فروشگاه

توضیحات

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

پایان نامه مدیریت کلاس درس

رشد و بالندگی نظام آموزشی،یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر محسوب می شود.زیرا از یک طرف تقاضا برای آموزش افزایش یافته و از طرف دیگر نیاز

به تغییر در تصمیم گیری و بهبود کیفی و کمی و ایجاد فرصت های برابر و مساوی آموزش برای همگان نقش مدیریت کلاس را به وظیفه و مسئولیتی

سنگین و دشوار تبدیل کرده است. مدیریت کلاس عبارت است از رهبری کردن امور کلاس از طریق تنظیم برنامه درسی، سازماندهی مراحل کار و منابع،

سازماندهی محیط، بالا بردن کارایی، نظارت بر پیشرفت شاگردان و پیش بینی مسائل بالقوه است. بنابراین معلمان با شناخت و آگاهی از روش های

گوناگون مدیریت کلاس درس می توانند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانشان تاثیرگذار باشند. براین اساس و با عنایت به اهمیت موضوع مورد بحث

تحقیقی تحت عنوان «تاثیر شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان دخترمقطع متوسطه» انجام گرفته است. فرضیات

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

تحقیق به صورت زیر مطرح شده است:

۱٫آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه آمرانه «سلطه جویانه» در میزان رضایت مندی و یادگی

ری دانش آموزان تاثیردارد؟

۲٫ آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه مشارکتی (مشورتی) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیری دارد؟

۳٫ آیا مدیریت و اداره کلاس درس به شیوه تلفیقی (آمرانه-مشارکتی)در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد؟

روش پژوهش دراین بررسی،توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهربابل می باشد

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

که تعداد کل آنها ۸۳۷۶ نفر می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش براساس داده های جدول کرجسی و مورگان ۳۶۷ نفر می باشند که به صورت نمونه

گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته دارای ۲۵ سوال بسته پاسخ بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت با

سطوح پاسخ (خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از روش های آمار توصیفی (رسم

نمودارها،محاسبه درصدها،محاسبه میانگین) و آمار استنباطی (آزمون،کای اسکوئر(X2) Chi-squre برای پاسخ به سوالات ویژه پژوهش) استفاده شده

است.

۱۳۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه
تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه
تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه ۴
بیان مسئله ۵
اهمیت و ضرورت مسأله ۶

پایان نامه مدیریت کلاس درس

اهداف تحقیق ۹
سوالات ویژه تحقیق ۹
تعاریف متغیرهای تحقیق ۱۰
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۴
بخش اول مروری بر ادبیات تحقیق ۱۴
تاریخچه مختصر مدیریت کلاس ۱۴

نظریه ها وقوانین راجع به مدیریت کلاس وتدریس ۱۵
چهار قانون مدیریت کلاس درس ۱۷

موانع اداری اثر بخش کلاس ۱۹

ویژگی های دانش آموزان ۲۰

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

مولفه‌های کلاس درس ۲۱
۱٫ماهیت کلاس درس ۲۱

۲٫ معلمان در نقش مدیران کلاس درس ۲۲

۳٫ منابع اقتدار معلمان در کلاس درس ۲۳

۴٫ سبک‌های مدیریت کلاس درس ۲۶

سبک های یادگیری ۳۱

پایان نامه مدیریت کلاس درس

تعریف سبک یادگیری ۳۱
سبکهای یادگیری شناختی ۳۱

سبکهای یادگیری عاطفی ۳۱
سبکهای یادگیری فیزیولوژیکی ۳۱

مدیریت یا انضباط کلاس درس ۳۲

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

چه چیز می تواند مدیریت دانش آموز محوری را پایه ریزی کند؟ ۳۴

 

 

 

 

 

 

مطالبی درباره توانمندسازی مدیریت کلاس دانش آموز محور ۳توانمند سازی ۳۶
پویش یادگیری ۳۷
آموزش اثر بخش معلم از نظر «گوردون» ۳۹
زمینه آموزش اثر بخش معلم ۳۹

 

 

 

 

