فروشگاه

توضیحات

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

هدف از انجام این پایان نامه  بررسی رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد درسال

تحصیلی ۹۹- ۱۳۹۸می باشد. لذا با توجه به نقشی که

رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد.

در این پژوهش سعی بر آن است تامیزان رابطه استفاده از کامپیوتر، فیلم های آموزشی، ضبط صوت، نقشه وچارت، مقاله های آموزشی، تعیین تفاوت به

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

کارگیری آن ها توسط دانشجویان پسر و دختر، رشته های مختلف، سنین مختلف و تعیین

تفاوت هر یک از این رسانه ها در پیشرفت تحصیلی و رابطه کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه قرار گیرد.

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته که شامل۳۰ سوال بود استفاده شد. در تحلیل

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

استنباطی برای محاسبه رابطه بین متغیرها از روش همبستگی پیرسون و برای تفاوت بین متغیر ها از آزمون T مستقل

و برای پی بردن تفاوت بین گروه ها از تحلیل واریانس یک راهه ANOVA و رگرسیون استفاده شده و برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزارSPSSاستفاده شده است. نتایج نشان داد: بین

به کارگیری رسانه های کامپیوتر، فیلم های آموزشی، ضبط صوت، نقشه و چارت، مقاله های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

وجود ندارد. بین به کارگیری رسانه های آموزشی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنا داری وجود ندارد. بین به کارگیری

رسانه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت رابطه معنا داری وجود دارد. بین به کارگیری رسانه های آموزشی

وپیشرفت تحصیلی دانشجویان سنین مختلف رابطه معنا داری وجود دارد. بین به کار گیری هریک از رسانه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی

دانشجویان تفاوت معنا داری وجودندارد. بین به کارگیری رسانه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود ندارد.

۱۲۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد+جامعه آماری+پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان 
رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

 

فهرست مطالب

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

عنوان صفحه
چکیده . ۱
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
بیان مسئله ..۵
اهمیت و ضرورت تحقیق . ۹

اهداف تحقیق ۱۰
متغیرهای تحقیق .۱۱

سوال های تحقیق ۱۲
تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق ۱۳
الف- تعاریف مفهومی (نظری) ۱۳

ب – تعاریف عملیاتی( عملی) ۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بخش اول- ادبیات تحقیق
بررسی نظریه ها و متون مربوط به تحقیق……………………………………………………………………………… ..۱۸
تعریف مفاهیم پژوهش ۱۸
آموزش ۱۸
رسانه آموزشی ۱۸

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
وسایل کمک آموزشی ۱۹
تکنولوژی آموزشی ۲۰
تفاوت رسانه آموزشی با وسایل کمک آموزشیز ۲۱

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تاریخچه پیدایش و تحول تکنولوژی آموزشی ۲۲
تکنولوژی آموزشی در ایران ۲۴
فواید کاربرد تکنولوژی آموزشی ۲۵
علل نیاز به مواد رسانه های آموزشی ۲۵

الف – معضلات و مشکلات آموزشی ۲۵

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ب- نقش حواس در یادگیری ۲۷
ج- نقش مواد و وسایل آموزشی در تدریس و یادگیری ۲۸
نقش رسانه های آموزشی درفرایند یاد دهی – یادگیری ۳۰
تحقیقات در زمینه رسانه ها ۳۳

تحقیقات و عکس العمل های شناختی در مواجهه با رسانه ها ۳۶
انتخاب وکاربرد رسانه ها ووسایل آموزشی درفرایند یاددهی- یادگیری ۳۹

مراحل عام در به کارگیری رسانه های آموزشی ۴۳
ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسب ۴۴
اصول انتخاب رسانه ها ۴۸

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

طبقه بندی قرار دادی رسانه ها ۵۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱- رسانه های دیداری ۵۵
۲- رسانه های شنیداری ۵۶
۳ – رسانه های دیداری – شنیداری ۵۶

۴- رسانه های چند حسی ۵۷
کاربرد رسانه ها در آموزش عالی ۵۸
بخش دوم – تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

