فروشگاه

توضیحات

پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک

علیرغم تلاشی ارزنده ای که سیستم توزیع در اقتصاد کشور دارد و نیز سرمایه گذاری عظیمی که

در این بخش از صنعت انجام می گیرد اهمیت طرح، برنامه ریزی. ساخت و بهره برداری در این بخش

شناخته نشده و آن در حالی است که چنانچه به این سیستم از صنعت توجه کافی صورت نگیرد نمی توان درآمد معقول و مطلوب را برای کل صنعت برق انتظار داشت.

به همین جهت خاطر نشان می سازد چنانچه مسئولین محترم توجه کمتری در مقایسه با سیستمهای

تولید و انتقال نسبت به توزیع مبذول داشته باشد و زیر بنای این بخش از صنعت را که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متزلزل گردد، معظلی بوجود خواهد آمد که پی آمد آن در چند سال آینده به صورت ناهنجار نمایان خواهد شد. بنابراین بذل توجه مسئولین محترم و اعمال اولیت موازی با سایر بخشهای صنعت برق حرکتی است که سیستم توزیع نیازمند آن است.

بحث دیگری که می توان مطرح کرد، علاقه و شوق مهندسین جوان به گرایشی در سیستمهای قدرت
و عدم توجه آنها در زمینه توزیع می باشد. زیرا اعتقاد دارند که این سیستم از نظر تکنولوژی اهمیت چندانی ندارد.

در حالی ک سرمایه گذاری در سیستم قدرت نسبت به کل سرمایه گذاری از درصد کمتری برخوردار بوده و سیستم توزیع به علت تنوع کالا و میزان مصرفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. بنابراین لازمه

بها دادن به این سیستم عنایت اساتید محترم دانشگاه به تشویق و آموزش دانشجویان مهندسی

در این بخش از صنعت می باشد تا انشاا… خلاء حاصل که در این رابطه بوجود آمده در آینده نزدیک پر شود

و در جهت افزایش کارائی و کاهش هزینه از طریق مکانیزه نمودن طرحها و تسریع درآمد تهیه پروژه ها و اعمال نظارت صحیح که می تواند کاهش بار مالی و تسریع در انجام طرحها را فراهم آورد.

بر اساسی تحقیقات و پروژه های انجام شده به نظر می رسد بطور کلی سیاست و روالی که در چند

سال گذشته دروزات نیرو ادامه داشته سرمایه گذاری در بخش تولید و انتقال را رکن اصلی صنعت

برق دانسته و سیستم توزیع جایگاه مهمی در کل مجموعه برق نداشته در حالی نکات مهم و جالبی در این سیستم نهفته است که در صورت رعایت جوانب کار منجر به آنچنان صرفه جویی خواهد شد که به مراتب بهتر و بیشتر از سرمایه گذاریهای کلان از جمله در بخش تولید خواهد بود.

یکی از مهمترین اصول در بخش توزیع طراحی بوده بنابراین اهمیت و ضرورت طراحی مناسب شبکه های

توزیع از دیدگاه فنی و اقتصادی ایجاب می نماید که به این امر توجه بیشتری گردیده و با آموزش

فرهنگ مهندسی و اقتصادی نمودن تاسیسات توزیع بارورتر گردد در این رهگذر استفاده مناسب و متناسب از منابع و استاندارد های موجود مثل توسعه و ترویج استفاده از کامپیوتر برای طراحی شبکه ها استفاده از