الگوی آموزش اثر بخش ۳۹
رهنمودهایی برای مدیریت اثر بخش ۴۱

مدرسه باید مکانی مناسب باشد ۴۴
مهارتهای مدیریت کلاس درس اثر بخش است ۴۵

تدریس و یادگیری ۴۶

چگونه معلمان مجرب می توانند در برخورد با چالشهای جدی حس وظیفه اخلاقی را

در خود حفظ کنند ۴۸

انگیزش دررفتار مدرسه ۴۹

چالش‌های انگیزش ۵۰

برانگیختن و رشد توانایی ها و استعدادهای بشری ۵۱

الگوی انگیزه از پرترولالر ۵۲

راههای ایجاد انگیزش در افراد ۵۳

تئوری انگیزش و تامین نیازها از ملک کللند ۵۳

نیاز به قدرت ۵۳

نیاز به وابستگی ۵۴

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

نیاز به کسب موفقیت ۵۴

 

 

 

 

چگونه معلمان می‌توانند انتظارات خود را مشاهده کرده و ارزیابی کنند ۵۴

الگوی یادگیری همیاری ۵۵

روابط و مناسبات شخصی میان معلم و دانش‌آموز ۵۶

رابطه خوب معلم با دانش‌آموزان ۵۷
راهبردهای آموزشی برای افزایش زمان یادگیری تحصیلی ۵۹

انتقال خوشایند و جالب مطالب درس و علامت دادن ۶۱

ایجاد شرایط خاص در کلاس درس ۶۲

 

خوشبینی تحصیلی در مدرسه مثبت گرا ۶۵

بخش دوم: پیشینه پژوهش ۶۷
الف- پیشینه پژوهش در ایران ۶۷
ب- پیشینه پژوهش در سایر کشورها ۷۱
جمع‌بندی ۷۴

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه ۷۶

روش تحقیق ۷۶

 

جامعه آماری ۷۶
حجم نمونه آماری و شیوه نمونه گیری ۷۶

روش گردآوری داده‌ها ۷۷

ابزار گردآوری اطلاعات ۷۷

روایی و پایایی ابزارهای تحقیق ۷۸

 

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه ۸۲

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

آمار توصیفی مربوط به مشخصات توصیفی پاسخ دهندگان ۸۲

 

 

 

 

آمار استنباطی ۸۵
آزمون کای اسکوئر ۸۵

آزمون دو جمله‌‌ای (بای نامیال) ۸۶
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‌گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش ۹۰

یافته‌های تحقیق ۹۰

بحث و تفسیر ۹۱

نتیجه‌گیری ۹۲

محدودیت‌های پژوهش ۹۳

الف- تحت کنترل محقق ۹۳

ب- خارج از کنترل محقق ۹۳

پیشنهادات ۹۴

 

الف- پیشنهادهای متنبی بر یافته های تحقیق ۹۴

ب- پیشنهاد مبتنی بر تجارب محقق در ارتباط با سوالات ویژه تحقیق ۹۵

ضمائم ۹۷
منابع و ماخذ ۱۲۱

فهرست جداول

عنوان صفحه

 

جدول (۳-۱) توصیف جامعه آماری پژوهش ۷۶
جدول(۳-۲) تناظرسوالات ویژه تحقیق با سوالات پرسشنامه ۷۹

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب متغیر سن ۸۲

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب پایه تحصیلی ۸۳

جدول (۴-۳) توزیع فراوانی نمونه آماری برحسب رشته تحصیلی ۸۴

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

جدول شماره (۴- ۴ ) نتایج آزمون کای اسکوئر مربوط به سئوالات ویژه تحقیق: ۸۵
جدول شماره (۴- ۵) نتایج آزمون آماری بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه اول ۸۷

جدول شماره (۴-۶) نتایج آزمون بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه دوم ۸۷

جدول شماره (۴-۷) نتایج آزمون بای نامیال در ارتباط با سوال ویژه سوم ۸۸

 

فهرست نمودارها

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

عنوان صفحه
نمودار (۴-۱) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب سن ۸۳

 

نمودار (۴-۲) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب پایه تحصیلی ۸۴

 

نمودار (۴-۳) نمایش فراوانی نمونه‌آماری برحسب رشته تحصیلی ۸۵

 

 

 

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که:

۱٫ مدیریت کلاس درس به شیوه آمرانه در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان تاثیر دارد.