الف)تحقیقات انجام شده درداخل کشور ۶۱
ب ) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۶۶
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه ۷۳
روش تحقیق ۷۴
جامعه ی آماری ۷۴

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نمونه ی آماری ۷۴
روش نمونه گیری و بر آورد حجم نمونه ۷۵
روش وابزار جمع آوری داده ها ۷۵
روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها ۷۶
تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات
مقدمه ۷۹
تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ۸۰

تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ۸۴
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری، پیشنهاد
مقدمه ۹۷

خلاصه ۹۷
نتیجه گیری ۹۹
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۱۰۵ محدودیت های تحت کنترل محقق………………………………………………………………………………………..۱۰۵

محدودیت های خارج از کنترل محقق……………………………………………………………………………………۱۰۵
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

الف ) پبشنهاد مبتنی برنتایج تحقیق ۱۰۶

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ب ) پیشنهاد مبتنی بر تجارب محقق ۱۰۷
ج)پیشنهاد برای محققان آینده …………………………………………………………………………………………….۱۰۸

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
منابع و مآخذ لاتین ۱۱۳

پیوست پرسشنامه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
مطالعات آماری تحقیق در بخش تکمیلی سوال های تحقیق……………………………………………………… ۱۱۶
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

 

 

 

 

 

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۴-۱فراوانی جنسیت دانشجویان ۸۰

جدول ۴-۲فراوانی و درصد رشته های دانشجویان ۸۱
جدول ۴-۳آمار به کار گیری رسانه های آموزشی دانشجویان دختر و پسر ۸۲
جدول۴-۴ آماره های پیشرفت تحصیلی(معدل)دانشجویان دختر و پسر ۸۳

جدول ۴-۵ آماره های میانگین و انحراف معیارمتغیرهای به کارگیری کامپیوتر و پیشرفت تحصیلی ۸۴

جدول ۴-۶ آماره های ضریب همبستگی متغیرهای به کارگیری کامپیوتر و پیشرفت تحصیلی ۸۴

جدول ۴-۷ آماره های میانگین و انحراف معیارمتغیرهای به کار گیری فیلم های آموزشی و پیشرفت تحصیلی ۸۵
جدول ۴-۸ آماره های ضریب همبستگی پیشرفت تحصیلی و به کار گیری فیلم های آموزشی ۸۵

 

جدول ۴-۹ آماره های میانگین و انحراف معیارمتغیرهای به کار گیری ضبط صوت و پیشرفت تحصیلی ۸۶

جدول ۴-۱۰ آماره های ضریب همبستگی پیشرفت تحصیلی و به کار گیری ضبط صوت ۸۶

جدول ۴-۱۱ آماره های میانگین و انحراف معیارمتغیرهای به کار گیری نقشه و چارت و پیشرفت تحصیلی ۸۷

جدول ۴-۱۲ آماره های ضریب همبستگی پیشرفت تحصیلی و به کار گیری نقشه و چارت ۸۷

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

جدول ۴-۱۳ آماره های میانگین و انحراف معیارمتغیرهای به کار گیری مقاله های آموزشی و پیشرفت تحصیلی ۸۸

جدول ۴-۱۴ آماره های ضریب همبستگی پیشرفت تحصیلی و به کار گیری مقاله های آموزشی ۸۸

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

جدول ۴-۱۵ آماره های میانگین و انحراف معیار متغیر های فرضیه۷ ۸۹

جدول ۴-۱۶ آماره های آزمون  فرضیه ۷ ۸۹

جدول ۴-۱۷ آماره های تحلیل واریانس یک راهه برای متغیر وابسته به کار گیری رسانه ها ۹۰

جدول۴-۱۸ نتایج آزمون تعقیبی توکی ۹۱

جدول ۴-۱۹ آماره های تحلیل واریانس یک راهه برای متغیر وابسته به کار گیری رسانه ها ۹۲

جدول ۴-۲۰ نتایج آزمون تعقیبی توکی ۹۳

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

جدول ۴-۲۱ آماره های رگرسیون برای متغیر وابسته پیشرفت تحصیلی و متغیر های مستقل مولفه های رسانه ای ۹۴