کارشناسان و مشخصات با تجربه و مجرب بخش طراحی بسیار مفید خواهد بود

۱۱۶صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

مقدمه

۱

فصل اول

۴

۱-۱ آشنایی با انواع شبکه های توزیع

۴

۲-۱ شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد

۶

شبکه های هوایی و متعلقات آن

۹

۳-۱ هادیهای جریان الکتریکی

۹

۱-۳-۱ سیمهای هوایی

۱۰

حداقل سطح مقطع

۱۰

۲-۳-۱ انواع کابلها

۱۱

۳-۳-۱ انتخاب مقطع کابل

۱۴

۴-۳-۱ شرایط خواباندن کابلها در کانال

۱۴

۴-۱- سر کابل

۱۵

۵-۱ مفصل

۱۶

۶-۱- اشکال مختلف شبکه های توزیع نیرو

۱۷

۱-۶-۱ شبکه های باز

۱۷

۲-۶-۱ شبکه های حلقوی بسته

۱۸

۳-۶-۱- شبکه های ستاره ای

۱۸

۴-۶-۱- شبکه های تار عنکبوتی و غربالی

۱۸

فصل دوم

حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین

۱۸

۱-۲ اتصال به زمین

۱۹

طریقه بستن اتصال زمین در شبکه فشار ضعیف

۲۱

۲-۲ ایمنی

۲۲

۱-۲-۲ تقسیم بندی ایمنی

۲۲

۳-۲- لوازم ایمنی انفرادی

۲۴

۴-۲ حریم و فواصل مجاز

۲۶

۱-۴-۲ انواع حریم

۲۷

حریم ایمنی برای شبکه ها

۲۸

فصل سوم

۱-۳- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبکه

۲۹

۱-۱-۳- طبقه بندی پایه ها

۲۹

۲-۱-۳- انواع پایه های بتنی

۳۱

۲-۳- اصول و روشهای نصب پایه های برق

۳۳

۳-۳- لوازم و تجهیزات مورد نیاز

۳۴

۴-۳- انواع مهار از نظر نیرو

۴۱

۵-۳- تجهیزات یک تیر میانی ۲۰ کیلوولت

۴۲

۶-۳- تجهیزات یک سکشن میانی

۴۳

۷-۳- تجهیزات یک سکشن انتهایی

۴۳

۸-۳- دستگاههای منصوبه روی شبکه ۲۰ کیلوولت

۴۴

۹-۳- تابلوهای الکتریکی

۴۶

فصل چهارم

۱-۴- محاسبات مکانیکی خطوط

۴۹

۲-۴- تاثیر یخ

۵۲

۱-۲-۴- ظرایب مورد استفاده در طراحی

۵۲

۲-۲-۴- منحنی سیم

۵۳

۳-۴- محاسبات کشش سیم

۵۴

۴-۴- نیروی ناشی از باد روی هادی

۵۴

۵-۴- محاسبات الکتریکی خط

۵۵

متعلقات سیمهای هوایی

۵۵

۱-۵-۴- محاسبه فاصله فازها از یکدیگر…..

۵۶

۲-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه

۵۷

۳-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی

۵۷

۴-۵-۴- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط

۵۷

۵-۵-۴- محاسبه سیم مهار

۵۸

۶-۵-۴- محاسبه فونداسیون…….

۵۸

۷-۵-۴- محاسبه سطح مقطع شبکه فشار ضعیف ….

۵۹

۸-۴- محاسبه سطح مقطع سیم شبکه فشار متوسط

۶۰

فصل پنجم

محاسبات روشنایی

۶۴

الف) طراحی روشنایی داخلی

۶۴

۱-۵- راهرو و سرویس بهداشتی

۶۴

۲-۵- سرویس بهداشتی و حمام

۶۵

۳-۵- آشپزخانه

۶۶

۴-۵- هال و پذیرایی

۶۷

۵-۵- اتاق خواب

۶۸

ب) طراحی روشنایی پارکینگ

۶۹

ج) طراحی روشنایی خیابان

۷۴

فصل ششم

۱-۶- طرح و نظارت

۷۸

۲-۶- چگونگی تهیه پروژه

۷۹

۳-۶- نظارت پروژه

۸۰

۴-۶- اجرا پروژه

۸۱

۵-۶- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست ۲۰ کیلو ولت

۸۲

۶-۶- برآورد پروژه از نظر کالا

۹۰

۷-۶- گروههای اجرایی

۹۲

 

