فروشگاه

توضیحات

تولید انرژی زباله سوز

یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی زباله سوز است.این انرژی علاوه بر

خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای زباله سوز می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.

منابع انرژی زباله سوز به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید

اطلاق می شود. منابع انرژی زباله سوز برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.

تولید انرژی زباله سوز

و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی زباله سوز در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی زباله سوز به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی

تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به ۱۴ در صد از برق و ۱۸ در صد از کل انرژی اولیه

جهان در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی زباله سوز در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد

 ۱۰۵ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد   

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

تولید انرژی زباله سوز
تولید انرژی زباله سوز

 

تولید انرژی زباله سوز

 

    فهرست 

۱_۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………..۶

۲_۱ منابع زباله سوز …………………………………………………………………………………..۸

۳_۱  محصولات انرژی زا…………………………………………………………………………..۸

۱_۳_۱ ضایعات شهری وصنعتی ……………………………………………………………..۸

۲_۳_۱  ضایعات جامد شهری ………………………………………………………………….۹

۳_۳_۱  ضایعات مایع……………………………………………………………………………..۱۰

۴_۳_۱  فضولات دامی ……………………………………………………………………………۱۰

۴_۱  تکنولوژیهای تبدیل انرژی زباله سوز ………………………………………………..۱۰

۵_۱  فرآیند های احتراق مستقیم ………………………………………………………….۱۱

۶_۱  سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت………..۱۲

۷_۱   کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) …………… ……… ……………….14

۸_۱  فرآیند های ترمو شیمیایی …………………………………………………………..۱۵

۱_۸_۱  تولید سوختهای جامد    ………………………………………………………….۱۷

۲_۸_۱  تولید سوختهای مایع……………………………………………………………….۱۷

۳_۸_۱  انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ……………………۲۰

۱_۳_۸_۱  راکتور بستر ثابت  ………………………………………………………………..۲۰

۲_۳_۸_۱ راکتور بستر سیال…………………………………………………………………۲۱

۹_ ۱  فرآیندهای بیوشیمیایی ………………………………………………………………….۲۲

تولید انرژی زباله سوز

۱_۹_۱ تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز…………………………………………………..۲۲

۲_۹_۱  تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ………………….۲۷

۳_۹_۱ تولید بیوگاز از زباله های شهری …………………………………………………..۳۰

۴_۹_۱ تخمیر اتانول  ………………………………………………………………………………۳۲

۱۰_۱ مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی……………………………..۳۵

۱۱_۱ مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده…………۳۶

۱۲_۱ تبدیل زباله سوز به الکتریسیته ………………………………………………………….۳۷

۱_۱۲_۱ نیروگاههای با موتورهای احتراقی ………………………………………………..۳۸

۲_۱۲_۱  نیروگاههای زباله سوز بخاری ………………………………………………………..۳۹

۳_۱۲_۱  نیروگاههای زباله سوز توربین گازی ……………………………………………….۴۱

۴_۱۲_۱ نیروگاههای زباله سوز سیکل ترکیبی …………………………………………….۴۱

۱۳_۱  بررسی زباله سوز از دیدگاه اقتصادی ………………………………………………….۴۲

۱۴_۱ بررسی زیست محیطی منابع زباله سوز ……………………………………………..۴۳

 

 

          

 

 فصل دوم:   انرژی جزر ومد

.

۱_۲  انواع نیروگاههای جزرومدی ……………………………………………………………..۴۴

۲_۲ نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن …………………………………………………۴۵

