فروشگاه

توضیحات

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

زندگانی رسول اکرم(ص) در همۀ قرون مورد توجّه مورّخین و سیره نویسان بوده است و عقاید متعدد و متفاوتی در نگرش به سیره آن حضرت به تحریر

درآمده است؛ لذا در این رساله به دو مقولۀ جاذبه و دافعه در سیره پیامبر (ص) پرداخته شد؛ تا مؤلّفه های تأثیرگذار و اثرات تربیتی آن تبیین گردد؛ و راه کار مناسب تری برای مریدان و مخالفان وی باشد. در این پژوهش با روش کتابخانه ای که غالباً به تفحّص در کتب سیره کهن و آیات و روایات پرداخته شد؛

عوامل جاذبه و دافعۀ آن حضرت در سیره های متعدد و نمادهای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوپذیری از رسول خدا(ص) دارای ابعاد مختلفی

است، زیرا او یک شخصیت دو بعدی است.
معیار جذب و دفع رسول خدا(ص) و نمونه های عملی رفتار آن حضرت در همۀ امور زندگانی او در این تحقیق پیگیری شد. معرفی عوامل رشد اخلاقی و

فضایل انسان کامل در امور خانوادگی و اجتماعی برای همۀ افراد به خصوص برای متولّیان تعلیم و تربیت و مدیران جامعه از اهداف پژوهش می باشد.
با توجه به همه مشکلات و تنگناهای مختلف در مراحل زندگی رسول اکرم(ص) ، صبر و گذشت، فروتنی، صلابت و استواری در نیل به مقصد و مقاومت در

مقابل دشمنان سرسخت، می تواند الگوی تمام عیار برای انسان ها در همه اعصار باشد.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

فصل های این پژوهش عبارتند از: فصل اول کلیات تحقیق؛ فصل دوم سیری اجمالی در زندگی پیامبر(ص)؛ فصل سوم جاذبۀ فردی که نماد آن، زهد و

ساده زیستی و… است؛ فصل چهارم جاذبه اجتماعی، مانند کلام نیکو، اهتمام به امور فقرا و مسکینان و… است. فصل پنجم، دافعۀ اجتماعی که نماد

 

آن، مبارزه با تبعیض نژادی و مفاسد اخلاقی و خرافات و… است. فصل ششم، جاذبۀ سیاسی که نماد آن، ایمان به هدف و برخورد با اسیران جنگ و…

است و فصل هفتم، دافعۀ سیاسی، مخالفت مشرکان، یهودیان و منافقان می باشد.

 

 ۲۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام
جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

 

فهرست مطالب

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

عنوان صفحه

 

 

چکیده ….... ۱

فصل اول : کلیّات تحقیق
۱- مقدمه ……. ۳

۲- مفهوم شناسی ……. ۵

۳- بیان مسئله و ضرورت تحقیق ……. ۶

۴- اهداف تحقیق ……. ۷
۵- پرسش های اصلی و فرعی تحقیق ……. ۷

 

۶- فرضیه های تحقیق ….. ۸
۷- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. ۸

 

۸- مشکلات تحقیق ….. ۸

۹- روش تحقیق ….. ۸

فصل دوم: سیری اجمالی در زندگی پیامبر اکرم(ص)

مقدمه : ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۱- ولادت و کودکی رسول خدا (ص) ….. ۱۱

۲- دوران جوانی ….. ۱۲

۳- پیمان حلف الفضول ….. ۱۳
۴- پیشنهاد ابوطالب به پیامبر ….. ۱۳

۵- ازدواج با خدیجه ….. ۱۵

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۶- کمک به خویشاوندان در جوانی ….. ۱۷

۷- ثمره ازدواج ….. ۱۷

۸- حکمیت امین قریش ….. ۱۸

۹- آیین پیامبر(ص) قبل از بعثت ….. ۱۹

۱۰- پیامبر در غار حراء ….. ۲۰
عنوان صفحه

۱۱- دعوت سری و مخفیانه ….. ۲۱

۱۲- اعلان دعوت عمومی …. ۲۲

۱۳- آثار دعوت عمومی …. ۲۳

۱۴- شروع هجرت ها …. ۲۴

۱۵- مسافرت به طائف …. ۲۵

۱۶- حوادث دو سال آخر بعثت در مکه …. ۲۶
۱۷- توطئه قریش …. ۲۷

۱۸- سال اول هجرت به مدینه …. ۲۸

۱۹- رویداد های سال دوم هجرت …. ۲۹
۲۰- رویدادهای سال سوم و چهارم …. ۳۰

۲۱- رویدادهای سال پنجم و ششم …. ۳۱

 

۲۲- رویدادهای سال هفتم و هشتم …. ۳۱

۲۳- رویدادهای سال نهم و دهم …. ۳۲

فصل سوم : جلوه های فردی جاذبه رسول خدا (ص)

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

مقدمه ………………………………….

