فروشگاه

توضیحات

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع
پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه  میتوانید نسبت

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه جغرافیا استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

روش تحقیق از لحاظ حوزه تحقیقات اجتماعی، توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر شیوه نگرش و پرداختن به مسأله توصیفی- تحلیلی محسوب می‌شود و به لحاظ روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است و جامعه آماری تحقیق حاضر را زنان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی(۶۳۲ نفر ) تشکیل داده اند .۲۵۳ نفر از زنان شاغل ادارات کل استان سمنان

پرسشنامه¬های جمعیت شناختی ، مشارکت ورزشی و رفتار شهروندی سازمانی را تکمیل کردند . در سطح آمار استنباطی با توجه به آزمون کالموگراف اسمیرنف از آزمون یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن برای به‌ آزمون گذاشتن فرضیه‌های تحقیق درسطح معناداری ۰۵/۰ =α استفاده می¬شود.

نتایج تحقیق نشان می¬دهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان سمنانارتباط معنی داری وجود ندارد .

در نتیجه گیری کلی می توان گفت که بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان سمنان همبستگی وجود ندارد و عواملی غیر از ویژگی های جمعیت شناختی وجود دارند که بر میزان مشارکت ورزشی زنان شاغل در فعالیت های ورزشی موثرند .

واژه های کلیدی: فعالیت های ورزشی، مشارکت ورزشی ،زنان شاغل ،رفتار شهروندی سازمانی ب

۱۸۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد+پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل را دانلود کنید

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تعریف مسئله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
۱-۴- اهداف این پژوهش ۸
۱-۴-۱- هدف اصلی ۸
۱-۴-۲- اهداف جانبی ۸
۱-۵- فرضیات پژوهش ۹
۱-۶- حدود تحقیق ۱۰
۱-۷- محدودیت های تحقیق ۱۰
۱-۷-۱- محدودیتهای خارج از کنترل محقق ۱۰

۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۱۰
۱-۸-۱- واژه های نظری ۱۰
۱-۸-۲- واژه های عملیاتی ۱۲
فصل دوم ۱۴
۲-۱- مقدمه ۱۵
۲-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۵
۲-۲-۱- مشارکت در ورزش ۱۵
۲-۲-۱-۱- اثرات مشارکت در ورزش ۱۸
۲-۲-۱- ۲- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت می کنند ؟ ۲۰

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

۲-۲-۱-۳- چرا افراد در فعالیت های ورزشی شرکت نمی کنند ؟ ۲۰
۲-۲-۱-۴- ورزش و فعالیت بدنی ۲۱
۲-۲-۱- ۵-اهداف ورزش ۲۳
۲-۲-۲- مشارکت در ورزش و زنان ۲۳
۲-۲-۲- ۱- تاریخچه ورزش زنان ۲۶
۲-۲-۳- اشتغال زنان ۲۷
۲-۳- رفتار شهروندی سازمانی ۲۸
۲-۳-۱- رفتار های مشارکتی و تاریخچه ۲۹
۲-۳-۲- رفتار شهروندی سازمانی ۳۱
۲-۳-۳ – تعاریف رفتار شهروندی سازمانی ۳۳
۲-۳- ۴- ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی ۳۵
۲-۳- ۵- پیامد های رفتار شهروندی سازمانی ۳۷
۲-۳- ۶- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۳۹
۲-۳-۷- عوامل موثر بر بروز رفتار شهروندی سازمانی

۴۹
۲-۳- ۸- نظریه های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی ۵۴
۲-۳- ۹- رفتار های ضد شهروندی ۵۶
۲-۳-۱۰ – رفتارهای شهروندی سازمانی در ورزش ۵۷
۲-۴- سابقه تحقیقات انجام شده ۵۸
۲-۵- مدل مفهومی تحقیق ۶۵
۲-۶- جمع بندی ۶۷
فصل سوم ۷۰
۳-۱- مقدمه ۷۱
۳-۲- روش تحقیق ۷۱
۳-۳- جامعه آماری ۷۱
۳-۴- نمونه آماری ۷۳
۳-۵- متغیر های تحقیق ۷۵
۳-۶-روش های گرد آوری داده ها ۷۵
۳-۷- قابلیت روایی و پایایی ابزار تحقیق ۷۷
۳-۸- روش اجرای تحقیق ۷۸
۳-۹- روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

 

