فروشگاه

توضیحات

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

در این پژوهش روشهای سنجش محتوای آب موجود در خاک تحت بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. روشهای مورد نظر این تحقیق شامل روشهای

الکترومغناطیسی نظیر روش بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و روش رادار نفوذی به زمین GPR)) می شوند. در بخش اول مطالب مقدماتی درباره

هیدرولوژی خاک و روشهای سنجش آب موجود در خاک ارائه می شود. در ادامه در فصل اول این پژوهش تئوریهای مربوط به انتشار امواج الکترو

مغناطیس و نحوه عملکرد روشهای الکترومغناطیسی تحت بررسی قرار می گیرند. در

فصل دوم روش بازتاب سنجی در حوزه زمان مطالعه می شود.

در ادامه و در فصل سوم روش رادار نفوذی درون زمین را مطالعه و بررسی می نماییم. در فصل چهارم آزمایشات انجام شده جهت سنجش محتوای آب

و نحوه بکار گیری دستگاه ها را تشریح نموده و دستگاه و نرم افزار بکار رفته را معرفی می نماییم و همچنین روش ارزیابی اندازه گیریها را بیان می کنیم. در پایان در فصل نتیجه گیری و تفسیر، نتایج حاصل از این پژوهش را بصورت کامل ارائه می نماییم.
واژگان کلیدی:
هیدرولوژی، ژئوفیزیک، روش بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR)، روش رادار نفوذی به زمین GPR))، رطوبت خاک، روشهای الکترومغناطیسی.

 

۱۲۰صفحه فایل ورد (قابل ویرایش Word) فونت ۱۴ منابع دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱
۱- تئوری ۷
۱-۱- انتشار موج الکترومغناطیس در ماده ۷
۱-۱-۱- معادلات مکسول و فرض های اولیه ۷
۱-۱-۲- رسانش الکتریکی ۸
۱-۱-۳- گذردهی دی الکتریک ۱۰
۱-۱-۴- انتشار امواج الکترومغناطیس ۱۳
۱-۲- امواج هدایت شده / نظریه خطِ انتقال ۱۷
۱-۳- سنجش خواص مواد با استفاده از امواج الکترومغناطیس ۱۸
۱-۳-۱- ضریب بازتاب ۱۸
۱-۳-۲- مفهوم موجک ۱۹
۱-۴- گذردهی دی الکتریک نسبی خاک ۲۰
۱-۴-۱- گذردهی نسبی آب ۲۰
۱-۴-۲- گذردهی نسبی ترکیبی ۲۲
۲- بازتاب سنجی در حوزه زمان ۲۴
۲-۱- اصول اندازه گیری ۲۶
۲-۲- بدست آوردن گذردهی دی الکتریک نسبی از روی سیگنال TDR 28
۲-۳- حجم اندازه گیری ۳۰
۲-۴- رسانش الکتریکی ۳۱
۲-۵- نکات کاربردی ۳۳
۳- رادار نفوذی در زمین ۳۵
۳-۱- اصول اندازه گیری ۳۸
۳-۲- سیستم اندازه گیری ۴۲
۳-۳- چیدمان های اندازه گیری ۴۲
۳-۳-۱- هم دور افت (CO)

۴۲
۳-۳-۲- چند دورافت: هم میان نقطه و بازتاب و انکسار زاویه باز ۴۴
۳-۳-۳- GPR چندکاناله ۴۷
۳-۴- اتلاف انرژی و عمق نفوذ ۵۰
۳-۵- تفکیک پذیری سیگنال

۵۳
۳-۶- نکات کاربردی ۵۳
۴- بخش آزمایشگاهی ۵۵
۴-۱- ساختار و اهداف آزمایش ۵۵
۴-۲- نکات راهنمای آزمایش ۵۵
۴-۳- بخش اول: اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR 56
۴-۳-۱- اصول: انجام اندازه گیری های

TDR 56
۴-۳-۲- آماده سازی: واسنجی حسگرهای TDR 58
۴-۳-۳- اندازه گیری: سیگنال های TDR از یک ستون ماسه ۵۸
۴-۳-۴- اندازه گیری: برآورد تأثیر رسانش ۶۰
۴-۴- بخش دوم: اندازه گیری های صحرایی ۶۱
۴-۴-۱- چک لیست تجهیزات ۶۱
۴-۴-۲- اندازه گیری ها ۶۳
۴-۴-۳- جمع بندی وظایف