……………………………………………………………………………… ۳۵

۱- ایمان به خدا … ۳۶

ویژگی های ایمان …………………………………………………………………………………………………. ۳۷

الف) معرفت … ۳۷

 

ب) التزام عملی … ۳۹

رابطه ایمان و جاذبه … ۴۱

۲- زهد………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

واژه شناسی زهد ………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

زهد از نگاه علمای اخلاق …………………………………………………………………………………….. ۴۳

زهد در گفتار رسول اکرم (ص) و علی (ع)…………………………………………………………….. ۴۴
عنوان صفحه

 

زهد عملی رسول اکرم(ص) …………………………………………………………………………………….. ۴۷

نتایج زهد ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

رابطه زهد و جاذبه ………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳- ساده زیستی ….. ۵۱

 

۴- رأفت و مهربانی ….. ۵۷

۵- تواضع و فروتنی ….. ۶۲
۶- صبر و استقامت ….. ۶۵

 

فصل چهارم : جلوه های اجتماعی جاذبه رسول خدا(ص)

مقدمه …. ۷۶

۱- گشاده رویی در جامعه …. ۷۷

۲- عفو و گذشت …. ۷۹

۳- سازش و ملاطفت با مردم …. ۸۶

۴- رفق و مدارا …. ۸۸

۵- کلام نیکوی رسول خدا (ص) …. ۹۲

۶- قرآن بزرگترین جاذبه پیامبر اسلام (ص) … ۹۴

الف- تأثیر نزول تدریجی قرآن … ۹۸

ب- دفاع قرآن از محرومین جامعه … ۹۸

۷- بذل و بخشش … ۱۰۰

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

نمونه عملی …………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

آثار و اهداف جاذبه اجتماعی …………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۱- برقراری اتحاد … ۱۰۵

۲- بنای مسجد … ۱۰۷

۳- تکافل و مواسات و تعاون … ۱۰۸

۴- نمونه های عملی تعاون … ۱۱۱

 

عنوان صفحه

الف) حفر خندق …… ۱۱۱

ب) رفع مشکلات و اختلاف مردم با تعاون …… ۱۱۱

ج) اصلاح میان مردم …… ۱۱۲

۵- اهتمام به امور مظلومان و مستضعفان …… ۱۱۲

۶- مسئله ماعون ……………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۷- کمک به مظلومین …… ۱۱۵

۸- ایجاد تحول اجتماعی …… ۱۱۶

تشویق و نقش پیامبر (ص) در علم آموزی …… ۱۱۶

 

۹- نمونه ی عملی از تلاش رسول خدا (ص) برای علم آموزی …… ۱۱۷
الف) تبلیغ قرآنی و دینی …… ۱۱۷

ب) اعزام فقیه و عالم به میان قبیله ها …… ۱۱۸

ج) پاسخ دادن به سئوالات علمی …… ۱۱۹

۱۰- نظم و انضباط اجتماعی …… ۱۲۰

نظم و برنامه ریزی …… ۱۲۱

نظم در زندگی …… ۱۲۱

الف) نظم در صف نماز جماعت …… ۱۲۱

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

ب) تقسیم کار میان افراد …… ۱۲۲

 

 

 

 

ج) صف آرایی نظامی …… ۱۲۲

۱۱- مساوات …… ۱۲۲

۱۲- عدالت اجتماعی …… ۱۲۵

الف) توصیه پیامبر(ص) و اجرای عدالت …… ۱۲۶

ب) مبارزه با بردگی و برده داری …… ۱۲۸

 

عنوان صفحه

فصل پنجم: دافعه اجتماعی رسول خدا(ص)

مقدمه ….. ۱۳۰

۱- مبارزه با زورگویی و ستمکاری ….. ۱۳۱

۲- سازش ناپذیری پیامبر (ص) با ستم کاران ….. ۱۳۳
۳- مبارزه با تبعیض نژادی ….. ۱۳۴

 

الف) نمونه عملی در عدم تبعیض ….. ۱۳۵

ب) اجرای حدود الهی ….. ۱۳۵

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۴- مبارزه با مفاسد اخلاقی ….. ۱۳۶

۵- نهی از زنده به گور کردن دختران ….. ۱۳۸

۶- مبارزه پیامبر(ص) با نظام قبیله ای ….. ۱۴۰

۷- مبارزه با خرافه پرستی ….. ۱۴۱

الف) آتش برای باران ….. ۱۴۱

ب) آب نخوردن گاو ماده ….. ۱۴۲

ج) مرگ فرزند پیامبر ….. ۱۴۳

۸- جایگاه زن نزد اعراب ….. ۱۴۴

 

