فروشگاه

توضیحات

علل و چگونگی پیدایش پرچم در ایران و جهان

این‌ تحقیق‌ با کلیاتی‌ راجع‌ به‌ پرچم‌ و علل‌ بوجود آمدن‌ آن‌  آغاز، و در فصلهای

‌بعد مشخصاً به‌ پرچم‌ ایران‌ پرداخته‌ شده‌. ضمن‌ بیان‌ تاریخچه‌ مختصری‌ از

پرچم‌ ایران‌از دوران‌ باستان‌ تاکنون‌ ، با تغییراتی‌ که‌ در این‌ پرچم‌ بوجود آمده‌ ، نمادشناسی‌ وبررسی‌ رنگهای‌ آن‌ ‌، شرح‌ داده‌ شده‌ است‌.

در فصول‌ بعدی‌ از کل‌ کشورهای‌ جهان‌، بیست‌ کشور برای‌ مطالعه‌ گزینش‌

شده‌ که جداگانه‌ و مختصراً به‌ آنها رسیده‌ و سرانجام‌ از این‌ میان‌ پرچم‌

ملی‌ پنج‌ کشور برای‌ کارطراحی‌ انتخاب‌ گردید . روی‌ آنها مطالعه‌ نهائی‌ صورت‌ گرفت‌ و سرانجام‌ در فصل‌پایانی‌ نتیجه‌گیری‌ و منابع‌ و ماخذ آمده‌ است‌.

۱۷۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۲

۱-۱علل به وجود آمدن پرچم……………………………………………………………………….. ۴

۲-۱سابقه استفاده از پرچم در بین ملل………………………………………………………….. ۵

۳-۱ گوناگونی پرچم ها و تنوع رنگ در آنها………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۱ رنگهای پرچم ها……………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۳-۱ نمادهای پرچم ها…………………………………………………………………………….. ۱۴

۱-۲-۳-۱ نماد خورشید……………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۳-۱ نماد ماه……………………………………………………………………………………… ۱۵

۳-۲-۳-۱ نماد ستاره…………………………………………………………………………………. ۱۵

۴-۲-۳-۱ نماد حیوانات………………………………………………………………………………. ۱۶

۵-۲-۳-۱ نماد برگ و گل……………………………………………………………………………. ۱۷

۶-۲-۳-۱ نمادهای اجسام و اشکال……………………………………………………………… ۱۸

۱-۶-۲-۳-۱ علامت یین و یانگ…………………………………………………………………….

علل و چگونگی پیدایش پرچم در ایران و جهان

۱۸

۲-۶-۲-۳-۱ شمشیر………………………………………………………………………………….. ۱۹

۳-۶-۲-۳-۱ سپر……………………………………………………………………………………….. ۱۹

۴-۶-۲-۳-۱ نیزه……………………………………………………………………………………….. ۱۹

۵-۶-۲-۳-۱ نمادهای مختلف………………………………………………………………………. ۲۰

۴-۱ تقسیم بندی پرچمهای ملل…………………………………………………………………….. ۲۱

۱-۴-۱ پرچم هایی که در آن فقط رنگ بکار رفته ………………………………………….. ۲۲

۲-۴-۱ پرچم هایی که در آن فقط صور فلکی بکار رفته………………………………….. ۲۳

۳-۴-۱ پرچم هایی که در آن فقط طرح خاصی بکار رفته………………………………… ۲۴

۴-۴-۱ پرچم هایی که در آن فقط نقوش هندسی بکار رفته……………………………… ۲۴

۵-۴-۱ پرچم هایی که در آن فقط نقوش گیاهی بکار رفته……………………………….. ۲۵

فصل دوم:ایران

۱-۲درفش کاویانی……………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۲ دوران هخامنشیان………………………………………………………………………………. ۳۱

۳-۲ دوران اشکانیان………………………………………………………………………………….. ۳۳

۱-۳-۲ فرته داران……………………………………………………………………………………… ۳۶

۴-۲ دوران ساسانیان…………………………………………………………………………………. ۳۷

۵-۲ درفش ایران پس از گسترش دین اسلام………………………………………………… ۳۹

۱-۵-۲ طاهریان…………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۵-۲ صفاریان………………………………………………………………………………………… ۴۰