۲٫ مدیریت کلاس درس به ویژه مشارکتی در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان تاثیر دارد.

۳٫ مدیریت کلاس درس به شیوه تلفیقی (آمرانه-مشارکتی) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان تاثیر دارد.

 

 

 

 

پایان نامه مدیریت کلاس درس

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

مقدمه:

یکی از عواملی که امروزه معلمان،مدیران و سیاستگذاران آموزش و پرورش به عنوان موضوعی مهم و اساسی به آن توجه دارند عامل مدیریت در کلاس

درس است. از اوایل قرن بیستم برخی از اندیشمندان مطالبی را درزمینه مدیریت کلاس درس به رشته تحریر کشیده اند وموضوع مدیریت کلاس درس همچنان از آن هنگام،تا امروز درسرلوحه موضوعات مهم و در خور توجه درحیطه آموزشی باقی مانده است. شیوه کار معلمان در اداره کلاس درس در

موفقیت یا شکست دانش آموزان موثر است. وجود ارتباط صحیح بین معلم و فراگیر،میزان یادگیری آنها را افزایش می دهد وجوکلاس درس را لذت بخش

می نماید. مدیریت کلاس درس از روش ها و فنون بسیار دقیق وحساس برخوردار است که چنانچه به موقع و با درایت

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

ونکته سنجی لازم به کارگرفته شود

به فراگیران کمک می کند تا در فعالیت های کلاس موفق شوند،یادگیری عمیق و پایدار در آنها به وجود آید و همچنین به مدرسان و معلمان کمک می کند

تا با اطمینان و اعتماد به خود از حداکثر توان در جهت تسهیل امر یادگیری و تاثیر پذیری بهره گیرند (اسمیت و لاسلت،۱۳۸۰).

مدیریت کلاس عنصری موثربرای خلق بهترین محیط ممکن به منظور یادگیری است. مدیریت کلاس اولویت نخست در مسئولیت های معلم کلاس به

شمارمی آید. مدیریت جامع کلاس،میزان اشتغال دانش‌آموزان در فعالیت های برنامه درسی را افزایش می دهد و از هدر رفتن زمان برای رفع مشکلات

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

رفتاری جلوگیری می کند.به عقیده بروفی (۱۹۹۷) یک نظام مدیریتی جامع می تواند کلاس های

سازمان یافته ایجاد کند. یعنی جایی که یادگیری بهینه

 

صورت می گیرد. مارتین در مقاله خود تحت عنوان «مدیریت کلاس دانش آموز محور» به تشریح رابطه آموزش و مدیریت کلاس می پردازد وی استدلال می

کند که به دلیل وجود ارتباط تنگاتنگ ومتقابل میان مدیریت کلاس و آموزش نباید آنها را جدا از هم بررسی کرد. این ادعا براین دلیل استواراست که این دو

متغیر تاثیر همزمان در ایجاد جوکلاس دارند. اما متاسفانه این ارتباط نادیده گرفته می شود و با وجود اینکه امروزه کاربرد روشهای نوین تدریس از جمله

روش های دانش آموز محور یا آموزش های مشارکتی توصیه می گردد رویکردهای سنتی مدیریت کلاس،همچنان پابرجاست. این درحالی است که بدون

مدیریت کلاس مشارکتی یا دانش آموز محور تدریس مشارکتی یا دانش آموز محور نمی تواند وجود داشته باشد.
بیان مسئله:

مسأله مدیریت کلاس درس از دیرباز به عنوان پیچیده ترین موضوع شناخته شده است. امروزه شیوه های صحیح مدیریت درکلاس در یادگیری کودکان و

نوجوانان اهمیت آن را دوچندان می کند.دلایل این مسأله را باید در تغییرات حادث در مدارس،همچنین تحولات اجتماعی جستجوکرد. در گذشته معلم به

مثابه شخصیتی مقتدر و صاحب امتیاز تلقی می شد و تحت چنین شرایطی معلمان در آموزشگاه ها محور هرگونه فعالیت بودند و توانایی

