فروشگاه

توضیحات

رساله موزه آب

آب در معماری حس های پنج گانه ما را به خدمت می گیرد تا آن را با تمام کالبدمان احساس کنیم. چشم را نوازش میدهد و به ما خوش آمد می گوید، زمزمه آن در گوش ما را به سکوت و آرامش ناب دعوت

می کند، تماس آن روی پوست ما پاکی و خلوص را به ارمغان دارد، رایحه تازه آن شادابی و نشاط ایجاد می کند و مزه آن یاد آور حیات و زندگی می باشد.

ترکیب آب با معماری بیش از هر چیز یک تجربه بصری است.

حرکت جاری آب در مقابل ایستایی و ثبات معماری تضاد زیبایی دارد. نوری که از حرکت آب انعکاس می یابد گویی بر روی سقف می رقصد.

عناصر معماری آب با صدای خود پیام های دعوت را به اطراف می پراکند و ساکنان بنا را به سوی خود می خواند.

معماری واسطه ای است که ارتباط و یا جدایی بین انسانها، طبیعت و آب را با یاری گرفتن از کلیدهای حسی، فرم و مصالح فراهم می آورد.

۱۳۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

رساله موزه آب
رساله موزه آب
رساله موزه آب

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده ۱
مقدمه ۳
فصل اول
بخش اول: مبانی نظری ۵
۱-۱-۱- آب وجایگاه آن ۵
۲-۱-۱- ممفهوم نمادین آب در اساطیر کهن ۵
۳-۱-۱- گوهروجودی وویژگی های آناهیتا ۵
۴-۱-۱-آب از دیدگاه قرآن کریم ۶
۵-۱-۱- آب در مذاق حافظ ۷
۶-۱-۱- آب وچرخش سال ۸
۷-۱-۱- آب وبلاگردانی ۹
۸-۱-۱- آب ،نمادبرکت ۹
۹-۱-۱- آب ودرمان ۹
۱۰-۱-۱- آب چهل یاسین ۹
۱۱-۱-۱- آب تفال و حاجت خواهی ۱۰

بخش دوم: نقش آب در طبیعت ۱۰
۱-۲-۱- آب در طبیعت ۱۰
۲-۲-۱- انسان وآب ۱۱
۳-۲-۱- آب شیرین ۱۲

رساله موزه آب

۴-۲-۱- آب درصنعت ۱۲
۵-۲-۱- کسب انرژی از آب ۱۲
۶-۲-۱- آب وحمل ونقل ۱۲
۷-۲-۱- تصفیه و توزیع آب ۱۳
۸-۲-۱- آب وآلودگی ۱۳

بخش سوم: ۱۳
۱-۳-۱- آب درزندگی روزمره ۱۳
۲-۳-۱- آب ومسئولیت های آن ۱۴

بخش چهارم:آب ومعماری ۱۵
۱-۴-۱- عناصرمرتبط باآب در معماری ۱۶
۲-۴-۱- آموزش وکودک وآب ۲۰
بخش پنجم: ۲۱
۱-۵-۱- ایده ها و مفاهیم کلی در طرح موزه آب ۲۱
۲-۵-۱- موزه و عملکرد آن ۲۲

 

فصل دوم
بخش اول: جایگاه آب و جلوه های آن در معماری ۲۳
۱-۱-۲- معبد آناهیتا ۲۳
۲-۱-۲-چهل ستون ۲۳
۳-۱-۲- پل خواجو ۲۳
۴-۱-۲- سی وسه پل ۲۴
۵-۱-۲- شاهزاده ماهان ۲۴
بخش دوم: بررسی نمونه های مشابه داخلی ۲۵
۱-۲-۲- موزه هنرهای معاصر تهران ۲۵
۲-۲-۲- باغ موزه آب قلهک ۲۸
۳-۲-۲- موزه آب یزد(کرکسیونی) ۴۲
بخش سوم: نمونه خارجی ۴۴
۱-۳-۲- موزه آب هلندآرنهوم(کرکسیونی وکاربردی) ۴۴
۲-۳-۲- موزه آب مورسیا(اسپانیا) ۴۴
۳-۳-۲- موزه تاریخی سیامیک(ژاپن) ۴۵
۴-۳-۲- پارک تفریحی-آبی ۴۶

 

فصل سوم:
بخش اول ۴۶

۱-۱-۳- بررسی،تجزیه وتحلیل نیازهای پروژه ۴۶
۲-۱-۳- برنامه ریزی سرای هستی بخش ۴۸
۳-۱-۳- ساختار عملکردی موزه ۴۹
۴-۱-۳- بررسی عملکردها ۵۰
۵-۱-۳- حوزه معرفی و آموزش ۵۰