۳-۵-۲ سامانیان………………………………………………………………………………………… ۴۲

۴-۵-۲ دیلمیان…………………………………………………………………………………………… ۴۲

۵-۵-۲ زیاریان………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۶-۲ خاندانهائی که تا قبل از سلسله صفویان بر ایران حکومت می کردند…………. ۴۶

۱-۶-۲ غزنویان…………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۶-۲ سلجوقیان………………………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۶-۲ اتابکان……………………………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۶-۲ خوارزمشاهیان……………………………………………………………………………….. ۵۰

۵-۶-۲ شاهان تبرستان………………………………………………………………………………. ۵۱

۷-۲ مغولان………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۱-۷-۲ تیموریان…………………………………………………………………………………………

علل و چگونگی پیدایش پرچم در ایران و جهان

۵۴

۸-۲ گروههای ترکمنی که بر ایران حکومت می کردند……………………………………. ۵۵

۱-۸-۲ قراقوینلو………………………………………………………………………………………… ۵۵

۲-۸-۲ آق قویونلو……………………………………………………………………………………… ۵۵

۹-۲ صفویان……………………………………………………………………………………………… ۵۶

۱۰-۲ افشاریان………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱۱-۲ زندیان……………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱۲-۲ قاجاریه……………………………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۱۲-۲ دوران فتحعلی شاه………………………………………………………………………… ۶۷

۲-۱۲-۲ دوران محمد شاه………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۱۲-۲ دوران ناصرالدین شاه…………………………………………………………………… ۷۱

۴-۱۲-۲ خلاصه سخن در مورد قاجار…………………………………………………………. ۷۹

۱۳-۲ دوران پهلوی……………………………………………………………………………………. ۸۳

۱-۱۳-۲ پرچمهای ملی……………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۱۳-۲ پرچم دولتی………………………………………………………………………………….. ۸۵

۳-۱۳-۲ پرچم نظامی………………………………………………………………………………….. ۸۶

۴-۱۳-۲ کوشش برای یکنواخت کردن اندازه درفش ها………………………………….. ۸۷

۱۴-۲ پرچم جمهوری اسلامی……………………………………………………………………… ۸۷

۱۵-۲ نمادهای پرچم ایران………………………………………………………………………….. ۹۰

۱-۱۵-۲ شیر…………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۲-۱۵-۲ خورشید………………………………………………………………………………………. ۹۴

۳-۱۵-۲ شمشیر……………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۴-۱۵-۲ برگ زیتون و برگ خرما و گل……………………………………………………….. ۱۱۰

۵-۱۵-۲ گرد آمدن چند آخشیح (نشان) در یک نشان واره……………………………… ۱۱۶

فصل سوم

۱-۳ انتخاب ۲۰ کشور دنیا برای مطالعه پرچم ها………………………………………….. ۱۲۰

۲-۳ بررسی وضعیت تاریخی ،جغرافیایی،سیاسی ،مذهبی و پرچم کشورها………. ۱۲۲

۱-۲-۳ آلمان…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۲-۲-۳ اسپانیا…………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۳-۲-۳ انگلستان………………………………………………………………………………………… ۱۲۶

۴-۲-۳ روسیه سفید«بیلاروس»………………………………………………………………….. ۱۲۸

۵-۲-۳ روسیه………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۶-۲-۳ ژاپن……………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۷-۲-۳ عربستان صعودی………………………………………………………………………….. ۱۳۴

۸-۲-۳ ایران…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶

۹-۲-۳ آفریقای جنوبی………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۱۰-۲-۳ آفریقای مرکزی……………………………………………………………………………. ۱۴۰

