فروشگاه

توضیحات

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

همانطوریکه در بخش طرح مسئله بیان نمودم علت انتخاب موضوع جغرافیایی سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه، پی بردن به یک سری زیر ساخته

هایی است که در بعد سیاسی و بعد امنیتی استان تأثیر داشته و باعث ثبات و بی ثباتی سیاسی و امنیتی استان می گردد.

این زیر ساخته ها یا به عبارتی عوامل امنیت به پنج گروه تقسیم می گردد: امنیت اقتصادی- امنیت نظامی- امنیت سیاسی امنیت فرهنگی، اجتماعی و امنیت زیست محیطی.

اینجانب جهت بیان ضرورت و اهمیت مطالعه جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه به یکی از این عوامل اشاره نموده و ضرورت و اهمیت مطالعه را تشریح می نمایم. یکی از عوامل امنیت که در بالا ذکر نمودیم امنیت اقتصادی است

که این عامل خود دارای زیر مجموعه هایست، یکی از این زیر مجموعه های عامل

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

اقتصادی در مناطق مرزی ، وجود و یا ایجاد بازارچه های مرزیست که می تواند نقش و تأثیر به سزایی در ثبات امنیتی و سیاسی منطقه داشته باشد.

لذا تأثیر این عامل با توجه به حجم بالای بیکاری به لحاظ عدم سرمایه گذاری در این بازارچه های باعث گردیده که حداقل توانسته تا حدودی مشکل بیکار ی را رفع نمایدبرای مثال: پرویز خان در مرز خسروی- بزرگترین مرز زمینی صادر کننده کشور حدود ۲۰۰۰ نفر به عنوان کارگر این بازارچه مشغول کار

هستند که به طور حتم با بسته شدن این بازارچه علاوه بر بیکار شدن این افراد بیش از سه هزار نفر نیز به طور غیر مستقیم آسیب خواهند دید. از طرف

دیگر در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز کشور عراق ازاین مرز به داخل این کشور ترانزیت می شود و مسدود شده آن امکان استفاده دیگر کشورهای منطقه از جمله ترکیه را از بازار مستعد عراق را به ضرر تجار و بازرگانان ایرانی فراهم خواهد کرد.

 امنیت استان های مرز هم جواور با عراق (پنج استان خوزستان- ایلام- کرمانشاه- کردستان- آذربایجان غربی)

نیز در چارچوب اصل و قاعده فوق تابعی از امنیت ملی ایران در حوزه امنیت داخلی و خارجی است لذا امنیت استان های مرزی ترکیبی از متغیر های موجود در چهار حوزه ذیل است:

۱- متغیرهای امنیتی درون استانی

۲- متغیرهای امنیتی بین استانی

۳- متغیرهای امنیتی در سطح ملی

۴- متغیرهای امنیتی در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای.

۱۷۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع  دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه
پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

 

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

۱- ۱- طرح مسئله ……………………………………………………………………………………… ۲

۱- ۲- ضرورت و اهمیت مطالعه …………………………………………………………………… ۳

۱- ۳- محدوده مورد مطالعه …...……………………………………………………………………. ۵

۱- ۴- اهداف اصلی مطالعه ………………………………………………………………………….. ۵

۱- ۵- سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………… ۵

۱- ۶- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۶

۱- ۷- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………. ۶

۱-۸- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۶

۱- ۹- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: جغرافیای طبیعی استان کرمانشاه

۲- ۱- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت………………………………………………………. ۹

۲-۲- ناهمواری های استان کرمانشاه ………………………………………………………………. ۹

۲- ۳- آب وهوای استان کرمانشاه  …………………………………………………………………. ۱۱

۲- ۴- آب ها  ………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲- ۵- جنگل ها ومراتع  ……………………………………………………………………………… ۱۲

۲- ۶- کشاورزی و دامداری  ……………………………………………………………………….. ۱۳

فصل سوم: جغرافیای انسانی و اقتصادی استان کرمانشاه

۳- ۱- جغرافیای انسانی استان کرمانشاه …………………………………………………………… ۱۶

۳- ۱- ۱- جغرافیای تاریخی ………………………………………………………………………… ۱۶

۳-۱-۲- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی ……………………………………………………… ۱۶

۳-۱-۳- آثار تاریخی وباستانی در استان کرمانشاه ………………………………………………. ۳۱

۳-۱-۴- ویژگیهای جمعیتی استان کرمانشاه ………………………………………………………. ۳۲

۳-۲- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه …………………………………………………………. ۳۷

