فروشگاه

توضیحات

 پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

چکیده:

– رسانه های مکتوب مانند کتب و مجلات و روزنامه ها بعد از اختراع صنعت چاپ و خط پا به عرصه وجود نهادند و با گذشت زمان وسعت آنها رو به افزایش نهاده است . این رسانه ها ابتدا در جهان اسلام با کیفیت هر چه بیشتر و بهتر ظهور کرد

ولی متاسفانه باگذشت زمان از کیفیت آنها کاسته شده است ولی همین رسانه ها

در جهان غرب و اروپا از غنای علمی برخوردار است که نشأت گرفته از کتب معتبر در اسلام است.

با پیشرفت علم و تکنولوژی ، رسانه ها نیز گسترش یافته و از کیفیت زیادی برخوردار شده است.

بعد از رسانه ها ی مکتوب ، در طول یکی دو قرن گذشته رسانه های جدیدی

همچون تلفن و ضبط صوت و گرامافون و برخی رسانه های آموزشی دیگر همچون اسلاید پا به عرصه ی وجود نهاده است.

بعد از رسانه های فوق رسانه هایی همچون تلویزیون و رادیو و سینما ابتدا در جهان غرب

و اروپا به وجود آمد که امروزدر طول نزدیک به یک قرن در سراسر دنیا ،

این رسانه ها بعنوان مهمترین رسانه و مهمترین رسانه در تعلیم و تربیت مطرح بوده و هستند.

علم و صنعت همچنان در حال پیشرفت است که همراه آن دستاورد های مهمی

در ظهور برخی دیگر از رسانه بوجود آورده است که می توان به ظهور اینترنت و ماهواره و کامپیوتر و نقش و کاربرد بسیار مهم آن دردنیای امروز اشاره نمود.

 ۱۴۲صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)
پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات

چکیده.۲

مقدمه ۳

۱-۱بیان مسئله……………………………………………………..  ..۴

۱-۲اهمیت پژوهش………………..……………………………………….۵

۱-۳اهداف پژوهش. ………………………………………………………..۶

۱-۴سوالات پژوهش………………………………………………………. ۸

 ۱-۵تعریف مفاهیم……………………………………………………………۸

۱-۶تعریف رسانه هاو انواع رسانه ها. ………………………………………….۹

۱-۷مقایسه رسانه های ارتباط جمعی بایکدیگر در ارتباط با مخاطبان ……………….۱۰

۱-۸تعاریف مختلف ازرسانه های آموزشی توسط دانشمندان………………………. ۱۰

۱-۹رسانه های ارتباط جمعی وجامعه…………………………………………..۱۱

۱-۱۰رسانه های ارتباط جمعی و قشر بندی اجتماعی و توسعه فرهنگی………………۱۲

۱-۱۱توزیع رسانه های ارتباط جمعی در جهان…………………………………..۱۴

۱-۱۲رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………۱۵٫

۱-۱۳انواع رسانه های ارتباط جمعی به روش دیگر………………………………..۱۵

۱-۱۴ارتباط جمعی یا عمومی…………………………………………………..۱۵

فصل دوم:

۲-۱تاریخچه رسانه ها……………………………………………………….۱۸

۲-۲پیدایش سینما،رادیو و تلویزیون………………………………………….۲۰

۲-۳تاریخچه پیدایش روزنامه ها………………………………………………………۲۷

۲-۴سینما ،پیدایی و نظور آن………………………………………………………….۳۴

۲-۵تئاتر و مخاطبان…………………………………………………………………..۳۷

۲-۶تئاتر در شرق……………………………………………………………………..۳۸

۲-۷تئاتر در قبل از اسلام………………………………………………………………۳۹

۲-۸تئاتر پس از اسلام………………………………………………………………….۴۰

  ۲-۹پژوهش در ارتباطات……………………………………………………………۴۵

۲-۱۰صدا و سیما و تعلیم و تربیت……………………………………………………۵۷

۲-۱۱نقش رسانه های ملی در کشور های همسایه ایران……………………………..۵۹

۲-۱۲نقش رسانه های غرب در تعلیم و تربیت………………………………………..۶۱

۲-۱۳نقش رسانه های ملی در جهان…………………………………………………..۶۴

۲-۱۴خلاصه ای از رسانه های آموزشی در ایران و جهان……………………………۶۵

۲-۱۵تئوریهای وسایل ارتباط جمعی یا رسانه ها……………………………………….۶۶

۲-۱۶مکتب مارکسیسم کلاسیک………………………………………………………..۶۷

۲-۱۷نظریه ی اقتصاد سیاسی رسانه ها…………………………………………………۶۷

۲-۱۸مطالعات فرهنگی توده……………………………………………………………۶۸

۲-۱۹مکتب فرانکفورت………………………………………………………………..۶۹

۲-۲۰نظریه های مربوط به مخاطبان رسانه ها:نظریه ی استحکام………………………۶۹

 پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

۲-۲۱نظریه ی دو مرحله ای رسانه ها…………………………………………………۷۰

۲-۲۲نظریه ی تزریقی رسانه ها…………………………………………………………..۷۰

۲-۲۳نظریه ی برجسته سازی رسانه ها……………………………………………………۷۰

۲-۲۴نظریه ی نیاز جویی رسانه ها……………………………………………………….۷۰

۲-۲۵نظریه ی وابستگی مخاطبان…………………………………………………………. ۷۱

۲-۲۶نظریه ی موزاییکی رسانه ها…………………………………………………………..۷۱

۲-۲۷نظریه ی سیستمی……………………………………………………………………..۷۱

۲-۲۸دیدگاههای پیشگامان رسانه ها……………………………………………………….. ۷۴

۲-۲۹دیدگاه دیویدرایز من……………………………………………………………………۷۵

۲-۳۰دیدگاه مارشال مک لوهان…………………………………………………………….۷۶

۲-۳۱وظایف رسانه ها……………………………………………………………………..۷۶

۲-۳۲نقش تفریحی رسانه ها……………………………………………………………….۷۷

۲-۳۳نقش های خبری رسانه ها……………………………………………………………۷۷

۲-۳۴نقش های همگن سازی رسانه ها…………………………………………………….۷۸

۲-۳۵نقش آگاه سازی رسانه ها……………………………………………………………. ۷۸

۲-۳۶نقش تعلق اجتماعی رسانه ها……………………………………………………………….۷۸

۲-۳۷دیدگاه های افراطی رسانه ها………………………………………………………….۷۹

فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱تلویزیون……………………………………………………………………………….۸۴

۴-۲یونسکو و رادیو و تلویزیون…………………………………………………………..۸۵

۴-۳نقش رادیو و تلویزیون در آموزش…………………………………………………….۸۶

۴-۴تاثیر تلویزیون بر خانواده ……………………………………………………………….۸۷

۴-۵استفاده از تلویزیون در آموزش و پرورش……………………………………………..۸۸

۴-۶نقش آموزشی تلویزیون…………………………………………………………………..۸۹

۴-۷تحقیق یک ایرانی درباره رادیو و تلویزیون و نقش تربیتی آن ها……………………….۹۱

۴-۸اینترنت(ویژگی ها ، کارکردها،مزایا)……………………………………………………..۹۲

۴-۹معایب اینترنت……………………………………………………………………………..۹۴

۴-۱۰موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در شبکه اینترنت………………………………..۹۴

۴-۱۱نقش اینترنت در تعلیم و تربیت…………………………………………………………..۹۵

۴-۱۲نقش اینترنت در دنیای نوجوانان……………………………………………………………۹۸

۴-۱۳نقش تلفن همراه در تعلیم و تربیت……………………………………………………..۱۰۱

۴-۱۴تلفن همراه در مدارس ایران……………………………………………………………..۱۰۱
۴-۱۵فرهنگ سازی استفاده از تلفن همراه توسط آموزش و

پرورش……………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۱۶یادگیری از طریق تلفن همراه…………………………………………………………..۱۰۶

۴-۱۷رویکرد های یادگیری مبتنی بر تلفن همراه…………………………………………..۱۰۷

۴-۱۸منظور از یادگیری تلفن همراه چیست؟……………………………………………….۱۰۸

۴-۱۹از تلفن همراه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟…………………………………………۱۰۸

۴-۲۰برخی مزیت ها و محدودیت ها ی یادگیری تلفن همراه………………………………۱۰۹

۴-۲۱نتیجه گیری دربا ره تلفن همراه……………………………………………………۱۰۹

۴-۲۲ماهواره چیست؟……………………………………………………………………۱۱۱

۴-۲۳نحوه کار ماهواره ارتباطی……………………………………………………………۱۱۱

۴-۲۴تاریخچه ، مزایا و معایب ماهواره………………………………………………………۱۱۴

۴-۲۵موقعیت ایران و ملل در حال توسعه در استفاده از ماهواره………………………….۱۱۵

۴-۲۶آموزش از طریق ماهواره و تجربه های جهانی………………………………………۱۱۸

۴-۲۷توانایی کاربردآموزش از طریق ماهواره در کشور چین……………………………۱۱۹

۴-۲۸سینما و تئاتر و نقش تربیتی آن ها…………………………………………………….۱۱۹

۴-۲۹سینما و تلویزیون……………………………………………………………………۱۲۰

۴-۳۰سینما و تلویزیون دو پدیده متمایز…………………………………………………..۱۲۱

۴-۳۱سینما و تلویزیون در برابر یکدیگر(رقابت درونی)…………………………………۱۲۱

۴-۳۲نقش تربیتی سینما……………………………………………………………………۱۲۲

۴-۳۳مذهب و سینما…………………………………………………………………………۱۲۴

 پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

فصل پنجم

۵-۱نتیجه گیری…………………………………………………………………………..۱۲۶

۵-۲ پیشنهادات……………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۳محدودیت های پژوهش……………………………………………………………….۱۲۹

