فروشگاه

توضیحات

رابطه  حاکمیت شرکتی ریسک شرکتهای بورس

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود

فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامهحسابداری استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک
حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط خاصی با یکدیگر دارند. در حال حاضر در ادبیات مالی این حقیقت بطور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته که مدیریت ریسک می تواند منجر به تعارض منافع بین مدیران شرکتها و سهامداران گردد به نظر می رسد با تشکیل

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کمیته مدیریت ریسک با حضور مدیران کارآمد و مستقل، تعارض بالقوه مذکور کاهش می یابد. مسئله تعارض بالقوه بین اهداف مدیریت ریسک و سیاستهای مربوطه به بیشینه

سازی ارزش شرکت می تواند حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.چون از هیئت مدیره انتظار می رود که اهداف و سیاستهای مدیریت ریسک شرکت را تایید کند و بر شیوه هایی نظارت داشته باشد که برای دست یابی به آن اهداف بکار می رود.

هدف این تحقیق بررسی و اینکه میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی تاثیری در ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.

در این تحقیق میزان رعایت اصول حاکمیت شرکتی را با استفاده از پرسشنامه ای جامع اندازه گیری که حاوی بیست سوال می باشد که برگرفته از اصول حاکمیت شرکتی است. اطلاعات ریسک سهام شرکتها نیز از نرم افزار تدبیر پرداز به دست آمد که با توجه به روش رگرسیون، فرضیه های تحقیق آزمون گردید.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که هیچ گونه رابطه معنی داری بین اصول حاکمیت شرکتی و ریسک سهام وجود ندارد
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی، ریسک، مدیریت ریسک،روش رگرسیون

 رابطه  حاکمیت شرکتی ریسک شرکتهای بورس

 

 

 

۱۰۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

صفحه عنوان
فصل اول: کلیات طرح
مقدمه
۱-۱ بیان مسئله………………………………………………………………………………………۵
۱-۲ هدفهای تحقیق

………………………………………………………………………………….۷
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آ ن…………………………………………………۸
۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق……………………………………………………………….۱۰
۱-۴-۱ سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….۱۰
۱-۴-۲ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………….۱۰
۱-۵ مذل

تحقیق…………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۶ تعاریف عملیاتی متغییرها و واژهای کلیدی………………………………………………..۱۱

۱-۷ روش تحقیق………………………………………………………………………………….۱۲
۱-۸ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۹ جامعه و حجم

نمونه…………………………………………………………………………..۱۳

۱-۱۰ محدودیت ها و مشکلات تحقیق…………………………………………………………..۱۴
فصل دوم مطالعات نظری

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه ۲-۱ تعریف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲ حادثه انرون………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۲-۱ سقوط آزاد…………………………………………………………………………………۲۲
۲-۲-۲ تاریخچه شرکت……………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۳ نقاط ضعف انرون…………………………………………………………………………۲۳
۲-۳ اهمیت حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………..۲۵
۲-۴ دیدگاههای مختلف درمورد حاکمیت شرکتی………………………………………………..۲۶
۲-۴-۱ دیدگاه مالی(نماینده- کارفرما)……………………………………………………………۲۷
۲-۴-۲ دیدگاه بلندمدت بازار………………………………………………………………………۲۸

 رابطه  حاکمیت شرکتی ریسک شرکتهای بورس

۲-۴-۳ دیدگاه ذینفعان……………………………………………………………………………..۲۸
۲-۴-۴ دیدگاه سوءاستفاده از قدرت مدیریت…………………………………………………….۲۸
۲-۵ کمیته های فرعی هیئت مدیره……………………………………………………………….۲۹
۲-۵-۱ کمیته انتصاب……………………………………………………………………………..۳۰
۲-۵-۲کمیته پاداش…………………………………………………………………………………۳۰
۲-۵-۳ کمیته حسابرسی……………………………………………………………………………۳۱

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۶ انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………۳۲
۲-۷ اصول حاکمیتی شرکتی………………………………………………………………………۳۹
۲-۷-۱ تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی…………………………………….۴۰
۲-۷-۲ حقوق سهامداران وکارکردهای اصلی مالکیت…….…….…………..…………۴۱
۲-۷-۳ رفتار یکسان با سهامدران…………………………………………………………………۴۲
۲-۷-۴ نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی………………………………………………………۴۴

