطی در کشاورزی به کمک سنجش از دور و GIS

۲-۷ مقدمه ای بر تعریف «توسعه»

۲-۷-۱ توسعه چیست؟

۲-۸ تعریف کشاورزی

۲-۹ توسعه کشاورزی

۲-۹-۱ توسعه کشاورزی پایدار : مفاهیم و موانع

۲-۹-۲ الگوهای توسعه کشاورزی

۲-۹-۲-۱ الگوی بهره برداری از منابع

۲-۹-۲-۲ الگوی حفاظت

۲-۹-۲-۳ الگوی موقعیت

۲-۹-۲-۴ الگوی نسشه

۲-۹-۲-۵ الگوی نهاده های پربازده

۲-۹-۲-۶ الگوی نوآوری القایی

۲-۱۰ نظریه فون تون (دوایرمتحدالمرکز)

۲-۱۰-۱ آزمون نظریه فون تونن در روستای قوچ حصار با توجه به تصاویر ماهواره ای و GIS

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

فصل سوم : ویژگی های جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۳-۱ موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۳-۱-۱ ارتفاع متوسط منطقه

۳-۲ ویژگی های طبیعی منطقه

۳-۲-۱ زمین شناسی منطقه

۳-۲-۲ ژئومورفولوژی

۳-۲-۳ منابع خاک

۳-۳ ویژگی های انسان

۳-۳-۱ وجه ؟؟ روستا و قدرت آن

۳-۳-۲ ویژگی های اجتماعی

۳-۳-۳  جمعیت روستای قوچ حصار

۳-۴ ویژگی های اقتصادی

۳-۴-۱ سیمای کل اقتصادی ، شامل شناسایی وضعیت کلی اشتغال در روستا و تعیین درصد اشتغال در بخش های عمده فعالیت

۳-۴-۲ انواع و میزان عمده روستا

۳-۴-۲-۱ فعالیت های کشاورزی

۳-۴-۲-۲ دامداری و پرورش طیور

۳-۴-۲-۳ فعالیت های صنعتی و صنایع دستی

۳-۴-۲-۴ خدمات

۳-۵ ویژگی های کالبدی روستا

۳-۵-۱ شکل روستا

۳-۵-۲ شبکه های ارتباطی داخل روستا

۳-۶ وضعیت کاربری اراضی وضع موجود در روستا

۳-۶-۱-۱ مسکونی

۳-۶-۱-۲ تجاری

۳-۶-۱-۳ اداری۳-۶-۱-۴ آموزشی

۳-۶-۱-۵ درمانی

۳-۶-۲ تعیین سطوح ، سرانه ها و استاندارد های موجود کاربر های مختلف در سطح روستا

۳-۷ جدول آمار نفوس و مسکن روستاهای قوچ حصار

فصل چهارم : تحلیل داده ها

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

۴-۱ مقدمه ای بر تحلیل داده ها و روش انجام کار

۴-۱-۱ آماده سازی تصویر در محیط نرم افزاری ERDAS

۴-۱-۲ به کار گیری روش جستجوی الگو در GIS به منظور تعیی سطح کشت بهینه محصولات کشاورزی به کمک تصاویر ماهواره ای

۴-۱-۳ روش انجام کار

۴-۱-۳-۱تشکیل مدل شبکه آبیاری در GIS

۴-۱-۳-۲ نعیین نیاز آبی و میزان آب تأیین شده در شبکه

 ۴-۱-۳-۳ تعیین سطح کشت بهینه با استفاده از روش جستجوی الگو

 ۴-۱-۳-۳-۱ روش های Dilect search

  ۴-۱-۳-۳-۲ پارامترهای تشکیل دهنده مدل تعیین سطح کشت بهینه مزرعهای در روستای قوچ حصار

۴-۱-۴ نتیجه گیری

۴-۲ ارتقاء دقت ارزیابی مساحت زیر کشت اراضی کشاورزی با اسافاده از تلفیق داده های سنجش از دور GIS

۴

۴-۲-۱-۲ روش های طبقه بندی زیر پیکسلی (تجزیه اختلاط طیفی)

۴-۲-۱-۲-۱ روش تجزیه خطی اختلاط طیفی

۴-۲-۱-۲ ارزیابی دقت تخمین مساحت

۴-۲-۱-۴ مطالعه و ارزیابی دقت تخمین مساحت به کمک تصویر IRS

۴-۲-۲ نتایج

۴-۲-۲-۱ تقریب مساحت قطعات کشاورزی

۴-۲-۲-۲ پردازش مرز قطعات کشاورزی

۴-۲-۲-۳ بحث بر روی ارزیابی مساحت

۳-۴ تلفیق کاربرد تصاویر ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور و GIS در پیش بینی اثرات زیست محیطی توسعه کشاورزی