جدول ۴-۲۲ضرایب مولفه های رسانه ای مختلف برای پیشرفت تحصیلی……………………………………………………۹۴

جدول ۴-۲۳آمار میانگین و انحراف معیار متغیرهای به کارگیری رسانه های آموزشی و پیشرفت تحصیلی…….۹۵

جدول۴-۲۴ آمارهای ضریب همبستگی پیشرفت تحصیلی و به کارگیری رسانه های آموزشی ……………………۹۵

 

فهرست نمودار

عنوان صفحه
نمودار۴-۱ درصدجنسیت دانشجویان ۸۰

نمودار۴-۲درصدرشته تحصیلی دانشجویان ۸۱

 

نمودار ۴-۳ به کار گیری رسانه های دختران و پسران ۸۲

نمودار ۴-۴ میانگین پیشرفت تحصیلی (معدل)دختران وپسران ۸۳

 

 

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مقدمه:

 

 

 

پیشرفت های علمی در سال های اخیر در همه جنبه های زندگی انسان دگرگونی های بسیاری بوجود آورده است و وظیفه هماهنگی با این تغییرات را

پیش روی انسان قرار داده است. در این میان نقش آموزش بسیار پر اهمیت است و در صورت طراحی درست فرایند آموزش رسیدن به وضعیت مطلوب با

صرف هزینه مناسب امکان پذیر خواهد بود(افتخاری مقدم،۱۳۹۹،ص۱).

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

رسانه ها افراد، ابزار یا موقعیت هایی هستند که بوسیله آن ها پیام ارایه می شود بنابراین تعریف، معلم، کتاب درسی، اسلاید ناطق، فیلم، کامپیوتر و…

همه رسانه خوانده می شوند(علی آبادی، ۱۳۹۹،ص۱۲۶).

هدف از آموزش هدایت یادگیری فراگیران است و نقش معلم، فراهم کردن زمینه و امکاناتی است تا یادگیرندگان، خود مفاهیم را شکل دهند. رسانه ها ی

آموزشی امکاناتی هستند که اگر در فرآیند
یاد دهی -یاد گیری به نحو شایسته مورد استفاده قرار گیرند در مفهوم سازی و ساخت دانش، به فراگیران کمک فراوانی می کنند. (سلیمی،

 

ص۴).

 

نتایج پژوهش ها نشان می دهد که استفاده از رسانه های آموزشی مثل فیلم، کامپیوتر، ضبط صوت… فرصت بیشتری را برای کار گروهی یا انفرادی در

اختیار یاد گیرنده قرار می دهد و همچنین این امکان را فراهم می سازد که هر یادگیرنده با توانایی خود پیش برود و هر زمان که فرصت یافت در زمینه

هایی که مشکل دارد رسانه هایی را انتخاب کند. با به کار گیری ابزارهای آموزشی

دانشجویان فقط به کتاب معرفی شده توسط اساتید محدود نیستند.

رسانه های آموزشی یادگیرندگان را با واقعیات به طور ملموس مرتبط می سازند وقدرت یادگیری آن ها سریع تر و در نهایت منجر به پیشرفت تحصیلی آن

ها خواهد شد(سلاجقه،۱۳،ص۴).

امروزه به خاطر محدودیت شدید منابع جهانی از یک طرف و رشد فزاینده جمعیت مصرف کنندگان از طرف دیگر، موضوع بهره وری و افزایش کارآیی در

تمامی زمینه ها ی زندگی بشر به بحثی جدی تبدیل شده و کوشش بسیاری از افراد و سازمان ها معطوف به یافتن راه های دست یابی به آن شده

 

است. نهاد آموزش و پرورش، با وجود تعداد میلیونی شاگردان، ومعلمان و سایر افراد دست اندر کار که آن ها را از پرمصرف ترین سازمان ها ی اجتماعی

ساخته است شدیداً نیازمند به طراح ها و روش هایی برای افزایش بهره وری خود است. شاید بتوان افزایش بهره وری را را به معنی دست یابی به

