فروشگاه

توضیحات

مطالعات معماری روستای درکش 

روستای درکش واقع در دهستان آلمه از بخش سملقان شهرستان مانه

و سملقان می باشد. این روستا از نظر جغرافیایی در طول ۵۶ درجه و

۴۴ دقیقه شرقی و عرض ۳۷ درجه و ۲۶ دقیقه شمالی قرار گرفته

است این روستا از لحاظ طبیعی در وضعیت جلگه ای و کوهستانی و دارای آب و هوای معتدل می باشد.

اهالی این روستا به دو زبان کردی و فارسی صحبت می کنند که این

امر نشان دهنده وجود کردها در این روستا می باشد. این روستا از

طرف شمال به کلاته زمان صوفی ، از طرف شرق بهروستای هاور

، از طرف جنوب به شهرستان جاجرم و از طرف غرب به روستای

جوزک محدود شده است.

رودخانه درکش از وسط این روستا می گذرد و روستا را به دو بخش

شمالی و جنوبی تقسیم کرده است. ارتفاعات این روستا

در سمت شمال و با ارتفاع ۱۰۵۳ شمال شرقی و شرق

با ارتفاع ۱۰۴۲ و جنوب ۱۰۴۵ قرار دارد و هر چه به

سمت غرب و شمال غربی می رویم از میزان ارتفاع کاسته می شود.

در وسط روستا یک تپه با ارتفاع ۱۰۵۳ متر وجود دارد هنگامی که

از سمت جنوب به طرف شمال غرب می‌رویم از میزان ارتفاع کاسته

می‌شود و ارتفاع به ۹۹۰ متر می‌رسد ، دلیل این کاهش

ارتفاع وجود رودخانه درکش است که از میان روستا

می‌گذرد و اراضی و باغات آنرا مشروب می‌کند.

۱۴۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع جداول و …دارد +نقشه های موقعیت روستا+فایل اتوکد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

