فروشگاه

توضیحات

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

چکیده

آنچه تحت عنوان دفترچه  مطالعاتی طراحی ایستگاه آتش نشانی  واقع در شهر تهران در ادامه به آن خواهیم پرداخت مجموعه ای است شامل فصول زیر :

فصل اول از مطالعات اختصاص به ایستگاه آتش نشانی و آشنایی با ایستگاه آتش نشانی دارد. در این فصل با عملکرد آتش نشانی آشنا خواهیم شد.

فصل دوم از مطالعلت به دو بخش ”مطالعات استان تهران“ و ”مطالعات سایت“ تقسیم می شود و در نهایت عوامل موثر در انتخاب سایت بررسی می شود.

 

 ۱۲۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ همراه با عکس


 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی
مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

 

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲

فصل اول مطالعات موضوعی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

معرفی آتش نشانی…………………………………………………………………………………………………………………………۵

تعریف آتش نشانی…………………………………………………………………………………………………………………………..۷

دسته بندی کلی ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………………………………………………………۷

تاریخچه تشکیل آتش نشانی در جهان و ایران………………………………………………………………………………………………..۸

۱-۱-حوزه ایستگاه آتشنشانی………………………………………………………………………………………………………………۱۰

۱-۲-انواع ایستگاه های آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۳-طبقه بندی گروه های آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………۱۱

۱-۴-تجهیزات آتش نشانی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

۱-۵-مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۶-ضوابط ایستگاه های آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………..۲۲

۱-۷-طرح ریزی ایستگاه آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱-۸-سطوح و مرتبه خدمات آتش نشانی…………………………………………………………………………………………………..۳۷

فصل دوم مطالعات محیطی و تجزیه و تحلیل سایت

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

قسمت الف : مطالعات تهران………………………………………………………………………………………………………………۳۷

الف-۲-۱-مشخصات جغرافیایی استان تهران………………………………………………………………………….۳۷

الف-۲-۲-اقلیم و آب و هوای استان تهران……………………………………………………………………………..۳۷

الف-۲-۳-وضعیت زمین شناختی استان تهران………………………………………………………………………۳۷

الف-۲-۴-آلودگی های استان تهران……………………………………………………………………………………….۳۷

الف-۲-۵-وضعیت دسترسی ها در استان تهران……………………………………………………………………..۳۷

الف-۲-۶-ساختار خدماتی در استان تهران…………………………………………………………………………….۳۷

الف-۲-۷-سیاست در استان تهران………………………………………………………………………………………….۳۷

الف-۲-۸-اقتصاد در استان تهران……………………………………………………………………………………………۳۷

الف-۲-۹-جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان تهران…………………………………………………………..۳۷

الف-۲-۱۰-جاذبه های طبیعی استان تهران………………………………………………………………………….۳۷

فسمت ب : بررسی سایت

ب-۲-۱-موقعیت سایت…………………………………………………………………………………………………………..۳۷

ب-۲-۲-دسترسی های سایت………………………………………………………………………………………………..۳۷

ب-۲-۳-شکل هندسی زمین………………………………………………………………………………………………….۳۷

ب-۲-۴-موقعیت زمین نسبت به مناطق …………………………………………………………………………………….۳۷

ب-۲-۵-عوامل مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………………………….۳۷

ب-۳-۱-عوامل مهم در انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………۳۷

فصل سوم بررسی نمونه های مشابه

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۱-نمونه های ایستگاه های آتش نشانی…………………………………………………………………………………..۳۷

۳-۱-۱-ایستگاه آتش نشانی برندویر……………………………………………………………………………………………۳۷

۳-۱-۲-ایستگاه آتش نشانی ویترا……………………………………………………………………………………………….۳۷

فصل چهارم برنامه فیزیکی و دیاگرام

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات فضاها………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۲-سایر فضاهای آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۳-نوع ایستگاه انتخابی جهت طراحی آتش نشانی………………………………………………………………….۳۷

۴-۴-دیاگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۴-۴-۱-دیاگرام نمونه…………………………………………………………………………………………………………………..۳۷

