فروشگاه

توضیحات

پایان نامه مدل تصادفی آمار

قابلیت اعتماد یکی از مهمترین ویژگی های کیفیتی هر سیستم می باشد. در اکثر رشته های فنی و مهندسی موضوع قابلیت اعتماد سیستم ها مطرح می باشد. معمولا، در عمل

یک قطعه به یکباره از کار نمی‌افتد. بنابراین، از آنجائیکه موفقیت و شکست سیستم با عدم قطعیت همراه است، نظریه قابلیت اعتماد مطرح می شود.

در این رساله به معرفی برخی از پارامترهای مهم قابلیت اعتماد پرداخته می شود و دو مدل تصادفی یک سیستم در حوزۀ قابلیت اعتماد معمولی مورد مطالعه قرار میگیرد و

پارامترهای مهم قابلیت اعتماد از قبیل زمان های توقف کوتاه سیستم، زمان از کار افتادن سیستم، موجودیت سیستم و امید ریاضی تعداد تعمیرات، برای هر دو مدل مورد محاسبه

پایان نامه مدل تصادفی آمار

قرار می گیرد. در پایان، نمودارهای مقایسهای میانگین مدت زمان لازم تا خرابی سیستم برای هر دو مدل رسم شده است.

 

 ۷۴صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد  

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل   پایان نامه مدل تصادفی آمار را دانلود کنید

 

مقدمه

نخستین بار ،موضوع قابلیت اعتماد در حین جنگ جهانی دوم مطرح شد ،قابلیت اعتماد تا حد زیادی کاربرد علم آمار را در علوم فنی روشن می سازد.به ویژه اینکه کاربرد آمار را در   فعالیت های عملی بیان می کند.

در دنیای امروز تلاش کلیه سازندگان سیستم های الکترونیکی و … بر این است که با بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته،ضریب اطمینان محصولات خود را بالاتر ببرند به ویژه با توجه به

رقابت موجود در دنیای صنعت محصولی موفق تر است که عمر بیشتر و کارکرد بالاتری داشته باشد.

پایان نامه مدل تصادفی آمار

ما برای رسیدن به این هدف از آمار بهره گرفته ایم تا با استفاده از علم احتمالات ضریب

اطمینان و متوسط طول عمر هر محصول را از لحاظ زمانی محاسبه کنیم و با مقایسه آن با سایر محصولات تصمیمی درست در مورد کیفیت یک محصول بگیریم.

علاوه بر آن در هر مرحله سعی می کنیم محصولی را تولید کنیم که از لحاظ آماری عمر مفید تر و کارکرد بالاتری نسبت به مرحله قبل داشته باشد.

ما در این پایان نامه،برای یکی از این دستگاهها دو مدل را پیشنهاد می کنیم که با توجه به

این مدل ها و محاسبات آماری لازم در مورد این مدل ها ،روشن می شود که مدل سازی و بهره گیری از علم آمار و احتمال تا چه حد در بالا بردن کیفیت این گونه محصولات می تواند مفید باشد.

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل اول: پیش نیازها                                                                                                           ۱

۱-۱           تعاریف ………………………...……………………………………………………………………………….۲

۱-۲           فرآیند تجدید و زنجیره های مارکف …………………………………………………………………..۸

 

فصل دوم: طرح و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد                                            ۱۲

۲-۱           طراحی و بررسی دو مدل تصادفی و نمودار دو مدل………………………………………………۱۳

۲-۲           نماد گذاری ………………………………………………………………………………………………… ۱۸

 

فصل سوم : بررسی مدل اول در حوزه قابلیت اعتماد                                                                 ۲۰

۳-۱           شرح و بیان مدل اول ……………………………………………………………………………………۲۱

۳-۲           ماتریس آهنگ ها (نرخ های )انتقال…………………………………………………………………۲۲

۳-۳           احتمالات انتقال و زمانهای توقف (کوتاه) ………………………………………………………..۲۳

۳-۴           ماتریس احتمال انتقال …………………………………………………………………………………..۲۶

۳-۵           میانگین زمانهای اقامت در حالتهای مختلف ………………………………………………………۲۶

۳-۶           مدت زمان لازم تا خراب شدن سیستم………………………………………………………………۲۷

۳-۷           تحلیل موجودیت

پایان نامه مدل تصادفی آمار

 

