فروشگاه

توضیحات

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع
پس دیدن متن و فهرست  میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی

در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه حسابداری استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

چکیده
اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ویژگی های سرمایه ی انسانی و معنوی هر جامعه یا سازمان است اخلاق گرایی می تواند وسیله ای برا ی رشد معنوی افراد باشد. چرا که انسان معنوی نمی تواند اخلاقی زندگی نکند هوش معنوی نه تنها در حوزه های فردی بلکه در حوزه های

سازمانی نیز مورد توجه است و علاوه بر حوزه های روانشناختی وارد سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. هدف این پژوهش دبیرستان های دولتی شهرستان مشهد بود،پژوهش به صورت توصیفی- همبستگی انجام شد. با استفاده از نمونه گیری طبقه ای سه ناحیه آموزش و

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

پرورش انتخاب و از طریق جدول مورگان تعداد ۱۱۸ نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای

و هوش معنوی استفاده شد که پایایی پرسشنامه اخلاق حرفه ای۷۷/۰و پرسشنامه هوش معنوی از پایایی ۷۸ /۰ برخوردار است و داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss نسخه ۱۶ مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش نشان داد که بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی رابطه وجود دارد. همچنین از بین ابعاد هوش معنوی سه بعد تفکر کلی و

انتقادی،سجایای اخلاقی و خود آگاهی و عشق با اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری داشته و بین توانایی مقابله با مشکلات و اخلاق حرفه ای رابطه معنی داری دیده نشد.

…….
۲۰۴ صفحه فایل ورد به همراه فهرست کامل و ذکر منابع فارسی و انگلیسی

فهرست مطالب

عناوین صفحه
چکیده
فصل اوّل: کلیات پژوهش
۱۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف اصلی
۱-۴-۲-اهداف فرعی

رابطه بین اخلاق حرفه ای 

۱-۵-سئوالات پژوهش
۱-۶- فرضیات پژوهش
۱-۶-۱- فرضیه اصلی
۱-۶-۲- فرضیات فرعی
۱-۷- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم
۱-۷-۱ تعریف نظری اخلاق حرفه ای
۱-۷-۲- تعریف نظری هوش معنوی
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱ – مقدمه
۲-۲ – تعریف اخلاق
۲-۳ –قدمت اخلاق
۲-۴ – علم اخلاق
۲-۵- فلسفه اخلاق

۲-۶- چرا اخلاق؟
۲-۷- اخلاق نردبان یا سرسره
۲-۸- ماهیت شخصی اخلاق
۲-۹- انواع فرهنگ های اخلاقی
۲-۱۰- سه گام در نهادینه سازی اخلاق
۲-۱۱- الکوی نهادینه سازی اخلاق

رابطه بین اخلاق حرفه ای

۲-۱۲- جایگاه راهبردی اخلاق
۲-۱۳- مدیریت اخلاق در سازمان
۲-۱۴- فواید مدیریت اخلاق در سازمان

۲-۱۵- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق

۲-۱۶- کارکرد های مدیریت اخلاق
۲-۱۷- تحلیل مفهوم اخلاق سازمان
۲-۱۸- سازمان های اخلاقی سازمان های پیش بینی پذیر
۲-۱۹- نقش قوانین اخلاقی در اخلاق سازمانی

۲-۲۰- تداخل اخلاق شخصی،شغلی و سازمانی
۲-۲۱- سطوح سیستم اخلاقی
۲-۲۱-۱- سطح اجتماعی
۲-۲۱-۲- سطح قانونی

۲-۲۱-۳- سطح سازمانی

۲-۲۱-۴- سطح فردی
۲-۲۲- سه مدل رایج اخلاق
۲-۲۲-۱- مدل منفعت طلبی
۲-۲۲-۲- مدل حقوقی

۲-۲۲-۳- مدل عدالت
۲-۲۲ -۳-۱- اصل عدالت توزیعی
۲-۲۲-۳-۲- اصل جوانمردی
۲-۲۲-۳-۳-اصل تکلیف طبیعی یا فطری
۲-۲۳- سه مدل دیگر در عرصه اخلاق سازمانی