۴-۴-۲-دیاگرام طرح پیشنهادی………………………………………………………………………………………………….۳۷

۴-۵-برنامه فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

-۱-۲- ایستگاه آتش نشانی ویترا

طراح: زاها حدید

مکان:

ایستگاه آتش نشانی ویترا به عنوان حکم کناره بیرونی منطقه ای نماسازی شده را دارد که به جای اشغال فضا

، در واقع آن را تبیین می کند زاها حدید در سخنرانی خود چگونگی شکل گیری پروژه مذکور را در طی بررسی های متعدد و مشتمل بر نقشه ، ماکت و تصاویری که در برارنده نور ، حجم ، طراحی محیطی و حرکت بودند ، نشان داد .

دیوار ها نقشی فعال در این میان دارند و متناوبا میان فضای تهی و حجم جای می گیرند و این امکان را به ساختمان می دهند که ایمن

و در حال محصور باشند و به علاوه حسی از سرعت و گریز قریب الوقوع را نیز به وجود می آورند .

هندسه ساختمان ، نشان دهنده تلاقی دو هندسه تشکیل دهنده این منطقه است و ریشه در آن دارد : برخورد جهت های مجتمع کشاورزی و پهنه

گسترده راه آهن ، در این ایستگاه آتش نشانی نمود یافته استت . اندیشه کلی معماری به صورت رشته دیوارهای خطی و لایه لایه شکل گرفته است .

…………….

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

فصل چهارم

برنامه فیزیکی

و

دیاگرام

مقدمه

بدون شک بخش عمده ای از مرحله شناخت در طراحی را آشنایی با ساختار تشکیل دهنده فضا و چهارچوب اجزاء تشکیل میدهد.

در این فصل از گفتار با در نطر گرفتن آنچه در فصل اول تحت عنوان آشنایی با آتش نشانی عنوان شد قصد

بر آن است تا با ریز فضاها و خصوصیات فیزیکی این فضا بیشتر آشنا شویم. اکنون در این فصل به بررسی کاملتر ابعاد برنامه فیزیکی آتش نشانی خواهیم پرداخت. در ادامه به بررسی ایستگاه انتخابی جهت طراحی ، دیاگرام و برنامه فیریکی می پردازیم…………..

 

 

۴-۱- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی
– ایستگاه های تیپ  آتش نشانی

هدف از بررسی :

این پروژه با هدف ایجاد مسیری هدایت کننده در روند شکل گیری طراحی صورت گرفته است . با بررسی و قراردادن نیازها در طرح های گوناگون ،

امیدواریم تا بتوانیم میزان زیادی از آشفتگی ها و پریشانی های موجود در ایده های گوناگون را ازبین برده و آنها را بهبود ببخشیم .

در حقیقت در پس هر ایده و تفکری می بایست دلیل و برهانی وجود داشته باشد تا بتوان با ایده پردازی های مناسب آن را بهبود بخشید و جهت گیری

مورد نظر را اعمال نمود .

آنچه مسلم است ، ارائه دستور العمل ها و باید ها و نبایدها ، مانع ارائه و گسترش خلاقیت و ایده پردازی ها نخواهد شد و تنها ابزاری است راهنما ، د

ر جهت ایجاد طراحی با کیفیت و اصول برتر . اهدافی که در روند طراحی ایستگاه های آتش نشانی باید در نظر گرفته شود و طراحی در زمینه ای با این

اهداف شکل گیرد عبارتند از : ساده پردازی ، ماندگاری و طول عمر زیاد ساختمان ، کاهش هزینه نگهداری ساختمان در طول زمان و رعایت استانداردهای

لازم .

۴-۱-۱- اتاق اطلاعـــا

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

ت و مخــــابرات

اتاق کنترل ، اولین و مهمترین بخشی است که از وقوع هر حادثه ای مطلع می شود و همانند سیستم عصبی مرکزی عمل می کند .

۱-۱ – این اتاق جهت ایجاد امکان شنیدن کامل، می باید عایق صوتی شده باشد .

