فروشگاه

توضیحات

شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

پس از انتخاب موضوع با عنوان بررسی نقش رمان های عامه پسن

بر رفتارهای ارتباطی دختران دبیرستانی (سه سال اول دبیرستان:منطقه ۵ تهران) تحقیق حاضر انجام شد که به اهم مطالب در فصول مختلف آن اشاره می گردد.

شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

در فصل اول به ارائه طرح تحقیق پرداخته و در فصل دوم در رابطه  با مبحث رمان (با تاکید بر رمانهای عامه پسند)

،مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مورد بررسی قرار گرفت. در فصل سوم

روش شناسی تحقیق و فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد.

در این فصل به جمع بندی از یافته های تحقیق پرداخته شده است.

      .²روش پیمایشی از نوع توصیفی می باشد² روش تحقیق به کار رفته در این طرح

جامعه آماری این تحقیق ،دختران دبیرستانی اول،دوم و سوم (ریاضی،تجربی و انسانی)

منطقه ۵ تهران (مدارس دولتی و غیر انتفاعی) می باشد.

در این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه بندی استفاده شده است

و با استفاده از تخصیص نیمن تعداد نمونه بدست آمده به تفکیک هر طبقه شامل

۳۲۲ دانش آموز از مدارس دولتی و ۶۳ نفر از مدارس غیر انتفاعی می باشد.

که با توجه به محدودیت های موجود در نهایت از مدارس غیر انتفاعی ۵۳ و مدارس دولتی ۲۹۶ پرسشنامه پر شده قابل استفاده بدست آمد.

شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

محقق برای گردآوری داده ها ،اقدام به نمونه گیری کرده و سپس نتایج حاصله را با سطح اطمینان ۹۵ درصد به جامعه تعمیم داده است.

از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات در زمینه ادبیات و پیشین

ه تحقیق استفاده گردید و از آنجائیکه پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد

،همچون بسیاری از مطالعات توصیفی مشابه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر در جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده شد.

برای افزایش روایی و اعتبار پرسشنامه ابتدا تعدادی پرسشنامه بین جمعی

از دانش آموزان توزیع گردید و کلیه ابهامات دانش آموزان در رابطه با سوالات

مشخص شد.بدین ترتیب تعدادی از سوالات حذف و تعدادی دیگر جایگزین شد و در نهایت پس از شفاف شدن و رفع ابهامات ، پرسشنامه نهایی تهیه و توزیع گردید.

برای برآورد اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.

در این تحقیق از جداول توصیفی و نمودارها جهت بررسی جمعیت شناختی

و سوالات پرسشنامه استفاده شده است و برای آزمون فرضیات از روش

آزمون کای دو دوبعدی برای ارتباط و از روش همبستگی تاوکندال

،اسپیرمن و پیرسون برای میزان همبستگی و علامت (مستقیم یا معکوس بودن رابطه ) استفاده شده است.

 ۱۷۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

"<yoastmark

 

 

مقدمه

 زیرا ، اغلب آنان علی رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره گیری از آموزشهای ویژه قادر به ادامه تحصیل نیستند، یا برخی دیگر

ممکن است یک روز مطالب را به خوبی فرا گیرند، و روز دیگر تمام آن را فراموش کنند. عده ای دیگر در پاره ای از کارها بر بسیاری از همگنان خود پیشی

می گیرند و در قسمتی دیگر مانند کودکان کوچکتر از خود عمل می کنند.

بسیاری از این کودکان تنها در یادگیری یک درس خاص دچار مشکل هستند، اما

شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش

برخی از آنان در یادگیری چند موضوع درسی دشواری دارند. مشکلات یادگیری این کودکان معمولاً با افزایش سن آنان وخیم تر می شود، به طوری که

مشکل آنان که زمانی به راحتی قابل تشخیص بود، صراحت و روشنی خود را از دست می دهد، زیرا این مشکل روانی منجر به نارسائی ویژه در یادگیری

می شود یا مشکلات عاطفی و روانی خود حاصل نارسائی ویژه در یادگیری کودک است. باید خاطر نشان ساخت که هر دو شکل آن امکان پذیر است .

بدین صورت که کودکان با تنشهای عاطفی نمی توانند از حداکثر تواناییهای بالقوه خود به طرز صحیح استفاده کنند و لذا کشمکشها و تضادهای روانی

می تواند سبب مشکلات یادگیری در یک یا چند زمینه درسی شود.همینطور آبشخور مشکل عاطفی کودک می تواند از ناتوانی او در یادگیری درزمینه درسی ویژه باشد.

شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

بدیهی است که اگر ریشه مشکلات یادگیری کودک، مسایل عاطفی

و روانی او باشد، این گونه کودکان در طبقه بندی کودکان دارای اختلالات رفتاری قرار می گیرند. اما در مواردی، مشکلات عاطفی و نارسایی یادگیری آنچنان درهم تنیده می شود که تمیز علت و معلولی بین آنها ظرافت تشخیصی بسیاری

را طلب می کند. این نوع پیچیدگیها، توام با کمی آگاهیها و ناآشناییهای مسئولان،

مربیان و والدین در این زمینه سبب می شود که گاهی این کودکان به خطا، به مدارس دانش آموزان عقب مانده ذهنی فرستاده شوندو یا بالاجبار در مدارس عادی باقی بمانند. در صورت اول به علت برتری هوش این دانش

اموزان نسبت به گروه عقب ماندگان ذهنی، اینان دچار مشکلات سازشی

و تطابقی می گردندودر صورت دوم به علت نارسایی ویژه ای که در یادگیری

دارند با شکستهای پی در پی مواجه می شوند و از مدرسه و درس بیزار و متنفر می گردند و احتمالاً به رفتارهای ضداجتماعی گرایش پیدا می گردند.

بیان مساله:

 

روش گردآوری داده ها

در جریان اجرا ، از دو آزمایشگر برای اجرای پرسشنامه ها استفاده شد؛ یکی از انها گزینه ها را با صدای بلند برای دانش آموزان می خواند و دیگری برای راهنمایی در پاسخ مشکل به دانش اموزان کمک می کرد.

طرح پژوهش: طرح پژوهش حاضر در زمره تحقیقات علی-مقایسه ای است .بر اساس طرح پژوهش ، سازگاری و خودادراکی و انگیزش در دانش اموزان LD و عادی مورد مقایسه قرار می گیرد.

 

1 نقد وبررسی برای شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

  1. زهرا

    شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی
    پایان نامه عالی

افزودن نقد و بررسی

شناسایی ویژگیهای سازگاری انگیزش و خود ادراکی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری و دانش آموزان عادی

1 نقد و بررسی
شناسايی ويژگيهای سازگاری انگيزش و خود ادراكی دانش آموزان دارای اختلال يادگيری و دانش آموزان عادی

قیمت : تومان99,900