یادگیری بیشتر و پایدارتر و عمیق تر دانشجویان و دانش آموزان و وشکوفایی هرچه بیشتر استعداد های آن ها، در ازای صرف منابع مالی وانسانی کم تر

 رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانست، این که موقعیت های یاددهی و یاد گیری به نگرش نظام دار(سیستماتیک) طراحی، اجرا و ارزشیابی شوند. در این فرآیند، نقش رسانه های

آموزشی به عنوان یکی از اجزای سیستم و به عنوان تسهیل کننده ارتباط بین معلمان و شاگردان بسیار قابل توجه و بنیادی است. براساس نگرش

سیستمی طراحی درس، تصمیم گیری در مورد چگونگی و انتخاب هر عنصری، ازجمله رسانه آموزشی، امری سلیقه ای، شخصی، دستوری ویا

بخشنامه ای نیست. با توجه به رابطه تنگاتنگ عناصر هر سیستم و تاثیر گذاری و تاثیر پذیری آن ها از یکدیگر واین که فقط یک مجموعه از عناصر هماهنگ

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

و منطبق با یکدیگر می توانند در جهت دسترسی به هدف های مورد نظر عمل کنند، ضروری است که در انتخاب رسانه ها ی آموزشی دقت و مراقبت ویژه ای اعمال شود. این انتخاب در صورتی صحیح و مفید خواهد بود

 

که پس از کسب شناخت و تحقیق در باره رسانه های آموزشی و آشنایی با ویژگی های، مزی…………………………

 

 

 

 

بیان مسئله:

این تحقیق رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را مورد بررسی قرار می

دهد، در جوامع فعلی یکی از عوامل موثر در

پیشرفت تحصیلی استفاده از رسانه های آموزشی می باشد.”رسانه وسیله ای است که سبب ایجاد ارتباط بین پیام دهنده و پیام گیرنده می شود.

رسانه مناسب به خلق شرایط مطلوب برای یاد گیری کمک
می کند و سبب تقویت آن می شود”( صفوی،۷، ص۱۵۴). رسانه آموزشی ابزاری برای ارائه آموزش به فراگیر و طبیعتاً جزئی از فرآیندآموزش و

 

تکنولوژی است نه تمام آن” (فردانش،۱، ص۱۸۴).

بنابراین: «رسانه های آموزشی به کلیه امکاناتی اطلاق می شود که می توانند شرایطی را در کلاس به وجود آورند که تحت آن شرایط شاگردان قادرند،

 

اطلاعات، رفتار و مهارت های جدیدی را با درک کامل به دست آورند، این گونه امکانات شامل وسایل(ابزار آلات الکتریکی)، مواد(ورقه شفاف، فیلم…)،

موقعیت های آموزشی(نمایش،گردش علمی…)می باشند.»(لطفی پوروهمکاران،۱،ص۱).استفاده ازرسانه ها رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصیلی

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دارد”با توجه به اینکه ۷۵%یادگیری از طریق حس بینایی انجام می گ

یرد”(احدیان، ۱، ص ۷۷).

بررسی های روانشناسی ثابت کرده است که وقتی بیش از یک حس معطوف فعالیتی باشد، یادگیری آسان تر صورت می پذیرد. استفاده از وسایل

محسوس هنگام تدریس فهم بسیاری از مباحث ذهنی را برای دانش آموزان آسان می سازد. وسایل کمک آموزشی به تجسم مطالب ذهنی که در کتاب

 

خوانده

می شود کمک می کند و رغبت به یاد گیری را می افزاید و موجب دوام یادگیری می شود. تماشای یک فیلم یا عکس جالب حس کنجکاوی دانش آموز را

 

بر می انگیزد و او را علاقمند می سازد که در باره موضوع فیلم یا عکس مطالعه بیشتری به عمل آورد، استفاده از این وسایل تنوع و تازگی در کلاس درس

را ایجاد می کند ویکنواختی تدریس را که موجب خستگی می شود بر طرف می سازد و نیز موجب صرفه جویی در وقت می شود(نیساری،

۱۳،صص۱۳۹-۱۴۰).