فصل چهارم ۸۰
۴-۱- مقدمه ۸۱
۴-۲-توصیف یافته های تحقیق ۸۱
۴-۲- ۱- توصیف مشخصات فردی ۸۱
۴-۲- ۲- توصیف یافته های مربوط به سوالات پرسشنامه ۸۶
۴- ۲- ۲- ۱- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه مشارکت ورزشی ۸۶
۴-۲- ۲- ۲- توصیف سولات مربوط به پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ۹۳
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق ۹۵
۴-۳- ۱- بررسی وضعیت طبیعی بودن مؤلفه های تحت مطالعه توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۹۵
۴-۳- ۲- فرضیه اول ۹۶
۴-۳- ۳- فرضیه دوم ۹۷
۴-۳- ۴- فرضیه سوم ۹۸
۴-۳- ۵- فرضیه جهارم ۹۹
۴-۳- ۶- فرضیه پنجم ۱۰۰
۴-۳- ۷- فرضیه ششم ۱۰۲
۴-۳- ۸-فرضیه هفتم ۱۰۳

 

فصل پنجم ۱۰۸
۵-۱- مقدمه ۱۰۹
۵-۲- خلاصه تحقیق ۱۰۹
۵-۳- بحث و بررسی ۱۱۴
۵-۴- نتیجه گیری ۱۴۲
۵-۵- پیشنهادات کاربردی ۱۴۶
۵-۶- پیشنهادات پژوهشی برای تحقیقات آینده ۱۴۹
منابع ۱۵۱
پیوست ها و ضمائم ۱۷۰

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول۲- ۱- ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۴۷
جدول۲- ۲- ابعاد رفتار شهروندی مورد استفاده در تحقیق ، خلاصه و جمع بندی ۶۸

جدول ۳- ۱- لیست ادارات کل استان سمنانو تعداد زنان شاغل ۷۱

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

جدول ۳- ۲- تعداد نمونه انتخابی ۷۳
جدول ۳- ۳- شماره سوالات هر یک از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی ۷۶

جدول ۳- ۴- نتایج آزمون پایایی ۷۷

 

جدول ۴- ۱- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن ۸۱
جدول ۴- ۲- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس وضعیت تأهل ۸۲
جدول ۴- ۳- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس مدرک تحصیلی ۸۳

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

جدول ۴- ۴- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس وضعیت استخدامی ۸۴
جدول ۴- ۵- توزیع و درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سابقه کاری ۸۵
جدول ۴- ۶- توصیف سوال « چند مدت است که به فعالیت بدنی یا ورزشی مشغول هستید؟» ۸۷
جدول ۴- ۷- توصیف سوال « چند جلسه در ماه به فعالیت بدنی می پردازید؟» ۸۷

جدول ۴-۸ – توصیف سوال « چند جلسه در هفته ورزش می کنید؟» ۸۸
جدول ۴- – ۹ توصیف سوال « در طول هفته چند دقیقه ورزش می‌کنید؟» ۸۸
جدول ۴- -۱۰ توصیف سوال « هر جلسه ورزش شما چند دقیقه طول می کشد؟» ۸۹

جدول ۴- ۱۱- توصیف سوال « در چه ساعتی از شبانه روز ورزش می کنید؟» ۸۹
جدول ۴-۱۲ – توصیف سوال « شدت فعالیت ورزشی شما چقدر است؟» ۹۰
جدول ۴- – ۱۳ توصیف سوال « انگیزه های شرکت در فعالیت ورزشی شما چیست؟» ۹۰
جدول ۴- -۱۴ توصیف سوال « معمولا چه ورزش خاصی انجام می دهید؟» ۹۱

جدول ۴- ۱۵- توصیف سوال « اگر امکان شرکت در هر نوع ورزشی برای شما میسر باشد کدام گزینه را انتخاب می کنید؟» ۹۲
جدول ۴- ۱۶- توصیف سوال « معمولا کجا ورزش می کنید؟» ۹۲

جدول ۴- ۱۷- توصیف سوال «اگر ورزش نمی کنید، علت آن چیست؟» ۹۳
جدول ۴- ۱۸- آمار توصیفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ۹۴

جدول ۴- ۱۹- نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه پرسشنامه‌ رفتار شهروندی و مشارکت ورزشی توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف ۹۶
جدول ۴- ۲۰- ارتباط بین مشارکت در ورزش و نوع دوستی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۹۷