فصل چهارم : جغرافیای سیاسی،امنیتی استان کرمانشاه

۴-۱-جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه …………………………………………………………….. ۵۹

۴-۲- جغرافیای امنیتی استان کرمانشاه …………………………………………………………….. ۹۱

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات ومحدودیتهای پژوهش

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. ۱۷۴

محدودیتها ومشکلات تحقیق ………………………………………………………………………… ۱۷۴

منابع وماخذ ……………………………………………………………………………………………… ۱۷۶

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

فهرست جداول

عنوان

۱۲۰۰۵

 ۱-۵ جدول : جدول عملکرد بازارچه مرزی گمرکات استان کرمانشاه در شش ماهه اول سالجاری

۱-۶  جدول :وضعیت مبادلات استان کرمانشاه از محل بازارچه های مرزی و گمرکات  از سال۱۳۸۳ لغایت پایان سال ۱۳۸۶

۱-۷ جدول : بر گزاری انتخابات (( همه پرسی تغییررژیم )) استان کرمانشاه وکل کشور

۱-  ۸جدول: برگزاری انتخابات ((خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی) استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۹ جدول : برگزاری انتخابات (( همه پرسی تایید قانون اساسی)) استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۱۰ جدول : واجدین شرایط رای ، آرای ماخوذه و در صد مشارکت استان کرمانشاه و کل کشور در(( اولین)) دور انتخابات خبرگان

۱-۱۱ جدول : تعداد و در صد آرای نامزدهای انتخابات (( اولین دوره مجلس خبرگان رهبری استان کرمانشاه

۱-۱۲ جدول : مقایسه واجدین شرایط رای ، آرای ماخوذه و درصد مشارکت استان با کل کشور در سه دوره انتخابات شوراهای اسلامی

۱-۱۳ جدول : مقایسه تحصیلی داوطلبان سه دوره شوراهای ا سلامی ((روستا ))

۱-۱۴ جدول مقایسه تعداد ((شوراهای)) اسلامی شهرها، بخشهاو روستاهای اسلامی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستا ن

۱-۱۵ جدول جمعیت واجد شرایط رای ، و درصد مشارکت و نتایج شمارش آرای  نامزدهای انتخابات ((اولین)) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

۱-۱۶ جدول جمعیت واجد شرایط رای ، و درصد مشارکت و نتایج شمارش آرای  نامزدهای انتخابات ((نهمین)) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۱۷ جدول جمعیت واجد شرایط رای ، و درصد مشارکت و نتایج شمارش آرای  نامزدهای مرحله ((دوم))  نهمین دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۱۸- مقایسه آرا، درصد آرای فر منتخب در نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۱۹ جدول امار واجدین شرایط رای و درصد میزان مشارکت در استان کرمانشاه نسبت به کل کشور در (۹ ) دوره انتخابات ریاست جمهوری و مرحل دوم دوره نهم

۱-۲۰ جدول حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه د ربرگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی

۱-۲۱ جدول نتایج و آمار کلی برگزاری انتخابات مرحله اول و دوم ((اولین ) مجلس شورای اسلامی استان کرمانشاه

۱-۲۲ جدول واجد شرایط رای دادن ف کل آرای ماخوذه و درصد مشارکت استان کرمانشاه وکل کشور در انتخابات ((اولین )) دوره مجلس شورای اسلامی

۱-۲۳   جدول مقایسه جمعیت و اجد شرایط رای ، آرای ماخوذه و در صد مشارکت استان کرمانشاه با کل کشور

 

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

فهرست نقشه ها

عنوان

۱-۱ نقشه : نقشه اطراف بیستون و جریان گاماسیا ب  مقیاس :۱:۲۵۰۰۰۰

۱-۲ نقشه :  تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه با مقیاس :  ۵۰۰۰۰ : ۱

۱-۳ نقشه :  تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه

۱-۴ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  پاوه

۱-۵ نقشه :  تقسیمات سیاسی شهرستان اسلام آباد غرب

۱-۶ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  گیلانغرب

۱-۷ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان قصرشیرین

۱-۸ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان   دالاهو

۱-۹ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  صحنه

۱-۱۰ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان هرسین

۱-۱۱ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان کنگاور

۱-۱۲ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان سنقر

۱-۱۳ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  جوانرود

۱-۱۴ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان روانسر

۱-۱۵ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان  ثلاث با باجانی

۱-۱۶ نقشه : تقسیمات سیاسی شهرستان سر پل ذهاب

 