………………………………………………………………………………………..۳۳

۳-۸           تحلیل دوره مشغولیت …………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۹           امید ریاضی تعداد تعمیرات ……………………………………………………………………………۳۸

 

فصل چهارم : بررسی مدل دوم در حوزه قابلیت اعتماد                                                           ۴۰

۴-۱           شرح و بیان مدل دوم ……………………………………………………………………………………۴۱

۴-۲           ماتریس آهنگ ها (نرخ های ) انتقال ……………………………………………………………….۴۳

۴-۳           احتمالات انتقال و زمانهای توقف (کوتاه) ………………………………………………………..۴۳

۴-۴           ماتریس احتمال انتقال …………………………………………………………………………………..۴۴

۴-۵           میانگین زمانهای اقامت در حالتهای مختلف ………………………………………………………۴۴

۴-۶           مدت زمان لازم تا خراب شدن سیستم………………………………………………………………۴۵

۴-۷           تحلیل موجودیت ………………………………………………………………………………………..۴۸

۴-۸           تحلیل دوره مشغولیت …………………………………………………………………………………..۵۱

۴-۹           امید ریاضی تعداد تعمیرات ……………………………………………………………………………۵۳

 

فصل پنجم : نمودارهای مقایسهای دو مدل تصادفی                                                                 ۵۵

 

واژنامۀ انگلیسی به فارسی ………………………………………………………………………………………….۶۲

فهرست مراجع ………………………………………………………………………………………………………..۶۵

 

پایان نامه مدل تصادفی آمار

 

 

پیش نیازها

 

 

 

 

 

مفاهیم و مقدمات فرآیند های تصادفی

 

۱-۱ تعاریف

تعریف ۱-۱-۱٫ مجموعه اندیس۱: مجموعه را فضای پارامتر یا مجموعه اندیس می‌‌گوییم.

مجموعه اندیسگذار میتواند چند بعدی باشد، به عنوان مثال امواج اقیانوسها، میتوان را طول

و عرض جغرافیایی گرفت، و در این صورت، ارتفاع موج در موضع میباشد. [۱۱]

مقادیر ممکن است یک بعدی، دو بعدی، یا بعدی و یا حتی کلیتر باشد.

تعریف ۱-۱-۲٫ فرآیند تصادفی۲: هر گاه یک مجموعه اندیسگذار و برای هر ، یک متغیر

پایان نامه مدل تصادفی آمار

تصادفی باشد، گردایهی را اصطلاحا یک فرایند تصادفی میگوییم. [۱۱]

تعریف ۱-۱-۳٫ فضای حالت۳: مجموعه ، شامل کلیه مقادیر مختلفی که به ازای هر اختیار میکند، فضای حالت۲ فرآیند تصادفی می‌‌گوییم. [۱۱]

تعریف ۱-۱-۴٫ فرآیند گسسته۴ و فرآیند پیوسته۵: در صورتیکه مجموعه‌ای شمارا باشد فرایند را گسسته و در غیر این صورت فرآیند را پیوسته می‌‌گوییم. [۱۱]

به عبارت دیگر هرگاه ، آنگاه همواره میگوییم یک فرآیند تصادفی با زمان گسسته است. هرگاه ، یک فرآیند با زمان پیوسته است.

۱- Index Set                 ۲- Stochastic Process                           ۳- State Space

۴ – Discrete                  ۵ -Continuous

تعریف ۱-۱-۵٫ فرآیند با حالت گسسته، فرآیند با حالت پیوسته: اگر فضای حالت یک فرآیند شمارا باشد فرایند را با حالت گسسته و در غیر این صورت فرایند را با حالت پیوسته گوییم.[۱۱]

در حالتی که ، فرآیند مربوطه را با مقدار صحیح یا یک فرآیند با وضعیت گسسته مینامیم.

پایان نامه مدل تصادفی آمار

هرگاه خط حقیقی باشد، آنگاه را یک فرآیند تصادفی با مقدار حقیقی مینامیم. هرگاه یک فضای اقلیدسی بعدی باشد، آنگاه گوییم یک فرآیند برداری بعدی است.