جدول ۴- ۲۱- ارتباط بین مشارکت در ورزش وتکریم و تواضع در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۹۸
جدول ۴- ۲۲- ارتباط بین مشارکت در ورزش وجوانمردی در بانوان شاغل در ادارات کل استان

خراسان شمالی ۹۹
جدول ۴- ۲۳- ارتباط بین مشارکت در ورزش و وجدان کاری در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۱۰۰

جدول ۴- ۲۴- ارتباط بین مشارکت در ورزش ورفتار مدنی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۱۰۱
جدول ۴- ۲۵- ارتباط بین مشارکت در ورزش ورفتار شهروندی سازمانی در بانوان شاغل در

ادارات کل استان خراسان شمالی ۱۰۲
جدول ۴- ۲۶- ارتباط بین مشارکت در ورزش با سن در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۱۰۳

جدول ۴- ۲۷- نتایج آزمون یومن‌ویتنی برای بررسی تفاوت بین مشارکت در فعالیت های ورزشی بانوان شاغل مجرد و متاهل ادارات کل استان خراسان شمالی……………………………………………………………………………………………….۱۰۴
جدول ۴- ۲۸- نتایج آزمون کروسکال والیس در مشارکت ورزشی بانوان شاغل بر اساس مدرک تحصیلی ۱۰۵

جدول ۴- ۲۹- نتایج آزمون کروسکال والیس در مشارکت ورزشی بانوان شاغل بر اساس وضعیت استخدامی ۱۰۵
جدول ۴- ۳۰- ارتباط بین مشارکت در ورزش با سابقه خدمت در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۱۰۶

 

 

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴- ۱- توزیع درصدی سن در بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنان ۸۲
نمودار ۴- ۲- توزیع درصدی وضعیت تاهل در بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنان ۸۳
نمودار ۴- ۳- توزیع درصدی مدرک تحصیلی در بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنان ۸۴

نمودار ۴- ۴- توزیع درصدی وضعیت استخدامی در بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنان ۸۵
نمودار ۴- ۵- توزیع درصدی سابقه کاری در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۸۶
نمودار ۴- ۶- میانگین ابعاد شاخص رفتار شهروندی سازمانی در بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی ۹۵

 

 

 

۱-۱- مقدمه

رشد فزاینده ورزش در دو دهه گذشته ، آن را به صنعتی فعال در قرن حاضر تبدیل کرده و طی سال-های اخیر، تحولات چشم¬گیری داشته است(۵۷). میزان فعالیت ورزشی در میان افراد کم است و با افزایش سن رو به کاهش نیز می¬گذارد(۱۰۱) ، ولی اگر به طور منظم انجام

شود منجر به رفع و تعدیل خستگی شده و موجب ایجاد و حفظ سلامت روانی می¬گردد(۷۸). ورزش به عنوان یکی از مظاهر فردی و اجتماعی، ضمن حفظ و بقای سلامت روحی و جسمی آحاد جامعه، جهت ایفای صحیح نقش¬های فردی، خانوادگی واجتماعی حائز اهمیت است(۷۳)و وسیله ای موثر برای پرورش قوای فکری ، جسمی واخلاقی افراد بوده ، عاملی

برای جلوگیری از کجروی های اجتماعی محسوب می¬شود(۱۶).
به طور کلی ورزش در تمام دوران زندگی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و موجب می¬شود، افراد مکان مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند و مشارکت در

ورزش در تامین سلامت جسمی و روانی تعمیم بهداشت ، آمادگی برای فعالیت های دفاعی ، کسب شادابی و نیل به موفقیت در وظایف حرفه ای و

شغلی آنان تاثیر بسیار زیادی دارد(۲۴ ، ۵۸ ، ۱۹)، به همین منظور بهترین و سالم ترین راه تخلیه هیجانات و حفظ سلامتی که برای

همه اقشار جامعه پیشنهاد می¬شود مشارکت در فعالیت-های ورزشی است (۷۳). با این حال ، ورزش نامناسب می¬تواند نتایج منفی از قبیل اضطراب

، کاهش لذت بردن، و ترک تحصیل را تولید کند(۹۱) . پاسخ های عاطفی هنگام مشارکت در فعالیت¬های ورزشی از اهمیت زیادی برخوردارند. ولی در پژوهش¬های ورزشی به آن¬ها توجه زیادی نشده¬اند (۵۶) .
در فرهنگ اسلامی زنان از ارزش فراوانی برخوردار هستند ، توجهی که اسلام به بانوان و نیروهای سرشار آن¬ها دارد، ما را به این نکته ظریف واقف