فصل هفتم

۱-۷- اداره بهره برداری

۹۶

۱-۱-۷- واحد تعمیرات هوایی

۹۷

۲-۱-۷- واحد تعمیرات زمینی

۹۹

۳-۱-۷- واحد روشنایی معابر

۴-۱-۷- واحد بالانس وارتینگ

۱۰۱

۵-۱-۷- واحد سرویس پستها

۱۰۴

۶-۱-۷- واحد اتفاقات و عملیات

۱۰۵

۲-۷- اداره بازرسی

۱۰۶

۳-۷- اداره خدمات مالی و اداری

۱۰۶

۴-۷- اداره خدمات مشترکین

۱۰۶

۵-۷- نحوه کار با خط گرم ۲۰ کیلوولت

۱۰۷

۱-۵-۷- شناخت اجمالی ازکار خط گرم بر روی خطوط بر قدار ۲۰ کیلو ولت

۱۰۸

۶-۷- وسایل مورد نیاز در خط گرم

۱۰۸

۱-۶-۷- شرح عملیاتی که به صورت خط گرم انجام می گیرد

۱۱۲

۷-۷- طریقه احداث شبکه های فشار ضعیف

۱۱۳

ضمیمه

۱۱۷

فصل اول

۱-۱) آشنایی با انواع شبکه های توزیع

برای توضیح بحث شبکه های توزیع مناسب است مختصرا مقدمه ای را بیان نماییم امروزه به علت بالا بودن مقدار انرژی الکتریکی مصرفی و فاصله تولید این انرژی که به دلایل متعدد( رعایت محیط زیست و وجود منبع کافی آب و نزدیکتر بودن به جاده های بین المللی جهت حمل مواد سوختی و وجود زمین مناسب

برای نصب تاسیسات سنگین نیروگاههای حرارتی) در خارج از شهرها با فاصله ای نسبتا زیاد ایجاد و الزاما از این فاصله انتقال انرژی الکتریکی زیاد به نقاط دور دست به خاطر مقاومت هادیها نیاز به افزایش ولتاژ و سپس نزدیک مصرف کننده ها به علت نیاز به ولتاژ فشار ضعیف مجددا احتیاج به کاهش ولتاژ می‌باشد.

لذا انتخاب ولتاژ و توزیع انتقال و توزیع متناسب با میزان بار (انرژی) و فاصله ی انتقال این انرژی تا محل مصرف انجام می گیرد و طراحی پستهای انتقال و توزیع و سپس ساخت و نصب و بهره برداری آغاز می گردد.

۱- بحث پخش انرژی الکتریکی (توزیع) DISTRIBUTION و ارائه انواع شبکه های توزیع مطلب این پروژه می باشد.

برای پخش انرژی بطور کلی چهار گروه اصلی هادی توزیع انرژی می شناسیم.

۱-۱) سیمهای با روپوش عایقی که تا ولتاژ ۱۰۰۰ ولت درجه عایقی آن می باشد در ساختمانها بیشتر استفاده می شود.

۲-۱) سیمهای با روپوش عایقی برای ولتاژهای تا ۱۰۰۰ ولت برای رساندن انرژی برق به مصرف کننده‌های متحرک و سیار استفاده می گردد.

۳-۱) کابلهای روپوش دار روغنی و خشک با تحمل درجه عایقی برای ۱۰۰۰ تا ولتاژهای بالاتر برای استقرار در زیر زمین و کانالها یا زیر آب برای هدایت انرژی فشار ضعیف تا فشار قوی.

۴-۱) هادیهای بدون روپوش مسی و آلومینیومی بای انتقال یا توزیع انرژی فشار ضعیف ۳۸۰ ولت تا ولتاژهای فشار قوی بالا تا ۷۵۰ کیلو ولت می باشد.

لازم به ذکر است که انتخاب هر یک از چهار گروه مذکور برای پخش یا انتقال انرژی بستگی به میزان انرژی و فاصله محل تولید تا مصرف و ولتاژ انتخابی و شرایط محلی و نوع مصرف کننده می باشد.

شبکه های با ولتاژ تا ۱۰۰۰ ولت را فشار ضعیف و از ۱۰۰۰ تا ۶۳ کیلو ولت را فشار متوسط و بالاتر را فشار قوی می نامند.

۲- ساختمان و کاربرد هادیهای جریان

بدیهی است که برای هدایت انرژی در شبکه های توزیع و انتقال نیاز به استفاده از هادیهایی از نوع مس یا آلومینیوم خواهد بود.

این هادیها دارای مشخصه استقامت مکانیکی – مقاومت مخصوص و مقاطع مختلف می باشد.

لذا برای انتخاب جنس هادی باید به نوع خط و شرایط محیطی که بر روی خط تاثیر خواهد گذاشت توجه داشته و به مهمترین خصائص هادی که هدایت الکتریکی – مقاومت  مکانیکی- استقامت شیمیایی – وزن هادی و مقطع هادی دقت نمائیم.