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۷-۵ افشا و شفافیت……………………………………………………………………………..۴۴
۲-۷-۶ مسؤولیت های هیات مدیره……………………………………………………………….۴۶
۲-۸ گسترش حاکمیت شرکتی در انگلستان………………………………………………………۴۸
۲-۹ تغییرات در توصیه های سیاسی- از کادبری تا هامپل……………………………………..۴۹
۲-۹-۱ گزارش کادبری……………………………………………………………………………۵۱
۲-۹-۲ گزارش گرینبری………………………………………………………………………….۵۴

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۹-۳ گزارش هامپل……………………………………………………………………………..۵۶
۲-۹-۴ نظامنامه ترکیبی…………………………………………………………………………..۵۷
۲-۱۰ پاسخگویی…………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۱۱ مقایسه نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی با سایر کشورها………………………..۶۴
۲-۱۲ افشای اطلاعات و آیین نامه افشای اطلاعات……………………………………………..۶۶
۲-۱۳ حاکمیت شرکتی در ایران………………………………………………………………….۶۷
۲-۱۴ ماهیت ریسک………………………………………………………………………………..۶۸
۲-۱۵ منابع ریسک…………………………………………………………………………………۷۰
۲-۱۵-۱ ریسک های مالی…………………………………………………………………………۷۰

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲-۱۵-۲ ریسک های غیر مالی……………………………………………………………………۷۲
۲-۱۶ انواع ریسک………………………………………………………………………………..۷۳
۲-۱۷روشهای اندازه گیری ریسک………………………………………………………………۷۴
۲-۱۸مدیریت ریسک……………………………………………………………………………..۷۵

۲-۱۹حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک………………………………………………………….۷۶
۲-۲۰ مدیریت ریسک در عرصه سازمان………………………………………………………۸۰
۲-۲۱ نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک در عرصه سازمان………………………..۸۲
۲-۲۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………..۸۵
فصل سوم:روش شناسی تحقیق

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه
۳-۱ روش تحقیق…………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۲ جامعه آماری………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۳ حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………….۹۲
۳-۴ روشهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………۹۳
۳-۵ متغییر مستقل و وابسته……………………………………………………………………….۹۶
۳-۶ روایی و پایایی (اعتبار) پرسشنامه………………………………………………………….۹۶
۳-۷ نحوه محاسبه بازده سرمایه گذاری درسهام عادی………………………………………….۹۹

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده………………………………………….۱۰۰
۳-۸-۱ ضریب همبستگی………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۸-۲ آزمون h …………………………………………………………………………………102
۳-۹ جمع بندی……………………………………………………………………………………۱۰۳
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
مقدمه
۴-۱روش آزمون فرضیات………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۱-۱ توصیف متغیرهای دموگرافیک…………………………………………………………۱۰۵
۴-۱-تجزیه و تحلیل فرضیه ها و نتایج…………………………………………………………۱۱۰
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۵-۱ نتیجه گیری………………………………………………………………………………….۱۲۴
۵-۲ پیشنهادات……………………………………………………………………………………۱۲۶
۵-۲-۱ پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………..۱۲۶
۵-۲-۲پیشنهادات جانبی………………………………………………………………………….۱۲۶
۵-۲-۳پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………….۱۲۷
فهرست منابع و ماخذ:

 

 

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
۲-۱ جدول …………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۲ جدول …………………………………………………………………………………………۴۹
۲-۳ جدول …………………………………………………………………………………………۵۹
۲-۴ جدول …………………………………………………………………………………………۶۷
۴-۱ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۰۶
۴-۲ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۰۷

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۴-۳ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۴ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۰۹
۴-۵ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۶ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۷ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۸ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۱۲
۴-۹ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۱۳

 رابطه  حاکمیت شرکتی ریسک شرکتهای بورس

۴-۱ جدول ……………………………………………………………………………………….۱۱۴
۴-۱۱جدول ………………………………………………………………………………………۱۱۴
۴-۱۲جدول ………………………………………………………………………………………۱۱۶
۴-۱۳جدول ………………………………………………………………………………………۱۱۷
۴-۱۴جدول ………………………………………………………………………………………۱۲۰

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱ نمودار ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۴-۲ نمودار ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۴-۳ نمودار ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۴ نمودار………………………..