فهرست نقشه ها و شکل ها

عنوان

۱-۱ شکل: سراب بیستون

۱-۲  شکل: سراب مورد گیلان غرب

۱-۳ شکل : قسمتی از دریاچه سراب نیلوفر

۱-۴ شکل : رودخانه دیاله در اطراف پاوه

۱-۵ شکل : چشمه بل ، از بزرگترین چشمه های ناحیه پاوه

۱-۶ شکل : کل در منطقه حفاظت شده ورمنجه

۱-۷ شکل : غار سلیمان در کوه چشمه سهراب

۱-۸ شکل : دهانه غار بیستون (غار شکارچی )

۱-۹ شکل : گور دخمه های مادها – سر پل ذ هاب – استان کرمانشاه

۱-۱۰ شکل: طاق بستان– استان  کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه

۱-۱۱ شکل : نقش برجسته شکار– طاق بستان – کرمانشاه

۱-۱۲ شکل :نقش برجسته لولو بی ها سر پل ذهاب – استان کرمانشاه

۱-۱۳ شکل : مجسمه هرکول بیستون  استان کرمانشاه

۱-۱۴ شکل : نقش برجسته آنو با نی نی شهرستان سر پل ذهاب

۱-۱۵ شکل : قسمتی از حفاری تپه گودین کنگاور – استان کرمانشاه

۱-۱۶ شکل : بازارچه مرزی شهرستان جوانرود – استان کرمانشاه

۱-۱۷ عکس ماهواره ای از شهرستان کرمانشاه

۱- ۱۸ عکس ماهواره ای از شهرستا ن جوانرود

 ۱-۱۹ عکس ماهواره ای از شهرستان گیلان غرب

۱-۲۰ عکس ماهواره ای از شهرستان  قصرشیرین

۱-۲۱ عکس ماهواره ای از شهرستان  پاوه

۱-۲۲ عکس ماهواره ای از شهرستان کنگاور

۱-۲۳ عکس ماهواره ای از شهرستان سنقر

۱-۲۴ عکس های از صنایع دستی کرمانشاه (گیوه – گلیم و موج بافی )

۱-۲۵ عکس های از غار آبی قوری قلعه شهرستان پاوه – استان کرما نشاه

۱- ۲۶ عکس ماهواره ای از شهرستان روانسر

۱- ۲۷ عکس ماهواره ای از کشور ایران

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

فهرست نمودار ها

عنوان

۱-۱ نمودار هرم سنی جمعیت استان کرمانشاه ۱۳۸۵(سالنامه آماری استان کرمانشاه – سال ۱۳۸۶)

۱-۲ نمودار مقایسه ای در صد مشارکت مردم در چهار دوره برگزاری انتخابات خبرگان  در استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۳ نمودار مقایسه در صد امار نامزدهای انتخابات(( اولین )) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۴ نمودار نمودار مقایسه در صد امار نامزدهای انتخابات((  نهمین )) دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

 ۱-۵ نمودار مقایسه در صد امار نامزدهای انتخابات مرحله  ((دوم ))  نهمین دوره ریاست جمهوری در استان کرمانشاه و کل کشور

۱-۶ نمودار در صد ارای منتخبین مقام ((ریاست جمهوری)) استان کرمانشاه در مقایسه با کل کشور در نه دوره انتخابات ریاست جمهوری  مرحله دوم دوره نهم

۱-۷ نمودار در صد ((مشارکت)) استان کرمانشاه در مقایسه با کل کشور در نه دوره انتخابات ریاست جمهور و مرحله دوم دوره نهم

۱-۸ نمودار مقایسه جمعیت واجد شرایط رای ، کل آرای ماخوذه استان کرمانشاه باکل  کشور

۱-۹ نمودار مقایسه در صد مشارکت استان کرمانشاه با کل کشور در ((هشت دوره)) انتخابات شوراها مجلس شورای اسلامی

ایجاد بازارچه های مرزی در سالهای گذشته و نقش مفید و مؤثر آن ها در جذب مردم به فعالیت تجاری و اقتصادی قانونمند باعث شد بسیاری از مردم این مناطق کار در بازارچه ها را حتی با درآمد اندک و غیر مستمر، مبنای زندگی و معیشت خود قرار دهند.