۲-۲۳-۱- آغازگرایی
۲- ۲۳-۲- فرد گرایی
۲-۲۳-۳- فصیلت گرایی
۲-۲۴- از تئوری تا عمل

 اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

۲-۲۵- تحویلی نگری پرآسیب ترین آثار در اخلاق سازمان
۲-۲۵-۱- ابعاد تحویلی نگری
۲-۲۶- اصول اخلاقی در سازمان
۲-۲۷- شیوه تدوین اصول اخلاق سازمانی

۲- ۲۸- اخلاق حرفه ای
۲-۲۹- اصول اخلاق حرفه ای
۲-۳۰- اهمیت اخلاق حرفه ای
۲-۳۱- ارزش های اصول اخلاق حرفه ای

۲-۳۲- توسعه و ترویج اخلاق حرفه ای
۲-۳۲-۱- استقرار سیستم های کنترل اخلاق حرفه ای
۲-۳۲-۲- توسعه منشور اخلاق حرفه ای
۲-۳۳- اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای
۲-۳۴

– هوش
۲-۳۵- هوش معنوی
۲-۳۶- اسلام و معنویت
۲-۳۷- مؤلفه های هوش معنوی در اسلام
۲-۳۸- ارائه الگویی ساده برای ارتباط انواع هوش
۲-۳۹- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سانتوس

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

۲-۴۰- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه سیندی و ویگلزورث

۲- ۴۱- ویژگی های هوش معنوی از دیدگاه بروس لیچفیلد
۲-۴۲- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه ایمونز
۲-۴۳- مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه آمرام

۲-۴۴- اجزاء هوش معنوی
۲-۴۵- رشد هوش معنوی
۲-۴۶- توسعه هوش معنوی

۲-۴۷- اندازه گیری هوش معنوی
۲-۴۸- هوش معنوی و آگاهی متعالی
۲-۴۹- نقش آگاهی متعالی در ابراز هوش معنوی

۲-۵۰- آگاهی از وجود الهی ورابطه آن با هوش معنوی

۲-۵۱- هوش معنوی و تصویر بزرگتر
۲-۵۲- ایمان،امید و عشق سه ویژگی اصلی انسان های معنوی
۲-۵۳- مقایسه رفتار افراد دارای هوش معنوی قوی و افراد دارای هوش معنوی ضعیف

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

۲-۵۴-ده عامل که در ترکیب با یکدیگر هوش معنوی را شکل می دهند
۲-۵۵- برخی کاربدهای هوش معنوی در محیط کار
۲-۵۶- هوش معنوی و سلامت روان

۲-۵۷- کاربرد هوش معنوی در محیط کار
۲-۵۸- هوش معنوی،معنویت،مدیریت ورهبری

 

 

فصل سوّم: روش انجام پژوهش

۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش تحقیق
۳-۳ جامعه آماری
۳-۴ نمونه و برآورد حجم نمونه
۳-۵ ابزار گردآوری داده ها
۳-۶ پایایی ابزار پژوهش
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ اطلاعات جمعیت شناختی
۴-۲ یافته های توصیفی مربوط به آزمودنی ها
۴-۳ آزمون فرضیه ها
۴-۳-۱ فرضیه اصلی
۴-۳-۲ فرضیات فرعی

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

فصل پنچم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه
۵-۲ بررسی سئوالات
۵-۳- فرضیه اصلی
۵-۳-۱ فرضیات فرعی
۵-۳-۲-۱ فرضیه اول

۵-۳-۲-۲ فرضیه دوم
۵-۳-۲-۳ فرضیه سوم
۵-۳-۲-۴ فرضیه چهارم
۵-۳-۲-۵ فرضیه پنجم
۵-۴- نتیجه گیری
۵-۵- پیشنهادات

۵-۶- محدودیت ها

فهرست جداول
شماره عنوان صفحه

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

نمودار۲-۱ سازمان های اخلاقی و غیر اخلاقی
نمودار۲-۲ نسبت بین ارزش های اخلاقی و حرفه ای
نمودار۲-۳ منشور اخلاقی
نمودار۲-۴ اضلاع هشت گانه اخلاق حرفه ای
نمودار۲-۵ الگوی ارتباطی سزوح هوش
نمودار۲-۶ سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه مزلو