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

می¬گرداند که بانوان هر جامعه ،

سرمایه های گرانقدر آن جامعه هستند و به عنوان وظیفه انسانی و تکلیف الهی ، بر همه مسئولان و برنامه ریزان اجرایی ، فرهنگی لازم است تا از این سرمایه¬های گرانقدر هر چه بهتر و بیشتر استفاده کنند (۴۷).
امروزه نقش بانوان در فعالیت¬های اجتماعی در جامعه ایران پررنگ تر از گذشته شده است. اما با وجود سیر فزاینده حضور بانوان در عرصه های اجتماعی، مشارکت و حضور آنان در فعالیت های ورزشی محدود است . بنابراین این موضوع باید بررسی و زمینه های حضور پررنگ تر آنان در عرصه های ورزشی فراهم شود (۷۲) .

رفتارهای غیر رسمی که توسط کارمندان در سازمان ها ابراز می¬شوند نام های مختلفی به خود می گیرند که معروف ترین این نام ها رفتار شهروندی سازمانی (OCB) است(۱۰۶).
تحقیقات مختلفی در داخل و خارج از کشور به طور جدا از هم در زمینه مشارکت در ورزش و

رفتار شهروندی سازمانی انجام شده¬اند که این مطلب اهمیت حضور افراد در فعالیت های ورزشی و رفتار افراد در سازمان¬ها را نشان می دهد. با این مقدمه و با توجه به این¬که بانوان نیمی از افراد جامعه را تشکیل می-دهند، شناخت عوامل موثر بر مشارکت این افراد در ورزش ، باعث جهت دهی صحیح به برنامه ریزی ها برای افزایش مشارکت آن¬ها در ورزش، و متعاقب

آن افزایش سلامت عمومی قشر بانوان می شود.

۱-۲- تعریف مسئله:

نهضت ماشینی شدن جوامع با همه خدمتی که به بشریت کرده ، مشکلات فقر حرکتی را به دنبال داشته است . انسان درگیر زندگی ماشینی، بعد از فراغت کار، دارای اوقاتی می باشد که با توجه به علایق و امکانات خود، به فعالیت¬هایی از قبیل تماشای تلویزیون ، ورزش ، تفریح و غیره برای رفع خستگی ، تمدد اعصاب می¬پردازد . ورزش از جمله فعالیت¬های است که می¬توان با هزینه کمتر و بهره گیری بیشتر و در مقایسه با سایر برنامه ها اجرا کرد(۴۷) و به

گونه ای فزاینده به عنوان وسیله ای برای حفظ و افزایش بهداشت روانی به خوبی پذیرفته شده است و ماهیت اجتماعی دارد (۵۹ ، ۱۷ ، ۳۳ ) . فعالیت¬های بدنی و ورزش چندان فراوان و متنوع گشته¬اند که مشارکت افراد و گروه¬ها در پرتو معیارهای گوناگون چون سن،

علاقه ، سطح مهارت و غیره دسته‌بندی می‌شود (۷۳) و شرایط جسمی و روانی خاص خود را می¬طلبد (۵۲) و بسیاری از محققان معتقدند که فعالیت¬های تربیت بدنی و ورزش آمیخته با تربیت روانی است (۷۳).اهمیت مشارکت ورزشی در سطح وسیع از نظر تجربی و نظری

پذیرفته شده است(۸۵).
پرداختن به مسئله زنان یکی از مهم ترین مباحث کنونی در حوزه مطالعات علوم انسانی و اجتماعی در ایران است (۵۸) . امروزه در جریان تغییرات اجتماعی ، حجم عظیم اختراعات انجام شده و تغییر در نیازها و فعالیت ها ایجاد شده است ، به طوری که این امر ، به خصوص نقش و کارکرد بدن زن را تحت تاثیر قرار داده است (۶۵) . یکى از موضوعاتى که در جامعه شناسی

ورزشی دلایل کمى درباره آن وجود دارد، این است که چرا بانوان با وجود شرایط محیطى یکسان و ویژگی¬هاى جسمانى مشابه، میزان مشارکت¬شان در فعالیت¬هاى ورزشى متفاوت است (۱۴). ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه ورزش