در واقع بازارچه هم کمک میکندمردم منبع درآمدی برای معیشت خود بیابند واز سر معیشت به سمت قاچاق نروند و هم به گرایش مردم به سوی تجارت مرزی، به طور منطقی گرایش به سوی قاچاق و عبور و مرور غیر قانونی از مرز کاهش یابد

و زمینه تقویت امنیت کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شود زیرا در کوتاه مدت، عبور و مرور غیر مجاز

و درگیریهای ناشی از آن کاهش می یابد و در دراز مدت نیز مردم مناطق مرزئی به سکونت در مرز پایبندتر می شوند که این یکی خود مبنا و رکن دفاع در برابر تهدیدات خارجی و در آمایش سرزمین مناطق مرز ی است.

۱- ۳- محدوده مورد مطالعه

استان کرمانشاه با مساحتی حدوداً ۲۴۳۶۱ کیلومتر مربع و تقریباً ۵/۱ درصد

از کل مساحت کشور ایران و در غرب آن بین ۳۳ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۳۵ در جه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ در جه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه طول شرقی نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد.

این استان از شمال با استان کردستان، از شرق با استان همدان، از جنوب شرق و جنوب با استان های لرستان و ایلام، و از غرب با کشور عراق محدود می گرددو کر مانشاه در بشترین طول و عرض خود به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۱۲۲ کیلومتر است.

ارتفاع استان کرمانشاه از سطح آب های آزاد ۱۴۲۰ متر فاصله هوایی آن تا

تهران ۴۱۳ کیلومتر است. این استان دارای ۱۴ شهرستان به نام های: اسلام آباد غرب- دالاهو- سنقر- صحنه- کنگاور- هرسین- پاوه- جوانرود- روانسر- ثلاث باباجانی- گیلانغرب- سرپل ذهاب- قصر شیرین و کرمانشاه می باشد. دارای ۲۸ شهر، ۲۹ بخش و ۸۵ دهستان می باشد.

 ۱- ۴- اهداف اصلی مطالعه

بررسی و مطالعه مسائل جغرافیای سیاسی و امنیتی استان کرمانشاه

۱- ۵- سئوالات تحقیق

۱- آیا تحولات کشور عراق می تواند باعث به وجود آمدن تحولاتی در مرزهای غربی ایران شود؟

۲- آیا ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه در بعد اقتصادی با کشور عراق می تواند تأثیری در رونق اقتصادی داشته باشد؟

۳- آیا شناسایی مؤلفه های امنیتی در برنامه ریزی های کلان در سطح منطقه می تواند نقش اساسی داشته باشد؟

۱- ۶- فرضیات تحقیق

۱- با توجه به تحولات عراق به نظر می رسد که مرزهای غربی ایران دچار تحولاتی شود.

۲- ا حتمالا” ارتباط و اتصال مجدد استان کرمانشاه با کشور عراق در بعد اقتصادی تأثیر مهمی در رونق اقتصادی استان دارد.

۳- شناسایی مؤلفه های امنیتی در برنامه ریزیهای کلان در سطح منطقه نقش اساسی دارد.

۱- ۷- روش شناسی تحقیق :

الف: مطالعات کتابخانه ای

ب: طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده

ج : مطالعه و تجزیه و تحلیل

  -۸-۱پیشینه تحقیق :

درباره امنیت و زیر مجموعه های آن تحقیقاتی صورت گرفته و در کتب دیگر

از جمله کتاب کرمانشاهان وتمدن دیرینه آن نیز در باره سیاست و امنیت در کرمانشاه مطالبی و جود دارد ولی بااین عنوان و به صورت تخصصی پیشینه ای ندیدم.

۱- ۹– ساختار تحقیق :

این تحقیق در ۵ فصل  تدوین شده است

فصل اول:به طرح مسئله و فرضیات و سئوالات اصلی تحقیق و همجنین روش های تحقیق ، محدوده مورد مطالعه و … می پردازد

فصل دوم:به موضوع جغرافیایی طبیع استان کرمانشاه پرداخته ام که  در آن به موقعیت ، ا رتفاع، کوهها، و… پرداخته ام.

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

فصل سوم:به بررسی جغرافیایی انسانی و اقتصادی کرمانشاه پرداخته ام و آن را به دو بخش انسانی و اقتصادی تقسیم نموده ام .

در بخش انسانی سابقه تاریخی ، ویژگی ها ی جمعیتی ، اشتغال،بیکارو علل آن و… موردبررسی قرار گرفته ودر بخش اقتصادی، به صنایع ( ماشینی و دستی ) معادن و بازارچه ها اشاره شده است.