نمودار۲-۷ سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه هوش معنوی

 هوش معنوی در مدیران

جدول۳-۱ بررسی پایایی اخلاق حرفه ای
جدول۳-۲ بررسی پایایی هوش معنوی
جدول۴-۱ سیمای جمعیت شناختی

جدول۴-۲ اطلاعات توصیفی مؤلفه های پرسشنامه اخلاق حرفه ای
جدول۴-۳ ارزش متوسط آزمون
جدول۴-۴ اطلاعات توصیفی مؤلفه های پرسشنامه هوش معنوی
جدول۴-۵ همبستگی بین نمره پرسشنامه اخلاق حرفه ای و هوش معنوی

 

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

…………………
-۱مقدمه
از یک منظر اخلاق مجموعه ای از ارزشها و قوانین است که درست یا نادرست را مشخص می کند، رفتار مورد پذیرش و مردود را تعریف می کند. از منظری جامع تر، اخلاق شامل؛ تمیز بین درست و نادرست ،تعریف مباحث در قالب واژه های معنوی و بکارگیری اصول معنوی برای یک وضعیت، می باشد.

اصول معنوی قوانینی کلی هستند که رفتار مورد قبول را تجویز می کنند. آنها برای جامعه اهمیت زیادی دارند و به وسیله¬ی تصمیمات افراد قدرتمند نمی توان آنها را ایجاد و یا تغییر

داد. اصول معنوی بر پایه¬ی خواست جمعی یا سنت ها استقرار می یابند. اصول معنوی و ارزش ها تشکیل دهندگان اصلی اخلاق می باشند.

تعریف اخلاق به صورت مشخص و و رایج بسیار مشکل است. دانشمند دیگری اخلاق را……………..

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

……………

-۹- انواع فرهنگ های اخلاقی
«ویکتور » و «کولن » با طراحی ابزاری تحت عنوان پرسشنامه جو اخلاقی (Eca) تنش نوع فرهنگ و جو اخلاقی مختلف را مورد شناسایی قرار دادند.
۲-۹-۱- فرهنگ اخلاق حرفه ای:

کارکنان از مقررات و مجموعه دستورالعمل هایی که به وسیله گروه های حرفه ای مربوط یا

قوانینی که بوسیله دولت تعیین و ابلاغ گردیده، تبعیت می کنند. در چنین شرایطی، کارکنان برای اینکه ازنظر اخلاق چطور رفتار کنند، نگاهشان به بیرون سازمان است.
۲-۹-۲- فرهنگ اخلاقی مراقبتی:

در جو اخلاقی مراقبتی، کارکنان درون سازمان بطور واقعی و راستین به رفاه دیگران هم در درون و هم در بیرون سازمان توجه می کنند. اقدامات گروهی که چنین جوی را از خود بروز

می دهند، باید توجه به تمامی کسانی که بوسیله تصمیماتشان مورد تأثیر قرار گرفته اند را نشان دهد.

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

۲-۹-۳- فرهنگی اخلاقی مقرراتی:
در جو اخلاقی مقرراتی

…………….
۲-۵۱- هوش معنوی و تصویر بزرگتر

ممکن است تصور شود که هوش معنوی تا حدی یک ظرفیت ذاتی مغز و روان برای یافتن معنا در تجربه ها و مشکلات است (زوهر و مارشال، ). و مهمتر اینکه به فرد یک حس شهودی از معنا می دهد (امونز، ۰، سیسک، ۲۰ زوهر و مارشال، ۲۰).

روشی که به واسطه آن این کار انجام می شود این است که به فرد اجازه می دهد که زندگی و فعالیت های روزمره خود را داخل یک بافت بزرگتر ببیند (مک گیچی ، ۲).

اگر بخواهیم به شکلی ویژه تر بگوییم، هوش معنوی هوشی است که با آن می توانیم کارها و زندگی هایمان را در یک بافت وسیع تر، غنی تر و معنابخش قرار دهیم و بنابراین،

هوشی است که با آن می توانیم ارزیابی کنیم که یک روش و یا یک مسیر زندگی نسبت به دیگرنمونه

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان”

بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3374

رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران

قیمت : تومان127,000