۳- عایق های بکار رفته در پوشش عایقی کابل و ساختمان آنها

برای پوشش عایقی سیمهای برق غالبا از موادی بنام پلاستیک یا لاستیک و مشتقات آنها در لایه های متعدد متناسب با نیاز استفاده می گردد.

در شبکه‌های فشار ضعیف بیشتر از کابل (POLIVINIL CHOLORID) PVC

پلی ونییل کلرید و در مواردی که به نرمش بیشتری نیاز باشد از کابلهای با پوشش لاستیکی استفاده
می شود.

۴- ساختمان سیمهای دارای پوشش عایقی

برای سیمهای با پوشش عایقی که مناسب نصب روی دیوارها می باشد و حداکثر تا مقطع ۱۶ میلیمتر تک رشته برای سیمهای با پوشش عایقی که مناسب نصب روی دیوارها  می باشد و حداکثر تا مقطع ۱۶ میلیمتر تک رشته بیشتر ساخته نمی شود و برای مقاطع بالاتر از چند سیمه استفاده می گردد با علامت مشخصه F نمایش داده می شوند و برای حمل انرژی به دستگاه های متحرک بیشتر از سیمهای افشان روپوش دار استفاده می گردد.

۵- کابلها

در ساختمان کابلها معمولا تا مقطع ۱۶ میلیمتر مربع از تک مفتولی و برای مقاطع بالاتر از چند مفتول (چند سیمه) استفاده می گردد.

در بین سیمهای عایق دار و کابلهای با پوشش پلاستیکی بیشتر عایقهای آنها بر مبنای PVC می باشند لازم به توضیح است که عایق PVC در حالت خالص برای عایق بندی اصلا مناسب نبوده و در حرارتهای معمولی در موقع هدایت انرژی خشک و حالت نرمش خود را از دست می دهد. و با اضافه نمودن مواد آلی به این عایق مانند PROTODUR پروتودور عایق مناسب و خوبی بدست می آید.

الف) کابلهای پلی اتیلن POLYATHYLEN (PET)

این نوع کابل در فشار ضعیف موارد استفده بسیاردارد و از لحاظ عایقی دارای خواص خوبی می باشد. همچنین علاوه بر کابلهای لاستیکی از سایر عایقها مانند کائوچوی مصنوعی و سایر عایقهای صنعتی دیگر استفاده می گردد.

ب) طرز کار و ساختمان محل اتصال کابل و قطعه اتصالی

در یک شبکه توزیع یا انتقال انرژی به منظور امکان ارتباطات بین تاسیسات تولید و تبدیل و انتقال و توزیع انرژی به یکدیگر از لوازمی به نام اتصالات که در شبکه های کابلی سرکابل و مفصل و در هوایی کلمپها و کنکتور معروفند.

بسته به این تاسیسات در فضای باز یا بسته و کابلها روغنی یا خشک باشند قطعه ارتباطی متفاوت و همچنین در صورت این که سیم تک رشته یا چند غلافه باشد نوع آن فرق خواهد داشت.

ساختمان قطعه رابط اتصال کابل با ترانس یا کابل با کابل تابعی است از ولتاژ الکتریکی و نوع کابلها که می بایست به یکدیگر متصل گردند.

۶- پایه های خطوط برق

انتقال یا توزیع انرژی از یک پست ترانسفورماتور تا مصرف کننده ها به علت مسائل اقتصادی و سهولت بهره برداری و رفع عیب تا جاهایی که مسیر باسد بهتر است به طریق هوایی انجام پذیرد. برای استقرار هادیها نیاز به نصب پایه هایی با اشکال نمونه زیر با مصالح متفاوت مانند چوب ساده – چوب اشباع از مواد کروزوت – تیر سیمانی – برجهای فلزی مشبک – پایه های فایبر گلاس پایه های فلزی استوانه ای یا شش ضلعی و غیرو ساخته می شود.

۲-۱- شرایطی که در هر شبکه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از :

۱٫شرط اول جهت تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین این است که شرکتهای برق موظفند به طور دائم در طول شبانه روز آن مقدار قدرتی که مشترک درخواست نموده و مومرد توافق قرار گرفته در اختیارش قرار دهند بنابراین در انتخاب میزان قدرت و نوع شبکه و سیم کشی و اجرای عملیات آن بایستی دقت زیادی شود.