 

استفاده از رسانه و وسیله های آموزشی متنوع در موضوعات و ماده های درسی گوناگون مزایایی دارد که امیر تیموری، اهم آن ها را این گونه شمرده است:

 

– شکل گیری تجربه های دست اول و نزدیک به آن

– ایجاد انگیزه و شوق به یادگیری و کمک به تداوم آن

– صرفه جویی در زمان آموزش

 

– بر قراری آسان تر ارتباط و تفهیم آن

– شکل گیری یادگیری سریع تر و عمیق تر و پایدارتر

– شکل گیری تجربه های یادگیری نا ممکن

اندیشه های دیویی، پیاژه، برونر و… که بر ظهور نظریه های ساختن گرایی تاثیر شگرفی داشته است همگی بر اهمیت تجربه مستقیم و شخصی در

محیط پیرامون دلالت می کنند (سلیمی، ۱،ص۵). اگر در یک روش تدریس یادگیرنده محور، قصد آموزش شکل گیری یاد گیری معنا دار و مادام العمر در

دانش آموزان است، ابزار و رسانه های آموزشی به گونه ای انتخاب و به کار می روند که بیشترین نقش را در شکل گیری

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

تجربه های مستقیم و عینی

داشته باشند. بنابراین تأکید براستفاده بیشتر از رسانه های آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان می گردد.”منظور از پیشرفت تحصیلی سنجش

میزان عملکرد یادگیرندگان از هدف های خاص آموزشی بعد از اتمام یک، دوره آموزشی می باشد”(سیف ،، ص۶۱۲).

پیشرفت تحصیلی یکی از متغیرهای اصلی آموزش و پرورش است و می توان از آن به عنوان شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش و پرورش یاد کرد،

بنابراین پیشرفت تحصیلی یک معلول است که دارای عوامل گوناگون می باشد که بخشی از این عوامل شامل به کارگیری انواع مختلف رسانه در فرآیند

 

آموزش می باشد. لذا با توجه به نقشی که رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد، در این پژوهش سعی بر آن است تا میزان رابطه استفاده از کامپیوتر، فیلم های آموزشی، ضبط صوت،

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی

 

 

نقشه وچارت، مقاله های آموزشی، تعیین تفاوت به کارگیری آن ها توسط دانشجویان پسر و دختر، رشته های مختلف، سنین مختلف، و تعیین تفاوت هر

یک از این رسانه ها را در پیشرفت تحصیلی و رابطه کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رشت مورد مطالعه قرار گیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

پیرامون اهمیت و ضرورت به کار گیری تکنولوژی آموزشی در آموزش و نقش آن در پیشرفت تحصیلی سخن های فراوانی گفته شده که در اینجا به سخنان

گهر بار امام علی “ع” اشاره می شود:

“فرزندان خود را با خوی و خصلت های خود پرورش دهید، زیرا آنان برای زمان و روزگار غیراز آنچه که به سر می بریم آفریده شده اند”.

جوامع بشری با سرعتی شگفت انگیز در حال توسعه، تغییر و تحولند و این تحولات جنبه های مختلف زندگی را در برمی گیرد. پیشرفت علوم و فنون

دانش های جدیدی را مطرح می سازد که نیازهای جدیدی را برای انسان ها ایجاد می کند، بنابر این آموزش باید با سرعت و کیفیت بهتر انجام شود. به

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

همین دلیل بسیاری از روان شناسان و صاحب نظران در مباحث تربیتی بهره گیری ازتکنولوژی آموزشی را توصیه می کنند، چرا که باعث سهولت، سرعت،

دقت در امر آموزش و یادگیری می گردد.

 

امروزه بسیاری از برنامه ریزان و طراحان سیستم های آموزشی اعتقاد دارند که استفاده به جا و کامل از رسانه های آموزشی در تعلیم و تربیت سبب

محو و کاهش بسیاری از مشکلات آموزشی می شود و باعث می شود که خلاقیت فراگیران شکوفا ودر نهایت به پیشرفت تحصیلی منجرمی گردد.