۳_۲ انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ………………………………………۴۶

۱_۳_۲  یک مخزن برای جزر : …………………………………………………………………۴۶

۲_۳_۲یک مخزن برای مد : ……………………………………………………………………۴۸

۳_۳_۲ یک مخزن دو طرفه : …………………………………………………………………..۴۸

۴_۳_۲  دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : ……………………………..۴۹

۵_۳_۲ دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : …………۴۹

۴_۲  مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ………………………۵۰

۵_۲ نیروگاههای جریان جزر و مدی ………………………………………………………۵۲

۱_۵_۲  مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا …………۵۳

۶_۲  بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران …………………………….۵۳

۷_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی …………………………………….۵۵

۸_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی …………………………..۵۶

۹_۲ نیروگاههای جریان دریایی……………………………………………………………۵۷

 ۱_۹_۲ شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی …………………….۶۰

۲_۹_۲ تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی …………………..۶۰

۱۰_۲  بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی  ………………………………..۶۳

۱۱_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ………………………۶۳

تولید انرژی زباله سوز

  فصل سوم : انرژی زمین گرمایی

۱_۳ مقدمه……………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲_۳ منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران………………..۶۶

 ۳_۳ انواع منابع زمین گرمایی ………………………………………………………………۷۰

۱_۳_۳ منابع هیدروترمال………………………………………………………………………۷۱

 ۲_۳_۳ منابع لایه های تحت فشار  ……………………………………………………۷۲

۳_۳_۳ تخته سنگهای خشک و داغ …………………………………………………….۷۴

۴_۳_۳ توده های مذاب …………………………………………………………………………۷۸

۴-۳ موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی …………………………………………………..۷۸

۵_۳ کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………………………….۷۹

۶_۳ موارد کاربرد …………………………………………………………………………………..۸۰

۱_۶_۳ استفاده های گرمایشی : ……………………………………………………………۸۰

۲_۶_۳ کاربردهای کشاورزی : ……………………………………………………………….۸۲

۳_۶_۳  کاربردهای صنعتی : ………………………………………………………………..۸۴

۷_۳  پمپ حرارتی زمین گرمایی : ………………………………………………………..۸۴

۸_۳ بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………..۸۵

۹_۳ استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران………………………………۸۷

۱۰_۳ استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق …………………….۸۹

۱۱_۳ انواع نیروگاههای زمین گرمایی ………………………………………………………..۹۰

۱_۱۱_۳ نیروگاههای بخار خشک……………………………………………………………….۹۰

۲_۱۱_۳ نیروگاههای بخار انبساط آنی ……………………………………………………..۹۲

۳_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل دو مداره : ……………………………………………………۹۴

۴_۱۱_۳ نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : ………………………………………۹۶

۵_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل ترکیبی : ………………………………………………………۹۷

۱۲_۳ بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ……………………۹۸

۱_۱۲_۳  هزینه سرمایه گذاری : ……………………………………………………………..۹۸

۱۳_۳ بررسی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ………………۹۹  

۲_۱۲_۳ هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : ……………………………….۹۹

۱_۱۳_۳ بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر………………..۱۰۰

۱۴_۳ بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی……….۱۰۲

منابع ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

تولید انرژی زباله سوز

ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است.

قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی زباله سوز در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.

از فعالیتهایی که ایران در این زمینه انجام داده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

_نصب یک واحد راکتور بیوگاز در جزیره کیش به ظرفیت۱۲/۲مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی و  با همکارهای شرکت خدماتی کیش

_انجام مطالعات امکان سنجی جهت احداث نیروگاه بیوگاز ظرفیت ۲۰۰کیلووات در شهر ساوه توسط سازمان انرژی اتمی

تولید انرژی زباله سوز

_نصب یک واحد راکتور بیوگاز در شهر ساوه به ظرفیت ۲۴مترمکعب توسط سازمان انرژی اتمی

_نصب دستگاههای تولید بیوگاز در چند منطقه شمال کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی

_بررسی امکان تولید برق با استفاده از زباله های شهر تهران توسط شهرداری و برق منطقه ای تهران

۲_۱ منابع زباله سوز:

منابع زباله سوزی که برای  تولید انرژی مناسب هستند طیف وسیعی از مواد را شامل     می شوند . این مواد چوبهای سوختی جمع آوری شده از مزارع و درخستانهای طبیعی

تولید انرژی زباله سوز

تا محصولات کشاورزی وجنگلی به خصوص آنهایی که برای تولید انرژی رشد داده شده اند و همچنین ضایعات شهری و ضایعات کشاورزی و فاضلابها را شامل می شوند.