 

 

فصل اول
کلیات طرح

 

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

مقدمه
تشکیل شرکت های بزرگ و به دنبال آن، مسائل مربوط به تفکیک مالکیت از مدیریت و پیامدهای خوشایند و ناخوشایند آن، در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم در سطح جهانی مطرح شد. اما موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی، ابتدا در دهه۱۹۹۰در انگلستان، آمریکا و کانادا و در پاسخ به مشکلات مربوط به کارایی هیات مدیره شرکت های بزرگ مطرح گردید. پس از اندک مدتی بحران های مالی سال های اخیر منجر به تاکید

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بیشتری به برقراری مکانیزم های حاکیمت شرکتی در این کشورها و سایر کشورهای دنیا شده است. عامل اصلی ایجاد بحران های یاد شده، شرکت ها و موسساتی بودند که معیارهای کنترلی و نظارتی آنها بر عهده افرادی بود که دارای ارتباطات نهانی بودند. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمی کرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده بصورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت نمایند.
هم سو با رشد اقتصادی و بزرگ شدن واحدهای تجاری، از قدرت کنترل سهامداران در عمل کاسته شده است، چرا که پراکندگی ساختار مالکیت بیشتر شد و اکثر مالکان را سهامداران جزء تشکیل می دهند. در چنین حالتی تنها تعداد اندکی از سهامداران این

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امکان را می یابند تا در انتخاب اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر عامل نقشی را ایفا نمایند. این مشکل زمانی حادتر خواهد شد که انگیزه بیشتر سهامداران، سرمایه گذاری در شرکت برای کسب سود (دیدگاه کوتاه مدت) باشد تا اینکه کنترل شرکت (دیدگاه بلند مدت) را به دست گیرند. آنگاه تنها سد دفاعی سرمایه گذاران در مقابل مشکلات

نمایندگی، ایجاد تنوع در پرتفوهای سرمایه گذاری خواهد بود و یا اینکه در نهایت پس از زیانهای غیر قابل جبران، سرمایه های مربوط به شرکت را به فروش رسانند. در چنین نظامی، راهبری و حاکمیت شرکتها بصورت کنترل نشده در اختیار مدیریت می باشد. در

واقع همه مسئولیت ها بر دوش مدیران شرکت نهاده می شود که در این میان، نقش بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) برجسته است. مدیر عامل وظیفه هدایت منابع را برعهده دارد به نحوی که منافع سهامداران به حداکثر مقدار ممکن برسد. بدلیل فقدان معیارهای

کنترلی لازم در اثر مشکلات مذکور و واگذاری اختیار برقراری این معیارها به مدیران،

اختیارات مدیر عامل و قدرت نفوذ وی بسیار زیاد شده است. در واقع هیئت مدیره ای که سهامداران انتخاب می کنند، در بیشتر موارد از میان کسانی است که مدیر عامل آنان را به سهامداران معرفی می کند. مدیر عامل اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شرکت به همراه

راهکارهای لازم برای رسیدن به آن اهداف را تعیین می کند.

 رابطه  حاکمیت شرکتی ریسک شرکتهای بورس

به تدریج و با توجه به بحرانهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر، دولتها و عامه مردم دریافتند که با از بین رفتن اطمینان در میان سرمایه گذاران، مسیر جریان های سرمایه گذاری به سرعت تغییر کرده و با حذف جریان های سرمایه گذاری و کاهش منابع مالی، بنگاه ها با

سقوط ناگهانی مواجه خواهند شد. وقوع این قبیل بحران ها، لزوم ایجاد نظام جدیدی از حاکمیت شرکتها را نشان می داد. نظام حاکمیت شرکتی مناسب باید دارای مشخصات زیر باشد (مکرمی، ۱۳۹۹):

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱ . مشوق های لازم را برای هیات مدیره و مدیریت اجرایی فراهم سازد تا آنان منافع مالی شرکت و سهامداران را در نظر بگیرند
۲ . نظارت کارا و موثر را تسهیل نماید.
۳ ۳ . شرکتها را در جهت استفاده بهینه از منابع تشویق نماید.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی، روشی است که در آن هیات مدیره و مدیریت اجرایی از طریق آن بر روابط و مسائل کاری، نظارت داشته تا اهداف زیر محقق شوند:
۱ . اهداف سازمان شامل کسب بازده اقتصادی برای صاحبان سهام محقق شود.
۲ . عملیات روزمره سازمان به درستی اجرا گردند.
۳ . منافع طرف های ذینفع شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرند.