۱۱-۲-۳ مالاوی………………………………………………………………………………………… ۱۴۲

۱۲-۲-۳ مصر…………………………………………………………………………………………… ۱۴۴

۱۳-۲-۳ استرالیا……………………………………………………………………………………….. ۱۴۶

۱۴-۲-۳ زلاندنو………………………………………………………………………………………… ۱۴۸

۱۵-۲-۳ جزایر فیجی…………………………………………………………………………………. ۱۵۰

۱۶-۲-۳ جزایر مارشال……………………………………………………………………………… ۱۵۲

۱۷-۲-۳ آرژانتین………………………………………………………………………………………. ۱۵۳

۱۸-۲-۳ ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………. ۱۵۴

۱۹-۲-۳ کانادا………………………………………………………………………………………….. ۱۵۹

۲۰-۲-۳ کوبا……………………………………………………………………………………………. ۱۶۱

فصل چهارم

۱-۴ شباهتهای پرچم ملل که برای طراحی انتخاب شده اند…………………………….. ۱۶۴

۲-۴ تفاوتهای پرچم ملل که برای طراحی انتخاب شده اند………………………………. ۱۶۵

۴-۴ نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….. ۱۶۸

۵-۴ گزارش انجام پروژه نهایی………………………………………………………………….. ۱۶۹

۳-۴ استعدادهای پرچم برای طراحی لباس…………………………………………………… ۱۶۷

منابع و ماخذ
هدف‌ اصلی‌ از انتخاب‌ این‌ پژوهش‌ علاقه‌ شخصی‌ و گردآوری‌

اطلاعات‌ محدودی‌در این‌ موضوع‌ می‌باشد (در مورد علل‌ بوجود آمدن‌ پرچم‌ و انتخاب‌ رنگها و نشانها برروی‌ آن‌ از زمان‌ باستان‌ که‌ اولین‌ پرچم‌ پدید آمده‌ تاکنون‌) ضمناً برای‌ استفاده‌ وبهره‌برداری‌ علاقه‌مندان‌ نیز بوده‌ است‌.

چون‌ در زمینه‌ پرچمهای‌ ملل‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آنها تاکنون‌ هیچ‌

تحقیق‌ و کتابی‌انتشار نیافته‌ است‌ بنابراین‌ کمبود و محدودیت‌

منابع‌ مطالعاتی‌ در این‌ زمینه‌ بسیار است‌اما با مراجه‌ به‌ سایتهای‌ اینترنتی‌ و کتابخانه‌های‌

معتبر کشور و منابع‌ محدود باجستجوی‌ بسیار توانستم‌ مطالبی‌

در این‌ زمینه‌ بدست‌ آورم‌ تا شاید بتواند فتح‌ باب‌ ومقدمه‌ای‌ باشد

برای‌ تحقیقات‌ کاملتر و جامعتر در این‌ زمینه‌ خاص‌ برای‌ علاقه‌مندان‌ این‌موضوع‌.

 

فصل‌ اول‌
۱-۱- علل‌ بوجود آمدن‌ پرچم‌:

پرچم‌ها همانطور که‌ برای‌ معرفی‌ کشور و یا سازمانی‌ بکار می‌روند، می‌توانندبرای‌ ارسال‌ پیام‌ نیز استفاده‌ شوند. مانند کشتی‌ها با پرچمهایی‌ که‌ دارای‌ کد بین‌المللی‌هستند و پیام‌ ارسال‌ می‌کنند.

همچنین‌ علامت‌ دادن‌ در ارتشها (نیروی‌ دریائی‌) اغلب‌ با پرچمها صورت‌ می‌گیرد. یک‌ پرچم‌ وارانه‌ نشانگر اندوه‌ و سختی‌ است‌. پرچمی‌ بر روی‌یک‌ تیر نصفه‌ نشان‌ صبحگاه‌ است‌. ………...…………جنگ‌ برای‌ نشان‌ دادن‌ بخش‌ بیمارستانی‌ و درمانی‌ استفاده‌ می‌شود.

۲-۱- سابقه‌ استفاده‌ از پرچم‌ در بین‌ ملل‌:

دانش‌ اجتماعی‌ به‌ ما چنین‌ می‌گوید:

جامعه‌ آغازین‌ بصورت‌ کلان‌[۱] که‌ ساده‌ترین‌ نوع‌ گردهمآیی‌ است‌ زندگی‌می‌کردند. در کلان‌ همه‌ با هم‌ خویشاوند و نیازهای‌ مشترک‌ و افکار اقتصادی‌ -سیاسی‌ – فرهنگی‌ مشترک‌ داشتند و در نماد ویژه‌ کلان‌ نیز مشترک‌ بودند.