۳_۱  محصولات انرژی زا

 در سالیان اخیر زراعت محصولات انرژی زا توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از نیروهای محرک اصلی پشتیبان این توجه بحرانی است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان به دلیل مازاد تولید خود در بخش کشاورزی با آن روبه رو شده اند. لغو حفاظت

تولید انرژی زباله سوز

وحمایت از بخش کشاورزی موجب بلا استفاده گذراندن روز افزون مقدار متنابهی زمین در کشورهای صنعتی گردیده است. لذا اختصاص دادن بخشی از زمینهای کشاورزی به تولید انرژی لااقل برای تامین انرژی خود این بخش منطقی به نظر می رسد.

از محصولات انرژی زا می توان به درختستانهای انرژی با دوره گردش کوتاه مانند کاشت درخت اوکالیپتوس و محصولات گیاهی مانند نیشکر وگیاهان حاوی روغن نباتی مانند سویا و بادام زمینی و گیاهان هیدروکربن اشاره کرد. لذا کاشت این محصولات می تواند یکی از راهکارهای بشر برای تامین انرژی آینده خود محسوب گردد.

۱_۳_۱ ضایعات شهری وصنعتی

ضایعات شهری در برگیرنده انواع مختلفی از ضایعات نظیر مقوا وکاغذ و نخاله های ساختمانی زباله های منازل و فاضلابهای خانگی می گردند.یکی از مشکلات مشترک همه جوامع شهری صنعتی مساله دفن این مواد زاید از چرخه طبیعت می باشد.

در کشور ایران طبق آمار سال ۱۳۷۸روزانه حدود ۴۰هزار تن زباله با چگالی ۳۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و سالانه حدود ۴/۶ ملیارد متر مکعب فاضلاب شهری صنعتی تولید می شود

تولید انرژی زباله سوز

.بیش از ۱۵ در صد از زباله های شهر ایران در تهران تولید می شود با توجه به ترکیب زباله

ها و فاضلابهای کشور ,طرح یک مدریت جامع برای استفاده اقتصادی از آنها از طریق استحصال انرژی و با تولید کود و غیره در کشور کاملا ضروری می باشد.

ارزش حرارتی زباله ها و فضولات خانگی به طور چشم گیری از منطقه ای به منطقه دیگر تفاوت می کند این مقدار در کشور آمریکا حدود ۷تا ۱۴ مگاژول بر کیلو گرم می باشد و در

آلمان غربی ۴/۲تا ۱۰مگاژول بر کیلو گرم است میانگین ارزش حرارتی شهر تهران در حدود

۶/۵ مگاژول بر کیلوگرم است. رطوبت بالای  زباله تهران که ناشی از وجود درصد بالای از مواد فساد پذیر در آن است که همین سبب پایین آمدن ارزش حرارتی زباله در شهر تهران گردیده است.

تولید انرژی زباله سوز

۲_۳_۱  ضایعات جامد شهری

ضایعات جامد شهری(MSW) عبارت از ضایعات جامدی است ,که از عملیات تجاری اداری خانگی و بعضی از صنایع به دست می آید. در حال حاضر حجم قابل توجهی از ضایعات

عمدتا در زمین در دفن می شوند اما با مدیریت صحیح می توان بخش بسیاری از آن را به

عنوان ماده اولیه در تولید سوخت و یا تولید کود مورد استفاده قرار داد و مقداری از آن را نیز

بازیافت کرد و مورد مصرف مجدد قرار داد . گاز متان حاصل از محل دفن منابع  MSW می

تواند برای تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار گیرد .

 

تولید انرژی زباله سوز

۳_۳_۱  ضایعات مایع

فاضلاب ناشی از زیستگاه های انسانی دارای انرژی قابل ملاحظه ای می باشند و همانند   فضولات حیوانی می توانند به طور غیر هوازی تخمیر یافته و گاز متان تولید کنند. در

گذشته بخش بسیاری از گاز تولید شده ناشی از تخمیر غیر هوازی فاضلاب جهت استفاده

در ماشینهای توان ده و یا تامین انرژی برای روشنایی خیابانها مورد استفاده قرار می گرفت. با پیشرفتتکنولوژی از این گاز جهت تولید انرژی الکتریکی نیز استفاده    می گردد.