۹- مبارزه با بت پرستی ….. ۱۴۶

۱۰- مبارزه با بدعت ….. ۱۴۸

۱۱- برخورد با شاعر زن ….. ۱۴۹

۱۲- تحریم شراب ….. ۱۵۰

۱۳- ازدواج برای از بین بردن سنت جاهلیت …… ۱۵۱
فصل ششم: جلوه های جاذبه سیاسی رسول خدا(ص)

 

مقدمه …… ۱۵۴

عنوان صفحه

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

موانع دعوت پیامبر (ص) …… ۱۵۴

 

 

 

 

 

 

 

الف) مشرکان مکه …… ۱۵۴
ب) یهودیان …… ۱۵۹

مواضع یهودیان در برابر رسول اکرم(ص)……………………………………………………………………. ۱۵۹

ج) مسیحیان ….. ۱۶۰

۱- دعوت خویشان ….. ۱۶۲

 

۲- دعوت عمومی ….. ۱۶۳

۳- ایمان به هدف و استقامت ….. ۱۶۴
۴- مسلمان شدن قبیله غفار ….. ۱۶۵

۵- نخستین مسلمان یثرب ….. ۱۶۶

۶- دعوت شش خزرجی به اسلام ….. ۱۶۶

 

۷- پیمان مردم یثرب با پیامبر ….. ۱۶۷

الف) اولین پیمان عقبه ….. ۱۶۷

ب) دومین پیمان عقبه ….. ۱۶۸

۸- تبلیغ مصعب بن عمیر ….. ۱۶۹

۹- ایجاد وحدت میان قبایل در مدینه ….. ۱۷۰

۱۰- ایمان آوردن عبدالله بن سلام ….. ۱۷۱
۱۱- شیوه برخورد با اسیران ……. ….. ۱۷۱

رفتار با اسیر غزوه ذی الامر …. ۱۷۳

نمونه دیگر رفتار با اسیران …. ۱۷۴

۱۲- مسلمان شدن عمیر بن وهب …. ۱۷۵

 

عنوان صفحه

۱۳- ایمان و محبت پدری …. ۱۷۶

۱۴- عمره مذهبی سیاسی …. ۱۷۷

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۱۵- پیروزی در خیبر و مدارا با یهودیان …. ۱۸۰

الف- مسلمانی چوپان یهودی …. ۱۸۱

ب- محبت و عاطفه در عرصه جنگ …. ۱۸۱

ج- بازرگان تازه مسلمان …. ۱۸۲

۱۶- پیروزی بر یهودیان وادی القری …. ۱۸۲

۱۷- اسلام خالد و عمرو عاص …. ۱۸۲

۱۸- عفو و گذشت پس از فتح مکه …. ۱۸۳

۱۹- عفو فضاله بن عمیر …. ۱۸۴

۲۰- عطوفت و جوانمردی در جنگ حنین …. ۱۸۵

۲۱- اسلام مالک بن عوف …. ۱۸۶

۲۲- کعب ، شاعر تازه مسلمان …. ۱۸۷
۲۳- اسلام عدی بن حاتم …. ۱۸۸

فصل هفتم : دافعه سیاسی رسول خدا(ص)

مقدمه …. ۱۹۱

۱- علت مخالفت سران قریش …. ۱۹۲

الف) حسادت بر پیامبر (ص) …. ۱۹۲

ب) ترس از روز حساب و عذاب آخرت …. ۱۹۳

۲- ریشه نفاق …. ۱۹۴
۳- کار شکنی یهود …. ۱۹۵

نقشه ای دیگر از یهود …. ۱۹۶

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۴- توطئه ی کعب بن اشرف …. ۱۹۷

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

۵- کارشکنان وحدت سیاسی …. ۱۹۸

۶- تغییر قبله به فرمان خدا …. ۱۹۹

۷- عدم سازش و مداهنه …………. ۲۰۰

 

۸- مبارزه با قبیله بنی اسد …. ۲۰۳

۹- توطئه ی سفیان بن خالد …. ۲۰۳

۱۰- انتقام دشمن در بئر معونه ….. ۲۰۴

۱۱- حادثه رجیع ….. ۲۰۵

۱۲- غزوه ذات الرقا ع ….. ۲۰۶

۱۳- مقابله با قبایل و ثبات مدینه ….. ۲۰۷

۱۴- غزوه قرطاء ….. ۲۰۸

۱۵- جنگ موته ….. ۲۰۸

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۱۶- کشف خانه جاسوسی منافقین ….. ۲۱۰

۱۷- تخریب مسجد ضرار ….. ۲۱۱

نتیجه گیری ….. ۲۱۳

پیشنهادات ….. ۲۱۵

فهرست منابع ….. ۲۱۷

چکیده انگلیسی ….. ۲۲۲

 

فصل اوّل :

 

کلیّات تحقیق

 

مقدمه

نگاهی به زندگی سرشار از خیر و برکت پیامبر عظیم الشأن اسلام منجر به درس ها و آموزه های گوناگونی در تکامل زندگی انسان ها می شود، تا

 

جایی که حتی جزئی ترین رفتار آن حضرت همواره مورد توجه علاقه مندان به خصوص مسلمانان گردیده است. شخصیت ممتاز رسول گرامی در دوران

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

رسالت خود مورد توجه همه اقشار بو

ده و این عنایت سبب جذب و علاقه بی شماری شده و از آن جهت مخالفینی را هم در برداشته که در مقابل آن حضرت ایستادند.