این‌ نمادرا Totem [2]می‌نامیدند. نقش‌ این‌ توتم‌  از جانوران‌ یا گیاهان‌ بود، که‌ مردم‌ یک‌کلان‌ خود را بازماند………………………ای‌ یک‌ توتم‌ یا نشانه‌ بودند وهمه‌ خود را موظف‌ می‌دانستند که‌ کارهائی‌ که‌ بسود کلان‌ و توتم‌ است‌ انجام‌ دهند و بقیه‌امور را نادرست‌ می‌دانستند و از آن‌ دوری‌ می‌جستند توتم‌ نماد دین‌ و خداوندکارانسانهای‌ اولیه‌ بوده‌ است‌.

دانشمندان‌ جامعه‌شناسی‌ این‌ اسم‌ را مبنا قرار داده‌ و پرستش‌ اشیاء را بطور کلی‌توتم‌ پرستی‌ نامیده‌اند.

درفش‌ یا بیرق  یا پرچم‌ نیز نماینده‌ گروه‌ و جمعیتی‌ است‌ که‌ دارای‌ یک‌ سرزمین‌واحد بوده‌ و زیرنظر یک‌ حاکمیت‌ اداره‌ و رهبری‌ می‌شدند.

بنابراین‌ می‌شود گفت‌ کلانی‌ که‌ بسیار گسترش‌ یافته‌ و دارای‌ نقاط‌ مشترک‌همخونی‌، نژادی‌، فرهنگی‌ و تاریخی‌ یکسان‌ است‌، با یک‌ پرچم‌ یا بیرق  مشخص‌ می‌شدند.

بکاربردن‌ بیرق  یا پرچم‌ از روزگاران‌ قدیم‌ در میان‌ تمام‌ ملل‌ رواج‌ داشته‌ است‌. ازپرچمها و بیرقها در جنگ‌ برای‌ برقراری‌ نظم‌ و ایجاد شور و هیجان‌ انقلابی‌ استفاده‌می‌شده‌ است‌. بیرق  نشانه‌ ایستادگی‌ و استواری‌ در رزم‌ بوده‌ است‌. در جنگ‌ها بیرق بدست‌ پرچمداری‌ نیرومند و چالاک‌ داده‌ می‌شد زیرا افراشتگی‌ و جنبش‌ پرچم‌ به‌ انگیزه‌افزایش‌ نیروی‌ روانی‌ رزمندگان‌ و برقراری‌ نظم‌ و سازماندهی‌ و فرماندهی‌ شایسته‌ بوده‌است‌. و

 


[۱]clan

[۲]Totem

………………

…………………………………

 

 

علل و چگونگی پیدایش پرچم در ایران و جهان

در کتابهای‌ دینی‌ ایران‌ باستان‌ نیز که‌ آئینی‌ است‌ صلح‌ دوست‌ و خواهان‌ خلع‌ سلاح‌و دوستدار همزیستی‌ و آرامش‌ و خواستار کار و کوشش‌، برای‌ نگاهبانی‌ کشور و استوارداشتن‌ خانه‌ و دودمان‌ و میهن‌ به‌ واژه‌های‌

(سپاه‌ – جنگ‌ – جنگ‌افزار – سواران‌ – گردونه‌- سردار – مرز – درفش‌ – مرزبان‌) بر می‌خوریم‌ که‌ خود نشانی‌ از ارتش‌ و سازماندهی‌نیروی‌ پدافندی‌ و دفاعی‌ کشور و نگاهبانی‌ خانه‌ و گسترش‌ داد و عدل‌ و آسایش‌ وپاسداری‌ از فرهنگ‌ و تمدن‌ و هنر و آئین‌ است‌.

از سوی‌ دیگر مشخص‌ است‌ که‌ درفش‌ از دیرباز تا امروز کاربردی‌ نمادین‌ با رنگهاو نقشهای‌ گوناگون‌ داشته‌ که‌ هریک‌ از رنگها و نقشها یادمان‌ فداکاریهای‌ نیاکان‌ است‌ که‌با قهرمانیهای‌ آنان‌ پیوندی‌ ناگسستنی‌ دارد.

چنانکه‌ این‌ درفشها ن……………….روزی‌ حاکمیت‌بشمار می‌رفته‌ است‌.