۴_۳_۱  فضولات دامی

یکی از منابعی که به عنوان منابع زباله سوز محسوب می گردند فضولات دامی می باشند این منابع بخصوص در مناطق روستایی و نیز در مراکز دامپروری و دامداری یافت        می

شوند و می توانند نقش مهمی در تامین انرژی و تولید کود ایفا کند.

 

۴_۱  تکنولوژیهای تبدیل انرژی زباله سوز

تکنولوژیهایی که برای تبدیل و آزاد سازی انرژی زباله سوز بکار برده می شوند ، از بخاریهای

تولید انرژی زباله سوز

باز ساده که در جهان

در حال توسعه برای پخت و پز مورد استفاده قرار       می گیرند ، تا واحد های پیرولیز

پیشرفته تولید کننده سوختهای جامد ، مایع و گازی را شامل می شوند . تکنولوژیهای

تبدیل زباله سوز به سه دسته اساسی احتراق مستقیم ، بیوشیمیایی,ترمو شیمیایی

تقسیم میشوند .

۵_۱  فرآیند های احتراق مستقیم

احتراق مستقیم ، قدیمی ترین روشی است که بشر برای تبدیل ا نرژی شیمیایی نهفته در

سوختهای فسیلی به انرژی گرمایی به کار گرفته است . این فرآیند در حال حاضر از

اساسی ترین فرآیند ها برای تبدیل زباله سوز به انرژی حرارتی محسوب می گردد و برای

انواع سوختهای جامد شامل چوب و ضایعات چوبی ، بقایای کشاورزی و باغی

( کاه ، سبوس ، برگ خشک ، ترکه ها ، پوست ساقه درختان ) و ضایعات جامد شهری ( زباله

های شهری ) قابل استفاده می باشد . گرمای تولید شده در این فرآیند می تواند برای

تولید برق و یا تامین حرارت مورد نیاز مصارفی نظیر فرآیندهای صنعتی ، گرمایش فضا ، پخت

و پز و یا گرمایش نواحی مختلف شهری مورد استفاده قرار گیرد . وجود رطوبت نسبتا بالا در

بسیاری از منابع زباله سوز و نیز تنوع ترکیبات آنها ، باعث گران بودن تکنولوژیهای احتراق

مستقیم گردیده است و استفاده از آنها را بدلیل اقتصادی با مشکلاتی مواجه ساخته است

. با توجه به آنکه کوره ها و بویلرهای مصرف کننده سوخت جامد از سالها پیش برای بکار

بردن زغال سنگ طراحی و ساخته شده اند و روند توسعه و بهبود را پیوسته طی نموده اند

، با کمی تغییر و یا حتی بدون تغییر می توان همین تاسیسات را برای تغذیه با زغال چوب ،

تولید انرژی زباله سوز

هیزم و بقایای کشاورزی و جنگلی به کارگرفت . به موازات این تاسیسات ، در سالیان اخیر کوره هایی نیز برای

سوزاندن زباله های شهری ساخته شده اند ، که قابلیت مصرف سوختهای مخلوط مانند

زباله و لجن فاضلاب ، زباله و چوب یا زباله و زغال را دارا می باشند . سیستمهای احتراق مستقیم بطور کلی مجهز به کوره بستر ثابت و یا کوره های بستر سیال می باشند .

 

۶_۱  سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت

در کوره های بستر ثابت ، مواد زیست توده بدون حرکت نسبت به بستر خود ، بر روی یک

آتشخوان ساکن و یا متحرک ، سوزانده می شوند . آتشخوان از اساسی ترین اجزای کوره

های احتراق محسوب می گردد و وظیفه انتقال زیست توده به داخل محفظه احتراق ،

مخلوط کردن و تزریق هوای احتراق بر عهده آن می باشد . در این نوع کوره ها، زباله سوز

بدون پردازش و یا با حداقل پردازش وارد مخزن ذخیره می شوند و از آنجا با جرثقیل یا

دستگاههای نقاله به کوره منتقل می گردند .