۶۷
۴-۵- راهنمای برنامه ها و الگوریتم های مورد استفاده برای برداشت و ارزیابی داده ها ۶۸
۴-۵-۱- برداشت سیگنال های TDR با استفاده از PCTDR 68
۴-۵-۲- ارزیابی سیگنال های TDR 72
۴-۵-۳- برداشت داده های GPR با استفاده از K2 73
۴-۵-۳-۱- برداشت یک اندازه گیری چند کاناله ۷۳
۴-۵-۳-۲- تفاوت های انجام اندازه گیری های

CMP 76
۴-۵-۴- ارزیابی داده های رادار نفوذی به زمین ۷۶
۴-۵-۴-۱- ارزیابی توسط PickniG 78
۴-۵-۴-۲- ارزیابی توسط

PiG 82
۴-۶- ارزیابی اندازه گیری ها ۸۹
۴-۶-۱- بخش اول: اندازه گیری های آزمایشگاهی با استفاده از TDR 90
۴-۶-۱-۱- توصیف کیفی سیگنال های

TDR 90
۴-۶-۱-۲- واسنجی حسگرهای TDR 90
۴-۶-۱-۳- ارزیابی سیگنال های TDR بدست آمده از ستون ماسه ۹۱
۴-۶-۱-۴- برآورد تأثیر رسانش ۹۱
۴-۶-۲- بخش دوم: اندازه گیری های صحرایی ۹۱
۴-۶-۲-۱- ارزیابی داده های اندازه گیری شده ۹۱
۵- نتیجه گیری و تفسیر ۹۴
مراجع ۱۰۰

فهرست جداول

جدول ۴-۱- ساختار فایل واسنجی……………………………………………………………………………………………..۱۰۲

 

 

فهرست شکلها و نمودارها

 

شکل ۲-۱- اصول اندازه گیری ردیاب TDR و سیگنال نمونه………………………………………………………۳۹
شکل ۲-۲- تعیین زمان سیر از روی سیگنال TDR……………………………………………………………………..41
شکل ۲-۳- کسرهای حجمی از کل حجم نمونه گیری (a) فاصله میله ها : قطر میله ها = ۱۰ (b) فاصله میله ها : قطر میله ها = ۵………………………………………………………………………………………………………….۴۲
شکل ۲-۴- سیگنال های TDR مورد استفاده برای بدست آوردن رسانش الکتریکی. توجه داشته باشید که دستگاه TDR100 بکار رفته در این دوره عملی، مستقیماً ولتاژهای اندازه گیری شده را به ضرایب بازتاب تبدیل می کند………………………………………………………………………………………………………………۴۴
شکل ۳-۱- اصول اندازه گیری رادار نفوذی به زمین…………………………………………………………………….۵۰
شکل ۳-۲- مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
شکل ۳-۲- مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر گذردهی نسبی متفاوت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
شکل ۳-۳- رد GPR. توجه داشته باشید که یک موجک همواره از تعدادی «جنبش » تشکیل می شود که در قالب مجموعه ای از خطوط در رادارگرام نمایش داده می شوند………………………………………۵۲
شکل ۳-۴ (a) منشأ یک رادارگرام. دامنه هایی که از یک مقدار مثبت یا منفی از پیش تعریف شده، فراتر روند، به صورت رنگی نمایش داده می شوند. در این نمونه، دامنه های منفی به رنگ ابی و دامنه مثبت به رنگ قرمز نمایش داده شده اند؛ اصلاح شده از روی مقاله (رینولدز ، ۱۹۹۷). (b) رادارگرام نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
شکل ۳-۵- ساخت و ابعاد یک جعبه آنتن IDS (MHz 200)…………………………………………………….53
شکل ۳-۶- هم دور افت…………………………………………………………………………………………………………………۵۴
شکل ۳-۷- هم میان نقطه……………………………………………………………………………………………………………..۵۷
شکل ۳-۸- رادارگرام CMP…………………………………………………………………………………………………………..57
شکل ۳-۹- بازتاب و انکسار زاویه باز……………………………………………………………………………………………..۵۸
شکل ۳-۱۰- سیستم آنتن ها…………………………………………………………………………………………………………۶۱
شکل ۳-۱۱- فرایندهایی که منجر به کاهش قدرت سیگنال می شوند (رینولدز، ۱۹۹۷) ………….۶۵
شکل ۴-۱- دستگاه TDR100……………………………………………………………………………………………………….70
شکل ۴-۲- نمایی از چیدمان اندازه گیری برای ستون خاک……………………………………………………….۷۳
شکل ۴-۳- چیدمان سیستم آنتن GPR……………………………………………………………………………………….75
شکل ۴-۴- رادارگرام یک اندازه گیری واسنجی در انتهای یک پروفایل چند کاناله: بخش (i) آخرین بخش از پروفایل؛ (ii) برخی از ردهای اضافی در فاصله جدایش آنتن مورد استفاده در انتهای پروفایل؛ (iii) ردهای برداشت شده با آنتن های گردانده شده به سمت جانبی؛ (iv) افزودن چند رد به همان موقعیت باز هم مانند (ii)؛ (v) اندازه گیری مینی WARR: کشیدن آنتن عقبی به فاصله نزدیکتری از آنتن جلویی (vi) چند رد دیگر که در موقعیت نهایی و بعد از (v.) برداشت شده اند. همچنین اولین مقدار کمینه سیگنال بوسیله خطوط رنگی در هر مقطع مشخص شده است……………۸۰
شکل ۴-۵- نمایی از نرم افزار PCTDR………………………………………………………………………………………..81
شکل ۴-۶- پنجره آغازین برنامه K2……………………………………………………………………………………………..87
شکل ۴-۷- تنظیمات صحیح برای سیگنال یک کانال اندازه گیری……………………………………………..۹۱
شکل ۴-۸- پنحره انتخاب برداشت………………………………………………………………………………………………..۹۱
شکل ۴-۹- برداشت یک رادارگرام…………………………………………………………………………………………………۹۲
شکل ۴-۱۰- پنجره PickniG. در بالا می توانید توابع را فراخوانی کرده و برخی از خواص تصویر را تنظیم کنید، در حالیکه رادارگرام در وسط سمت چپ نشان داده می شود. پنجره «نمایش جزء (Component View)» همه رادارگرام های باز شده را همراه با مراحل پردازشی و ساختار داده های آنها (مانند پیک ها) نشان می دهد. اگر افزونه ها را بارگذاری کرده باشید، فیلدهای متناظر با آنها در پایین نمایش داده خواهد شد و شما می توانید پارامترهای افزونه ها را در آن وارد کنید………………….۹۶
شکل ۵-۱- مغناطیس سنج پروتون PM-1A……………………………………………………………………………111
شکل ۵-۲- مگنتومتر GPS دار کانادایی…………………………………………………………………………………..۱۱۱
شکل ۵-۳- دستگاه GPR ساخت شرکت مالا کشور سوئد…………………………………………………………۱۱۲