۵-۴ خلاصه………………………………………………………………………………۱۲۹

۵-۵منابع و ماخذ……………………………………………………………………………۱۳۸

چکیده به زبان لاتین………………………………………………………………………۱۴۱

 

 قسمتهایی از فایل :

مقدمه:

انسان در زندگی اجتماعی و در برخورد با غیر خود نیاز  شدیدی به ارتباط دارد و تنها از این طریق است که نیاز های فردی و اجتماعی خود را برآورده می کند .انسان از همان آغاز برای برقراری ارتباط و رساندن پیام خود به دیگران شیوه های

گوناگونی را به کاربرده است.از اشارات ،کلمات و اشاره های رمزی اولیه گرفته

تا استفاده از پیشرفته ترین و در عین حال پیچیده ترین وسایل ارتباطی مدرن امروزی از قبیل رسانه ها و وسایل ارتباطی که درطول تاریخ دارای سرعت بسیارکندو ناچیز بوده اند و در عصر حاضر تحول چشمگیری یافته اند.

پیام هایی که توسط رسانه ها رد وبدل می شود درابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی

،اقتصادی،نظامی و فرهنگی و… است .مخاطبان این پیام ها افراد و گروههایی

در سطوح مختلف فرهنگی،اقتصادی ،و اجتماعی اند که در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی در سراسر جهان پراکنده اند.

چنانچه گفته شد تمام سعی و تلاش رسانه های جمعی ،رسیدن به اهداف و مقاصدی است که در عین حال هر کدام به نحوی دارای رنگ و صبغه

تربیتی هستند ،زیرا این رسانه ها در اموری نظیر رشد شخصیت افراد درابعاد مختلف ،ایجاد ارتباط بین افراد جامعه ،کمک به افراد جامعه ،کمک به افراد در

فرآیند سازگاری با جهان متغیر پیرامون و…دخالت دارند.چرا که به نظر می رسد نظام تعلیم و تربیت بیش از هرزمان دیگری نیاز به تغییرات اساسی و

بنیادین دارد .لذا با توجه به تغییر نوع نگرش مخاطبین امرتعلیم و تربیت ،خواسته ها و انگیزه های ایشان برای دستیابی به اهداف و آمال ،این تغییرات ناگریز با گذشت زمان خود نمایی خواهد کرد.

 پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

از طرف دیگر با وجود اندیشه ها و جمجمه های فرهنگی مختلف که از سوی رسانه های غالب جهان بی محابا به حیطه ی آموزش و تربیت هجوم می آوردبه نظر می رسد ، باید ازهمین رسانه ها درجهت تحکیم بنیانهای

تعلیم و تربیت استفاده کرد تا مهارت های پذیرش حقایق و اتخاذ  تصمیمات اجتماعی و خانوادگی معقول و بهنگام را درتفکر و فضای حقیقی جامعه

نهادینه ساخت تا با ار تقاءسطح فکری و فرهنگی خانواده ها ،معضلات

و مشکلات ناشی از تأثیرات سوءرسانه ها به حداقل رسیدهو رفتارها

وهنجارهای مثبت بالقوه به فعالیت نزدیک شود وبی شک این امر تنها

پوشش کافی اطلاعات و دوری از یک جانبه نگری و تعمبق روش های نوین سالم و کاربردی ،استفاده از رسانه ها در امر تعلیم و تریبت میسر خواهد بود.

لذا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از منابع موجود در راستای تنویر و تشریح معانی و معایب رسانه های مختلف ( دیداری – شنیداری – مکتوب ،گفتاری ، روایی و …) بر روند آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان

گامهایی برداشته شود. چرا که گستردگی رسانه ها در دنیای کنونی وتأثیر مستقیم آن بر روند رفتارهای اجتماعی دانش آموزان و فرزندانمان ، مطالعه و پژوهش بسیاری را می طلبد .

1 نقد وبررسی برای پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در تعلیم و تربیت

  1. زهرا امیران

    پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در تعلیم و تربیت
    عالی

افزودن نقد و بررسی

پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در تعلیم و تربیت

1 نقد و بررسی
 پایان نامه بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

قیمت : تومان26,000