۱-۲- این اتاق باید به گونه ای طراحی و مکان یابی شود که از دید کامل به شبکه حرکتی مجاور ایستگاه خروجی آشیانه ها و ورودی ایستگاه برخوردار بوده و ورود و خروج کلیه افراد را به ساختمان زیر نظر داشته باشد و کنترل کند .

۱-۳- قسمت جلوی این محل از شیشه طوری نصب می گردد تا شخص بتواند دید با زاویه ۱۸۰ درجه داشته باشد .

۱-۴- این اتاق باید از مصالح ضد حریق ساختـه

شده باشد تا از کلیه زیان های تخریــــــــب کننده

که باعث کندی واکنش دستگاه های هشدار دهنده

می شود، در امان باشـد .

۱-۵- در این اتاق می باید فضای لازم جـــــهت

نصب جداول و نقشه های ضــــروری بر روی

دیوار پیش بینی شده باشـد .

…………..

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

۱-۶- برای پرسنل کشیک شب می باید یک تختخواب ( ترجیحاً تاشو ) پیش بینی کرد .

۱-۷- این اتاق می باید دارای ارتباط و دسترسی مطلو ب با آشیانه وسایل نقلیه باشد .

۱-۸- فضای نگهبانی و اتاق مخابرات می باید در مقابل تابش اشعه خورشید و خیرگی ناشی از آن محافظت شده باشد .

۱-۹- سطح زیاد شیشه در فضای نگهبانی و اتاق مخابرات نباید باعث ایجاد اثر گلخانه ای و افزایش زیاد دمای فضای مذکور شود .

۱-۱۰- تجهیزات زیر می بایست در اتاق کنترل پیش بینی شده  باشد :

۱-خطوط اصلی تلفن

۲-واحدهای MOSCAD ( جعبه هوشمند کنترل )

۳-یک دستگاه رایانه جهت هر مأمور

۴-چاپگر

۵-میکروفون و بلندگو

۶-زنگ ها و چراغهای کنترلی و خبررسانی

۷-سیستم های اطلاع رسانی در زمینه های مختلف که شامل کلیه اطلاعات ایستگاه و محدوده های تحت پوشش این واحد می باشد .

۱-۱۱- میز کار اتاق کنترل می بایست از موادی محکم با طول عمر زیاد ساخته

شده باشد و حداقل عرض مفید آن می بایست ۱۰۰ سانتی متر باشد.

۱-۱۲- . باید توجه داشت سیستم های امنیتی و تجهیزات این قسمت با توجه به پیشرفت روز ، تعویض و با امکانات جدید تر و پیشرفته جایگزین شود .

 

-سیستم اطلاع رسانی ایستگاه آتش نشانی
-هر ایستگاه آتش نشانی تعداد زیادی سیستم به منظور دریافت اخطارهای وقوع خطر و ارسال آن به پرسنل و مأمورین جهت آغاز عملیات دارد .
جهت طراحی این قسمت توصیفی از روند عملیاتی ارائه می شود تا طراح را در روند طراحی هدایت کند . این راهنما می بایست بیشتر مورد توجه مهندس طراح تأسیسات  الکتریکی قرار گیرد و به منظور هدایت او در این مسیر شکل گرفته است .
-هر ایستگاه می بایست دارای یک بلندگوی عمومی باشد که
در خارج ساختمان نصب شده باشد . این بلندگو می بایست با یک سیستم
دریافت کننده امواج رادیویی در تماس باشد که در اتاق کنترل نصب گردیده و هدایت می شود. یک میکروفون در ارتباط با این بلندگو به منظور اعلام خطر در مواقع خاص نیز در اتاق کنترل پیش بینی می شود .
-کلیه اتاق های ایستگاه آتش نشانی می بایست مجهز به بلندگو باشند .
-بلندگویی نیز در فضاهای خارجی ایستگاه جهت اطلاع رسانی به مأمورینی که در محوطه هستند ، در نظر گرفته می شود.
-در هر اتاق ، یک جعبه کنترل دیواری ، جهت میزان بلندی صدا و کنترل سالم بودن بلندگو ، نصب می گردد………….

…………..