 

مقدمه

هیدرولوژی علم مطالعه آب بر روی کره زمین است و در مورد پیدایش،

چرخش و توزیع آب در طبیعت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آب، واکنش‌های آب در محیط و ارتباط آن با موجودات زنده بحث می‌کند.

اگر چه رطوبت خاک سهم ناچیزی از مقدار آب موجود در جهان را تشکیل می دهد، اما تقریباً همه فرایندهای هیدرولوژی اتفاق افتاده در خاک را کنترل کرده به طوری که فرایند بارش را به دو قسمت رواناب و ذخیره زیرزمینی تفکیک می کند. رطوبت خاک همچنین اجزاء انرژی قابل دسترس در سطح زمین که شامل دو قسمت گرمای نهان و آشکار )محسوس( می باشد

را در مبادله با اتمسفر تنظیم می کند از این رو رطوبت خاک بر روی تبخیر و تعرق و در ادامه بر روی موفقیت کشاورزی تاثیر می گذارد. درصد رطوبت به عنوان یک واژۀ کلیدی در مطالعات محیطی، هیدرولوژی، علم هواشناسی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد

تا جایی که تاریخ نشان می‌دهد اولین تجارب آب شناسی مربوط به سومریها و مصریها در منطقه خاورمیانه است، بطوری که قدمت سد سازی روی رودخانه نیل به ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد. در همین زمان فعالیتهای مشابهی در چین نیز وجود داشته است. از بدو تاریخ تا حدود ۱۴۰۰ سال بعد از میلاد مسیح فلاسفه و دانشمندان مختلفی از جمله هومر طالس ، افلاطون ،

ارسطو و پلنی در مورد سیکل هیدرولوژی اندیشه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند و کم کم مفاهیم فلسفی هیدرولوژی جای خود را به مشاهدات علمی دادند. شاید بتوان گفت هیدرولوژی جدید از قرن ۱۷ با اندازه گیریهای مختلف آغاز شد.