هدف از ایجاد جذب و دفع در این جا آن است که میان انسان ها در روابط اجتماعی و سیاسی پدید می آید. در صحنه حیات انسان جذب و دفع های

فراوانی به چشم می خورد؛ اما مربوط به بحث ما نمی شود. مراد ما آن است که پیامبر خاتم از سوی خدای متعال، مسئولیت هدایت و تربیت انسان ها

را به عهده گرفتند. جاذبه و دافعه ی آن حضرت چه بود؟ که پاسخ آن موضوع اصلی این نوشتار می باشد.

 

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

افراد از لحاظ جاذبه و دافعه نسبت به افراد دیگر تفاوت دارند.

الف) بعضی از انسان ها نه جاذبه دارند و نه دافعه، یعنی نه عشق و علاقه و ارادت کسی را بر می انگیزند و نه عداوت و کینه و نفرت کسی را، بی

تفاوت در میان مردم زندگی می کنند. چنین انسانی یک موجود بی اثر است، نه از نظر فضیلت و نه از نظر رذیلت، چنین فردی به مانند یک حیوان است.

ب) گروه دیگر، انسان هایی هستند که فقط جاذبه دارند و دافعه ندارند. با همه ارتباط دارند و گرم می گیرند و همه اقشار جامعه را مرید خود می کنند، و

همه افراد آن ها را دوست دارند و هیچ کس مخالف آنان نیست.

ج) گروه سوم افرادی هستند که هیچ جاذبه ای ندارند و فقط دافعه دارند؛ یعنی در زندگی و روابط اجتماعی و سیاسی فقط مخالف دارند و برای خود

دشمن می سازند و دوست ساز نیستند. این گروه افراد ناقص هستند و دلیلش این است که از خصلت و فضیلت و خوی انسانی بی بهره اند.

د) دسته چهارم، افرادی هستند که هم جاذبه دارند و هم دافعه، انسان هایی دارای عقاید و مسلک که در راه آرمان و عقاید خویش تلاش می کنند و

افراد دیگر را به سوی خود جذب می کنند و در دل های مردم جای می گیرند و محبوب آن ها می شوند.

 

اما این افراد جاذبه ساز، گاهی دافعه هم دارند و انسان هایی را از خود می رانند؛ هم دوست سازند و هم دشمن، هم موافق دارند و هم مخالف . پیامبر

اکرم (ص) یک شخصیت کامل از منظر قرآن کریم می باشد.
زیرا از سوی خداوند به عنوان الگو و اسوه برای همه انسان ها معرفی شده است.

 

«         .»
« قطعاً برای شما رسول خدا به عنوان اسوه و الگوی کامل می باشد. »

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

رسول اکرم (ص) یک شخصیت دو نیرو

یی است یعنی هم جاذبه دارد و هم دافعه. اساس بعثت و رسالت پیامبر (ص) بر مبنای جاذبه بوده ولی در پی اجرای فرامین الهی و انجام رسالت

خویش با مخالفینی رو به رو شده است و لذا در مواردی، دافعه نیز از خود بروز داده است.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

ما در این نوشتار به دنبال آنیم که نمادهایی از رفتار عملی آن حضرت را در سیره فردی و اجتماعی و سیاسی که سبب جاذبه و دافعه شده است، نشان

دهیم و آن را از منظر قرآن کریم و روایات معصومین (ع) مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

 

مفهوم شناسی

جاذبه:

جاذبه در لغت به معنی قوه جذب در اجسام و موجودات و به معنی کشیدن چیزی به سوی خود، چسبیدن، و برگرداندن چیزی از جای آن است.
و در اصطلاح یعنی هیبت داشتن، دارا بودن صفتی که مردم به او احترام گذارند و جاذب به معنای بر گرداننده چیزی از جای آن می باشد.

قانون جذب و دفع یک قانون عمومی است که بر سر تا سر نظام آفرینش حکومت

می کند، از نظر جوامع علمی امروز بشر مسلّم است که هیچ ذرّه ای از ذرات جهان هستی از دایره حکومت جاذبه عمومی خارج نبوده و همه محکوم آن هستند. از بزرگترین اجسام و اجرام عالم تا کوچک ترین ذرات آن، دارای این نیروی مرموز به نام نیروی جاذبه هستند و هم به نحوی تحت تأثیر آن می

باشند.

