فروشگاه

توضیحات

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده  عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

چکیده:

صاحبنظران بازاریابی صادراتی عقیده دارند که «شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی» به منظور

افزایش عملکرد صادراتی و دستیابی به سطح مطلوبی از آن یک مقوله مهم و حیاتی برای شرکت ها در

بازار رقابتی امروز است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی انجام گرفته است.

در این پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد صادراتی و انواع مدل های عملکرد صادراتی بررسی شد و از مدلی برای

شناسایی عوامل تعیین کننده استفاده گردید که این مدل بیان می دارد که اندازۀ شرکت، تجربه صادراتی، محرک های صادراتی، مشکلات صادراتی، مزیت رقابتی، تعهد صادراتی، محصول، قیمت، تبلیغات و کانال های توزیع، عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی هستند.

در تحقیق حاضر، از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده استفاده شده است و چون جامعه ما

محدود به شرکتهای تولید کننده صادراتی مواد غذایی در استان تهران بود بنابراین از روش سرشماری استفاده

گردید و سپس پرسشنامه ها میان این شرکت ها توزیع گردید و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس به کمک مدل یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر تأییدی) این داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تابدین ترتیب به بررسی وضعیت هر یک از عوامل دهگانه مدل برای صنعت مواد غذایی پرداخته شود.

یافته ها و نتایج این تحقیق نشان داد که همه عوامل فوق الذکر، به عنوان عوامل تعیین کننده در عملکرد صادراتی

صنعت مواد غذایی مطرح هستند، براساس این پژوهش ترتیب اثرگذاری عوامل بر روند صادرات مواد غذایی در ایران به صورت زیر می باشد.

۱- محرکهای صادراتی ۲- کانال های توزیع ۳- مشکلات صادراتی ۴- تجربه صادراتی ۵- تعهد صادراتی ۶- محصول ۷- تبلیغات ۸- اندازۀ شرکت ۹- قیمت ۱۰- مزیت رقابتی

در پایان این پژوهش، پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای وضعیت عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی ارائه گردیده است.

۱۲۴ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده  عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی
شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده  عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

 

 

فهرست مطالب پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی

فصل اول      کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه                                                                         ۲

۱-۲ مسأله تحقیق                                                                 ۲

۱-۳ تشریح و بیان موضوع                                                        ۳

۱-۴ ضرورت انجام تحقیق                                                        ۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق                                                          ۶

۱-۶ اهداف اساسی از انجام تحقیق                                              ۶

۱-۷ نتایج مورد انتظار پس از انجام تحقیق                                               ۷

۱-۸ روش انجام تحقیق                                                           ۷

۱-۹ روش گردآوری اطلاعات                                                     ۷

۱-۱۰ قلمرو تحقیق                                                               ۷

۱-۱۱ جامعه آماری                                                               ۷

۱-۱۲ روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها         ۸

۱-۱۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق                                     ۸

۱-۱۴ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                                    ۸

فصل دوم     بررسی ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه                                                                          ۱۱

۲-۲ بین المللی شدن                                                             ۱۲

۲-۳ روش های ورود به بازار بین الملل                                          ۱۴

        ۲-۳-۱ صادرات                                                                      ۱۴

        ۲-۳-۲ همکاری مشترک                                                                  ۱۶

       ۲-۳-۳ سرمایه گذاری مستقیم                                                  ۱۷

۲-۴ ماهیت بازاریابی بین الملل                                                  ۱۸

۲-۵ بازاریابی صادراتی                                                             ۱۸

        ۲-۵-۱ تعاریف بازار یابی صادراتی                                              ۱۸

پنج

      ۲-۵-۲ آمیخته بازاریابی صادراتی                                                     ۱۹

      ۲-۵-۳ تحقیقات در حوزه بازاریابی صادراتی                                                   ۲۱

 ۲-۶ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                                           ۲۱

      ۲-۶-۱ مدل بالدوف، کراونس و واگنر برای اقتصادی های کوچک                ۲۱

     ۲-۶-۲ مدل ابی واسلتر                                                                ۲۵