فصل چهارم:نیزازدو بخش جغرافیای امنیتی و سیاسی تشکیل شده . در بخش امنیتی اول به تعریفی از امنیت ، ا نواع آن ، عوامل امنیتی در استان و معبر نفوذی و محورهای ارتباطی و … پرداخته و در بخش سیاسی ،  کرمانشاه را در ادوار مختلف مورد بررسی  قرارداده ، نهضتهای ، اوضا ع استان در  جنگ های جهانی اول و دوم و شناسنامه سیاسی روستاها و جغرافیایی انتخابات را  مورد بررسی قرار گرفته .

فصل پنجم:نیز به نتیجه گیری ، محدودیتهای  پژوهش و پیشنهادات را شامل میشود.

۲- ۱- موقعیت جغرافیایی، حدود و وسعت:

استان کرمانشاه در غرب ایران قرار گرفته که از شمال با استان کردستان

از شرق با استان همدان از جنوب شرق و جنوب با استان های لرستان و ایلام و از غرب با کشور عراق (با سیصد و سی کیلومتر مرز بین المللی) محدود شده است

. استان کرمانشاه با مساحت ۲۴۳۶۱ کیلومتر مربع تقریباً ۵/۱ درصد از کل

مساحت ایران را وبه خود اختصاص داده و بین ۳۳ درجه و ۴۰ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۱ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه طول شرق نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد (۱۲).

ارتفاع استان کرمانشاه از سطح دریا ۱۴۲۰ متر و فاصله هوایی آن تا تهران ۴۱۳ کیلومتر است. کرمانشاه در بیشترین طول و عرض خود به ترتیب ۲۰۰ و ۱۲۲ کیلومتر است. (۲)

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه مرکز استان کرمانشاه، با وسعتی حدود ۵۶۱۵ کیلومتر مربع، ۸/۲۲ درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده است. از شمال به استان کردستان از طرف جنوب به استان لرستان از شرق به شهرستان های

صحنه و هرسین و از غرب به شهرستان های دالاهو و اسلام آباد غرب منتهی می شود این شهرستان دارای ۴ بخش مرکزی شهری و ۱۳ دهستان و ۷۶۹ آبادی می باشد.

۲- ۲- ناهمواری های استان کرمانشاه:

ناهمواریهای استان از لحاظ ساختاری و شکل ظاهری زمین (توپوگرافی) به سه واحد کو ه، دشت و تپه ماهور تقسیم می شوند. (۱۰)

 

۲-۲-۱- کوه های استان کرمانشاه:

 کوههای استان کرمانشاه را با توجه  ارتفاع و موقعیت ، به سه دسته تقسیم می کنند:

۲-۲-۱- الف:شاهو،پرآو، بیستون، دالا خانی ، و امروله با ارتفاع بیش از ۳۰۰۰ متر که به آنها زاگرس مرتفع می گویند.

۲-۲-۱-ب:کوه سفید ، دالاهو ، قلعه قاضی ، آتشگاه و… باارتفاع بین۲۰۰۰تا۳۰۰۰متر این قسمت  به زاگرس چین خورده معرف است.

۲-۲-۱-ج:بازی دراز ، آق داغ، دانه خشک و… که غالبا”قله هایی با کم ترااز۲۰۰۰متر ارتفاع دارند.

۲ استان کرمانشاه:

با توجه به موقعیت ناهمواری ها و نیز ارتفاع، دشتهای استان کرمانشاه به دو دسته مرتفع و کم ارتفاع تقسیم می شوند.

۲- ۲- ۲- الف: دشتهای مرتفع: مانند ماهیدشت، سنجابی، کلیایی، کرمانشاه، بیونیژ، حسن آباد، دینور و … (۱۰)

۲- ۵- ۲- ب: دشتهای کم ارتفاع: مانند: دشت ذهاب، سومار و گیلان غرب، دیره و … (۱۰)

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

۲- ۲- ۳- تپه ماهورها:

بخشی از ناهمواری های استان که در قسمت جنوب غربی واقع شده اند از نوع تپه ماهور هستند، مانند: تپه ماهورهای اطراف قصر شیرین و سومار (لازم به ذکر است که نواحی دامنه ی ارتفاع آن ها کم تر از ۶۰۰ متر از سطح دریا  باشند را تپه ماهور می گویند).