همانگونه‌ که‌ بارها و بارها می‌توان‌ در کتاب‌ دینی‌ زرتشتیان‌ (اوستا) دید که‌ زرتشت‌با کلماتی‌ مانند (با درفش‌ برافراشته‌ – درفش‌ بزرک‌ – درفش‌ خونین‌ – درفش‌ گشوده‌)معتقدان‌ به‌ آئین‌ و نیکان‌ را به‌ مبارزه‌ با دیوان‌، پلیدان‌ و جادوها به‌ میدان‌ مبارزه‌ فرا خوانده‌است‌.

۳-۱ گوناگونی پرچم ها و تنوع رنگ در آنها

بیشترین‌ رنگهایی‌ که‌ در پرچم‌ کشورها استفاده‌ می‌شود شامل‌:

قرمز: ۱۴۰     سفید: ۹۵     آبی‌ سیر و روشن‌، ۸۵        سبز: ۷۸      زرد: ۴۷ سیاه‌: ۳۲     نارنجی‌: ۹

کشورهایی‌ هستند که‌ فقط‌ رنگ‌ را برای‌ پرچم‌ خود انتخاب‌ نموده‌اند بدون‌ نشان‌مخصوصی‌ که‌ این‌ کشورها، ۵۵ کشور هستند.

تنها کشوری‌ که‌ دارای‌ یک‌ رنگ‌ و بدون‌ نشان‌ مخصوص‌ است‌: لیبی‌ است‌. کشورهایی‌ که‌ در روی‌ پرچم‌ خود از نمادهای‌ مذهبی‌ استفاده‌ نموده‌اند، نیز ۴ ‌کشور هستند مانند: ایران‌ – عراق  – عربستان‌ – کومور.

 ۶۲ کشور هستند که‌ از نماد ماه‌ و ستاره‌ و خورشید استفاده‌ نموده‌اند ………………………..

 

 

 

……………………..

 

 

 

-۳-۱ نماد پرچم‌ها

نماد خورشید – ماه‌ – ستاره‌ (صور فلکی‌)

این‌ سه‌ نماد آسمانی‌ در باور بیشتر ملتها نشان‌ از نور و روشنائی‌ و قدرت‌خداوندی‌ است‌.

۱-۲-۳-۱نماد خورشید:

«روزگاری‌ در جهان‌، خورشید بعنوان‌ خدای‌ بلندمرتبه‌ و خدای‌ روشنی‌، همه‌نگر ومنبع‌ حاصلخیزی‌ و حیات‌ مورد پرستش‌ بود.

همچنین‌ به‌ سبب‌ غروب‌ و طلوع‌ خود ، نماد مرگ‌ و رستاخیز بشمار می‌آمد».[۱] در کشورهای‌ کهن‌ مانند چین‌ ،ژاپن‌ و هند ، آثاری‌ از پرستش‌خورشید دیده‌ می‌شود اما خورشید در فرهنگ‌ ژاپن‌ و چین‌ نماد قدرت‌ امپراتور نیز هست‌.

۲-۲-۳-۱ نماد ماه‌:

حکایت‌ از روشنائی‌ و قدرت‌ را دارد که‌ بر تاریکی‌ شب‌ فائق‌ آمده‌ و شب‌ را می‌تواندروشن‌ کند تا روشنی‌ بر تیرگی‌ پیروزی‌ یابد

در ژاپن‌، خدایان‌ ماه‌ و خورشید در آئین‌ کهن‌ شینتویی‌ به‌ ترتیب‌ مادینه‌ و نرینه‌بودند. آنهارا چشم‌ چپ‌ و راست‌ خدای‌ آفرینش‌ بنام‌ ایزاناگی‌، متولد شدند. از آنجا که‌امپراتور، فرزند خورشید (خدا) بود………………..می‌دانستند.

در بعضی‌ از تمدنهای‌ مدیترانه‌، مراحل‌ ماه‌ حاکی‌ از زندگی‌ دوباره‌ یعنی‌ فراوانی‌محصولات‌ بود.