آب زیرزمینی، آبی است که در زیر سطح زمین ، درزه‌ها و فضاهای حفره‌ای را در صخره‌ها و رسوبات پر می‌کند. اکثر آبهای زیرزمینی بطور طبیعی خالص هستند. اکثر اوقات ، آبهای زیرزمینی سالها حتی قرنها قبل از مصرف دست نخورده باقی می‌مانند. بیش از ۹۰% آب آشامیدنی کل جهان از آب زیرزمینی است. مردم ما هر روز ۱۷۰۰ میلیارد لیتر آب مصرف می کنند. ۹۷% آبهای کره زمین درون اقیانوسها است و ۲% آن یخ زده است. ما آب مورد نیاز خود را از ۱% باقیمانده تهیه می‌کنیم که از یکی از دو منبع زیر بدست می آید:

سطح زمین (رودخانه‌ها ، دریاچه‌ها و نهرها) و یا از آبهای زیرزمینی.

در این پژوهش روی توزیع آب و حرکت آب در خاک تمرکز نموده ایم. اصلی ترین جنبه در آزمایش های مورد نظر این تحقیق، اندازه گیری محتوای آبِ خاک در آزمایشگاه و صحراست. در اینجا محتوای آب بوسیله دو روش ژئوفیزیکی اندازه گیری می شود: بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و رادار نفوذی به زمین (GPR) .

محتوای آب سطحی، اهمیت زیادی برای حیات روی کره زمین دارد. واضح است که این پارامتر، دورنمای بنیانی پوشش گیاهی و در نتیجه حیات را مشخص می کند. به عنوان مثال، تغییرات شدید دمای روز و شب در بیابانها در مقایسه با نواحی معتدل را می توان به کمبود آب نسبت داد. در اینجا تبخیر آب موجود در سطح خاک در طول روز، یکی از عوامل موثر به شمار می رود.

این امر موجب خنک شدن سطح خاک می شود. علاوه بر این، آب موجود در خاک، انرژی حرارتی روز را در خود ذخیره می کند. این انرژی در طول شب دوباره آزاد می شود.

روش های بسیار متعددی وجود دارند که به اندازه گیری محتوای آبِ خاک کمک می کنند. این روش ها را می توان بصورت روش های مستقیم یا غیر مستقیم، هجومی یا غیر هجومی و همچنین برحسب مقیاس کاربردشان،

تفکیک نمود. در اینجا، روش های اندازه گیری غیرمستقیم، آن دسته از روش هایی هستند که در آنها محتوای آب از طریق کمیت های معرفی همچون خواص ماده دی الکتریک، بدست می آیند. در ادامه، صرفاً مثالهای معدودی در مورد اندازه گیری محتوای آب خاک ارائه می شوند.

رایج ترین روش مستقیم و هجومی، روش گرانی سنجی است. در این روش، یک نمونه خاک مرطوب از پیش استخراج شده با حجمی مشخص، وزن کشی می شود و سپس خشک شده و دوباره وزن می شود. با این کار می توان محتوای گرانی سنجی و حجمی را در یک نقطه بدست آورد. متأسفانه استفاده از این روش در زمان مطالعه توزیع محتوای آب در مقیاس صحرایی، بسیار زمان بر است.
روش مستقیم معمولا به شرح زیر انجام می شود:

۱- به کمک یک ترازو، جرم یک ظرف خشک و تمیز (MC) را اندازه بگیرید. ظرف محتوی نمونه، غالباً فلزی است.
۲- خاک مرطوب را داخل ظرف قرار دهید.

۳- به کمک یک ترازو، جرم ظرف و خاک مرطوب را اندازه گیری نمایید. سپس ظرف و خاک مرطوب را به مدت ۱۲ تا ۱۶ ساعت در آون ‌قرار دهید و با درجه حرارت ۵±۱۱۰ درجه سانتیگراد آنرا خشک کنید. درجه حرارت ۱۱۰ درجه سانتیگراد از آنجایی انتخاب شده است که کمی از نقطه جوش آب بالاتر است.
۴- ظرف و خاک را از آون خارج کنید و توسط یک ترازو، جرم ظرف و خاک خشک را اندازه بگیرید. اکثر ترازوهای جدید نسبت به تغییرات حرارتی غیر

حساس هستند، لذا ظرف و خاک خشک را می‌توان مستقیماً روی ترازو قرار داد. چنانچه ترازوی مورد استفاده، به درجه حرارت حساس باشد قبل از قراردادن نمونه خاک در ترازو می توان از یک دسیکاتور جهت رساندن دمای خاک خشک به دمای اتاق استفاده نمود.