۲- ۳- آب و هوای استان کرمانشاه

۲- ۳- ۱- مقدمه:

آب و هوای استان کرمانشاه، بر اساس مطالعات و نظریات هواشناسان و ضبط آمار و ارقام سالیانه، آب و هوای معتدل کوهستانی است. کوپن، منطقه باریکی از زاگرس غربی را که تقریباً شامل جلگه ها و کوهستان های بین کرمانشاه و شیراز می شود، دارای آب و هوای CSB یا آب و هوای بحر الرومی می داند که از مشخصات آن، تابستان های خشک و ز مستان های نسبتاً معتدل و باران کم است.(۲).

۲- ۳- ۲- در جه حرارت:

در نواحی کوهستانی کرمانشاه، سرما از آذر ماه و تا اسفند ماه ادامه می یابد. چندین ماه از سال، برف در ارتفاعات می ماند بر اساس آمار حداقل مطلق در دیماه ۱۳۸۶ شهرستان سنقر ۵/۲۴- درجه سانتی گراد که سردترین شهرستان استان بوده و حداکثر مطلق در مرداد ماه ۱۳۸۶ در شهرستان سر پل ذهاب، گیلان غرب و قصر شیرین ۵/۴۵ درجه سانتی گراد گزارش شده است و در شهرستان کرمانشاه حداکثر مطلق ۴۱ درجه سانتی گراد و حداقل مطلق ۵/۱۸- درجه سانتی گراد به ثبت رسیده است. (۱۱)

۱- ناحیه کوهستانی ومر تفع، که دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است.

۲- ناحیه پست و کم ارتفاع، که عمدتاً منطبق بر نوار مرزی است و دارای آب و هوای گرم و نیمه خشک است. (۱۰)

۲- ۴- آب ها:

۲- ۴- ۱- آب های سطح الارضی (روی زمین)

وزش بادهای مرطوب که از سوی اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه می وزد، موجب بارش برف و باران فراوان و ذخیره آب های زیر زمینی و همچنین جریان رودخانه های متعددی در نواحی مختلف کرمانشاه گردیده که تمام آن ها نهایتاً به سوی خلیج فارس جریان پیدا می کنند. (۲)

۲
جنگل های این منطقه عموماً از جامعه بلوط بومی ایران تشکیل یافته و در حدود ۶۰ درصد از جامعه را گونه های مختلف بلوط و ۲۵ درصد آن را گونه های مختلف پسته وحشی (بنه- ون) و حدود ۵ درصد انواع بادام کوهی (ارژن) و ۱۰ درصد بقیه نیز دیگر گونه ها، پوشش جنگلی این استان را تشکیل می دهد.
۲- ۵- ۲- مراتع

۲- ۵- ۲-  الف : تعریف مرتع:

زمینی است که حداقل مدتی از سال دارای پوششی از گیاهان مرتعی خودرو باشد. بنابراین، در کشور ما هر زمین یا سرزمینی که دارای حتی مختصر پوشش گیاهی است که دام می تواند برای مدتی در آن بچرد، مرتع یا چراگاه نامیده می شود.

۲- ۵- ۲- ب:انواع مراتع:

 مراتع یا چراگاه را می توان ……………………..

 ۳-۱- جغرافیای انسانی واقتصادی استان کرمانشاه

۳-۱-۱- جغرافیای تاریخی کرمانشاه

سرزمینی که امروز استان کرمانشاه را در خود جای داده است ، با توجه به شرایط طبیعی و موقعیت جغرافیایی و نیز به واسطه هم جواری با تمدن های ایلامی ، کاسی و دیگر تمدنهای بین النهرین ، از دیرباز مهمد تمدن های کهن و نیز مورد توجه حکومتهای مقتدر زمانه بوده است.(۱۰)

کرمانشاه ، بزرگترین وسیله ارتباط مردم فلات ایران با ساکنان جلگه بین النهرین بوده است و به همین علت از تمدن هر دو قوم بهره گرفته و برای مردم فلات ایران به منزله کلیه دنیای متمدن آن زمان محسوب شده است .

قدمت آثار مکشوف در ناحیه گنج تپه بین ۸۵۰۰ تا ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح میرسد

۳- ۱-۲- کرمانشاه در ادوار مختلف تاریخی

۳-۱-۲- الف : کرمانشاه در زمان عیلامیان ، لولوبیان، گوتیان ،کاسیان

عیلامیان :

پایان نامه جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

از اوایل هزاره ۴ ق م . در سرزمین عیلام ، به ویژه در دشت سوزیان که امتداد طبیعی دشت بین النهرین می باشد، زندگی شهرنشینی آغاز شده و شهر شوش پایتخت کشور عیلام بوده است.