     ۲-۶-۳ مدل اکاس وجولیان                                                           ۲۸

     ۲-۶-۴ مدل کاوسگیل وزو برای استراتژی جهانی                                   ۲۹

     ۲-۶-۵ مدل کالنتون،کیم، اچمیدت و کاوسیگل                                   ۳۰

     ۲-۶-۶ مدل لئونیدو، کتسیکس وسامی                                             ۳۳

     ۲-۶-۷ مدل هاهتی، مدوپا، یاواس و باباکاس                                       ۳۴

     ۲-۷ شناسایی عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی براساس بازنگری و ترکیب ادبیات تحقیقی          ۳۶

       ۲-۷-۱ معیارهای عملکرد صادراتی                                                                                    ۳۷

       ۲-۷-۲ عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی                                                                       ۳۷

       ۲-۷-۲-۱ عوامل قابل کنترل – درونی                                                                   ۴۰

       ۲-۷-۲-۲ عوامل غیر قابل کنترل – درونی                                                                           ۴۱

        ۲-۷-۲-۳ عوامل غیر قابل کنترل – خارجی                                                                        ۴۲

      ۲-۸ مدل مفهومی پایان نامه                                                                    ۴۲

۲-۸-۱ استراتژی بازاریابی صادراتی                                                 ۴۲

۲-۸-۱-۱ استراتژی محصول صادراتی                                               ۴۳

      ۲-۸-۱-۲ استراتژی قیمت گذاری صادراتی                                         ۴۳

۲-۸-۱-۳ استراتژی کانال صادراتی                                                 ۴۳

      ۲-۸-۱-۴استراتژی ترفیعات صادراتی                                                    ۴۴

      ۲-۸-۲ ویژگی های عینی شرکت                                                   ۴۴

۲-۸-۲-۱ اندازه شرکت                                                              ۴۴

۲-۸-۲-۲ تجربه صادراتی                                                              ۴۴

۲-۸-۳ متغیرهای ادراکی مرتبط با صادرات                                        ۴۵

۲-۸-۳-۱محرک صادراتی                                                              ۴۵

۲-۸-۳-۲ مشکلات صادراتی                                                         ۴۵

      ۲-۸-۳-۳ مزیت های رقابتی                                                                             ۴۵

      ۲-۸-۴ تعهد صادراتی                                                                ۴۵

                ۲-۸-۵ مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد صادراتی                                   ۴۷

شش

    ۲-۸-۵-۱ شیوه ارزیابی عملکرد صادراتی                                            ۴۷

    ۲-۸-۵-۲ انتخاب ابعاد عملکرد                                                            ۴۸

                ۲-۹ صنعت مواد غذایی                                                                 ۴۸

    ۲-۹-۱ نقش صنایع غذایی در میان صنایع کشور                                      ۴۸

              ۲-۹-۲ صادرات صنایع غذایی                                                                   ۴۹

    ۲-۹-۲-۱ اهمیت و نقش صادرات در اقتصاد کشور                                 ۴۹

    ۲-۹-۲-۲ آمار و ارقام صادرات مواد غذایی                                              ۵۰

              ۲-۱۰ سابقه تحقیقات و مطالعات انجام شده                                          ۵۳

    ۲-۱۰-۱ تحقیقات انجام گرفته درداخل کشور                                       ۵۳

    ۲-۱۰-۲ سایر تحقیقات انجام گرفته                                                  ۵۳

فصل سوم        روش تحقیق

               ۳-۱ مقدمه                                                                                        ۵۶         ۳-۲ روش تحقیق                                                                                  ۵۶

             ۳-۲-۱ نقش تحلیل رگرسیون درتحقیقات مبتنی بر هدف پیش بینی                  ۵۷

  ۳-۲-۲ مدل یابی معادلات ساختاری                                                      ۵۷

 ۳-۲-۲-۱ تحلیل مسیر و مدل پیش بینی                                                  ۵۷

  ۳-۲-۲-۲ نمونه ای از مدل یابی معادلات ساختاری                                    ۵۸        ۳-۲-۳ تحلیل عاملی تأییدی                                                            ۶۵

             ۳-۳ متغیرهای تحقیق                                                                     ۶۵