مقدار درصد رطوبت خاک غالباً‌ بر حسب نزدیکترین ۱.۰ یا ۱ درصد بیان می‏شود. درصد رطوبت خاک می‌تواند بین ۰ تا ۱۲۰۰ درصد متغیر باشد. درصد رطوبت صفر بیانگر یک خاک خشک است. نمونه‌ای از یک خاک خشک، شن یا ماسه تمیز در شرایط آب و هوایی بسیار گرم است. خاکهای آلی بیشترین درصد رطوبت را دارند.
اشتباهات معمول آزمایشگاهی در مورد آزمایش درصد رطوبت بشرح زیر است:
• استفاده از ترازوی کالیبره نشده یا بد کالیبره شده.
• از دست رفتن خاک بین توزین اولیه و ثانویه.

• از دست رفتن رطوبت نمونه قبل از توزین اولیه.
• اضافه شدن رطوبت به نمونه پس از خشک کردن و قبل از توزین ثانویه.
• دمای نامناسب آون، نمونه خیلی کوچک یا وزن غلط ظرف.
• خارج نمودن نمونه از آون قبل از دستیابی به وزن خشک ثابت.
• توزین نمونه هنگامیکه هنوز داغ است (برای ترازوهای حساس به دما).
• اشتباه معمول دیگر لبریز کردن آون با نمونه‌های خاک است. در چنین شرایطی جریان هوا محدود شده و احتمال اینکه نمونه‌ها بطور کامل خشک نشوند وجود دارد.
• جامدات محلول، بسیاری از خاکها حاوی جامدات محلول می‌باشند. درمورد اغلب خاکها این اثر، حداقل تغییرات را در درصد رطوبت ایجاد می‏کند.
• اثرات دما

ردیاب نوترون، نمونه ای از یک روش غیرمستقیم و تقریباً غیرهجومی است که می توان آن را در یک چاله گمانه نصب نمود. در این روش نوترون به نمونه خاک مورد نظر تابانده شده و از آن عبور می کند. پراکنده شدن این نوترون ها به میزان محتوای آب وابسته است. این روش هم صرفاً در مقیاس موضعی کاربرد داشته و برای سلامتی اپراتور نیز ممکن است خطرناک باشد.

برخی از روش های اندازه گیری محتوای خاک، مبتنی بر روش دی الکتریک هستند. در این روش ها، از گذردهی دی الکتریک خاک به عنوان معرف محتوای حجمی آب استفاده می شود، چرا که گذردهی نسبی آب (۸۰ εwater ≈) به مراتب بیشتر از خمیره خاک (۵ – ۴ εmatrix ≈) و هوای (۱ εair ≈) موجود در فضای متخلخل خاک است. بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR) و رادار نفوذی به زمین (GPR) 2 نمونه از این گروه از روش ها هستند. در هر دو کاربرد، زمان سیر امواج الکترومغناطیس هدایت شده یا آزاد، اندازه گیری می شوند.

این پارامتر، از طریق سرعت امواج الکترومغناطیس، رابطه نزدیکی با گذردهی نسبی میانه دارد. در این جا، TDR را می توان روشی برای اندازه گیری های موضعی دانست، در حالیکه GPR برای اندازه گیری محتوای آب در مقیاس منطقه ای با طول برداشت های چند ۱۰ صد متری به کار برد.
در میان روش های متداول اندازه گیری رطوبت خاک از جمله روش وزنی، تانسیومتری،

مقاومت با استفاده از مکعب های گچی و روش پخش نوترون، استفاده از فناوری دستگاه بازتاب زمانی امواج، روشی نسبًتا جدید، ساده و کاربردی در اندازه گیری رطوبت خاک است . تکرارپذیری، سرعت و دقت نسبتاً زیاد، اندازه گیری رطوبت در اعماق مختلف خاک، بی ضرر بودن کاربرد آن در مقایسه با روش نوترون متر و امکان اندازه گیری شوری خاک از جمله مهمترین مزایای کاربرد این روش است .