۲٫ شرط دوم جهت تامین انرژی مصرف کننده ها این است که وضعیت شبکه ها باید طوری باشد تا در مواقع خرابی یک قسمت از شبکه در تغذیه مصرف کننده ها وقفه ای حاصل نشود.

۳٫ عیب یابی سریع ناشی از عایق بندی (ایزولاسیون) شرط سومی می باشد که در توزیع انرژی الکتریکی بایستی مورد نظر باشد. شبکه ها باید طوری باشند که بتوان معایب ناشی از عایق بندی و پاره گی خطوط و سایر معایب را فوری و به طور مطمئن پیدا کرده و به سرعت آنها را بر طرف نمود.

۴٫ با برقراری شرایط بالا، چهارمین شرط انتخاب شبکه ها، شبکه ایست که مناسبترین و ارزانترین روش توزیع انرژی را در بر داشته باشد.

عدم رعایت موارد فوق سبب می شود که اشکالات زیادی در شبکه های توزیع بوجود آید، از افت ولتاژهای فوق العاده زیادتر از حد مجاز گرفته تا تلفات زیاد انرژی و از اضافه بار روی ترانسفورماتورها گرفته تا خاموشیهای طولانی در سطوح وسیع.

یکی از مزیتهای انرژی الکتریکی بر سایر انرژی ها سادگی قابلیت انتقال و توزیع آن برای مسافتهای طولانی می باشد. تحقق بخشیدن به چنین امری نیاز به وسایلی دارد تا به کمک آنها بتوان انرژی الکتریکی را از یک محل به محل دیگر انتقال دارد و یا در یک حوزه وسیع توزیع نمود. بدون آنکه هیچگونه خطری شبکه و عوامل جانبی آن را تهدید نماید. وسائلی که می توان جهت امر فوق از آنها استفاده نمود دو نوع هستند:

  1. سیم های هوایی با متعلقات مربوطه
  2. کابلهای زمینی با متعلقات مربوطه.

انتخاب یکی از دو وسیله فوق به عوامل متعدد بستگی دارد که پس از جمع بندی آن عوامل یکی از دو وسیله فوق جهت انتقال و توزیع انتخاب می شود. تعدادی از این عوامل عبارتند از:

۱)مسیر خط انتقال(توزیع)

الف- طول مسیر : اگر فاصله از پست (یا مرکز تولید) تا محل مصرف کم باشد کابلهای زمینی به سیم کشی هوایی ارجحیت دارد مخصوصا در مواردی که این طول کم با پیچ و خم های متوالی همراه باشد. ولی اگر فاصله زیاد باشد و مخصوصا فشار الکتریکی شبکه هم قوی باشد. از سیم کشی هوایی استفاده می شود.

ب-  نوع مسیر : در بعضی از نقاط اجبارا از شبکه زمینی استفاده می شود. مانند حریم باند فرودگاه در بعضی از نقاط دیگر اجبارا از شبکه هوایی استفاده می شود مانند حریم عرضی راه آهن.

ج- محدودیت عرضی مسیر:

در بسیاری از موارد به علت کم بودن عرض مسیر و در نتیجه به علت عدم تامین حریم خوطوط هوایی کابل کشی زمینی جایگزین سیم کشی هوایی خواهد شد. مخصوصا در مورد خطوط  ۴۰۰ ولت و ۲۰ کیلو ولت در داخل شهرها و در داخل مجتمع های صنعتی زیاد به چشم می خورد.

۲) ولتاژ خط انتقال

هر اندازه که ولتاژ خطوط انتقال (یا خطوط ارتباطی پستهای برقی) قوی تر باشد سیم کشی هوایی به کابل کشی زمینی ارجعیت می یابد، عموما شبکه های فشار ضعیف را (با توجه به سایر عوامل) از کابلهای زمیتی می سازند، در شبکه های ۲۰کیلو ولت  نیز با توجه هب سایر عوامل کابل کشی زمینی به چشم می‌خورد ولی برای خطوط ۶۳ کیلوولتی به بالا کابل کشی زمینی اصولی نمی باشد.