مثال ۱-۱-۱: برای یک فرآیند تصادفی که نمایانگر امتیازات در یک مسابقه فوتبال میباشد فضای پارامتر و فضای حالت را مشخص کنید. [۱۳]

حل: فضای حالت در این فرآیند عبارت است از تعداد گل هایی که بین دو تیم رد و بدل میشود یا به عبارت دیگر:

اگر زمان را برحسب دقیقه اندازه بگیریم، فضای پارامتر عبارت است از . فرآیند در وضعیت

شروع میشود و هر زمانی که گلی به ثمر برسد انتقالی بین حالتهای صورت میگیرد. به ثمر رسیدن یک گل، مقدار یا را به اندازهی یک واحد افزایش میدهد و لذا امتیاز به یا تغییر خواهد یافت.

مثال ۱-۱-۲: کارخانهای دارای دو ماشین تراش است ولی هر روز یکی از آن ها مورد استفاده قرار میگیرد. احتمال ثابتی برای خراب شدن این ماشین تراش وجود دارد، و اگر

پایان نامه مدل تصادفی آمار

خرابی ماشین پیش بیاید، این اتفاق در پایان روز رخ خواهد داد. یک تعمیرکار در این رابطه در استخدام کارخانه است. تعمیر هر ماشین دو روز به طول میانجامد. یک فرآیند تصادفی طرح کنید که عملکرد این کارخانه را توضیح دهد. [۱۳]

حل: انتخاب متغیر تصادفی در این مسأله مهم است. مقدار این متغیر تنها در انتهای روز بررسی میشود زیرا کلیهی انتقالات در آخر روز صورت میگیرد. فضای پارامتر مجموعهی

پایان نامه مدل تصادفی آمار

روزهای فعال هفته میباشد که سیستم در حال بهرهبرداری است. اگر اولین روز را ۱ و

دومین روز را ۲ و به همین ترتیب بقیه روزها را شماره گذاری کنیم خواهیم داشت:

فرآیند تصادفی مناسب این کارخانه عبارت است از ، که نمایانگر تعداد روزهای لازم برای تعمیر ماشینها است و مقدار آن در پایان روز ثبت میشود. اگر هر دو ماشین قابل استفاده باشند صفر خواهد بود.

اگر یکی از ماشینها سالم و ماشین خراب یک روز تحت تعمیر باشد

اگر یک ماشین سالم و ماشین دوم اخیراً خراب شده باشد

اگر یک ماشین اخیراً خراب شده باشد و ماشین خراب دومی یک روز تحت تعمیر باشد

پایان نامه مدل تصادفی آمار

وضعیتهای ذکر شده موارد ممکنه هستند پس فضای وضعیت عبارت است از:

مثال ۱-۱-۳ : فرآیند پیوسته با حالت پیوسته[۹]:

برق مصرفی کارخانه دریک روزتازمان t

 

مثال ۱-۱-۴ : فرآیند پیوسته با حالت گسسته[۹]:

تعداد مشتریان در صف در زمان

 

مثال ۱-۱-۵ : فرآیند گسسته با حالت پیوسته [۹]:

میزان بارندگی در روز – ام از اردیبهشت

 

مثال ۱-۱-۶ : فرآیند گسسته با حالت گسسته[۹]:

افرادی که در روز t– ام به مغازه مراجعه می کنند

 

تعریف ۱-۱-۶٫ فرآیند دارای نمو مستقل۱:هر گاه یک فرایند تصادفی باشد و به ازای جمیع که متغیرهای تصادفی مستقل از هم باشند، فرایند را دارای نموهای مستقل گوییم. به عبارت دیگر فرآیند تصادفی دارای نموهای مستقل است هرگاه متغیرهای تصادفی از هم مستقل باشند. [۱۱]

تعریف ۱-۱-۷ . فرآیند دارای نمو مستقل مانا۲:هر گاه برای هر و هر متغیرهای تصادفی هم توزیع باشند آنگاه فرایند را دارای نموهای مستقل مانا (ایستا) گوییم………………………

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد”

طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3314

پایان نامه مدل تصادفی آمار

قیمت : تومان99,000