دافعه: دَفع به معنی رد کردن و دور کردن است، ولی اگر با حرف الی متعدی شود، به معنی دادن و رساندن خواهد بود.

خدای متعال می فرماید:

«    .»

و اگر با حرف ( عن) متعدی شود در معنی حمایت است مثل آیه:

«       . »

سیره: معنی لغوی:

السیر: گذشتن و سیر کردن در زمین.

سیره در زبان عربی از ماده سِیر است. سیر یعنی حرکت، رفتن، راه رفتن و رفتار ولی سیره یعنی نوع و سبک رفتار. معنی اصطلاحی: سیره حالتی و

 

روشی است که انسان و سایر جانداران، نهادشان و وجودشان بر آن قرار دارد، خواه غریزی و خواه اکتسابی، چنان چه گفته می شود فلانی سیره و

روش نیکو و قبیح دارد.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

آن چه مهم است؛ شناختن سبک رفتار پیامبر است.

«آن ها که سیره نوشتند؛ عدهّ زیادی رفتار پیامبر را نوشته اند؛ بنابراین بسیاری از کتاب هایی که به نام سیره داریم، سیر است نه سیره. مثلاً سیره

حلبیه سیر است نه سیره، اسمش سیره است ولی واقعش سیر است. رفتار پیامبر نوشته شده است نه سبک پیامبر در رفتار، نه اسلوب رفتار، نه متد

او. سیره پیامبر یعنی سبک پیامبر (ص)، متدی که آن حضرت در عمل و در روش برای مقاصد خودش به کار می برد. بحث ما در مقاصد پیامبر نیست،

مقاصد پیامبر عجالتاً برای ما محرز است. بحث ما در سبک پیامبر است، در روشی که پیامبر برای هدف و مقصد خودش به کار می برد.مثلاً پیامبر تبلیغ

می کرد، روش تبلیغ پیامبر چه شکلی بود؟

بیان مسئله و ضرورت تحقیق:

بی تردید یکی از راه های تربیتی که در متون اسلامی بکار گرفته شده است و دانشمندان علم روان شناسی و تربیتی بر این نوع روش تأکید دارند،

عبارت است از ارایه و معرفی الگوها و اسوه هایی که در جامعه انسانی وجود دارند.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

 

 

قرآن کریم اخلاق پیامبر اکرم را با صفت عظیم ستوده و مسلمین را به پیروی از آن فرا خوانده است.

«     .»

از آن جایی که قرآن قطعی الصدور است، اعتماد به آن آدمی را از شک و اضطراب رهایی می بخشد. این کتاب آسمانی

با این ویژگی خاص، پیامبر اسلام را به طور صریح به عنوان الگو و اسوه برای انسان ها معرفی نموده است. بدیهی و آشکار است که الگو گیری از پیامبر اسلام دارای ابعاد مختلفی است،

که با توجّه و عمل به آن ابعاد، آدمی را در مسیر فطری سعادت و کمال یاری می نماید. چه آن که پیامبر اکرم سراسر زندگی نظری و عملی اش بر

اساس قرآن کریم استوار می باشد. یکی از ابعاد بهره گیری از این الگو، جاذبه و دافعه آن حضرت در زندگی و نوع رفتار آن حضرت است که پرداختن به این

مسئله و اطلاع رسانی به عموم انسان ها، آن ها را به سمت روابط اجتماعی سالم کشانده و به موفقیت می رساند. با توجه به این که امروز

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

اندیشمندان و روان شناسان در پی تحکیم روابط اجتماعی هستند؛ ضرورت پرداختن به این موضوع بر همگان آشکار می باشد. از آن جایی که قرآن کریم

مورد اعتماد مسلمانان بوده و همگی اعتقاد به صیانت از تحریف و دست برد دارند، توجّه آنان به این کتاب آسمانی بیش تر بوده است. در این نوشتار

سعی بر آن شده است که عوامل جاذبه و دافعه پیامبر اکرم را از منظر قرآن کریم و روایات و تاریخ زندگی رسول خدا مورد بررسی قرار دهیم.

اهداف تحقیق:

۱- شناسایی عوامل رشد اخلاقی و نشر آن در جامعه، و کسب فضایل اخلاقی از انسان کامل.

۲- کمک به متولیان تعلیم و تربیت و مدیران جامعه، الگویی برای اخلاق انسان ها و بکار گیری آن در مسائل خانوادگی و اجتماعی.

۳- معرفی انسان کامل به عنوان الگو و معیار جذب و دفع انسان ها.