۳) تراکم جمعیت

اگر در محل توزیع و مصرف تراکم جمعیت زیاد باشد و بار در کیلومتر مربع از ۱۰۰۰ کیلو وات به بالا باشد کابل کشی زمینی به سیم کشی هوایی برتری دارد. البته در مورد خیابانهایی که ساختمانهایشان بهم چسبیده و از دو طبقه به بالا هستند در هر صورت باید شبکه های از طریق کابل کشی زمینی مورد اجراء و بهره برداری قرار گیرند.
۴) عامل اقتصادی

اگر طراحی مقبول و مناسب باشد که هم به لحاظ فنی از شرایط نسبتا خوبی برخوردار باشد و هم به لحاظ اقتصادی به بودجه و تامین اعتبار کمتری نیازمند است. در این گونه مورد سیم هوایی به کابل زمینی برتری دارد. مخصوصا هر اندازه ولتاژ خط انرژی قویتر باشد این افزایش قیمت چشمگیر تر است، حدودا می توان گفت که در شبکه های فشار ضعیف ۳۰۰ ولت هزینه شبکه زمینی دو برابر هزینه شبکه هوایی می‌شود ولی این نسبت افزایش در شبکه های ۶۳کیلو ولت  و ۲۳۰کیلو ولت  به ترتیب ۷ و ۱۱ برابر می‌شود.

پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک

۵) زیبایی محیط

اگر خطوط توزیع نسبت به هم زدن آرایش طبیعی محیط گردد و احیانا خواسته باشیم ضمن حفظ زیبایی محیط، انرژی الکتریکی را نیز توزیع کرده باشیم، کابل کشی زمینی را انتخاب می کنیم. مثلا در شهرها به منظور حفظ زیبایی خیابانها معمولا از شبکه های زمینی استفاده می شود.

علاوه بر عوامل فوق، عومال متعدد دیگری نیز وجود دارد که کابلهای زمینی را به سیمهای هوایی و سیمهای زمینی (کابلهای زمینی) تبدیل کرده اند. مثل عوامل جوی، عوامل اطمینان مصرف، عوامل عیب یابی سریع به هنگام اتصال و پاره گی خطوط. البته کابل کشی زمینی دارای مزایای منحصر به فردی است. به علت

دفن بردن در زیر خاک از خطراتی مانند طوفان و یخ زدگی و رعد برق در امان است. از این رو تسطیع جریان کمتر پیش می آید. اما اگر کابل صدمه ببیند تعمیر و تویض آن مستلزم دقت و هزینه زیادی است. همین اشکال در مورد انشعابگیری وجود دارد. در صورتیکه گرفتن انشعاب از خطوط هوایی بدن زحمت و با مخارج کم و با سرعت انجام می پذیرد. همچنین از نظر اصلاح ظریب قدرت تا اندازه ای استفاده از شبکه های زمینی بهتر است.

شبکه های هوایی و متعلقات آن

شبکه های هوایی و لوازم آن باید بر اساس خواص الکتریکی و خواص مکانیکی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. شبکه از لحاظ خواص الکتریکی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند. شبکه از لحاظ خواص الکتریکی باید از شرایطی برخوردار باشد که :

۱- قادر به انتقال قدرت مورد نیاز باشد.

۲- جهت انتقال یک توان مشخص افت ولتاژ زیادی در آن پدید نیاید.

۳- لوازم شبکه مخصوصا مقره ها متناسب با ولتاژ آن باشد.

۴- فاصله بین هادیهای ناز متناسب با ولتاژ شبکه از حد معینی کمتر نباشد.

بعد از خواص الکتریکی باید شرایط مکانیکی شبکه را در نظر گرفت. به عنوان نمونه پایه ها و سیمها باید طوری باشند که در مقابل نیروهای مختلف وارده (نیروهای کششی و عوامل جوی) مقاوم بوده و بتواند مدت زیادی در خدمت شبکه قرار گیرد و بدون آنکه احتیاج به تعمیرانی داشته باشد. به بیان دیگر، نیروی کششی وارده به سیمها نباید از حد مجاز داده شده تجاوز نماید که سبب پارگی آن گردد و احتمالا سبب خوابیدن تیر و یا شکستگی آن شود. حداکثر نیروی کششی برای چند نمونه سیم هوایی عبارتند از :

سیم مسی تک رشته ای معادل ۱۲ کیلو گرم برای هر میلیمتر مربع.

سیم مسی چند رشته ای معادل ۱۹ کیلو گرم برای هر میلیمتر مربع.

پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک پروژه مقاله تحقیق تاسیسات برق ساختمان

سیم آلومینیومی چند رشته ای معادل ۸ کیلو گرم برای هر میلیمتر مربع.