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

استفاده از رسانه های آموزشی با توجه به محدودیت های مالی و زمانی سازمان ها در امر آموزش می تواند با ایجاد جذابیت و صرف هزینه و زمان کم تر

 

یادگیری اهداف آموزشی را ممکن سازد. تکنولوژی آموزشی با بهره گیری ازیافته های علوم مرتبط سعی در ایجاد کارآیی بیشتر در امر آموزش و یادگیری

دارد و فرآیند تهیه رسانه مناسب آموزشی را به گونه ای علمی هدایت می کند.
دراین راستا اگر بتوان پیام های آموزشی را از طریق موثر ترین راه و با ایجاد رغبت و علاقه مندی در فراگیران انتقال داد آموزش مفید، که هدف سازمان

هاست تحقق یافته است. لازم به ذکر است که آگاهی لازم نسبت به رسانه های آموزشی در فرآیند یاددهی و یادگیری می تواند نقش موثری در پیشبرد

اهداف آموزش داشته باشد (افتخاری مقدم،۱،ص۱۰).
بنابراین به کارگیری و استفاده از رسانه های آموزشی می تواند در بهبود وضع یادگیری دانشجویان نیز تاثیر گذاشته و فرآیند یادگیری را سرعت بخشیده و

عمق یادگیری را بیشتر نموده و تاثیر آن را
دائمی تر سازد باعث پیشرفت تحصیلی فراگیران می گردد.

 

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

اهداف تحقیق :
هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظور خاص صورت می گیرد.

بنابراین اهداف این تحقیق می تواند به دو صورت اهداف کلی و جزئی مطرح شود.

اهداف کلی:

۱- تعیین رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رشت
۲- ارائه سازکارهای مناسب جهت استفاده بیشتر از رسانه های آموزشی جهت پیشرفت تحصیلی دانشجویان

اهداف جزئی:

 

۱- تعیین رابطه میان استفاده از کامپیوتر و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
۲- تعیین رابطه میان استفاده از فیلم های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

 

۳- تعیین رابطه میان استفاده از ضبط صوت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
۴- تعیین رابطه میان استفاده از نقشه و چارت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

۵- تعیین رابطه میان استفاده از مقاله های آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان.

۶- تعیین تفاوت به کار گیری رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر.

۷- تعیین تفاوت به کار گیری هر یک از رسانه های آموزشی درپیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف.

۸- تعیین تفاوت به کار گیری هر یک از رسانه……………………..

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

متغیرهای تحقیق :

 

 

 

الف – متغیرهای مستقل:

متغیرهای مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیات اند که آزمایشگر در کاوش تحقیقی خود آن ها را دست کاری وکنترل می کند تا رابطه علی آن ها را با

 

متغیرهای دیگر در موقعیتی ویژه مشاهده و بررسی نماید (نادری، ۱، ص۸۵).

یا متغیری است که تغییرات آن وابسته به چیزی نیست و در تحقیقات آزمایشی در اختیار پژوهشگر است و محقق می تواند آن را دست کاری

کند(خلعتبری، ۱، ص۱۰۹). متغیرهای مستقل این تحقیق

رسانه های آموزشی که شامل کامپیوتر، فیلم های آموزشی، ضبط صوت، نقشه وچارت،

مقاله های آموزشی، تعیین و تفاوت به کارگیری رسانه های آموزشی توسط دانشجویان پسر و دختر، رشته های مختلف، سنین مختلف، نیز تفاوت به کار

 

گیری هر یک از این رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی و رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی می باشد.

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

ب- متغیر وابسته:

متغیری است که تغییرات آن به اعتبار متغیر مستقل است که پژوهشگر توانایی هیچ گونه دخل و تصرف در آن را ندارد (خلعتبری،۱،ص۱۰۹).

 

متغیر وابسته شرایط و ویژگی هایی است که پژوهشگر متغیر مستقل را در فعالیت های حوزه تحقیق وارد یا خارج می کند و یا آن را تغییر می دهد، متغیر وابسته نیز ظاهر یا محو می شود یا تغییر می کند در این پژوهش پیشرفت تحصیلی دانشجویان متغیر وابسته است.