۴ . فعالیت ها و رفتار سازمان به گونه ای باشد که اطمینان حاصل شود شرکت در شرایط مطمئن صحیح و طبق قوانین و مقررات حاکم عمل می کند.

۵ . از منافع سرمایه گذاران حمایت شود.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذینفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضای هیات مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مطلوب، نقش مهمی در بهبود کارایی و رشد

اقتصادی و در عین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران دارد. افزایش اعتماد سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند. شرکت ها نیز از یک سیستم حاکمیت صحیح کارا منتفع می شوند. در صورتیکه شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد و منافع آن چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحت تر به

منابع مالی و هزینه پایین سرمایه) و چه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.(رئیسی،۱و۱)

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

از نظر موسسات مالی بین المللی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال ایفا می کند .

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
جهان در ده سال گذشته شاهد تغییر شکل مهمی در ن

قش بخش خصوصی، در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال بوده است. به تدریج که کشورهای بیشتری

۱-۱ مساله اصلی تحقیق از نگرش بازار محور در سیاست اقتصادی پیروی کرده اند، آگاهی درباره بنگاههای خصوصی در زمینه رفاه افراد افزایش یافته است. همزمان با اتکای روز افزون اقتصاد به بخش خصوصی در سراسر جهان، مبحث حاکمیت شرکتی نیز اهمیتی بیش از پیش یافته است.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی به سازو کارهایی مربوط است که بنگاهها به کمک آن کار می کنند و کنترل می شوند. با آن که دولت ها در کار شکل دادن فضای قانونی، نهادی و انتظامی برای ایجاد نظام راهبری بنگاه نقش محوری به عهده دارند، اما مسئولیت اصلی در برپایی

نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصی است. حاکمیت شرکتی مطلوب این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها سرمایه خود را بطور موثر به کار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که بنگاهها دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین کل جامعه را در نظر گرفته

اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. چنین نظامی به نوبه خود این اطمینان را ایجاد می کند که بنگاهها در کل، در جهت منافع جامعه فعالیت می کنند و موجب جلب اعتماد سرمایه گذاران و جذب سرمایه های بلند مدت می شوند.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

(رئیسی،۱۳،۴)
بین حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی وجود دارد که می تواند به سادگی قابل فهم باشد. با تدوین استانداردهای مناسب و قوی برای حاکمیت شرکت می توان فرایند مدیریت ریسک را بهبود بخشید. و با یکپاچه کردن مدیریت ریسک و سیستم های داخلی می توان به تدوین استانداردهای قوی حاکمیت شرکتی اطمینان بخشید.

فدراسیون بین المللی حسابداران در سال ۲۰۰۴، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می نماید:

تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف مسئولانه منابع می باشد. شایان ذکر است که در تعریف اخیر از کنترل و مدیریت ریسک به عنوان عامل موفقیت شرکت نام برده شده است.(حساس یگانه،۱۳،۵۰-۴۷)
حال با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح می شود
که آیا می توان از طریق کاربرد اصول حاکمیت شرکتی ریسک مربوط به سرمایه گذاریها را کاهش داد؟

۱-۲ اهداف تحقیق
در سالهای اخیر حاکمیت شرکتی به دلیل رسوائیهای بزرگ آدلفیا ، انرون ورودکام و دیگر رسوائیهای بزرگ توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. مدیران اغلب ممکن است پروژه هائی را اختیار کنند که برای خودشان منفعت شخصی زیادی داشته باشد ولی برای شرکت و سهامداران بر عکس عمل کند.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی موثر، هزینه نمایندگی را کاهش داده و در عین حال امکان اینکه مدیران در پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری کنند را افزایش می دهد.(لاورنس ، ۲۰۰۴)
سیاستگذاران در حال حاضر به این مسئله اذعان دارند که اشاعه اصول حاکمیت شرکتی می تواند به ثبات بازارهای مالی، تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر شود. شرکت ها نیز به این نتیجه رسیده اند که اجرای صحیح حاکمیت شرکتی می تواند در عرصه رقابت به آنها کمک کند.(دنیای اقتصاد،۱۳۸۵)