مطالعات معماری روستای درکش 
مطالعات معماری روستای درکش

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : طرح هادی

مقدمه ……………………….……………………………………………………………………………………………………………۸

شهرستان بجنورد …………………………………………………………………………………………………………………۱۰

موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………۱۰

موقعیت ریاضی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰

ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………… ………………۱۱

منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

ویژگی های طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲

زمین شناسی وگسل ها ………………………………………………………………………………………………………..۱۲

توپوگرافی و ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………………………..۱۴

مطالعات معماری روستای درکش 

خاک ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

لرزه خیزی …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

ویژگیهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۷

تعداد جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

توزیع جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۸

تغییرات جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

تراکم نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

سواد …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹

پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………۲۱

کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

دامداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

صنایع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴

شهرستان مانه و سملقان ……………………………………………………………………………………………………. ۲۵

تاریخچه و پیشینه شهرستان مانه و سملقان …………………………………………………………………………۲۵

وﻳﮋگی های جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………….۲۶

موقعیت ریاضی ……………………………………………………………………………………………………………………۲۶

ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸

دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸

بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹

باد  ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

مطالعات زمین شناسی و توپوگرافی ……………………………………………………………………………………..۳۱

زمین شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

تکتونیک ………………………………………………………………………………………………………………………………۳۱

چینه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۱

هیدرولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳

ویژگی های طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………….۳۴

زلزله ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

سیـل …………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴

سرمازدگی ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

خاک ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

پوشش گیاهی ………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

حیات جانوری ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶

کیفیت آب زیر زمینی …………………………………………………………………………………………………………۳۷

دشت سملقان ………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

ویژگیهای انسانی ………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

وجه تسمیه شهرستان …………………………………………………………………………………………………………..۳۹

اقوام ساکن شهرستان …………………………………………………………………………………………………………..۴۰

ویژگی‌های جمعیتی ………………………………………………………………………………………………………………۴۲

سواد …………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

شاغلین ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۴

وضعیت اقتصادی شهرستان …………………………………………………………………………………………………۴۵

مطالعات معماری روستای درکش 

مراکز صنعتی تولیدی ، معادن و سدها …………………………………………………………………………………۴۹

روستای درکش ……………………………………………………………………………………………………………………۵۲

موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………………………………………………………۵۲

تعیین محدوده اراضی کشاورزی و منابع طبیعی روستای درکش …………………………………………۵۲

آب و هوا …………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

بارندگی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

دما ………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۵

رطوبت نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

یخبندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

طبقه بندی اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

وضعیت خاک ……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

بررسی منطقه از نظر زلزله …………………………………………………………………………………………………..۶۲

منابع آب روستای درکش …………………………………………………………………………………………………..۶۲

رودخانه درکش …………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

ویژگی های جمعیت …………………………………………………………………………………………………………….۶۳

تعداد جمعیت و بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………….۶۴

ترکیب سنی جمعیت ……………………………………………………………………………………………………………۶۵

ترکیب جنسی جمعیت …………………………………………………………………………………………………………۶۶

تراکم جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

سواد و آموزش جمعیت ………………………………………………………………………………………………………۷۰

فعالیت و اشتغال جمعیت …………………………………………………………………………………………………….۷۱

نسبت بار تکفل واقعی ………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

نرخ رشد طبیعی جمعیت ……………………………………………………………………………………………………..۷۲

ویژگی های اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………۷۳

کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………………….۷۳

دامداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵

صنعت …………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶

خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

جمع بندی وضعیت اقتصادی روستا …………………………………………………………………………………….۷۷

بررسی ویژگی های اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………..۷۸

معماری و نحوه ترکیب فضاهای مسکونی روستا …………………………………………………………………..۷۸

وضعیت واحدهای همسایگی ………………………………………………………………………………………………..۸۰

ویژگی ها و الگوهای فرهنگی ………………………………………………………………………………………………..۸۱

ویژگی های کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………..۸۱

شناخت، علل پیدایش روستا ………………………………………………………………………………………………..۸۱

مراحل توسعه روستا …………………………………………………………………………………………………………….۸۳

بررسی شبکه‌های ارتباطی و درجه‌بندی معابر ……………………………………………………………………..۸۴

دسترسی ها ………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

بررسی تأسیسات آب آشامیدنی ، برق ، فاضلاب ………………………………………………………………..۸۶

کاربری‌ اراضی …………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

کاربری اراضی اطراف روستا…………………………………………………………………………………………………۸۸

مالکیت اراضی ……………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

شناخت کیفیت ابنیه روستا …………………………………………………………………………………………………..۹۱

مسیر دسترسی روستا …………………………………………………………………………………………………………..۹۲

نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………..۹۲

تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی جمعیت آینده ……………………………………………………………………………۹۲

پیش بینی اقتصاد روستا ……………………………………………………………………………………………………….۹۳

زراعت و باغداری ………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

دامداری ………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

صنایع ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۵

بررسی مشکلات موجود در توزیع خدمات عمومی ………………………………………………………………۹۶

تجزیه و تحلیل شبکه‌های ارتباطی ……………………………………………………………………………………….۹۶

سرانه پیشنهادی روستا ………………………………………………………………………………………………………..۹۷

تعیین محدودیت‌ها و امکانات توسعه فیزیکی …………………………………………………………………….۱۰۱

بررسی کمبودهای حوزه نفوذ …………………………………………………………………………………………….۱۰۱

ارائه طرح هادی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

پیشنهاد معیارها و ضوابط کلی طراحی کالبدی روستا ………………………………………………………..۱۰۱

مقررات اجرایی مربوط به نحوه استفاده از اراضی ………………………………………………………………۱۰۳

ضوابط تفکیک …………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

ضوابط متفرقه ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

برنامه زمان بندی اجرای طرح هادی ………………………………………………………………………………..۱۰۵

اولویت کوتاه مدت ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

اولویت میان مدت …………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶

برآورد هزینه اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………۱۰۷

شناسایی حوزه نفوذ روستای درکش ………………………………………………………………………………….۱۰۸

حوزه نفوذ خدماتی روستای درکش …………………………………………………………………………………..۱۰۹

حوزه خدمات بهداشتی – درمانی ………………………………………………………………………………………۱۱۰

حوزه نفوذ خدمات تجاری و بازرگانی ………………………………………………………………………………..۱۱۰

حوزه نفوذ خدمات اداری …………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

حوزه نفوذ خدمات معین ……………………………………………………………………………………………………۱۱۰

فصل دوم : طرح گردشگری

مقدمه گردشگری روستای درکش …………………………………………………………………………………….۱۱۲

مطالعات گردشگری روستای درکش …………………………………………………………………………………۱۱۳

مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های تاریخی- معماری …………………………………………………………….۱۱۳

مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های فرهنگی- مذهبی …………………………………………………………….۱۱۴

مطالعه پتانسیل ها و جاذبه های طبیعی …………………………………………………………………………….۱۱۴

بررسی نحوه اداره و مدیریت جاذبه ها ………………………………………………………………………………۱۱۴

بررسی وضعیت تسهیلات و خدمات در جاذبه ها ……………………………………………………………..۱۱۵

مطالعات معماری روستای درکش 

بررسی محدودیت های گردشگری ……………………………………………………………………………………۱۱۷

بررسی قابلیت های گردشگری ………………………………………………………………………………………….۱۱۸

بررسی تنگناهای گردشگری ………………………………………………………………………………………………۱۱۹

بررسی تأسیسات حمل ونقل گردشگران ……………………………………………………………………………۱۲۰

بررسی وضعیت اطلاع رسانی ……………………………………………………………………………………………۱۲۰

صنایع دستی منطقه و اطراف …………………………………………………………………………………………….۱۲۱

امکان خرید در جاذبه ها …………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

بررسی وضعیت امنیت ………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

امنیت در تسهیلات و خدمات گردشگری …………………………………………………………………………۱۲۲

نیروی انسانی شاغل در اقامتگاه ها و مراکز پذیرایی ………………………………………………………….۱۲۲

نیروی انسانی شاغل در جاذبه ها ………………………………………………………………………………………۱۲۳

بررسی حوزه نفوذ جذب گردشگران ………………………………………………………………………………….۱۲۳

تحلیل و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

تحلیل نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدیدها ……………………………………………………………..۱۲۶

پیش بینی طرح ها و پروژه های عملیاتی توسعه گردشگری ………………………………………………۱۳۱

پروژه های بهسازی و تجهیز ………………………………………………………………………………………………۱۳۳

پروژه های تربیتی و آموزشی …………………………………………………………………………………………….۱۳۴

مطالعات معماری روستای درکش 

 

1 نقد وبررسی برای مطالعات معماری روستای درکش

  1. عبدالحمیدی

    مطالعات معماری روستای درکش
    پروژه عالی بود

افزودن نقد و بررسی

مطالعات معماری روستای درکش

1 نقد و بررسی

مطالعات معماری روستای درکش  پایان نامه پروژه پروپوزال طرح هادی روستا معماری

قیمت : تومان99,800