ج – متغیر کنترل: دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رشت.

 

د- متغیر تعدیل کننده: جنسیت، رشته ها

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

سوال های تحقیق:

 

۱- آیا به کارگیری کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد۲- آیا به کارگیری فیلم های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟
۳- آیا به کارگیری ضبط صوت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟

 

۴- آیا به کارگیری نقشه و چارت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟
۵- آیا به کارگیری مقاله های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد؟
۶- آیا تفاوتی بین به کار گیری رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان پسر و دختر وجود دارد؟

۷- آیا به کار گیری رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف متفاوت است؟
۸- آیا به کار گیری رسانه های آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان سنین مختلف متفاوت است؟
۹- آیا تفاوتی بین هریک از این رسانه ها در پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود دارد؟

۱۰- آیا بین به کارگیری رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد؟

 

 

 

 

 

 

تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق:
الف- تعاریف مفهومی (نظری)
رسانه های آموزشی :

رسانه ها افراد، ابزار، یا موقعیت هایی هستندکه بوسیله آن ها پیام ارائه می شود (علی آبادی،۱، ص۱۲۶).

کامپیوتر :

کامپیوتر رسانه ای است که به یادگیرنده در مورد پاسخ هایش بازخورد می دهد. این رسانه مخصوصاً برای آموزش مهارت های ذهنی مفید است چون

علاوه بر دادن بازخورد به یادگیرنده در مورد صحیح و یا غلط بودن پاسخ اومی تواند موقعیت هایی جهت تمرین وتکرار مطالب فراهم آورد (علی آبادی،۱،

 

ص۱۳۰).

 

فیلم آموزشی :

فیلمی است که بر مبنای…………………..

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

 

 

 

بخش اول – ادبیات تحقیق

 

 

مقدمه
در این فصل به بررسی نظریه ها و متون مربوط به موضوع تحقیق پرداخته می شود. این عقیده که

رسانه های آموزشی به عنوان ابزاری در امر آموزش و یادگیری باعث رغبت، سرعت و تسهیل یادگیری ودر نهایت پیشرفت تحصیلی می شوند. در این

راستا اگر بتوان پیام های آموزشی را از طریق موثرترین راه یعنی با ایجاد رغبت و علاقه مندی در فراگیران انتقال داد

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

آموزش مفید، که هدف آموزش پرورش

و عالی است تحقق یافته است. برای رسیدن به این اهداف ضروریست ازرسانه های مختلف ارزشیابی مفیدی به عمل آید تا با استفاده از آن ها رسیدن به اهداف آموزشی سریع تر انجام گیرد.

با توجه به این مطالب در این فصل ابتدا به مباحث نظری در زمینه رسانه ها که شامل آموزش،

رسانه آموزشی، تکنولوژی آموزشی و تفاوت آن با رسانه ها و تاریخچه آن علل نیاز به رسانه ها، نقش آن در فرایند یاددهی– یادگیری تحقیقات وعکس

العمل شناختی رسانه ها انتخاب و کاربرد رسانه ها و مراحل عام به کارگیری آن ها و اصول انتخاب و طبقه بندی قرار دادی آن ها وکاربرد آن در آموزش

عالی و در نهایت به تحقیقات پیشین که پیرامون موضوع تحقیق انجام گرفته خواهیم پرداخت.

بررسی نظریه ها و متون مربوط به تحقیق:

 

تعریف مفاهیم پژوهش
در تعریف واژه ها و اصطلاحات بهترین شیوه آن است که واژه ها و اصطلاحات را بر اساس تعریفی که صاحب نظران در هر رشته ارائه کرده اند تعریف نمود

در این تعریف پاره ای از اصطلاحات و واژه های پژوهشی ارائه می شود.

آموزش :………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان”

رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2594
رابطه بین کاربرد رسانه های آموزشی با پیشرفت تحصیلی دانشجويان

قیمت : تومان129,000