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

شخصیت،استعداد و علاقه دانش آموزان نادیده گرفته می شد. امروزه چنین دیدگاهی درمورد معلم مورد تردید قرار گرفته است.نگرشهای گذشته در مورد

تربیت کودکان ونوجوانان تغییر یافته اند و دیدگاههای جدید به مدارس راه پیدا کرده اند.امروزه دیگر از دانش آموزان انتظار نمی‌رودکه هنگام تدریس معلم ساکت بنشیند و حرفی نزنند. بلکه برعکس،یکی از وظایف بسیارمهم و مورد تأکید معلم، ایجاد انگیزش دردانش آموزان برای حضور فعال در کلاس درس

است که اغلب به عنوان یکی از شاخص های موفقیت معلم در کلاس آموزش تلقی می شود. اما اینکه معلم باید چه شیوه مدیریتی را در کلاس درس

خود به کار بندد که کلاس درس برای معلم و دانش آموز لذت بخش و خوشایند باشد و یادگیری و رضایت دانش آموزان را در درس فزون ترسازد

ازدغدغه‌های فکری این محقق می باشد. لذا محقق درصدد است تا آن را مورد بررسی قرار دهد. اکثر دبیران و معلمان مبتدی از شیوه های مدیریتی یا

فنون کلاس داری بهره چندانی ندارند و همچنین همین امر سبب به وجود آمدن مشکلات و مسائلی برای دانش آموزان و خود معلمان می گردد. چنین

 

ضعفی در مدیریت کلاس درس جوحاکم بر کلاس را ناخوشایند و یادگیری دانش آموزان را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد (همان).

خصوصاً این مسأله درمورد دانش آموزان مقطع متوسطه به طور بارزتری جلوه گر می شود. زیرا این دانش آموزان مقطعی را سپری می کنند که علایق و انگیزه هایی متفاوت با مقاطع قبلی دارند. معلم در اداره کلاس درس از شیوه هایی باید بهره جوید که هم شخصیت و ارزش دانش آموز حفظ شود و هم

 

منجر به یادگیری اثربخش شود.
باید دبیران با فنون و روشهای مختلف کلاس داری کاملاً آشنا شوند و بهترین شیوه مدیریت را جهت داشتن کلاس موفق و اثر بخش برگزینند،تا معلم و

دانش آموز از کلاس نهایت رضایت را داشته باشند.

با توجه به مطالب یاد شده فوق، محقق درصدد است که به سوال زیر پاسخ گوید.شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایت مندی و یادگیری دانش

آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بابل چه تاثیری دارد؟

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

اهمیت و ضرورت مسأله:

مدیریت کلاس درس، به خصوص در دوره متوسطه به دلیل کارکردهای مهم آن تاثیر شگرفی بر رشد و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان بر جا می

گذارد. مدیریت کلاس درس مجموعه ای از برنامه ریزی ها و اقداماتی است که معلم برای اطمینان یافتن از اثر بخشی در تدریس و یادگیری دانش آموزان و

ایجاد رضایتمندی در آنان در کلاس درس انجام می دهد.با توجه به اهمیتی که مدیریت کلاس درس در یادگیری و علایق دانش آموزان به درس دارا می

باشد،باید با توجه به خصوصیات و روحیات دانش آموزان بهترین شیوه مدیریتی را اعمال کرد تا هم دانش آموز نسبت به مدرسه و کلاس علاقه مند باشد و

هم معلم بهترین لذت را از تدریس در کلاس خود ببرد. با توجه به این موضوع مهم است که معلمان از شیوه های موثر مدیریتی در کلاس درس آگاهی و

اطلاعات کافی داشته باشند تا دانش آموزان را به مدرسه و کلاس درس جذب کنند.
تا قبل از قرن اخیر، برای فعالیتهایی چون یادگیری و اداره کلاس درس، روشهایی مبتنی بر روش علمی وجود نداشت و هر مربی و معلمی صرفاً با تکیه بر

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

تجارب محدود و شخصی خود به اداره و مدیریت کلاس درس خود می‌پرداخت. اما امروزه براثر پیشرفت تحقیقات و انبوه یافته‌های آموزشی و پرورشی، دانش‌آموزان به صورت موجود زنده‌ای که براساس نیازهای خود به فعالیت پرداخته و واکنشهای