۴- ارایه نمونه های عملی رفتار پیامبر و حد و مرز جاذبه و دافعه آن حضرت در امور اجتماعی و سیاسی.
پرسش های اصلی و فرعی تحقیق:

پرسش اصلی:
۱- جاذبه و دافعه رفتاری پیامبر اکرم (ص) در آیات قرآن کریم و سنت آن حضرت چگونه نمود یافته است؟

پرسش های فرعی:

۱- مولفه های تاثیر گذار در جاذبه و دافعه پیامبر اسلام کدامند؟

۲- اثرات تربیتی جاذبه و دافعه پیامبر (ص) در جامعه چه بوده است؟

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۳- ویژگی گروه های مخاطب جاذبه و

دافعه پیامبر (ص) چه بوده است؟

 

فرضیه های تحقیق:

در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) جلوه های جاذبه و دافعه آن حضرت با سیره عملی نمود پیدا کرده است.

۲- کافران، منافقان و اهل کتاب، مخاطبان اصلی دافعه پیامبر اکرم (ص) بوده اند و پیامبر اکرم از قدرت جاذبه و نفوذ عمیق معنوی خویش برای پیشبرد

اهداف رسالت، سود جسته است.
۳- نمادهای جاذبه و دافعه رسول اکرم (ص) می تواند الگوی مناسبی برای مسلمانان در تنظیم روابط با یکدیگر و نیز سایر جوامع باشد.

 

پیشینه تحقیق :

سیره پیامبر بزرگ اسلام در منابع مختلف روایی فریقین ثبت و موسوعه های بزرگی از آن فراهم گردیده است. مرحوم شهید مطهری نیز در مجموعه ای از

سخنرانی های خویش، جاذبه و دافعه امیر مومنان علی (ع) را مورد بحث قرار داده است. اما به کتاب یا مقاله ای تحت عنوان جاذبه و دافعه پیامبر اکرم بر

نخورده ایم. پیرامون سیره رفتاری و نظری رسول اکرم(ص) نوشته های متعددی از دانشمندان اسلامی

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

و غیراسلامی منتشر شده است که اغلب به

سبک سیره نویسی و تاریخ نگاری است؛ که چند نمونه ذکر می شود؛ مانند سیره ابن هشام، سیره این کثیر، سیره حلبیه و. سیره این اثیر شامی و

تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری و… . ولی ما در این تحقیق برآنیم که جلوه ها یا نمادهای جاذبه و دافعه را در سیره آن حضرت بررسی کنیم.

 

مشکلات تحقیق:

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

عدم تحقیق مستقل در این زمینه و اس

تخراج شاخص ها و مؤلّفه های رفتاری آن حضرت از مشکلات این تحقیق می باشد. دیگر این که برخی سیره نویسان فقط جنبه اعجاز و برخی دیگر

سیاست و حکومت و رفتار آن حضرت را وارد بحث خود کرده اند. ما تلاش بر آن نموده ایم که سیره عملی آن حضرت را غالباً مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و

جنبه های جاذبه و دافعه را مستقلاً مورد بحث قرار دهیم.

کلیّت موضوع و دامنه ی وسیع آن، از دیگر …………………….

………………..

 

 

 

فصل دوم :

 

سیری اجمالی در زندگی پیامبر اکرم(ص)

 

مقدمه :

سرگذشت زندگی همۀ پیامبران به نوعی عبرت انگیز و جالب توجّه است؛ زیرا مورد توجّه ویژۀ خدای بزرگ بوده اند. با نگاهی ژرف به زندگی پر ماجرای

رسول گرامی اسلام در همه عمر شریفش، عنایات الهی به وضوح دیده می شود. با سیری اجمالی در زندگی رسول خدا(ص) در این پژوهش، سعی

شده است که آن حضرت بطور نسبی معرفی گردد تا فهم بیشتری از هدف اصلی تحقیق ایجاد گردد.

مطالب این فصل عمدتاً از منابع معتبر سیره و تاریخ زندگی رسول خدا(ص) اخذ گردیده و راجع به صحت و سقم آن ها نظری داده نشده است؛ صرفاً جهت آشنایی کوتاه با زندگانی آن حضرت می باشد.

۱- ولادت و کودکی رسول خدا (ص)

شخصیت معنوی خاتم انبیاء از نخستین آفرینش انسان و پس از گذشت قرن ها، تاکنون بی نظیر می باشد و لذا سخن گفتن پیرامون زندگی کامل ترین

انسان در هستی، قلمی توانمند علمی و معنوی را می طلبد که در آن وادی قدم بگذارد.

در اینجا سیر اجمالی زندگانی پیامبر (ص) را از زمان تولد آن حضرت اختصارأ مرقوم می داریم.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

بنا به نقلی مشهور از غالب مورخین، میلاد پیامبر خدا

حضرت محمد (ص) در هفدهم ماه ربیع الاول در سرزمین مکه واقع شده است. مشهور آن است که ولادت آن حضرت نزدیک طلوع صبح جمعه آن روز بوده،

در سالی که اصحاب فیل، فیل آوردند برای خراب کردن کعبه و به حجاره سجّیل معذّب شدند.