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

۴-۱-۳- آسایشگاه

– فضای رختکن ، سرویس های بهداشتی ، دوش ها و کمدخانه ها (جهت نگهداری لباس رسمی آتش نشان ها پتو و بالش ، لوازم شخصی و … )

ضمن این که باید در مجاورت استراحتگاه باشند ولی موقعیت آنها نباید به گونه ای باشد که استفاده از آنها باعث ایجاد سرو صدا و سلب آسایش کارکنان در حال استراحت گردد .

-خوابگاه ها در ایستگاه های آتش نشانی می بایست  فضایی آرام رافراهم آورند که پرسنل بتواند در ۲۴ ساعت شیفت کاری در آن استراحت کنند .

-رؤسا و فرماندهان دارای خوابگاه شخصی جداگانه باشند که به حمام ویژه اتاق متصل و دارای ۴ کمد باشد .

 

-خوابگاه اصلی می بایست دارای فضایی وسیع باشد و امکان جدا کردن کلیه تخت ها از یکدیگر به وسیله پارتیشن وجود داشته باشد .

-محل قرار گیری پارتیشن ها باید به گونه ای باشد که دسترسی سریع و ایمن به پارکینگ در مواقع اضطراری داشته باشد .
-به منظور ایجاد فضای خصوصی و جداکردن محدوده های شخصی، می توان از پارتیشن های جدا کننده مرتفع استفاده نمود
. این دیوارهای متحرک می بایست به اندازه ای ارتفاع داشته باشند که شخص را در حالت خوابیده پنهان کنند، اما این ارتفاع نباید مانع به جریان در آمدن هوا و رسیدن نور کافی فضا شود . بطور کلی ارتفاعی مابین ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر مناسب می باشد.
مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

-ترجیحاً دیواره ها به صورت L ویا T تعریف شده باشند تا مانع حرکت سریع مامورین در شرایط اورژانس نشود. بازوهای هرکدام از این اشکال نباید بیش از ۹۰ سانتی متر طول داشته باشند .

-فضای استراحتگاه باید حتی المکان از سکوت و آرامش کافی برخوردار باشد . لذا مجاورت این فضا با فضاهایی که به واسطه عملکردشان مولد سرو صدای مزاحم جهت استراحت کارکنان می باشند مجاز نیست .

-موقعیت فضای استراحتگاه باید به گونه ای انتخاب گردد که

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

سر وصدای ناشی از کاربری های مجاور ایستگاه باعث ایجاد اختلال در استراحت کارکنان نگردد .

– استفاده از تخت های دو طبقه در استراحتگاه مجاز نمی باشد .

– سرانه خوابگاه به ازای هر تخت ۷/۵ متر مربع در نظر گرفته شود .

-حداقل حریم خصوصی هر فرد در حال استراحت در استراحتگاه می باید از طریق پیش بینی یک پرده دور تخت تأمین گردد .

– استراحتگاه باید دارای دسترسی بسیار سریع و ایمن به آشیانه باشد .

– در ایستگاه های یک طبقه ، خوابگاه می تواند از طریق درب های خروجی دولتّه به فضای پارکینگ راه یابد. این دربها برای باز شدن نیاز به دکمه و یا سیستم های مشابه ندارند. اما می بایست چرخش آنها آزاد باشد و به صورت خودکار بسته شوند ……………

………………..

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

درب نصب گردد ، در صورت کوچک بودن فضا ، یک جفت نیز کافی است .

-درایستگاه های دو طبقه ، خوابگاه می بایست دقیقاً در فضایی نزدیک به بالای فضای پارکینگ و دارای فصل مشترک با فضای آشیانه در پایین جاگذاری شود و دسترسی به پارکینگ از طریق چاله های فرود صورت پذیرد. این چاله ها می بایست

در چارچوبی بسته قرار گرفته شده باشد و دارای درب های چرخان با قابلیت بسته شدن اتوماتیک باشد .

حداقل ۳ عدد چاله فرود برای این طبقه باید در نظر گرفته شود .

– اتاق های خوابگاه در ایستگاه های یک طبقه ای می بایست حداکثر ۶ تخته طراحی شده باشد و در ایستگاه های دو طبقه می بایست حداکثر ۱۲ تخته طراحی شده باشد .