۶-۱-۳- گالری ها ۵۱
۷-۱-۳- واحد روابط عمومی و اموربین الملل ۵۱
۸-۱-۳- امورآموزش وتبلیغات ۵۲
۹-۱-۳- آب وکودک ۵۲

۱۰-۱-۳- حوزه پژوهشی ۵۲
۱۱-۱-۳- حوزه خدمات رفاهی ۵۳
۱۲-۱-۳- حوزه مالی واداری ۵۳

رساله موزه آب

۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت ۵۴
۱۳-۱-۳- واحد حفاظت ومرمت ۵۴
بخش دوم ۵۵
۱-۲-۳- نمودار وروابط اجزاءداخلی ساختمان ۵۵
۲-۲-۳- انتخاب سیستم سازه های بهینه ۶۲

فصل چهارم: طراحی موضوع
بخش اول ۶۳
۱-۱-۴- لزوم تحلیل سایت پروژه ۶۳
۲-۱-۴- شناخت وتحلیل سایت پروژه ۶۳
۳-۱-۴- شهرتهران ۶۴
۴-۱-۴- تقسیمات سیاسی استان ۶۵
۵-۱-۴- جغرافیای طبیعی استان ۶۶
۶-۱-۴- پوشش گیاهی ۶۶
۷-۱-۴- زمین شناسی ۶۶
۸-۱-۴- حرکات فعال زمین ۶۷
۹-۱-۴- حرکات فعال زمین ۶۷
بخش دوم ۶۸
۱-۲-۴- حرکات فعال زمین ۶۸
۱-۲-۴- شناخت منطقه ۲۲ ۶۸
۲-۲-۴- پتانسیل های توسعه منطقه ۶۹
۳-۲-۴- وضعیت اقلیم وهواشناسی ۷۰

۴-۲-۴- مشخصات جغرافیایی واقلیم منطقه ۲۲ شهرتهران ۷۱
۵-۲-۴- طرح تفصیلی منطقه ۲۲ شهرتهران ۷۳
۶-۲-۴- امکانات منطقه ۲۲ ۷۳
۷-۲-۴- دریاچه پارک چیتگر ۷۴
۸-۲-۴- شبکه دسترسی به منطقه ۷۴
۹-۲-۴- بافت قدیم منطقه۲۲ ۷۶

۱۰-۲-۴- شهرک های موجود ۷۷
۱۱-۲-۴- بافت جدید منطقه ۲۲ ۷۷
۱۲-۲-۴- تراکم جمعیت ومسکن در منطقه ۲۲ ۷۸
بخش سوم(به سوی طراحی) ۷۹
۱-۳-۴- سایت ۷۹
۲-۳-۴- عبورومروردرسایت ۷۹
۳-۳-۴- ورودی های سایت ۷۹
۴-۳-۴- ورودی به بنا ۷۹

۵-۳-۴- مراکز فرهنگی اطراف سایت ۸۰

رساله موزه آب

۶-۳-۴- درختان ۸۰
۷-۳-۴- آب ۱۳۰
بخش چهارم:چگونگی شکل گیری حجم معماری ۱۳۲
منابع ۱۳۵

چگونگی شکل گیری حجم معماری
ایده اصلی در شکل گیری فرم این گزینه استفاده از شکل موج بوده است که با یک حرکت قوی نمایان می شود.که البته در مراحل بعدی می توان باتکرار حرکت های مواج در داخل ساختمان

بصورت متنوع تر زیبایی های خاص را با الهــــام از حرکت های آزاد و سیال آب ایجاد کرد.

درنظرگرفتن جداره منحنی از جنس شیشه و استفاده از آب راکد(نماد آرامش) بصورت حوضچه هایی متناسب بافرم حجم می تواند انعکاس آب را در حجم بیان کند.

در کنار حجم موج شکل یک حجم ذوزنقه درنظرگرفته شده که نشان دهنده خط بی پایان افق است که احساسات و آرزوها را تقویت می کند و ما را به سمت حرکت سوق می دهد.

حرکت دایره ای شکل اطراف حجم می تواند نشان دهنده چرخه آب باشد و همچنین آرزوی امکان حیات تازه را به همراه داشته باشد (زایش مداوم آفرینش)

 

مقدمه
آب مظهر پاکی ، حیات و نشانه آبادانی است . استفاده صحیح ،جلوگیری از مصرف بیهوده و توجه به زحماتی که در راه رسیدن آب سالم به دست مصرف کننده می شود ، وظیفه همگانی است نیاز به مراکز فرهنگی، هنری، تفریحی درتهران خصوصا برای جوانان متناسب با رشد

روزافزون جمعیت ازجمله مسائل مهمی است که خلق اینگونه فضاها را ایجاب می کند. امروزه ، مسائل روزمره،مشکلات و نیازهای باعث شده که توسعه این فعالیت ها به نسبت جمعیت و مراکز سکونت ومحلات تهران بسیار اندک بوده وپاسخگویی نیاز واقعی جوانان شهر نباشد.