سیم آلومینیومی چند رشته ای معادل ۱۲ کیلو گرم برای هر میلیمتر مربع.

به طور کلی از نظر شرایط مکانیگی شبکه ها باید طوری طراحی و اجرا شوند که برای بدترین حالتهای احتمالی مقاوم باشند. علاوه بر خواص فوق شبکه های هوایی باید از لحاظ ایمنی محیط و اشخاص تابع قوانین برق منطقه ای (استاندارد) باشند.

۳-۱) هادیهای جریان الکتریکی

به طور کلی هر فلزی که قادر باشد جریان برق را از خود عبور دهد هادی گفته می‌شود، لذا هادیها را بر اساس درجه قابلیت هدایتشان هادی تر نامند مانند نقره – مس- آلومینیوم و غیرو معهذا به دلیل غیر اقتصادی بودن مصرف نقره در احداث شبکه ها از دو فلز هادی دیگر (مس و آلومینیوم) در شبکه های توزیع و انتقال هوایی و زمینی به مقتضی نیاز به صورت هادیهای بدون پوشش عایق یا با عایق ساخته و مصرف می شود.

به دلیل اختلاف خواص مس و آلومینیوم در احداث شبکه ها با ولتاژهای مقاومت و باس بارها از هر کدام در جای خود استفاده می گردد.

لذا با توجه به اختلاف قابلیت هدایت این دو فلز برای جریان مساوی سطح مقطع آلومینیوم می باید ۶/۱ برابر مس انتخاب گردد.

مقدار افزایش طول شین های آلومینیوم برای هر متر طول در ۶۰ درجه سانتیگراد ۵/۰ میلیمتر نسبت به مس بیشتر می باشد.

۱-۳-۱- سیم های هوایی

جنس سیم های هوایی معمولا از مس بوده و در مواردی نیز از آلومینیوم استفاده می‌شود سیمهای آلومینیومی بایستی دارای ۵/۹۹ درصد آلومینیوم خالص باشند این درصد خلوص باعث جلوگیری از خورده شدن و از بین رفتن سیم می ود به غیر از این نوع، سیم دیگری نیز از جنس آلومینیوم یا آلیاژ مرغوب مصرف می شود به نام آدری معروف است و از ۷/۹۸ درصد آلومینیوم خالص تقریبا ۵/۰ درصد منیزیم و ۵/۰ درصد سیلسیم و کمتر از ۳/۰ درصد آهن تشکیل شده است استحکام خاصیت انبساط و دوام سیم آلدری به طور نسبی بالا می باشد این سیم در مقابل خوردگی درست مانند آلومینیوم خالص مرغوب و مقاوم می باشد.

برای فواصل زیاد تا ۴۵ متر از سیمهایی با جنس دیگر که قدرت تحمل آن ۲۲۲ کیلو پوند می باشد استفاده می شود.

با استفاده از برنز، مس، فولاد، آلومینیوم می توان سیم های هوایی را با مقاطع کوچکتر از ۶ میلیمتر مربع ساخته و مورد استفاده قرار داد.

سیمهای مسی را می توان از یک رشته یا چند رشته به هم تابیده شده ساخته ولی استفاده از سیمهای مسی یک رشته فقط با سطح مقطع ۱۶ میلیمتر مربع مجاز بوده و برای سطح مقطع بیشتر از آن بایستی حتما چند رشته ساخته شوند سیمهای آلومینیومی بایستی همیشه چند رشته باشند.

حداقل سطح مقطع

حداقل سطح مقطع برای سیمهای هوایی از جنس مسی ۶ میلیمتر مربع می باشد. استفاده از این مقطع در مواردی مجاز می باشد که فاصله تیرهای نگهدارنده از ۴۵ متر بیشتر نشود. برای فواصل بیشتر از ۴۵ متر بایستی حداقل سطح مقطع سیم ۱۰ میلیمتر مربع باشد بجای سیم ۶ می توان از سیم آلومینیومی ۱۶ و بجای سیم مسی ۱۰ از سیم آلومینیومی ۲۵ استفاده نمود ولی قانوناً حداقل سطح مقطع سیم های آلومینیومی مورد استفاده ۲۵ می باشد…………………

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک”

پایان نامه احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 1155

پايان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک

قیمت : تومان136,000