آنان به منظور ارضای نیازمندی هاست،در نظر گرفته می شود. در مراحل مختلف تربیتی و تحصیلی، دوره متوسطه از لحاظ مبانی فلسفی،زیستی،روانی

و اجتماعی دوره بسیار حساس ومهمی است. تحصیلات متوسطه با سن شروع کار ومرحله حساس احساس نیاز نوجوانان و جوانان به استقلال و

 

موجودیت و علاقه مندی به کارهای تولیدی و اقتصادی مقارن است. از آنجا که در ایران آموزش متوسطه برای بیشتر دانش آموزان آخرین مرحله آموزش و رسمی است، لذا لازم است در این دوره،به تربیت بدنی، اخلاقی،دینی،تربیت عقلی،توسعه علایق نوجوانان و جوانان برای درک ارزشهای انسانی و

اجتماعی،تربیت سیاسی و اقتصادی توجه کرد. بنابراین برنامه ریزی تحصیلات متوسطه از حیث اهداف، محتوا و روشهای اجرایی و مقررات حاکم بر این

دوره باید بر پایه ای استوار باشد که موجبات رشد شخصیت نوجوانان و جوانان فراهم آید و استعدادهای بالقوه آنان شکوفا گردد و برای زندگی مفید فردی

و اجتماعی،آمادگی لازم در آنان ایجاد شود.(رئوفی، ۱۳۹۹)

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

اگر معلمین با هدف های رشدی این مقطع آشنایی کامل داشته باشند بیشتر می توانند به دانش آموزان کمک کنند. زیرا به خوبی موقعی که دانش

آموزان باید در تکامل اهداف تلاش و کوشش کنند،تشخیص می دهند و می توانند تجربیاتی که جهت تمرین و پیروی دانش آموزان لازم است تهیه و تدارک

ببینند. ازاین رومعلم امروزی نمی تواند صرفاً به دلیل داشتن مدارک تحصیلات عالی،بدون هرگونه آموزش و اطلاعی از رموز تربیتی و فنون کلاسداری روانه

کلاس درس شود. لازمه مدیریت اثر بخش در کلاس درس این است که معلمان با این فنون و شیوه های آن آشنا شوند و با لیاقت و کاردانی و درک عمیق

از مفاهیم و عناصر اصلی تعلیم و تربیت سعی در جذاب ساختن کلاس درس برای یادگیری هر چه بیشتر دانش آموزان بنمایند و دانش آموزان را نسبت به مدرسه و معلمان خرسند و خشنود سازند.

 

اجرای این تحقیق ما را از شیوه های موثر و اثر بخش مدیریت در کلاس درس و میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه آگاه می

سازد و از طریق آن می توان برای لذت بخش تر ساختن کلاس درس برای فراگیران و معلمان استفاده شود.

پایان نامه مدیریت کلاس درس

 

اهداف تحقیق:

الف: اهداف کلی:

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

۱- تاثیر شیوه های مدیریت کلاس درس در میزان رضایت مندی و یادگیری دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان بابل در سال تحصیلی
۲- ارائه راهکار به مسئولین اداره آموزش و پرورش جهت برگزاری کلاس های آموزش ضمن خدم

ت معلمان برای استفاده موثر معلمان از اعمال شیوه های مدیریتی در کلاس درس.

ب: اهداف ویژه:

۱٫ بررسی تاثیر مدیریت کلاس درس به شیوه آمرانه (سلطه جویانه) در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان.

۲٫ بررسی تاثیر مدیریت کلاس درس به شیوه مشارکتی (مشورتی) در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان.