روز هفتم تولد آن حضرت فرا رسید. عبدالمطلب برای عرض سپاس گذاری به درگاه الهی مراسم با شکوهی ترتیب داد و گروهی را دعوت کرد و در آن

جشن، نام فرزند خود را محمد گذاشت، وقتی از او پرسیدند چرا نام محمد را برای فرزند خود انتخاب کردی، در صورتی این نام در میان اعراب کم سابقه

 

است، گفت: خواستم که در آسمان و زمین ستوده باشد.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

در دوران کودکی پیامبر دو نام داشت و

مردم او را با هر دو نام خطاب می کردند؛ یکی محمد که جد بزرگوارش برای او انتخاب کرده بود و دیگری احمد که مادرش آمنه او را نامیده بود.

در قرآن کریم، در چهار آیه نام پیامبر «محمّد» آمده است سوره آل عمران/۱۴۴، احزاب/۴۰، محمّد/۲، الفتح/۲۹ و یک بار «احمد» سوره صف/۶٫ سپس

پیامبر در دامن حلیمه سعدیه تا ۵ سالگی زندگی را سپری کرد و در نوزادی از حلیمه سعدیه شیر می خورد.

دایه مهربان محمّد(ص)، پنج سال از وی محافظت کرد و در تربیت و پرورش او کوشید در طی این مدت زبان عربی را کامل آموخت.

سپس حلیمه او را به مکّه آورد و مدتی نیز آغوش گرم مادر را دید. پیامبر بعد از وفات مادرش تحت سرپرستی جد بزرگوار خود عبدالمطلب قرار گرفت، و

تنها مایه تسلی بازماندگان عبدالله همان فرزندی بود که از او به یادگار مانده بود.

پیامبر بیشتر از هشت سال از عمر او نگذشته بود که سرپرست و جدّ بزرگوار خود عبدالمطلب را از دست داد. مرگ جدّ آن حضرت، آن چنان روح وی را

فشرد که در روز مرگش تا کنار قبر جدّش اشک

می ریخت، و هیچ گاه او را فراموش نمی کرد.

ابوطالب عموی پیامبر به دلیلی که با پدر محمّد از یک مادر بودند، سرپرستی آن حضرت را به عهده گرفت.

۲- دوران جوانی

در چهره عزیز قریش از دوران کودکی و جوانی، آثار قدرت و شجاعت، صلابت و نیرومندی نمایان بود. آن حضرت در سن نوجوانی، در یکی از جنگ های

 

قریش با طایفه هوازن در جنگ فجار شرکت کرد.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

کار او در جبهه جنگ، تیر رساندن به عموهایش بود. ابن هشام نقل می کند که پیامبر در این جا فرمود: به عموهایم تیر می دادم تا پرتاب کنند.

رسول اکرم به خارج از شبه جزیزه عربستان فقط دو مسافرت کرده است که هر دو قبل از دوره رسالت به سوریه بوده است. یک سفر در دوازده سالگی

به عنوان همراه عمویش ابوطالب، و سفر دیگر در بیست و پنج سالگی به عنوان عامل تجارت برای خدیجه بود. بعد از رسالت آن حضرت در داخل عربستان

مسافرت هایی کرده اند. مثلاً به طائف، به خیبر که در شمال با مکّه شصت فرسخ فاصله دارد و به تبوک که صد فرسخ تا مدینه فاصله دارد مسافرت

هایی داشته است.

ولی بعد از بعثت یعنی در دوران رسالت خویش به خارج از عربستان هیچ مسافرت نکردند.

 

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۳- پیمان حلف الفضول

 

 

 

رسول خدا در سن بیست سالگی در پیمان جوانمردان در سرزمین مکه نزد قریش شرکت کرد که ماجرا بدین قرار است.

مردی در ماه ذی القعده که از ماه های حرام است، وارد مکه شد و متاعی در دست داشت. اتفاقاً عاص بن وائل آن را خرید و مبلغی را که متعهد شده

بود در عوض آن بپردازد، نپرداخت. مشاجره میان آن دو در گرفت، چشم فروشنده کالا به قریش افتاد که در کنار کعبه نشسته بودند. ناله اش بلند شد،

شعاری چند سرود، قلب های مردانی را که اهل غیرت بودند متأثر کرد. از آن میان زبیربن عبدالمطلب برخاست

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

و عده ای نیز با او هم صدا شدند، در خانه

عبدالله بن جدعان انجمن نمودند و با هم پیمان بسته و هم قسم شده بودند که دست به اتحاد و اتفاق زنند و تا آن جا که امکانات موجود اجازه می دهد،

حقوق مظلوم را از ظالم بگیرند. مراسم پیمان تمام شد، از آن جا بر خاستند و به سوی عاص بن وائل آمدند و متاعی را که خریده بود و عوض آن را

نپرداخته بود از وی گرفته و به صاحبش رد کردند.

