فروشگاه

توضیحات

کاربرد مقایسه ای روشهای تاپسیس تخصیص خطی وتاکسونومی درارزیابی مالی

 

در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سازنده قطعات خودرو پرداخته می شود. به همین منظور، ۲۱

شرکت فعال در این ) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در – در نظر گرفته شده و نسبت های

مالی آنها طی یک دوره ۵ ساله ( ، به منظور تعیین وزن اهمیت نسبت های مالی از روش

آنتروپی شانون و پس از آن، به منظور دستیابی به یک ارزیابی جامع مالی و تعیین موقعیت هر یک از

شرک ت ها، از روش تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی استفاده گردیده است .و « حاشیه سود عملیاتی » ،«

نرخ بازده سرمایه گذاری » نتایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان می دهد که نسبت های۰ بالاترین

وزن را در مجموعه نسبت های مالی داشته اند. / ۰ و ۰۸ /۱۳۷ ،۰/ به ترتیب، با اوزان ۲۵۹ ،« نسبت جاری

»ضمناً با توجه به این که رتب ه های حاصله برای شرکت ها از طریق این سه روش هماهنگی کاملی

با هم نداشتند، نرخ بازده » لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرک ت

ها بر اساس محاسبه گردید و معلوم شد که درابتدا ، روش تاپسیس وسپس ، تاکسونومی با عملکرد

واقعی شرکت ها « سرمایه گذاری از « ریخته گری ایران » و« چرخشگر »« لنت ترمز » انطباق بیشتری دارند.

نتیجه روش تاپسیس نشان می دهد که شرکت های بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکت

های تحت مطالعه برخوردار بوده اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه گذاری در این شرکت ها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.

طبقه بندی کلید واژه ها:

تصمیم گیری چند شاخصه، تکنیک آنتروپی، روش تاپسیس، روش تخصیص خطی، روش تاکسونومی، ارزیابی

مالی، شرکت های قطعه ساز

۶۸ صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

کاربرد مقایسه ای روشهای تاپسیس تخصیص خطی وتاکسونومی درارزیابی مالی

 

مجموعه های صنعتی بر اساس معیارهای مختلفی ارزیابی می شوند . برخی ازاین معیارها مالی م یباشند

که از میان معیارهای متنوع مالی، نسبت های مالی رایج ترین آنها هستند. به طور معمول ، عملکرد یک

سازمان در طول یک دور ه ی ثابت زمانی به وسیله ی اطلاعات حاصل از صور تهای مالی نظیر ترازنامه و سود وزیان و در قالب نسب تهای مالی متنوعی منعکس می شود، که به طور خلاصه وضعیت های مالی سازمان

را در ابعاد مختلف بیان می کنند . این نسبت ها اطلاعات سودمندی برای افراد ذینفع سازمان فراهم می کنند

و عملکرد سازمان را از زوایای مختلف منعکس می کنند. با این حال ، برای یک شرکت خاص این نسبت ها

همیشه در جهت یکسان حرکت نمی کنند و بیشتر اوقات، بهبود یک نسبت فقط می تواند با کاهش یک

نسبت دیگر صورت پذیرد. از این رو، عملکرد کلی شرک تهای در حال رقابت نمی تواند بدون توجه هم زمان به تمامی این نسبت ها به طور صحیح ارزیابی شود.

از طرف دیگر، سرمایه گذاران و ذینفعان برای سرمایه گذاری نیاز دارند تا از ابعاد مخت لف عملکردی

شرکت ها به ویژه ابعاد مالی عملکرد آنها آگاهی داشته باشند .از آن جایی که برای نمایش

ابعاد مالی عملکرد شرک ت ها از  شاخص های مختلف استفاده می شود، معمولاً سرمایه گذاران نمی توانند هم زمان تمام این شاخص ها را در تصمیم خود برای سرمایه گذاری منظور کنند. بنابراین، استفاده از رو شهایی

که بتوانند به صورت همزمان تعداد متنوعی از شاخص ها را با هم تلفیق نمایند و از این طریق

، تصویر شفاف و یکپارچه ای از وضعیت هر بنگاه را ارایه نمایند ، ضرورتی انکارناپذیر است.

به « مدل های تصمیم گیری چند معیاره » در این راستا ، در دو دهه ی گذشته عنوان یکی

از ابزارهای کارآمد جهت اخذ تصمیم مناسب مطرح شده اند و از اینیکی از رایج ترین روش های

در حال رشد « مدل تصمیم گیری چند شاخصه » ، میان در طول دهه های اخیر بوده که به

طور وسیع در موقعیت های واقعی تصمیم به کار گرفته شده است. اساس این روش، یافتن بهترین راه حل سازش از میان تمامی راه حل های احتمالی است که بر اساس                   شاخص های متعدد کمی و کیفی ارزیابی می شوند.