رساله موزه آب

اینگونه فضاهای فرهنگی وهنری ، بعبارتی فضای واقعی محصور شهری است که در درون آن کاربری های بسیار متنوع فرهنگی ، آموزشی ، نمایشی و … در کنار هم قرار می گیرند. محل

گذران اوقات فراغت و محل برخوردهای اجتماعی و معاشرت ها است ، مکانی برای شرکت مردم در تولید فرهنگ وهنر، وسرانجام جایی است که درآن بین شهر و شهروند ، هنرمند و مردم متقابل وپویا ایجاد می شود.

احداث موزه آب می تواند بعنوان یکی از گامهای اولیه در راه «آموزش مدیریت برمنابع و مصرف آب » جایگاه خود را در میان کانونهای آموزشی پیدا کند و در عین حال دقایق و ساعاتی خوش را در اوقات فراغت شهروندان تهرانی به خصوص نوجوانان و جوانانی که از آن بازدید می کنند

فراهم سازد.
به لطف پروردگار و راهنمائیهای استاد دلسوزم جناب آقای مهندس هدایتیان
شروع به طراحی این مجموعه کردم که حاصل آن پیش روی شماست.

 

 

روح هستی بخش تو
چون از بهشت فوران می کند
کلیسایت را سیراب می سازد
ای مسیح !

چون بهشتی محقق
به چهار چشمه انجیل،تقسیم می شود
تمامی جهان را سیراب می کند
و تمامی خلقت را تطهیر

… و اینک می دانیم که همگان بی شک بر اهمیت آب، این حیات بخش زندگی واقفند اما ای کاش مردمان ایران زمین هم چون نیاکان خود هنوز آناهیتا را الهه آب و پاکی می‌دانستند و آن را

رساله موزه آب

می‌ستاییدند. اما افسوس که بسیاری از آیین نیاکان خود را فراموش کرده اند و در کنار آن آناهیتا را نیز هم. و افسوسم از آن روست که اگر ستایش آناهیتا را هنوز بر خود واجب می دانستند با

مشکلی که امروزه با آن مواجهند، ناآشنا بودند. اگر نیاکانمان به نسل های بعدی یاد داده بودند که هم چون آنان آب را بستایند ما کنون با مشکل کم آبی مواجه نبودیم.

مشکل کم آبی، بی شک برای مردم ما که در منطقه ای کم باران زندگی می کنند و هزاران بار کویرهای لم یزرع بی آب را دیده اند مشکلی است ملموس اگر چه عواملی همچون عدم بهره وری در ابعاد گوناگون استخراج و نگهداری و مصرف آب. شیوه سنتی غرقابی در کشاورزی، و در

نهایت انسان و شیوه های غلط مدیریت او بر منابع آب است که به این مشکل دامن زده‌اند، اما اکثر کارشناسان این مشکل را تا حد زیادی وابسته به عادات غلط کنونی مردم ما می دانند و رفع این مشکل را در گرو توسعه فرهنگی؛ و توسعه فرهنگی جز از طریق آموزشی مستمر به

دست نمی‌آید، و در این میان موزه‌ها، نمایشگاه‌ها و کتابخانه های تخصصی و مراکز فرهنگی نقشی فراتر از آموزش‌های رسمی ایفا می‌کنند. خاطره آب را شاید بهانه ای بدانیم تا بتواند

سهم کوچکی در راستای اشاعه فرهنگ اصیل ایران زمین داشته باشد و تاثیری هر چند کم و غیر مستقیم در جهت تحول عادات غلط مردم اکنون ایران زمین.

رساله موزه آب

اگرچه این مقوله یکی از عوامل انتخاب خاطره آب بود اما دلیلی که احساسات و هنر یک معمار را می طلبد، دلیلی است که نه صرفاً منطقی است و نه صرفاً هنری بلکه دلیلی است علمی – هنری، هم چون رشته معماری.