۳٫ بررسی تاثیر مدیریت دراداره کلاس به شیوه تلفیقی (آمرانه-مشارکتی) در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان

سوالات ویژه تحقیق:

 

۱٫ آیا مدیریت کلاس درس به شیوه آمرانه (سلطه جویانه) در رضایت مندی و یادگیری دانش آموزان تاثیردارد؟

۲٫ آیا مدیریت کلاس درس به شیوه مشارکتی (مشورتی) در رضایتمندی ویادگیری دانش آموزان تاثیر دارد؟

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

۳٫ آیا مدیریت کلاس درس به شیوه تلفیقی (آمرانه- مشارکتی) در رضایتمندی و یادگیری دانش آموزان موثر است؟

تعاریف متغیرهای تحقیق:

 

 

 

 

الف: تعاریف نظری:

۱٫مدیریت کلاس: مدیریت کلاس درس یعنی رهبری کردن امور کلاس از طریق تنظیم برنامه درسی، سازماندهی مراحل کار ومنابع سازماندهی

محیط، بالا بردن کارآیی، نظارت بر پیشرفت شاگردان، پیش‌بینی مسائل بالقوه است.تحت آن شرایط مطلوب ترین بهره برداری را از کلاس ببرند (صفوی، ۱۳۷۲، ص

۳۵).

۲٫ مدیریت آمرانه (سلطه جویانه): «به آن نوع رویکردی اطلاق می شود که تاکید می کند محیط بیرونی رشد را به وجود می آورد و تغییر رفتار هم پایه

تئوریک این مکتب را تشکیل می دهد» (مارتین،۲۰۰۰،ص۸۳۵).

۳٫مدیریت مشارکتی (مشورتی): «این رویکرد بر فعالیت هایی تاکید دارد که افراد برای تغییر محیط باید انجام دهند و به همان نسبت هم به عوامل

محیطی که بر افراد تاثیر می گذارد توجه دارد.نظریه انضباط مشارکتی البرت و انضباط قضاوتی گودرکول هردو نمونه هایی از رویکرد مشورتی است» (لویز،

۲۰۲۱،ص۴۵).

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

۴٫ مدیریت تلفیقی (اقتضایی): «نظریه تلفیقی را می توان به تعبیر بسیار ساده مناسبات کنشی «اگر-درآن صورت» نامیده «اگر» معرف متغیرهای

محیطی و «در آن صورت» معرف متغیرهای مدیریت است» (لوتاتر،۱۳۹۹،ص۱۴۳).

 

به طور خلاصه باید گفت که نظریه تلفیقی این را می گوید که در هر شرایط محیطی ما نمی توانیم یک نوع مدیریت خاص را اعمال کنیم. بلکه هر محیط

سازمانی شرایط خاص خود را دارد و مدیریت باید با مقتضیات آن محیط سازگاری داشته باشد (ژوردیت گوردن،۲۰۲۰،ص۱۷).

۵٫ یادگیری: «یادگیری به فرایند ایجاد تغییر نسبتاً پایدار دررفتار یا توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود ولی نمی توان آن را به حالتهای

موقتی بدن، مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی، یا دارو پدید می‌آید، نسبت داد» (سیف،۱۳۹۹،ص۳۱-۳۰).

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

۶- رضایت: «در واقع رضایت را می‌توان میزان مناسب و اندازه بودن نقش سازمانی به شخصیت فرد دانست. رضایت موقعی در حد مطلوب خواهد بود که

انتظارات سازمان با نیازها و تمایلات شخصی فرد توافق و همخوانی داشته باشد. عدم توافق و تطابق این دو، مشکلاتی را از لحاظ رضایت طرفین بوجود

خواهد آورد. بنابراین طبق مدل فوق، رضایت تابع توافق و تعادل میان انتظارات و نیازهای شخصی فرد است» (علاقه‌بند، ۱۳۹۹، ص ۱۵۱)

 

«هاروارد»( ) تایید کرده است که معلمان هرگز نباید به منظور تقویت نظم و انضباط در کلاس به تهدید متوسل شوند. افزون براین هاروارد عقیده دارد

و ما نیز با او موافقیم که معلمان باید در جلوی کلاس از جر و بحث کردن با دانش‌آموزان اجتناب کنند. اگر معلمان زمان قابل ملاحظه‌ای را به جر و بحث با

دانش‌آموزان صرف کنند در تفهیم مفاهیم به طور شفاف و قاطع با مشکل مواجه خواهند شد. تحقیقات انجام شده در زمینه‌های تدریس و یادگیری روشن