برای‌ بودائیان‌، دایره‌ بدر نماد حقیقت‌ محض‌ و آشنائی‌ کامل‌ و معرفت‌ بود»[۲]

۳-۲-۳-۱ نماد ستاره

ستاره‌ نیز مانند ماه‌ نشان‌ از قدرت‌ خداوندی‌ و روشنائی‌ و روشن‌نمودن‌ شب‌ تیره‌ دارد که‌ به‌ همراه‌ ماه‌ بر تیرگی‌ها می‌توان‌ پیروز شد. ستاره‌، در بسیاری‌از ملل‌ باستانی‌ قابل‌ پرستش‌ و نماد خداوندی‌ داشته‌. ستارگان‌ و مجمع‌ الکواکب‌ عبارت‌ ازخداوندانی‌ بودند که‌ در امور زمینی‌ تأثیر داشتند[۳]. اما ستاره‌ پنج‌پر در نماد قدرت‌ پادشاه‌ بود. و بعضی‌ از ستاره‌شناسان‌ و ساحران‌ نیز در امور سحر وجادو و برای‌ دور نگه‌ داشتن‌ ارواح‌ خبیثه‌ از آن‌ استفاده‌ می‌کردند. این‌ ستاره‌ بعنوان‌ یک ‌نماد عیسوی‌ نیز آمده‌ است‌ که‌ حکایت‌ از پنج‌ زخم‌ بر روی‌ بدن‌ حضرت‌ مسیح‌ است‌. [۴]

۴-۲-۳-۱ نماد حیوانات‌:

شاهین‌ (عقاب‌) این‌

 


۱هال .جینز،مترجم بهزادی .ر،فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرقی و غرب،ص۲۰۵

۱- هال‌. جینز‌،مترجم بهزادی.ر,فرهنگ  نگاره‌ای‌، نمادها در هنر شرق  و غرب‌، ص‌ ۲۱۹

۲- هال‌. جینز‌،مترجم بهزادی.ر,فرهنگ  نگاره‌ای‌، نمادها در هنر شرق  و غرب‌، ص‌ ۲۱۰

 

۱- هال‌. جینز‌،مترجم بهزادی.ر,فرهنگ  نگاره‌ای‌، نمادها در هنر شرق  و غرب‌، ص‌ ۱۰

…………………………

 

 

………………………………………..

 

 

-۲- قاجاریه‌

پادشاهی‌ دودمان‌ قاجاریه‌ با سلطنت‌ آغامحمدخان‌ قاجار آغاز می‌گردد. از این‌پادشاه‌ سکه‌هایی‌ در دست‌ است‌ که‌ احتمالاً بیرق  نیز باید به‌ همان‌ گونه‌ باشد، بدین‌ شکل‌که‌ نقش‌ شیری‌ نیمه‌ خفته‌ با دمی‌ رو به‌ بالا که‌ بر پشت‌ آن‌ خورشیدی‌ درخشان‌ وجود دارد و در میانه‌ خورشید (یا محمد) و در زیر شکم‌ شیر (یاعلی‌) نوشته‌ شده‌ است‌.

پرچمها در این‌ دوره‌ از سه‌ گوش‌ به‌ چهارگوش‌ تغییر شکل‌ داده‌ است‌. و تغییر دیگراینکه‌ آغامحمدخان‌ به‌ دلیل‌ دشمنی‌ که‌ با نادر داشت‌ سه‌ رنگ‌ سبز – سفید – سرخ‌ رابرداشت‌ و تنها رنگ‌ سرخ‌ را روی‌ پرچم‌ گذارد و دایره‌ سفید …………….ورشید به‌ رسم‌ معمول‌ وجود داشت‌. با این‌ تفاوت‌ بارزکه‌ برای‌ نخستین‌ بار شمشیری‌ در دست‌ شیر قرار داده‌ شد.

اسناد بسیاری‌ وجود دارد که‌ نقش‌ رسمی‌ دولت‌ ایران‌ در این‌ زمان‌ نقش‌ شیر وخورشید بوده‌ است‌.

۱-۱۲-۲- دوران‌ فتحعلی‌ شاه‌

در زمان‌ فتحعلی‌ شاه‌ دو بیرق  بزرگ‌ و کوچک‌ وجود داشته‌ است‌. بیرق  بزرگ‌ سرخ‌رنگ‌  با نقش‌ شیر و خورشید در وسط‌ با نواری‌ تافته‌ سفیدرنگ‌ و ریشه‌های‌ زرین‌ که‌ بربالای‌ علم‌ بیرق  دستی‌ دیده‌ می‌شود که‌ دست‌ حضرت‌ علی‌ است‌.