تولید انرژی زباله سوز
تولید انرژی زباله سوز

در برخی از سیستمهای احتراق مستقیم برای جلوگیری از آلودگی هوا مواد زیست توده را بصو

رت پردازش شده، مورد استفاده قرار می دهند . متداولترین سوخت مصرفی در

این نوع کوره ها ، سوخت مشتق از زباله   ( RDF ) می باشد . سوخت معمولاً بر

روی یک آتشخوان متحرک که دارای سطح همواری است ، سوزانده می شود و

تولید انرژی زباله سوز

هوا از زیر سطح آن، به محل احتراق وارد می شود و احتراق را یکنواخت و

اختلاط هوا و سوخت را بهینه می کند . در قسمت بالایی بدنه محفظه احتراق

نیز معمولا، دریچه هایی برای ورود هوای اضافی تعبیه می شوند . استفاده از

سوختهای مشتق از زباله میتواند بصورت منفرد یا آمیخته با سایر سوختهای

جامد ما نند چوب یا زغال سنگ در این کوره ها انجام پذیرد . استفاده از

سوختهای مشتق از زباله دارای مزایای…………………………..

تولید انرژی زباله سوز
…………………………………

_۸_۱  انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور

راکتورهای گازی کننده ، تجهیزاتی برای تولید گاز مصنوعی یا گاز سنتز از زیست توده می باشند .

این راکتورها را می توان بطورکلی به دو نوع راکتور با بستر ثابت و راکتور با بستر سیال

تقسیم نمود. انتخاب درست یک وسیله تولید کننده گاز ، تابعی از نوع سوختی که باید به گاز تبدیل شود ، می باشد .

 

۱_۳_۸_۱  راکتور بستر ثابت :

در راکتورهای بستر ثابت ، زیست توده خام با اندازه ای بین ۶ تا ۵۰ میلیمتر و حداکثر رطوبت مجازی بین ۱۵% تا ۲۰% از بالا به درون راکتور ریخته می شود و عامل گاز ساز   ( مانند هوا یا بخار آب ) از زیر و در خلاف جهت جریان سوخت به درون راکتور دمیده می گردد . قطعات زیست توده در مسیر حرکت خود به سمت پایین راکتور با عامل گازساز واکنش

تولید انرژی زباله سوز

انجام می دهند و ترکیبات شیمایی تازه ای پدید می آورند . در این روش، عامل گازساز در اثر تماس با خاکستر داغ در بخش زیرین راکتور و زیست توده خام در اثر تماس با گازهای تولید شده داغ در بخش بالایی راکتور گرم می گردند و بدین ترتیب بر سرعت و کیفیت

تولید انرژی زباله سوز

واکنشها افزوده می گردد . این راکتورها در دو نوع جریان متقابل و جریان هم جهت توسعه یافته اند . در راکتور جریان متقابل ، زیست توده از بالای راکتور به پایین ریخته می شود و گاز تولید شده با پیمودن سیر صعودی از بالای راکتور خارج    می شود . در راکتور جریان هم جهت ، گاز مانند زیست تو……………………….

………………………….

_۱ تبدیل زباله سوز به الکتریسیته

منابع زباله سوز ، از طریق احتراق مستقیم و یا ازطرق تبدیل به سوختهای گازی و مایع ، قابل استفاده برای تولید انرژی الکتریکی در نیروگاههای با موتورهای احتراقی ، نیروگاههای توربین گازی ، نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیز پیلهای سوختی می باشند . برای ایجاد یک نیروگاه زباله سوز ، به خصوص از نوع ضایعات جامد شهری ، اطلاع از میزان بازدهی نیروگاه مورد نظر ، طراحی اقتصادی تج…………………..

……………………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

1 نقد وبررسی برای تولید انرژی زباله سوز

  1. صدرا

    “تولید انرژی زباله سوز
    پایان نامه بی نظیر و جامعی بود

افزودن نقد و بررسی