ساخته‌اند که صرفاً با داشتن معلومات، علم، دانش و تخصص در یک رشته تحصیلی نمی توان آن دانش و تخصص را به دیگری آموخت و انگیزه لازم را در او

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

به وجود آورد، بلکه معلم باید از فنون و مهارتهای خاصی نیز برخوردار باشد تا بتواند معلومات و تخصص خود را به افراد دیگری یاد دهد. بنابراین معلمان باید خصوصیات فکری و اجتماعی، بیولوژیکی و نیازهای آنان آشنایی پیدا کنند تا ارتباط صحیح را با آن

ان برقرار کنند و در پیشرفت دانش‌آموزان موثر واقع شوند.

بکارگیری الگوهای سازمان دهی که حس توانمندی، حضور فعال در کلاس و احساس امنیت را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند، پیشرفت تحصیلی آنان را به

طور چشمگیری بهبود می‌بخشند کلاسی که در آن:۱- میان اقتدار معلم و حق انتخاب دانش‌آموزان تعادلی وجود داشته باشد ۲- راهنمایی‌ها و توضیحات

معلم دقیق و مشخص باشد ۳- دانش‌آموزان از آزادی لازم در انتخاب راه حل‌های بدیل برخوردار باشند ۴- مهارتهای ارتباطی و برخوردهای اجتماعی به

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

دانش‌آموزان آموخته شود، به نظر می‌رسد آشکار خواهد بود که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر خواهد شد و بنابراین امکان بروز رفتارهای مخل

یادگیری به حداقل خواهد رسید معلمی که به عنوان رهبر یا تسهیل کننده فرایند یادگیری در کلاس ایفای نقش می‌کند عامل اساسی در دستیابی به

چنین کلاسی است ( فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش تهران، ۱۳۹۹، ص۱۰ به نقل اکبری).

ب) تعاریف عملیاتی:

دراین تحقیق منظور بررسی سه شیوه مدیریت کلاس درس به صورت (آمرانه- مشارکتی وتلفیقی) می باشد.

۱٫ مدیریت آمرانه (سلطه جویانه): نمره ای که پاسخ دهندگان در پرسشنامه از شماره سوالات (۸-۱) مربوط به مولفه مدیریت آمرانه کسب کرده اند.

۲٫ مدیریت مشارکتی: نمره ای که پاسخ دهندگان در پرسشنامه از شماره سوالات (۱۸-۹)مربوط به مولفه مدیریت مشارکتی کسب کرده اند.

۳٫ مدیریت تلفیقی (آمرانه- مشارکتی): نمره ای که پاسخ دهندگان در پرسشنامه از شماره سوالات (۲۵-۱۹) مربوط به مولفه مدیریت تلفیقی کسب

کرده اند.

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

۴٫ مدیریت کلاس درس:

 

 

 

رضایتمندی: خشنودی ناشی از اعمال شیوه‌های مختلف مدیریت کلاس درس که بیا‌ن‌گر متناسب بودن این شیوه‌ها با نیازها و تمایلات شخصی

دانش‌آموزان که نتیجه آن ایجاد علاقه به درس است.

 

یادگیری: میزان حصول به اهداف بر مبنای سنجش میزان تغییراتی که در رفتار فراگیران با اعمال هر یک از شیوه‌‌های مدیریت کلاس درس ایجاد شده

(تثبیت و پایداری مطالب درسی).

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

مقدمه:
عمل مدیریت به قدمت تاریخ بشراست. اداره و هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی تقریباً از ابتدای تاریخ مورد توجه انسان‌ها بوده است.انسان ها برای

تحقق اهداف مشترک ابتدا در خانواده ها،سپس در قبایل و سایر واحدهای اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوستند. رشد و گسترش نظام های آموزش و

پرورش ویژگی بارز عصر ماست. از تشکیل نظام آموزش و پرورش رسمی درایران حدود صد سال می گذرد. امروزه رهبری و مدیریت نظام آموزش و پرورش

 

در سطوح…………………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه”

تاثیر شیوه‌های مدیریت کلاس درس در میزان رضایتمندی و یادگیری دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2581

قیمت : تومان150,000