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

مطرح است . این مسئله به دلیل ویژگی جسمانی زنان است . بنابراین ضرورت دارد تا مسئولان امر شرایط و زمینه های لازم را برای حضور بیشتر و فعالانه زنان در عرصه ورزش فراهم سازند(۶۰ ،۷۱) .
افزایش چشم گیر میزان اشتغال زنان در جهان از نیمه دوم قرن بیستم به بعد ، به عنوان مهم ترین مشخصه ، انقلاب در نقش های جنسیتی ، نامیده شده است (۴۹) . بشر امروز فشارهای روانی و جسمی شدیدی را تحمل می کند. یکی از مهم ترین منابع این فشار ،

شغل افراد است . از آنجایی که فرد بخش اعظمی از اوقات روزمره خود را در سازمان می گذراند ، اگر محیط سازمان و مشاغل ان مطلوب نباشند صدمه جبران ناپذیری را بر جسم و روان فرد وارد کرده ، به گونه ای که جبران این صدمات نیازمند صرف زمان بسیار و هزینه نمودن مبالغی هنگفت است (۲۹) .

سازمان¬ها سیستم های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهم¬ترین فاکتور برای کارایی و اثربخشی آن¬ها هستند..سازمان¬ها نمی¬توانند بدون تلاش و تعهد افراد به سازمان موفق شوند. رسیدگی به وضع زندگی کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آن¬ها کمک

کند (۵،۴۶، ۱۱،۲۲ ) . عدم توجه به انتظارات افراد مصرف کننده خدمات ، موجب اتلاف هزینه، زمان و نیروهای انسانی می گردد(۴۶) .

تقریبا از یک دهه قبل ، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرا نقشی تفاوت هایی قائل شدند . عملکرد فرا نقشی به رفتارهای شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می¬گردد و معمولا در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی¬شوند . یکی از متداول¬ترین مفهوم سازی¬ها و عملیاتی سازی¬های صورت گرفته درباره رفتارهای فرا

نقشی ، رفتار شهروندی سازمانی می باشد (۳۱ ، ۱۳۲،۲۱) .

رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری است که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند و کارکنان را در وضعیتی قرار می دهد که به¬صورت کاملاً داوطلبانه فراتراز انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند(۱۳ ،۸۰) و اجرای صحیح وظایف را حمایت می کنند(۱۲۲). بنابراین لازم است عوامل و اقدامات سازمانی که موجب به وجود آمدن چنین رفتارهایی در کارکنان می¬شود شناسایی شوند (۶) و عوامل فردی و عوامل سازمانی از

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

جمله عواملی هستند که زمینه ساز رفتارهای داوطلبانه در سازمان می شوند (۶۳).
در سال های اخیر اشتغال بانوان و مسائل مرتبط با آن به عنوان یکی از حوزه های تحقیقاتی در جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، مدیریت و اقتصاد مطرح شده است (۶۲). بانوان شاغل که ۲۲/۳۰٪ کارکنان دولت را تشکیل می دهند(۴۴)، نیز برای مقابله با خستگی های

جسمانی و روانی باید نوعی فعالیت مناسب ورزشی در اوقات فراغت از کار خود داشته باشند تا توانایی های روحی و جسمی خود را حفظ کنند و با اثر بخشی بیشتری در ادارات ایفای نقش کنند (۶۲) .  بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

حتماً اگر تحقیقاتی به طور منظم در این مورد تاکنون انجام می¬شد می¬توانست در جهت دهی به مدیران برای رسیدگی درست به خواسته¬ها و نیازهای بانوان شاغل به کار آید. با توجه به این که یک برنامه ریزی صحیح زمانی انجام می شود که مدیران بدانند چه نیازهایی را باید مرتفع کنند واین در حالی است که جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر بانوان شاغل هستند،

 

لذا محقق با پرسش های پیش رو مواجه گردید . تا چه حد بین اقشار مختلف شاغلین بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی ، در میزان شرکت در فعالیت های ورزشی تفاوت وجود دارد؟ تا چه حد مشارکت در ورزش با ابعاد رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد ؟ تا چه حد مشارکت در ورزش بر روی

رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل اثر دارد ؟ تا چه حد نوع فعالیت ورزشی بر رفتار شهروندی سازمانی موثر است ؟ تا چه حد به مشارکت در ورزش در ادارات بها داده می شود ؟

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مشارکت در ورزش به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر و یک نیاز اساسی زیر بنای همه جوامع و به طور چشمگیر و فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته

است . از آثار مثبت این پدیده تأمین سلامت و بهداشت جسمانی و روانی ، کاهش هزینه های درمانی ، افزایش تولید و یهره وری تمام شهروندان است (۴۷).