فصل اول

بخش اول: مبانی نظری

۱-۱-۱- آب وجایگاه آن

آب وآبادانی

« آب الفبای آبادانی است و ” بی-آب-آن ” یعنی ” بی ” حرف نفی ” بی آب ” ، بدون آب “آن”

پسوند دال بر مکان و موطن است. مثل: گیلان ،دیلمان » لغت نامه دهخدا

رساله موزه آب

طبق بررسی های باستانشناسی از حدود ۵تا۶ هزار سال قبل از میلاد آب جنبه تقدس داشته است. در فرهنگ خودمان معمولاً به جای روستا در قدیم، آبادی می گفتند. یعنی اینکه حیات

بشر به آب ارتباط دارد، اگر آب نباشد زندگی نیست. اجرای تمام شعایر و آداب و رسوم مذهبی

به گونه ای با آب معنا پیدا می کند و آب باعث پاکیزگی و طهارت و انجام فرایض مذهبی است.

۲-۱-۱- مفهوم نمادین آب در اساطیر کهن

آب: نماد زندگی، مرگ رستاخیز، راز آفرینش، پاکی و رستگاری، باروری و رشد، تجدید حیات و دگردیسی. آب دو جنبه دارد:
۱) دریا: مادر همه انواع حیات، راز معنوی و بی کرانگی، مرگ و حیات مجدد، بی زمانی و ابدیت، ضمیر ناخود آگاه.
۲) رودخانه: نماد مرگ و حیات مجدد، جریان زمان در ابدیت، مراحل انتقالی چرخه حیات و حلول نیمه خدایان.

۳-۱-۱- گوهر وجودی و ویژگی های آناهیتا

آناهیتا مظهر نور است. نخستین نور صادر شده از قلمرو سراسر نورانی اورمزد و در هیئتی از موجودات نوری بی شمار، اما با کالبد انسانی.
مظهر پاکی و خرمی و شادمانی است و به چهره دوشیزه ای زیبا و با معیارهای زیبایی شناسی زمینی.

رساله موزه آب

گوهری درخشان به سینه آویخته است به نشانه پاکی و شکوه و آراستگی زنانه. بافته ای از نیلوفر های آبی بر سر دارد به نشانه پاکی و زلالی آبها.
آناهیتا نیروی سرشتی انسانها است در کار بالندگی و آبادانی و سازندگی و یاری دهنده آنها در کار بهره مندی از طبیعت.

« به گمان ما، انسان ایرانی که خود را بیش از پیش باز یافته بود و با مفاهیم الهی – انسانی پیام زرتشت و دیگر رسولان مشرق زمین – در هزاره اول پیش از میلاد- بیشتر آشنا شده بود، از میان ایزدان آریایی، ایزدی را برگزید و تجسم و عینیت بخشید که با زمین و سرنوشت زمینی

انسانی، در رابطه تنگاتنگ بود که بدون پشتیبانی او نه زمین به خوبی بارور می شد و نه زندگی این جهانی به نیکی سامان می گرفت. گزینش و توصیف و تصویر آناهیتا طبیعی تر از آن می نمود که به برنامه ای از پیش تدارک دیده شده یا جهت گیری های آئینی نیاز باشد. او در

هیأت ابر انسان، هم بر نزول موهبت های آسمانی بر زمین نظارت
می کرد، هم آیتی بود و هم جلال و شکوه جهانداران پارسا و نیک اندیش را پاسدار بود. »

۴-۱-۱- آب از دیدگاه قرآن کریم

رساله موزه آب

« دین مبین اسلام نیز، آب را سر چشمه حیات معرفی کرده و در قرآن مجید آیه های متعددی در باره این موضوع نازل شده است :

وهو الذی ارسل الریاح بشراًً بین یدی رحمته وانزلنامنالسماءماءطهوراً فرقان۴۸

و او خدایی است که باد ها را برای بشارت پیشاپیش باران رحمت خود فرستاد،و از آسمان آبی طاهر و مطهر برای شما نازل کرد.

فانزلنا من السماء ماءً فا سقینا کموه و ما انتم بخازنین حجر۲۲
پس فرو فرستادیم از آسمان آب را ، پس نوشا نیدیم……..……………….…..

 

رساله موزه آب

رابطه باغ – موزه اب با جریان اصلی حرکتی
نکته دیگری که می توان به ان اشاره کرد وحائز اهمیت نیز هست امکان ونوع ارتباط کسانی است که از حاشیه خیابان یخچال (ضلع ورودی باغ ) گذر می کنند و اولین برخورد را با این

مجموعه دارند. بدون تردید آن چیزی که در ذهن هر عابری از این مجموعه نقش می بندد, دروازه ورودی, آرایش و تجهیز, فضای جلوی مجموعه و بدنه متصل به خیابان است,…………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “رساله موزه آب”

رساله موزه آب

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2632
رساله موزه آب

قیمت : تومان95,000