             ۳-۴ روش های گردآوری اطلاعات                                                          ۶۵

             ۳-۴-۱ پایانی ابزار اندازه گیری                                                              ۶۸

            ۳-۴-۲ روایی ابزار اندازه گیری                                                             ۶۹

۳-۴-۲-۱ تحلیل عاملی تأییدی                                                           ۷۰

۳-۴-۲-۲ برازش مدل اندازه گیری                                                       ۷۰

۳-۵ جامعه و نمونه آماری                                                                 ۷۱

۳-۵-۱ جامعه آماری                                                                       ۷۱

۳-۵-۲ فلمرو مکانی                                                                        ۷۱

۳-۵-۳  قلمرو زمانی                                                                       ۷۱

۳-۵-۴ نمونه آماری                                                                        ۷۱

۳-۶ شیوه تحلیل داده ها                                                                            ۷۲

هفت

فصل چهارم      تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه                                                                                  ۷۴

۴-۲ یافته های توصیفی                                                                   ۷۴

۴-۳ ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق                                                       ۷۷

۴-۴ فرضیه های تحقیق                                                                  ۷۹

فصل پنجم       نتایج و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه                                                                               ۸۹

۵-۲ بررسی نتایج تحقیق                                                                         ۸۹

۵-۲-۱ شناسایی عوامل تعیین کننده                                                ۸۹

۵-۲-۲ سنجش عوامل تعیین کننده                                                   ۹۰

           ۵-۳ ارائه پیشنهادات                                                                  ۹۰

۵-۳-۱ پیشنهادات اجرایی و کاربردی                                                 ۹۰

۵-۳-۲ محدودیت های تحقیق                                                         ۹۲

۵-۳-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آینده                                               ۹۲

منابع و مآخذ                                                                           ۹۴

پیوست                                                                                 ۱۰۰

هشت

۸۶

۱-۱٫                   مقدمه

در این فصل به کلیات تحقیق شامل تشریح موضوع،فرضیه های اساسی، ضرورت و اهمیت انجام تحقیق، جامعه آماری، نمونه گیری و روشهای تحلیل پرداخته خواهد شد.

۱-۲٫                   مسأله تحقیق

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده  عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

به علت افزایش گرایش کشورمان به اقتصاد جهانی و توجه به توسعه صادرات غیر نفتی، عملکرد صادراتی شرکت ها یکی از موضوعات کلیدی در این حیطه محسوب می شود . در بین صنایع مختلف صادراتی غیر نفتی ،

صنعت مواد غذایی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و یکی از صنایع مهم ایرا ن بشمار می رود بطوریکه در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی بعد از صنعت پتروشیمی با ۱۸ درصد سهم صادرات رتبه دوم را به

خود اختصاص داده است . با توجه به افزایش تولیدات این صنعت، صادرات مواد غذایی از ظرفیت بالقوه بالایی

برخوردار است و متوسط رشد ۵۰ درصدی  صادرات را از لحاظ ارزش طی سال ۹۱ به خود اختصاص داده است . در این صنعت تولیدکنندگان زیادی در کشور وجود دارد اما سهم صادرات این شرکت ها نسبت به تولیدات آنها کم است . که این موضوع ناشی از عوامل متعددی است که بر عملکرد صادراتی موثر است. دراین

تحقیق به بررسی چهار عامل کلی اثرگذار بر عملکرد صادراتی پرداخته می شود تا عوامل اثر گذار بر عملکرد صادراتی شرکتها از میان این مجموعه عوامل شناسایی شود و همچنین میزان اثر آنها مورد سنجش قرار گیرد .

 

۱-۳٫                    تشریح و بیان موضوع

 تعداد زیادی از مطالعات بازاریابی صادراتی به شناسایی عوامل داخلی و خارجی که عملکرد و رفتار شرکت را در بازارهای صادراتی تحت تأثیر قرار می‌دهند پرداخته‌اند. که تعدادی از این مطالعات عبارتند از: ابی‌واسلتر…………………….

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی”

شناسایی و سنجش عوامل تعیین کننده عملکرد صادراتی در صنعت مواد غذایی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1448

قیمت : تومان124,000