بیرق  کوچک‌ به‌ رنگ‌ کبود بوده‌ با همان‌ نقش‌ و نوار تافته‌ و ریشه‌ اما بالای‌ علم‌ بیرق تیز مانند نیزه‌ بوده‌ است‌.

و پرچم‌ سفیدرنگی‌ نیز بوده‌ که‌ برای‌ مقاصد دیپلماتیک‌ و سیاسی‌ از آن‌ استفاده‌می‌شده‌ است‌.

در تصویری‌ که‌ یک‌ نقاش‌ روس‌ از ورود سفیر ایران‌ (ابوالحسن‌ خان‌ شیرازی‌) به‌درباز تزار روس‌ کشیده‌ است‌. پرچمی‌ سفیدرنگ‌ منقوش‌ به‌ شیر و خورشید و شمشیرپیشاپیش‌ سفید در حرکت‌ است‌.

سالها بعد امیرکبیر ………………………..

 

………………….
فصل سوم
۱-۳ انتخاب‌ ۲۰ کشور دنیا برای‌ مطالعه‌ پرچم‌ها

مطالبی‌ از ۲۰ کشور دنیا جمع ‌آوری‌ و نوشته‌ شده‌ است‌. این‌ ۲۰ کشور مربوط‌ به‌ ۵قاره‌ دنیاست‌ (هر قاره‌ ۴ کشور) این‌ کشورها عبارتند از:

قاره‌ اروپا:

آلمان‌ – اسپانیا -انگلستان‌ – روسیه‌ سفید (پیلاروس‌)

قاره‌ آسیا:

روسیه‌ – ژاپن‌ – عربستان‌ سعودی‌ – ایران‌

قاره‌ آفریقا:

آفریقای‌ جنوبی‌ – آفریقای‌ مرکزی‌ – مالاوی‌ – مصر

قاره‌ اقیانوسیه‌:

استرالیا – زلاندنو – جزایر فیجی‌ – جزایر مارشال‌

قاره‌ آمریکا

آرژانتین‌ – ایالات‌ متحده‌ آمریکا – کانادا – کوبا

منابع‌ اخذ این‌ مطالب‌ بسیار محدود و کم‌ بود. به‌ همین‌ دلیل‌ مطالب‌ مختصر و فشرده‌است‌ مخصوصاً در مورد پرچم‌ هر کشور. از خوانندگان‌ محترم‌ تقاضا دارم‌ در صورت‌شناخت‌ منبع‌ در مورد پرچم‌ کشورها، بنده‌ را راهنمایی‌ فرمایند.

۲-۳- وضعیت‌ تاریخی‌، جعرافیایی‌، سیاسی‌، مذهبی‌کشورهای‌ منتخب‌

۱-۲-۳ آلمان                                                     GERMANYD

آلمان‌ نام‌ محلی‌ دویچلند را دارد. پایتخت‌ این‌ کشور از سال‌ ۱۹۹۰ برلین‌ است‌. روزملی‌ این‌ کشور سوم‌ اکتبر که‌ سالروز اتحاد دو آلمان‌ است‌ قرار گرفته‌. نوع‌ حکومت‌ آن‌جمهوری‌ ……………..

 

قاره‌ اقیانوسیه‌

۱۳-۲-۳ استرالیا                                         AUSTRALTA”AUS”

تقریباً تمامی‌ قاره‌ اقیانوسیه‌ را کشور استرالیا تشکیل‌ می‌دهد و بقیه‌ این‌ قاره‌ شامل‌کشورهای‌ کوچک‌ است‌. پایتخت‌ آن‌ کانبرا و تاریخ‌ استقلال‌ آن‌ ۱/۱/۱۹۰۱ از استعمارانگلستان‌ است‌. روز ملی‌ نیز روز ۲۶ ژانویه‌ (ورود اولین‌ مهاجر اروپائی‌ به‌ استرالیا است‌)نوع‌ حکومت‌ آن‌ نیز فرمانداری‌ کل‌ و رئیس‌ دولت‌ نیز نخست‌ وزیر است‌. مساحت‌ این‌کشور ۳۰۰/۶۸۲/۷ کیلومتر…………..

 

 

 

……………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “علل و چگونگی پیدایش پرچم در ایران و جهان”

علل و چگونگی پیدایش پرچم در ایران و جهان

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1392

قیمت : تومان129,000