رسول خدا در این پیمان که حیات مظلوم را بیمه می کرد، شرکت نموده ودرباره عظمت این پیمان، جمله هایی فرموده که چنین

است:……………………………….
……………….

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

 

فصل سوم :

جلوه های فردی جاذبه ی رسول خدا (ص)

 

 

مقدمه :

 

 

 

 

 

در طول تاریخ همواره انسان ها در جست و جوی یافتن و گزینش افراد شایسته و موفق بوده اند ؛ تا از تجربه ها و شیوه های موفقیّتشان در جهت نیل به

 

اهداف خود بهره بگیرند. بنابراین با الگو قرار دادن سرگذشت انسان های شاخص به خصوص انبیاء الهی می توان سعادت و موفقیت دو عالم را کسب کرد . در این جاست که می فهمیم باید از انسان های از خود رسته و به خدا پیوسته که همان پیامبران بزرگوار الهی اند ؛ پیروی و سیره آنان را مطالعه کنیم .

 

پیامبران خدا به سبب ارتباط با کمال مطلق از هر قید و بندی رها شده اند و اسوه تمام عیار عالم بشریت قرار گرفته اند . شناخت پیامبر بزرگ اسلام

حضرت محمد (ص) که خاتم و کمال پیامبران است ؛ برای الگو پذیری بسیار ضروری و لازم است . سر گذشت و حوادث زندگی رسول خدا (ص) بیش از

همه پیامبران در تاریخ ضبط شده است ؛ و شایسته است که همگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان با دریافت اخبار

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

و احوال صحیح پیامبر اسلام ، آن

حضرت را الگوی خود قرار دهند؛ زیرا رسول خدا در ابعاد و جنبه های گوناگون ، گوی سبقت را از دیگران ربوده و توانسته است در کوتاه ترین زمان ،

بیشترین موفقیت را به دست آورد . در این قسمت ، ما بر آنیم تا با طرح نماد هایی از سیره فردی آن بزرگوار ، علل جاذبه آنها را حاصل نماییم و در اختیار

پژوهشگران قرار داده تا برای موفقیت و سعادت همگان سهل الوصول باشد و هم با توجه به شناخت برخی از علل جاذبه فردی پیامبر اکرم (ص) ، الگوی

مناسبی برای تمام اقشار جامعه باشد .

 

 

 

 

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۱) ایمان به خدا
واژه ایمان در قرآن بر شش وجه آمده است.

«ای رسول، اعراب که گفتند ایمان آوردیم به آن ها بگو ایمان نیاوردید. ایمان به قلب شما وارد نشده؛ بگویید اسلام آوردیم. »
وجه سوم: ایمان به معنی راست گو بودن است به دل و زبان، چنان …………………
……………………………….

 

 

 

 

فهرست منابع و مآخذ

 

 

 

 

فهرست منابع

۱- قرآن کریم، مترجم: علی مشکینی و محمد مهدی فولادوند.
۲- نهج الفصاحه، ۱۳۸۵، مترجم: علی کرمی فریدنی، انتشارات حلم، قم.

۳- نهج البلاغه، ۱۳۷۸، مترجم: سید جعفر شهیدی،انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.

۴- آمدی، عبدالواحد، ۱۳۸۷، غررالحکم و دررالکلم ، مترجم: محمد علی انصاری، امام عصر، قم.

۵- آیتی، محمد ابراهیم، ۱۳۷۸، تاریخ پیامبر اسلام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

۶- ابن بابویه محمد بن علی ( شیخ صدوق) ، ۱۳۶۳، الامالی، مترجم: محمد باقر کمره ای، کتاب خانه اسلامیه، تهران.

 

۷- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ۱۳۸۳، علل الشرایع، مترجم: محمد جواد ذهنی تهرانی، انتشارات مؤمنین، تهران.

 

۸- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ۱۳۸۹ ق، خصال، تصحیح: علی اکبر غفاری،مکتب صدوق، تهران.

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

۹- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،۱۴۰۴ ق، بی تا، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، مترجم: علی اکبر غفاری، انتشارات کتاب خانه صدوق، تهران.
۱۰- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،۱۴۰۴ ق، من لایحضره الفقیه، تصحیح: علی اکبر غفاری، جامعه مدرسین، قم.

۱۱- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، بی تا، معانی الاخبار، تصحیح: علی اکبر غفاری، موسسه نشر اسلامی، تهران.

۱۲- ابن سعد، ابوعبدالله محمد، بی تا، الطبقات الکبری، مترجم: محمود مهدوی دامغانی، فرهنگ و اندیشه، تهران.

۱۳- ابن شهر آشوب، ۱۴۰۵ ق، مناقب……………….
……………….

 

 

 

پایان نامه جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “جاذبه و دافعه ی پیامبر اسلام”