فروشگاه

توضیحات

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت

کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری

و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری است.

معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات

بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می شود. بدین ترتیب که داده های گذشته

تجزیه و تحلیل می شود تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به

همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی از جمله

سود شرکت ها و نهایتاً استفاده سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده است

پیش بینی های سود عمدتاً از سه منبع یا گروه بدست می آید :

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی

سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده است.
تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی ۱۹۶۰و۱۹۷۰ (نظیر تحقیقات انجام شده توسط

بیسی کری و توارک۱ ۱۹۷۸ ، هیسل وجنین۲ ۱۹۸۶ و کاپلاند و مارینو۳ ۱۹۷۲ و گرین و سگال۴ ۱۹۶۶) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و

تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته است که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده است .
جهت آزمون فرضیه تحقیق ، ابتدا مناسب ترین مدل های سری زمان

ی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و

سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می شود

 ۷۷صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز
دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

 

 

 

چکیده:.. ۱
مقدمه:.. ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ۴
۲-۱٫ بیان مسأله ۴
۳-۱٫ اهداف و اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۴-۱٫ فرضیه تحقیق ۷
۵-۱٫ روش تحقیق ۸
۶-۱٫ جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش گردآوری داده ها : ۹
۷-۱٫ تعاریف عملیاتی متغیرها ۹
۸-۱٫ مفاهیم و واژگان اختصاصی ۱۰

۹-۱٫ روش‌شناسی باکس ـ جنکینز ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲٫ مقدمه ۱۳
۲-۲٫ تعریف سود ۱۵
۱-۲-۲٫ کاربردهای سود پیش‌بینی شده ۱۶
۱-۱-۲-۲٫ کمک به ارزیابی توان سودآوری واحد تجاری ۱۶
۲-۱-۲-۲٫ تعیین ارزش یک دارایی ۱۷

۳-۱-۲-۲٫ بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در واحد تجاری(خرید سهام تجاری) ۱۷

۴-۱-۲-۲٫ برآورد ریسک وام اعطایی به واحد تجاری ۱۸
۳-۲٫ مبانی نظری چگونگی تغییرات سود ۱۸
۴-۲٫ هموار سازی سود ۱۹
۵-۲٫ تعریف پیش‌بینی ۲۲
۶-۲٫ تعریف مسأله پیش‌بینی ۲۲
۷-۲٫ هدف پیش‌بینی ۲۴
۸-۲٫ روش‌های پیش‌بینی ۲۶
۱-۸-۲٫ روش کیفی پیش‌بینی ۲۶
۲-۸-۲٫ روش‌های کمّی ۲۶
۱-۲-۸-۲٫ مدل‌های پیش‌بینی باکس و جنکینز ۲۸
۳-۸-۲٫ خطای پیش‌بینی ۳۱
۹-۲٫ پیشینه تحقیق ۳۱
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۱-۳٫ مقدمه ۳۵

.

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

۲-۳٫ جامعه آماری ۳۶
۳-۳٫ نمونه آماری ۳۶
۴-۳٫ مدل روش انجام پژوهش ۳۷
۵-۳٫ جمع‌آوری اطلاعات ۳۸
۶-۳٫ انتخاب روش پیش‌بینی ۳۹
۷-۳٫ تابع آماره ۴۰
۱-۷-۳٫ مدل‌های سری زمانی باکس ـ جنکینز ( اتورگرسیو ـ میانگین متحرک ) ۴۰
۲-۷-۳٫ نحوه انتخاب مدل ۴۱
۸-۳٫ آزمون ایستایی ۴۲
۹-۳٫ انتخاب مناسب‌ترین مدل ۴۳
۱۰-۳٫ آزمون‌های پارامتریک و ناپرامتریک ۴۴

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها
۱-۴٫ مقدمه ۴۶
۲-۴- آزمون دیکی فولر روی سطح ۴۸
۳-۴- نتایج تخمین مدل ARIMA 50
۴-۴- تفسیر نتایج ۵۱
۱-۴-۴- ضریب تعیین (R2) 51
۲-۴-۴٫ آماره دوربین واتسن (DW) 51
۳-۴-۴٫ آماره Prob (F-Statistic) 52
۵-۴- نتایج تخمین مدول ARIMA 59
۶-۴- تفسیر نتایج ۶۰
۱-۶-۴- ضریب تعیین (R2) 60
۲-۶-۴- آماره دوربین واتسن (DW) 60
۳-۶-۴- آماره Prob (F-Statistic) 60
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵٫ مقدمه ۶۴
۲-۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۶۴
۳-۵- محدودیت‌های پژوهش ۶۵
۴-۵- پشنهاد برای پژوهش‌های آتی ۶۶
پیوستها
و ماخذ:
فارسی: ۶۸
لاتین: ۶۹

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

مقدمه:
برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش

سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان

و سایرین ضروری است. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های

موجود را فراهم می آورد و با استفاده از آن می‌توان قبل از مواجه شدن

با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد .

در همین راستا برای افزایش اثر بخشی برنامه ریزی نیز باید توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن است بهبود بخشید .

کانون توجه این پژوهش پیش بینی است . پیش بینی از این نظر حائز اهمیت است ،

که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری استفاده کنندگان درون

سازمانی وهمچنین برون سازمانی محسوب می شود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به

دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

۱-۱٫ مقدمه
به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ انقلاب عظیمی

در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته است و در این میان تحقیقات مرتبط

با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات

را به خود اختصاص داده است . در مارس ۱۹۷۳ بنیاد تحلیل گران مالی تحقیق سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش تحقیق که مربوط به تحقیق حاضر می باشد .

در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این تحقیق، گزارش می نمود که

تنها از اکتبر ۱۹۷۱ تا سپتامبر ۱۹۷۲ حدود ۷۸ مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته است که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی است .

در این تحقیق براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در

بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود

هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

۲-۱٫ بیان مسأله
معمولاً به منظور پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست

آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می‌شود. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می‌شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض است که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد یافت

برای روشن شدن فرآیند پیش بینی اشاره به این موضوع ضرورت دارد که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و… باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،۱۳۷

در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی است . و پیش‌بینی کننده با استفاده از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

1 نقد وبررسی برای دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

  1. سهیلا

    دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز
    پایان نامه عالی

افزودن نقد و بررسی

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

1 نقد و بررسی
دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با استفاده از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

پایان نامه در مورد دقت پیشبینی سود سهام مقاله سمینار تحقیق پروژه تز دکترا در مورد دقت پیش بینی سود سهام سمینار کارشناسی ارشد

قیمت : تومان24,000