 

فعالیت های ورزشی و گروهی سبب افزایش مهارت های اجتماعی ، روابط بین فردی ، مهارت های حل مسئله و رشد اجتماعی افراد می گردد(۵۲) و رفتار های شهروندی سازمانی نیز از جمله رفتار های داوطلبانه و مورد قبول اجتماع است(۱۲) .پس می توان انتظار داشت مشارکت در ورزش به نوعی رفتار های اجتماعی افراد را افزایش داده و در نهایت منجر به افزایش رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان سمنانشود .

 

انسان پیشرفته قرن بیستم برای نجات از عوارض رفاه بیش از حد و پرخوری و بی تحرکی ناشی از زندگی مدرن به فکر چاره بر آمد و چون به کوله باری از یافته های علمی و تحقیق مجهز بود با روی آوردن به تمرینات منظم و مستمر جسمانی اراده کرد تا خود و نسل آینده اش را از خطر ناشی از زندگی های بی تحرک برهاند (۶۸).

 

با توجه به پیشرفت علم در تمامی زمینه ها و تاثیر آن در نحوه نگرش به موضوعات و مسائل پیرامون و طرح سوالات نو در رابطه با این موضوعات و مسائل، لزوم تحقیق و کنکاش برای بشر امری اجتناب ناپذیر می باشد. پیشرفت¬های حاصله در علم روانشناسی و ارتباط تنگاتنگ این

علم با ورزش گستره وسیعی از سوالات و نظریات را در پیش روی متخصصین علم ورزش قرار داده است. علم ورزش درهمه ی زمینه‌ها ازجمله فیزیولوژی ورزشی، تغذیه، حرکت شناسی،بیومکانیک، … پیشرفت چشمگیری داشته است (۳۳).

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

جریان همه گیر بی تحرکی در جوامع امروزی تابع چندین عامل است که باید راه¬های جلوگیری از آن پیدا شود. یکی از بهترین روش¬های جلوگیری از این امر گسترش ورزش در ادارات و در میان بانوان است که هم بخشی از جامعه کشور هستند و هم قشر تأثیر گذاری از نظر فرهنگی در کشور به حساب می آیند(۱۰۱). در این راستا بسیاری از شیوه های اداری به گونه ای تغییر داده شده است واصلاح گردیده است که جلساتی در هفته به اجرای فعالیت ورزشی اختصاص پیدا کند (۱۰).

 

مطالعه رفتار افراد در محیط های کاری از دیر باز مورد توجه اندیشمندان علوم مدیریت بوده است و با ظهور رشته رفتار سازمانی در سالهای نخست دهه ۱۹۶۰ در این امر جدیت بیشتری به عمل آمد. بنابراین درک رفتارهای کارکنان به منظور ایفای بهتر نقش ها و وظایف خود باعث بهبود عملکرد و ارتقاء اثربخشی سازمانی خواهد شد . بطور کلی رفتار شهروندی به کارایی و اثر بخشی سازمانها از طریق تحولات منابع ، نوآوریها و وفق پذیری کمک می کند. رفتار

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

شهروندی سازمانی منافع زیادی دارد به طوریکه هم به سازمان و هم به کارکنان بر اساس رویکرد های متنوع منفعت می رساند(۲۱) و باعث داشتن یک گروه از کارکنان می شود که به شرکت متعهد هستند(۱۳۰).

مشارکت در ورزش منجر به افزایش صبر و شکیبایی، احترام به دیگران ، افزایش تعهد و مسئولیت افراد می شود(۲۴، ۱۱۹) و هر چه تعهد سازمانی کارمندان قوی تر باشد ، تمایل بیشتری به ارائه ی رفتارهای شهروندی سازمانی در سازمان دارند(۱۲، ۶۹ ،۵). پس به طور غیر مستقیم می توان انتظار داشت که مشارکت در ورزش منجر به ارتقای تعهد و وظیفه

شناسی افراد که از ابعاد رفتار شهروندی سازمانی زنان شاغل ادارات کل استان سمنانهستند ، شود . چرا که تعهد افراد بالاتر رفته و افراد با تعهد سازمانی بالاتر ، رفتار شهروندی سازمانی بالاتری را نشان می دهند.