بنابراین، در این مطالعه از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره برای ارزیابی وضعیت مالی برخی

شرکت های فعال در بورس استفاده می گردد . به همین منظور، ابتدا در بخش ۲ مروری بر تحقیقات پیشین ارایه می گردد . در بخش های ۳،۴،۵ و ۶روش ها و فنون آنتروپی، تاپسیس و تخصیص خطی و تاکسونومی بررسی م ی گردد.

در بخش ۷ روش کار تشریح می گردد . بخش ۸ و ۹ نیز به تجزیه و تحلیل اطلاعات و بحث و نتیجه گیری اختصاص می یابد.

مروری بر تحقیقات پیشین

روش های تصمیم گیری چند شاخصه به دلیل توانمندیشان در مواجه با موقعیت های پیچیده تصمیم گیری

در حوزه های مختلفی مورد استفاده واقع شده اند . تحت عنوان روش های مناسب انتقال فن آوری به کشور « توکلی » در تحقیقی که انجام داده، از رویکرد تاپسیس برای اولویت بندی رو شهای انتقال فن آوری استفاده کرده است . د…………………….

روش آنتروپی

یکی از روش های استخراج وزن اهمیت معیارها در تصمیم گیری با معیارهای چند گانه آنتروپی شانون

۲ می باشد . دلیل استفاده از روش آنتروپی برای استخراج وزن اهمیت نسبت های مالی مختلف در این تحقیق آن است که مقدار نسبت های مالی مختلف برای شرکت های تحت مطالعه با یکدیگر تفاوت قابل ملاحظ ه ای دارند. بنابراین لازم است …………………………..

 

روش تاپسیس

تاپسیس یکی از معروف ترین روش های تصمیم گیری چند شاخصه است ، که به طور گسترده ای در موقعیت های تصمیم واقعی به کار گرفته شده است . این روش یک روش چند معیاره جهت شناسایی راه حل ها ازمیان مجموعه ی محدودی از گزینه ها بر پایه کمینه سازی فاصله از راه ح ل ایده آل مثبت و به حداکثر رساندن فاصله از راه حل   ایده آل منفی است . برای استفاده از این روش، کافی است که اطلاعات مربوط به فرآیند تصمیم گیری ………………………

 

روش تخصیص خطی

روش تخصیص خطی یکی دیگر از روش های تصمیم گیری چند شاخصه و از زیر مجموع مدل های جبرانی است که خروجی آن به صورت یک مجموع ه از رتبه ها بوده، به نحوی که هماهنگی لازم را به مناسب ترین صورت تامین می نماید. در این روش گزینه های مفروض از مساله بر حسب امتیازات آنها از هر شاخص موجود رتبه بندی شده و سپس ……………………

 

مرحله سوم: تهیه ماتریس فاصله و مجموعه های همگن

می توان فاصله هر جامعه را نسبت به Z با استفاده از ماتریس استاندارد جامعه دیگر روی تمامی شاخص ها از طریق رابطه ( ۱۴ ) پیدا نمود:

…………………………………………………………………

 

روش شناسی تحقیق

برای آنکه کار پژوهش در محدودهٔ زمانی و فرصتهای موجود عملی شود این بررسی متناسب با شرکت مورد مطالعه در یکی از صنایع اصلی کشور یعنی زنجیرهٔ خودروسازی انجام پذیرفته است.

نوع طرح تحقیق که به اثربخشی تصمیمات مالی پرداخته است و بررسی و تشریح مشخصههای گروه مربوط و به رفتار آنها (مدیران) توجه دارد تحقیق توصیفی است و چون توصیف خصوصیات موردها از روش پرسشنامه به تحلیل محتوا پرداخته میشود تحقیق پیمایشی است و در بررسی صورتهای مالی شرکت فنرسازی خاور روش تحقیق طولی است.

روش جمع آوری اطلاعات در بخش تدوین مبانی نظری از طریق مطالعه و بررسی کتابخانه ای و بخش عمده ای از طریق توزیع پرسشنامه برای مدیران ارشد اجرایی جمعآوری شده است. برای بررسی شرکت نمونه نیز مستقیماٌ اطلاعات از شرکت دریافت شده است. برای تعیین حجم نمونه از روشهای آماری با احتمال ۹۵

درصد و میزان خطای نمونه ۱۵ درصد یا کمتر محاسبه وتعداد ۵۰ مورد برای رسیدگی از طریق فهرست شرکتهای فعال در زنجیرهٔ گروه تولیدی خودروسازیهای کشور استخراج و مورد سنجش قرار گرفته است و از روشهای آماری میانگی…………………………………….

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق لینک دانلود این پروژه فعال خواهد شد.

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “کاربرد مقایسه ای روشهای تاپسیس تخصیص خطی وتاکسونومی درارزیابی مالی”

کاربرد مقایسه ای روشهای تاپسیس تخصیص خطی وتاکسونومی درارزیابی مالی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1536

كاربرد مقايسه ای روشهای تاپسيس تخصيص خطی وتاكسونومی درارزيابی مالی

قیمت : تومان29,500