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در اقتصاد امروز با توجه به اینکه شرکتها نقش اساسی در اقتصاد ایفا می کنند و با توجه به اینکه تشویق به حضور بخش خصوصی به منظور مدیریت پس اندازها و ایجاد درآمد در زمان بازنشستگی در حال افزایش است، اجرای صحیح این اصول می تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بیانجامد.حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت

قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران

اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند. توضیح درباره ویژگی ها و تاثیرات هر کدام از عوامل ذکر شده می تواند موضوع پژوهش های دیگر باشد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با بررسی رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتها با استفاده از مبانی نظری و تئوری های موجود و با کمک داده های آماری، نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی را در کاهش ریسک شرکت ها مورد بررسی قرار دهیم.

در این پژوهش می خواهیم بدانیم که آیا شرکتهایی که از نظر رعایت اصول حاکمیتی درسطح بالایی قرار دارند ریسک سهام آنها کاهش یافته یا نه؟
۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
در دنیای امروز تغییر نیازهای روز افزون مشتریان و مردم ، خواسته‌های بعضاً متفاوت ذینفعان، پیچیدگی‌ قوانین و مقررات و تکنولوژی انجام کار و … توجه به ساختارحاکمیت

شرکتی را فراهم نموده تا از طریق آن اهداف شرکتها تنظیم و روشهای نیل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملکردآنها تعیین می ‌شود.

حاکمیت شرکتی در موفقیت شرکت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شکستها و رسوایی های اخیر شرکتهایی مانند انرون ، ورلدکام، و گلوبال کراسینگ ، که نتیجه ضعف در سیستم های حاکمیت شرکتی است، توجه عموم را به استفاده فرصت

طلبانه مدیریت از درآمدهای شرکتها جلب کرد و احساس نیاز به بهبود و تشکیل مجدد حاکمیت شرکتی را در سطح بین الملل روشن ساخته است(پترا ،۲۰۰۵). در پاسخ به این شکست، ایالات متحده، در جولای ۲۰۰۲، قانون ساربنیز- آکسلی ۲۰۰۲ را منتشر کرد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این قانون حاوی بازسازیهایی در زمینه حفاظت از حقوق سرمایه گذاران از طریق بهبود روشهای شفاف سازی در شرکتها می باشد. در این راستا گزارشاتی مشابه مانند گزارش هیگز در سال ۲۰۰۳ و گزارش اسمیت در بریتانیا منتشر شد. (سلومن و سلومن ، ۲۰۰
حاکمیت شرکتی موثر با ایجاد تعادل میان قدرت و انعطاف رویه های حاکمیتی قابل

دستیابی است. باید در نظر داشت که حاکمیت خوب به تنهائی باعث بوجود آمدن شرکتهای خوب نمی شود چون این مسئله به ماهیت رهبری و استراتژیهای شرکت نیز بستگی دارد ولی حاکمیت بد حتما باعث نابودی شرکت می گردد.

تدوین یک سیستم حاکمیت شرکتی کارا و بیشینه کننده ارزش، برای اکثر ملتها اهمیت فزاینده ای دارد و از سوی دیگر ایجاد چنین سیستمی برای کشورهایی که قصد اجرای برنامه های خصوصی سازی به ویژه از طریق انتشار سهام دارند به صورت یک الزام سیاسی و اقتصادی در آمده است.(رضایی،۱۳،۳)

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیقات تجربی انجام شده در مورد بحران آسیا نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استانداردهای شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت در سطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.

بنابراین ایجاد زیر ساخت حاکمیت شرکتی میتواند گامی در جهت سلامت اقتصادی کشور و حفظ حقوق سهامداران

بطور اخص شهروندان به طور عام باشد. به علاوه فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی روز در ایران است.