-ساخت هر گونه مبلمان ثابت مانند کمد دیواری ، میز توالت ، جا رختی

، میز و مانند اینها در فضای خوابگاه ممنوع می باشد . این اسباب نه تنها لازمه فضا نمی باشند ، بلکه برای تغییر مبلمان ایجاد مزاحمت می کند .

-نصب هر گونه چراغ مطالعه و یا دستگاه های الکترونیکی ثابت نیز ممنوع می باشد .

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی
-قرار دادن هرگونه پریز تلفن و اینترنت در فضای خواب ممنوع می باشد .

۴-۱-۴- بخش اداری

-هر ایستگاه یک بخش اداری خواهد داشت . در صورت وجود بخش های گوناگون اداری ( اعم از دفتر بیمه و یا غیره ) می بایست برای هرکدام ، دفتر اداری جداگانه در نظر گرفته شود .

– یک چهارم کل زیربنا، بیشترین میزان لازم جهت دفاتر اداری می باشد .

– وجود یک اتاق اداری جهت بخش اورژانس الزامی است .

– در صورت امکان ، طراحی می بایست به گونه ای شکل گیرد که دفاتر گوناگون اداری ، دارای ورودی و خروجی مجزا باشند .

-ابزارهای ارتباطی با این دفاتر ( مانند خطوط اینترنت و تلفن ) نیز باید به صورت مجزا تعریف شده باشند.
– برای کلیه دفاتر می بایست فضایی جداگانه جهت نصب رایانه های اطلاع رسانی در نظر گرفته شود .
مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

……………

 

۴-۱-۵- اتاق فرمانده

– اتاق فرمانده ایستگاه می باید به اتاق مخابرات و نگهبانی ارتباط و دسترسی سریع داشته باشد .

-در اتاق  فرمانده می باید فضای کافی جهت تختخواب (ترجیحاً  تاشو ) ، میزکار و بایگانی پرونده ها پیش بینی  شده باشد.

۴-۱-۶- آشپز خانه

– موقعیت و طراحی آشپزخانه باید به گونه ای باشد که باعث انتشار بوی غذا در فضای ایستگاه نگردد و از نور و تهویه طبیعی ومصنوعی مناسبی برخوردار باشد . ۲-۵- امکان تهویه سریع و کامل آشپزخانه امری الزامی است که می تواند از طریق جداره های کانالهای عمودی تهویه صورت گیرد .

– در آشپزخانه ایستگاه می باید متناسب با ابعاد و کلاس ایستگاه فضای کافی جهت یک اجاق گاز ، سینک ظرفشویی ، یخچال ، انباری کوچک و کابینت در نظر گرفته شود .

– سینک ظرفشویی می بایست از مدلهای خانگی با روکش های ضد زنگ باشد و در انتخاب مدل آن و بررسی جزئیات مواد کاربردی کارخانه انتخابی دقت لازم به عمل آید .

–  سینک آشپزخانه دوگانه و دارای صفحه خشک کن در هر دو طرف باشد .

–  کلیه میزهای آشپزخانه ، روکش ها ، کابینت ها و غیره می بایست از جنس فلزات ضد رنگ باشند .

– استفاده از چوب و ورقه های مصنوعی ممنوع می باشد .

– در کفسازی ، دیوارها و سقف آشپزخانه باید از مصالح قابل شستشو استفاده گردد .

– قراردادن سوراخ آبریز در مرکز کف و رعایت شیب بندی به سمت آن.

– نصب شیلنگ و شیر اتصال آن به شبکه شهری و قرار دادن آن در یک محفظه الزامی است .

– آشپزخانه می باید ارتباط و دسترسی مناسبی با غذا خوری و نشیمن داشته باشد ………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید با سرعت و امنیت فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

1 نقد وبررسی برای رساله معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

  1. رضا میم

    رساله معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی عالی بود دانلود کردم مرسسسسس

افزودن نقد و بررسی

رساله معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی

1 نقد و بررسی

مطالعات معماری طراحی ایستگاه آتش نشانی پایان نامه پروپوزال مقاله رساله پاورپوینت آتش نشانی

قیمت : تومان129,800