حکومت عیلام، اصولاً حکومت فدارال و به بیان دیگر حکومت ملوک الطوایفی بوده است ، که هر یک ایالتهای آن، دارای حکومتهای جداگانه بوده اند. عیلام و همسایگان شمال و غربی اش در دامنه های سلسله جبال زاگرس و دشت بین النهرین

، در تماس بسیار نزدیک و دایمی بوده اند، که گاه این تماس ها دوستانه و مسالمت آمیز و گاه خصمانه و شدید بود، که در هر حال موجب مبادلات فرهنگی و نفوذ تمدنی ،خواه از این ممالک به عیلام وخواه زمانی چند از عیلام به این مناطق ، از جمله کرمانشاه بوده است .

در زمان پادشاهی شیلهک این شوشیناک (۱۱۵۶-۱۱۵۱ق.م.) فتوحات عیلام به نقاط دور

دست کشیده شد، سپاهیان وی در شمال از ناحیه دیاله گذشتند و به نواحی کرکوک رسیدند، و آشور را به نقاط دورتر راندند و سراسر دره های دجله ، قسمت اعظم کرانه خلیج فارس، و سلسله جبال زاگرس ، از جمله منطقه کرمانشاه تحت تسلط عیلام درآمد.

آشور بانیپال به عیلام حمله کرده ، شاه عیلام را کشت و عیلام را به دو بخش تقسیم کرد

و به دو تن از امرای عیلام سپرد. وی بالاخره توانست با حمله مجدد به عیلام در سال ۶۴۰ ق.م. شوش ، پایتخت مملکت عیلام به دست آشوریها تسخیر و به خاک و خون کشیده شد. لولوبیان

آخرین دسته از ساکنانی که پیش از مادها ، در غرب فلات ایران مستقر شدند، اقوامی

به نامهای لولوبی ، گوتی ،کاسی و… بوده اند که در میان اقوام قبلی و یا بومی مستحیل شده و سرانجام ، رشته امور را به دست گرفتند …………………….

………………….

-۱-۲-ج:کرمانشاه در زمان هخامنشیان

پارس ها ،یکی از شاخه های اصلی قوم آریایی بودند که همزمان با مهاجرت اقوام دیگر آریایی ، وارد فلات ایران شدند . تاریخ ورود آنان به فلات ایران روشن نیست ، چنانکه گفته شد ، به عقیده گیرشمن در سالهای اول هزاره پیش از میلاد، و به قول دومرگان در هزاره دوم پیش از میلاد، وارد فلات ایران شدند.

کوروش اول ،در سال ۶۰۰۰ ق.م. در گذشت و پسر دومش کامبیز (کمبوجیه)،به سلطنت رسید. (پسر اول کوروش آروککو، بعنوان گروگان جنگی به نینوا فرستاده شد و احتمالاً در همانجا درگذشت .)

در این زمان ،مادها هنوز قدرت و نفوذ داشتند . از این رو کمبوجیه با ماندان، دختر آژ دهاک ، پادشاه ماد ازدواج کرد . این و……………………………………

-۱-۲-چ:کرمانشاهان در زمان مقدونیان

پس از کشته شدن اردشیر سوم به روی کار آمدن داریوش سوم، حکومت هخامنش رو به اضمحلال گذاشت و برعکس دولت جوان مقدونی به رهبری فیلیپ دوم یا فیلقوس (۳۵۹-۳۶۶ق.م.) با سرعت در شاهراه پیشرفت …………………

-۱-۲-ز – کرمانشاه در زمان دولت اشکانی

پس از درگذشت اسکندر مقدونی و تقسیم میراث او بین سردارانش، طوایف رشید و آزاده پارت، علیه حکومت جانشینان اسکندر قیام کردند و به رهبری ارشک اول،برحکام محلی سلوکیان درپارت شوریدند و پی از غلبه بر عمال آنان از دولت سلوکی جدا شدند و حکومت جدیدی به شیوه ایرانی در آن سرزمین بنیاد …………………

 

– ۱- ۳- ق:کرمانشاه در زمان اعراب

عرب ها پس از انقراض سلسله ساسانی توانستند در سال ۲۱ هـ. ق. حلوان را متصرف و کرمانشاه را به صلح متصرف شوند.احمدبن یحیی بن جابربلاذری، در کتاب فتوح البلدان خود می نویسد:

«جریر بن عبد الله بجلی حلوان را به صلح گشود، بر این قرار که از آنان دست بردارد و بر جان و مال امانشان دهد. سپس سعد، جریر را همراه عزره بن قیس بن غزیه بجلی بر حلوان گمارد و آن گاه جریر رهسپار دینور شد، لکن آن را فتح نکرد و قرماسین (کرمانشاه) را به صلحی همانند صلح حلوان بگشود. »

 

۳- ۱- ۳- ف: کرمانشاه در زمان صفاریان، آل زیار ، آل بویه

صفاریان

……………………..

– ۱- ۲- ق: کرمانشاه در زمان صفویه

پسر قطب الدین معروف به امین الدین جبرائیل در تمام دوره زندگی خود، مردم را به تقوی ترغیب کرد.و شیخ صفی الدین پسر وی که در طریق ارشاد  از پدر پیروی می کرد، یکی از بزرگان تصوف و مشایخ عرفا ……………….

 

 ۳- ۱- ۲- و: کرمانشاه در زمان پهلوی

کابینه وثوق الدوله در ۲۷ شوال ۱۳۳۶ هـ. ق. تشکیل گردید. مجلس چهارم، قرار داد ۱۹۱۹ .م. را رد کرد و به همین علت کابینه وی مستعوفی و مشیر الدوله روی کار آمد. و کابینه وی نیز به علت مخالفت های محافل ملی………………….

 ۳- ۱- ۲- ه: کرمانشاه و انقلاب اسلامی:

مردم کرمانشاه در پی در گذشت حاج آقا مصطفی خمینی، اولین واکنش عمومی خود را نسبت به رژیم شاهنشاهی نشان دادند و همانند مردم سایر نقاط ایران، مخالفت خود را با رژیم پهلوی به صورت تظاهرات و همچنین ایراد سخنرانی در مساجد اعلام کردند.

در کرمانشاه، به دعوت آیت الله اشرفی اصفهانی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۵۶ .ش. مجلس بزرگداشت با شکوهی به مناسبت گرامید…………………….

 

– ۱- ۴- ویژگی های جمعیتی استان کرمانشاه

جمعیت و ویژگی های آن در هر ناحیه یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در برنامه ریزی ها و توسعه ی آن ناحیه است.

برنامه ریزان خصوصیات و ویژگی های جمعیتی هر ناحیه را، شامل تراکم جمعیت- رشد جمعیت- ساختمان سنی و جنسی- میزان با سوادی و میزان اشتغال، هم چنین عواملی چون مهاجرت ها و میزان شهر نشینی و روستا نشینی  را بررسی و مطالعه کرده، با توجه به استعدادهای طبیعی و امکانات و سرمایه های مادی ………………..

-۲- جغرافیای اقتصادی استان کرمانشاه :

۳-۲-۱ صنایع دراستان کرمانشاه :

استان کرمانشاه را می توان از لحاظ صنایع به دو دسته تقسیم نمود :

الف : صنایع ماشینی یا صنعتی

ب :صنایع دستی

۳-۲-۱- الف: صنایع ماشینی یا صنعتی استان کرمانشاه:

اولین اقدام …………………

-۱- جغرافیای سیاسی استان کرمانشاه

۴-۱-۱- تقسیمات کشوری در کرمانشاه

تقسیمات کشوری ایران، از سده ی ۵ ق. م با  تأسیس دولت هخامنشی در سراسر فلات ایران آغاز شد. نخستین تقسیمات در زمان داریوش اول بود. در آن زمان قلمرو ایران وسیع و شامل فلات ایران، جلگه بین النهرین، آسیای صغیر، قسمت شرقی شبه جزیره نیل در غرب ایران، قسمت بیشتر ترکستان، تمامی دره سند ……………..

-۱-۱۰-ه:انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کرمانشاه

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۸ برگزار شد که این دوره انتخابات در استان کرمانشاه که دارای ۶ مرکز حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب- قصرشیرین- کنگاور و سنقر کلیایی به مجلس راه پیدا کردند، و انتخابات در حوزه های انتخابیه کرمانشاه و پاوه متوقف شد. تا اینکه در تاریخ ۲۴………………………

۲-۲۶خود مختاری کردستان عراق و تأثیر آن بر مناطق کردنشین کشورهای همسایه %