فروشگاه

توضیحات

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

چکیده:

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا محیطی مانند خوابگاه می‌تواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟

برای رسیدن به هدف مذکور از طرح ـ پس رویدادی (علی ـ مقایسه‌ای) استفاده کردیم جامعه و نمونه پژوهش حاضر کل دانشجویان دختر در حال تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد که کل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.

داده‌های مورد نظر برای متغیر افسردگی از طریق پر کردن سیاهه افسردگی بک و برای پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته دانشجویان جمع‌آوری شد.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های از ضریب همبستگی پیرسون و t دو گروه مستقل استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

 

 ۸۰ صفحه فونت ۱۴ فایل ورد منابع و پاورقی دارد 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………………… صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۲

فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی

۱ـ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………….. ۷

۲ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………. ۱۱

۳ـ اهداف…………………………………………………………………………………………….. ۱۴

۴ـ فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………… ۱۵

۵ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ………………………………………………………….. ۱۶

۶ـ خلاصه ………………………………………………………………………………………….. ۱۸

فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر

۱ـ مبانی نظری ……………………………………………………………………………………. ۲۰

الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)…………………………………………

روان تحلیل‌گری ………………………………………………………………………………….. ۲۲

رفتاری‌نگر…………………………………………………………………………………………… ۲۵

شناختی………………………………………………………………………………………………. ۳۰

زیست‌شناختی …………………………………………………………………………………….. ۳۲

انواع ………………………………………………………………………………………………….. ۳۵

میزان شیوع ……………………………………………………………………………………….. ۳۶

ب ـ پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….. ۳۷

۲ـ یافته‌های پژوهشی ………………………………………………………………………….. ۴۳

۳ـ خلاصه ………………………………………………………………………………………….. ۵۰

فصل سوم: فرآیند روش شناختی

۱ـ انتخاب نمونه ………………………………………………………………………………………

الف ـ جامعه و نمونه …………………………………………………………………………… ۵۲

۲ـ ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………….. ۵۳

الف ـ معرفی سیاهه …………………………………………………………………………….. ۵۳

ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری ……………………………………………………………….. ۵۴

ج ـ اعتبار و پایایی ………………………………………………………………………………. ۵۴

۳ـ طرح تحقیق و روشهای آماری …………………………………………………………. ۵۶

الف ـ طرح تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵۶

ب ـ روشهای آماری ……………………………………………………………………………. ۵۸

۴ـ خلاصه ………………………………………………………………………………………….. ۵۹

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی

۱ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده ………………………………………………….. ۶۱

۲ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده ……………………………………………. ۶۳

الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی………………….. ۶۴

ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی …………………………………………………… ۶۵

ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی ………………………………………… ۶۵

۳ـ خلاصه…………………………………………………………………………………………… ۶۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۱ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها ………………………………………………………….. ۶۹

۲ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………. ۷۲

۳ـ کاربرد نتایج …………………………………………………………………………………… ۷۳

۴ـ محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………….. ۷۸

۵ـ پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۷۹

منابع

خلاصه:

در این فصل ابتدا در بخش بیان مسئله بدنبال توضیح این سؤال بودیم که آیا محیط زندگی دانشجویان در پیشرفت تحصیلی آنها مؤثر است. و آیا محیط خوابگاههای دانشجویی می تواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی افراد مؤثر باشد.

در ادامه این فصل به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش پرداخته شد و آنگاه اهداف و فرضیه های پژوهش به ترتیب بیان شدند و در پایان فصل متغیرهای پژوهش بصورت مفهومی و عملیاتی تعریف شدند.

فصل دوم

مرور تحلیل یافته ها در زمینه مساله مورد نظر

 

۱ـ مبانی نظری

الف ـ مفهوم افسردگی و نظریه های مربوط به آن:

پیه رون افسردگی را حالت روانی ناخوش که با دلزدگی، یأس و خستگی پذیری مشخص می شود، تعریف کرد. که در بیشتر موارد با اضطراب کم و بیش شدید همراه است (کاپلان، ۱۳۷۶).

لافون افسردگی را چنین تعریف کرد: افت گذرا یا دوام‌دار تنود عصبی ـ روانی که بصورت یک مولفه بدنی (سردردها، خستگی پذیری، بی اشتهایی، بی خوابی، یبوست، کاهش فشار خون و جز آن) نمایان می شود (همان منبع).

چاپلین افسردگی را سقوط غیرقابل توجیه تنود حیاتی تعریف کرد که این حالت در قلمرو بدنی با خستگی دائم آشکار می شود، در قلمرو شناختی به صورت پراکندگی دقت و مشکل کوشش فکری، در قلمرو عاطفی به شکل حالت مالیخولیایی که با هشیاری فرد نسبت به ناتوانمندی واکنش همراه است متجلی می شود (دادستان، ۱۳۷۶). در معنای محدود پزشکی، افسردگی به منزله یک بیماری خلق و خو یا اختلاف بخش خلق و خواست (همان منبع).

هیلگارد افسردگی را شامل دو مولفه اساسی می داند که عبارتند از ناامیدی و غمگین می باشد. شخص رکود وحشتناکی احساس می کند و نمی تواند تصمیمی بگیرد و یا فعالیتی را شروع کند و یا به چیزی علاقمند شود. شخص افسرده در احساس بی کفایتی و بی ارزشی غوطه‌ور می شود (اتکینسون، ۱۳۶۹)

۱) دیدگاههای روانشناسی در مورد افسردگی

علل افسردگی از دیدگاههای نظری متعددی مورد بررسی قرار گرفته اند. در حال حاضر رایج ترین نقطه نظر آن است که گروههای مجزایی از افسردگی وجود دارد که علائم آنها دلایل متفاوت دارد. عقیده بر این است که نوع دو قطبی که هم رفتار شیدایی و هم افسردگی را شامل می شود به عوامل ژنتیک بستگی دارد. نوع یک قطبی که در آن افسردگی به تنهایی بدون دوره های شیدایی رخ می دهد، احتمالا شامل چندین گروه فرعی می شود که بعضی از آنها به ساختار ژنتیکی مربوط هستند. بسیاری از محققین افسردگی را بعنوان نتیجه ای از تعامل بین خصوصیات زیست شناسی فرد و آسیب پذیری روانشناختی و رویدادهای تنش زا یا موقعیت های مشکل زای مستمر در زندگی فرد تلقی می کنند (ساراسون و جی، ۱۳۷۱)

ـ دیدگاه روان تحلیل گری

در نظریه های روان تحلیل گری، افسردگی بعنوان واکنشی در برابر فقدان تعبیر شده است. صرف نظر از نوع فقدان، شخص افسرده واکنش شدیدی در برابر آن نشان می دهد، چون موقعیت کنونی تمام ترس ها و احساساتی را که با فقدان خاصی، در دوران کودکی (فقدان محبت والدین) همراه بوده اند را احیاء می کند.

وقتی به دلایلی نیاز شخص به محبت و مواظبت در دوران کودکی ارضاء نشده باشد، از دست دادن چیزی در دوران بعدی زندگی سبب می شود که شخص به حالت درماندگی و افسردگی، واپس روی کند. یعنی بهمان دورانی که فقدان اولیه صورت گرفته است (اخوت و جلیلی، ۱۳۶۲)……………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی”

تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 966

تعيين ميزان افسردگی در دانشجويان خوابگاهی و غيرخوابگاهی و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي

قیمت : تومان158,000