 

 

هم در ایران و هم در کشور های دیگر تحقیقات انجام شده در این زمینه ها به طور مجزا اهمیت این موضوع را بیان می کنند به عنوان مثال صالحی و قلتاش (۲۰۱۱)در جامعه ای بیش از ۳۱۰۰ نفر به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی پرداختند(۱۱۴) .

یون و سو (۲۰۰۳) در مقاله ای با عنوان رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات ،نحوه و میزان تاثیر رضایتشغلی کارکنان و اعتماد مدیریت سازمان به

کارکنان را به عنوان پیش زمینههای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دادند.سون جونگ و یون(۲۰۱۱)به بررسی رفتار شهروندی سازمانی در نمونه ای متشکل از ۳۱۹ نفر پرداختند(۱۲۲).
با عنایت به این مسئله که علی رغم مراجعه مکرر به پایگاه های اطلاعاتی مختلف، به جز تحیقات بسیار نادر خارجی در زمینه های مشابه، تحقیقی با این عنوان تاکنون در داخل کشور و

بویژه در زمینه مدیریت ورزشی مشاهده و توسط محقق یافت نشد، لزوم انجام تحقیقات بومی دراین زمینه ضرورت دیگری بر انجام این تحقیق است ، تا

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

 

این روابط بیشتر آشکار گردیده و نتایج آن به منظور استفاده مطلوب تر در طراحی سیستم های ارزیابی عملکرد، شرح شغل، طراحی سیستم های پاداش و دیگر موارد مرتبط، جهت بروز سطح مطلوب ابعاد مختلف رفتار

شهروندی سازمانی که کلیدهایی برای مزیت رقابتی در سازمان هستند و ارتقای سطح مشارکت ورزشی بانوان شاغل ، مورد توجه مدیریت سازمان¬ها قرار گیرد.

۱-۴- اهداف این پژوهش:

۱-۴-۱- هدف اصلی:
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی
۱-۴-۲- اهداف جانبی:
۱- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با نوع دوستی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
۲- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با تکریم بانوان شاغل ادارات کل استان

خراسان شمالی
۳- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با جوانمردی بانوان شاغل ادارات کل استان

خراسان شمالی
۴- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با وجدان کاری بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
۵- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار مدنی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی

۶- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتارشهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی
۷- بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و تفاوت آن با ویژگی های جمعیت شناختی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی

۱-۵- فرضیه های پژوهش:
۱- بین مشارکت در ورزش و نوع دوستی بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانرابطه وجود دارد.
۲- بین مشارکت در ورزش و تکریم بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانرابطه وجود دارد.
۳- بین مشارکت در ورزش و جوانمردی بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانرابطه وجود

دارد.

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

۴- بین مشارکت در ورزش و وجدان کاری بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانرابطه وجود دارد.
۵- بین مشارکت در ورزش و رفتار مدنی بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانرابطه وجود

دارد.
۶- بین مشارکت در ورزش و رفتار شهروندی بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانرابطه وجود دارد.
‌- بین مشارکت ورزشی بانوان شاغل ادارات کل استان سمناندر فعالیت های ورزشی و ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن – تاهل –مدرک تحصیلی – وضعیت استخدامی – سابقه کاری) آن¬ها تفاوت وجود دارد.

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

۱-۶ – حدود تحقیق:

– پژوهش در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ انجام شده است.
– پرسشنامه ها بین بانوان شاغل در ادارات کل استان سمنانپخش و جمع آوری شده است.
– پرسشنامه ها در محدوده زمانی دی تا بهمن ماه سال ۱۳۹۰ پخش و جمع آوری شده است.

۱-۷- محدودیت های تحقیق

 

۱-۷-۱- محدودیت های خارج از کنترل محقق:
– عدم همکاری برخی از بانوان شاغل ،
– عدم امکان نظارت مستقیم بر تکمیل پرسش¬نامه ها ،
– عدم کنترل متغیرهای مداخله گر از قبیل ویژگی‌های شخصیتی بانوان شاغل .
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات:

 

 

۱-۸-۱- واژه های نظری

– مشارکت : مشارکت یک درگیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی است که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدفهای گروهی ، یاری دهند و در مسئولیت کار شریک شوند (۷۳) . در واقع نوعی انتخاب است که بر اساس آن هر کس مسئولیت انتخاب های خود را به عهده بر عهده می گیرد (۲۵) .
……………………………..

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل”

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2906

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل

قیمت : تومان9,500