اساس روش TDR تغییرات ملموس در ثابت دی الکتریک خاک بر اثر تغییر میزان آب موجود در آن است . اصول کار دستگاه نیز مبتنی بر اندازه گیری مدت زمانی است که طول می کشد تا یک پالس الکترومغناطیسی از یک موج بر یا حسگر که در زمین وارد شده است، عبور نماید . این دستگاه علائمی را ایجاد و آن را در طول میله های موازی منتشر می نماید . علائم از میان توده خاک واقع در بین میله های حسگر عبور کرده و از انتهای میله ها به گیرنده

دستگاه برگشت می کند . دستگاه فاصله زمانی بین ارسال و برگشت پالس را اندازه گیری می کند . به ازای طول ثابت میله، فاصله زمانی بین رفت و برگشت علائم با سرعت انتشار علائم در خاک نسبت عکس دارد . از طرف دیگر، سرعت انتشار علائم نیز با مقدار ثابت دی الکتریک خاک که تابعی از رطوبت است، نسبت عکس دارد .

روش رادار نفوذی زمین یکی از روش‌های ژئوفیزیکی با قدرت تفکیک بالا است که توسط امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا، تغییرات خواص الکتریکی را در اعماق کم آشکارسازی می‌کند.
در این روش، امواجی از دستگاه GPR ساطع شده و به داخل زمین نفوذ می‌کند. این امواج در برخورد با ناپیوستگی‌ها، به دلیل تغییر در گذردهی

الکتریکی در دو طرف مرز مشترک دو محیط، بازتاب می‌شوند. بازتابش‌ها توسط دستگاه دریافت شده و با توجه به سرعت این امواج – که در محیط‌های مختلف متفاوت است – می‌توان اطلاعاتی مانند جنس محیط، عمق مواد مدفون، موقعیت مرز لایه‌های درون زمین و … را به دست آورد.
از جمله کاربردهای دیگر روشهای الکترومغناطیسی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیر فلزی (مگنتیت، هماتیت، پیروتیت، ایلمنیت، تیتانومگنتیت.
– کانسارهای پلاسری، انواع نمکهای معدنی، سیلیس و …
– حل ابهامات زمین شناسی، مطالعه پوسته زمین و شناسایی تغییرات پی سنگ.
– مطالعه ساختارهای نفت و گاز ، تعیین محل شکستگی ها و گسل ها.
– مطالعات باستان شناسی

در اینجا یک سری مباحث مهم در بررسی روشهای فوق الذکر ارائه می شود:
۱٫ اثری عمده محتوای آب روی فرایندهای فیزیکی و محیطی
۲٫ اصول اندازه گیری بازتاب سنجی در حوزه زمان
۳٫ اصول اندازه گیری رادار نفوذی به زمین
۴٫ مزایا و معایب این دو روش
۵٫ پارامترهای فیزیکی و محیطی که به تغییر محتوای آب در خاک منجر می شوند
۶٫ نحوه حرکت آب و توزیع عمودی آن در خاک و فرایندهای فیزیکی عامل شکل گیری این توزیع

۱- تئوری
فهم ایده ها و اصول عمده نظریه امواج الکترومغناطیس در میانه های همگن یا همگن قطعه ای ، اهمیت زیادی دارد. به همین منظور، مقدمه کوتاهی در مورد معادلات بنیانی و همچنین انتشار امواج الکترومغناطیس و فرایندهای تضعیف و بازتاب آنها ارائه می شود. در پایان به توضیح جنبه های اصلی خواص مواد دی الکتریک در خاک پرداخته خواهد شد.
………………………….

 

 

۴-۳-۲- آماده سازی: واسنجی حسگرهای TDR
برای تحلیل کمّی همه اندازه گیری های بعدی، ابتدا حسگرهای TDR را واسنجی نمودیم. این کار بوسیله برداشت زمان سیر های رفت و برگشت (با بخش ۳-۲ مقایسه کنید) سیگنال در دست کم دو میانه مختلف با مقادیر گذردهی متفاوت اما مشخص انجام شد. تمایز مقادیر گذردهی این امکان را فراهم می سازد که بتوان بر اساس معادله (۳-۱)، هر زمان سیر اندازه گیری شده را منحصراً با یک مقدار گذردهی، متناظر ساخت. در اینجا بهترین راه برای واسنجی TDR، استفاده از آب و هواست، چرا که این دو میانه را می توان به عنوان دو «حالت انتهایی» در زمینه محتوای رطوبت در خاکهای طبیعی در نظر گرفت.
بنابراین باید ۵ رد در هوا و سپس ۵ رد دیگر در شرایط کاملاً غوطه ور در آبِ نمک زدایی شده («VE-Wasser») برداشت می کردیم. سپس اطمینان حاصل نمودیم که مقدار طول میله در نرم افزار PCTDR درست وارد ………………….

 

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی”

روش های الکترومغناطیس در ژئوفیزیک کاربردی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2499

قیمت : تومان135,000