به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است را افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تامین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی اعتماد عموم را جلب نمایند.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای در حال توسعه از جمله بازار ایران در مقابل بحران های مالی می کاهد. همچنین با برقراری عناصری از حاکمیت شرکتی در ساختار اقتصادی کشور می توان، ابزاری برای کشف و مبارزه با برخی جرائم اقتصادی

فراهم کرد. نکته دیگر این است که به نظر می رسد بتوان با شناخت

مفهوم حاکمیت شرکتی و بکار گیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسی، قوانین حاکم بر بورس و… کمک نمود. (رهبری،۱)

علاوه برموارد مذکور، آن چه که ضرورت مطالعه و پژوهش پیرامون مساله حاکمیت شرکتی و رابطه آن با ریسک را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسال های اخیر و رشد آن در این سال ها به همراه توسعه فیزیکی آن از طریق راه اندازی بورس های

منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان در معرض منافع و مخاطرات موجود در بازار و شرکت ها قرار گیرند. بنابراین تحقیق حاضر می تواند در این خصوص راهگشا باشد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴ سوالات و فرضیه های تحقیق:
۱-۴-۱ سوالات تحقیق:
مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان موضوع سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر این پرسش مطرح است:

آیا بین اصول حاکمیت شرکتی با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد.
در فصل های بعدی (فصل چهارم) با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها در جهت بررسی تایید یا عدم تایید فرضیه ها به دنبال پاسخ به سؤال مزبور خواهیم بود.

۱-۴-۲ فرضیه های تحقیق:
تعریف فرضیه:
فرضیه جمله ای است که بصورت ربطی بیان می شود و به توصیف رابطه بین متغییرها می پردازد (دلاور، ۱۴، ۷۵)
برای پاسخ به سؤال مطرح شده با توجه به اهداف پژوهش یک فرضیه اصلی به شرح ذیل تنظیم شده است:

بین اصول حاکمیت شرکتی با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فرضیات فرعی:
۱٫ بین حقوق سهام داران با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
۲٫ بین رفتار یکسان با سهام داران با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

۳٫ بین نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

۴٫ بین میزان افشا و شفافیت اطلاعات با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

۵٫ بین مسئولیتهای هیئت مدیره با ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵ مدل تحقیق
بر اساس متغیر مستقل و متغیرهای وابسته و اجزائ آنها مدل زیر طراحی شده است:

اجزای متغییر مستقل متغییر مستقل
متغییر وابسته

 

 

۱-۶ تعاریف عملیاتی متغییرها و واژه های کلیدی :
• حاکمیت شرکتی؛
قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هائی که موجب دست یابی به هدفهای پاسخگوئی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود.
• ریسک؛
میزان اختلاف میان بازده واقعی سرمایه گذاری با بازده مورد انتظار.
• ریسک غیر سیستماتیک؛

ریسک قابل کنترل یا ریسک کاهش پذیر؛ آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار که به تغییر پذیری کلی بازار بستگی ندارد ریسک غیر سیستماتیک نام دارد.
• ریسک سیستماتیک ؛

تغییر پذیری در بازده کلی اوراق بهادار که مستقیما به تغییرات بازار یا اقتصاد بستگی دارد ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار گفته می شود.

• مدیریت ریسک:
مدیریت ریسک شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های واقعی اموال، مسئولیت پذیری و نیروی انسانی است
• واریانس:
عبارتست از میانگین مربع انحرافات از میانگین

 رابطه  حاکمیت شرکتی ریسک شرکتهای بورس

• انحراف معیار :
عبارتست از جذر مثبت واریانس و آن را سیگما نشان می دهند
۱-۷ روش تحقیق:
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای بررسی و تجزیه و تحلیل موضوع خاص چه روش تحقیقی لازم است وچه روش و شیوه ای می تواند دقیق تر و سریعتر فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر حسب روش، از نوع تحقیق توصیفی است. از میان انواع تحقیق توصیفی،‌از نوع تحقیق همبستگی است زیرا رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل بررسی می شود. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل وتصرف توصیف و تفسیر می کند. این نوع تحقیق پس از جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا

پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای معنی دار بین دو یا چند متغییر کمی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد، به چه میزان دارای قدرت توضیح دهندگی

است. هدف از مطالعه همبستگی اثبات برقراری یک رابطه و به کارگیری آن رابطه در انجام پیش بینی ها است. تحقیق همبستگی رابطه علت و معلولی را روشن نمی کند، بلکه صرفاً وجود یک رابطه را توصیف می کند.

در این تحقیق ارتباط بین اصول حاکمیت شرکتی با ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد مطالعه قرار می گیرد.

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شد%۸

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2705
بررسي رابطه بين حاكميت شركتی با ريسک شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قیمت : تومان145,000