۴-۳-۱-۲-۲ تصحیح رادیومتریک

۴-۳-۱ -۲-۳ بارزسازی تصاویر ماهواره ای

۴-۳-۱ -۲-۴ اندازه گیری صحرایی

۴-۳-۱-۳ روابط رگریسیونی

۴-۳-۲ نتایج و بحث

۴-۳-۲-۱ مدل رگریسیونی تغییرات مساحت پوشش گیاهی

۴-۳-۲-۲ تعیین میزان صحت طبقی بندی تصاویر ماهواره ای در محیط GIS

۴-۳-۲-۳ نتایج رگریسیون اثرات توسعه کشاورزی بر بیوماس پوشش زراعی

۴-۳-۲-۴ برآورد بیوماس بر اساس تصاویر ماهواره ای

۴-۳-۳ نتیجه گیری و پیشنهاد

۴-۳-۳-۱ مدل های رگریسیونی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر سطح

۴-۳-۳-۲ مدل های رگریسیونی پیش بینی اثرات توسعه کشاورزی بر پوشش زراعی از نظر بیوماس

فصل پنجم : نتایج وپیشنهادات

۵-۱ خلاصه

۵-۲ آزمون فرضیات

۵-۳  نتایج وپیشنهادات

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

 

تقاضای روز افزون مواد غذایی و توسعه کشت در اراضی جدید ، تنها در صورتی رضایتبخش بوده و تخریب اراضی را به همراه ندارد که اراضی بر حسب تناسب برای کاربردهای مختلف طبقه بندی شوند .(FAO,1976).

اگر بخواهیم تأثیرات استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS) در منطقه و بخصوص در روستای مورد نظر را بررسی نماییم در می یابیم که تأثیرات بسیار مثبتی در توسعه کشاورزی داشته اند .

در این بررسی استفاده بهینه از واحدهای اراضی مورد نظر می باشد .

با توجه به اینکه روستای قوچ حصار در زمینه کشاورزی از پتانسیل بالقوه

و بالایی برخوردار است ، بهره برداری صحیح از اراضی بویژه در بخش

کشاورزی آن می تواند از طریق استفاده از تصاویر ماهواره ای و GIS صورت گیرد.

قابلیت های بالای داده های ماهواره ای و ترکیب آن با سیستم های

اطلاعات جغرافیایی برای تهیه نقشه های موضوعی توانسته مسائل مربوط به کشاورزی بهینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

 و در نتیجه خروجی های بسیار مفید و کاربردی از جمله جداول

و نمودارهای مربوط را برای استفاده بهینه و در نتیجه نیل به سمت

توسعه کشاورزی در روستای قوچ حصار را و ترسیم تأثیرات مثبت از این علوم و آینده درخشانترین را هم به صورت ذهنی و هم به صورت عینی و پدیداری برای کاربران و کشاورزان ترسیم نماید.

همانگونه که میدانیم با توجه به اینکه در جغرافیای نو شاهد تغییرات

عمده ای از جغرافیای توضیحی به سوی موضوع ها و کارهای تحلیلی

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

و روش های کمی که در اینجا میتوان به تأثیرات استفاده از تصاویر ماهواره ای و نقشه های رقومی در توسعه کشاورزی اشاره کرد .

که توانسته گام های بسیار مثبت وفنی تری را در زمینه کاربری اراضی (land use ) و به ویژه استفاده آن در توسعه کشاورزی روستای قوچ حصار را به کاربران نشان دهد.

 و میتوان به طور قوی و با ارائه آمار دقیق از پیش از استفاده از این تکنولوژی ها و بعد از استفاده از آن به این باور رسید روستای قوچ حصار واقع در شهرستان ری در زمینه توسعه کشاورزی توانسته پیشرفت چشم گیری را داشته باشد .

فرضیه های تحقیق:

۱- به نظر می رسد ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، بعنوان ابزار مدیریت مکانی به منظور مدیریت تخصیص آب در شبکه های آبیاری به کمک تصاویر ماهواره ای در جهت توسعه کشاورزی تأثیر دارند .

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

  1. شهاب

    “تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی
    پایان نامه عالی بود سپاس

افزودن نقد و بررسی

تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

1 نقد و بررسی
تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ) در توسعه کشاورزی

قیمت : تومان99,900