فروشگاه

توضیحات

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله میتوانید نسبت

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه جغرافیا استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین منظور، تعداد ۳۰نفر از دانش آموزان ۱۷-۱۳ ساله شهر در استان خراسان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه ۱۵نفره

تجربی(سن،قد،وزن) و کنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:۱۵نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربی) در طی ۸ هفته تحت فعالیت هوازی به شکل تناوبی،۳جلسه در هفته و هر جلسه۴۵دقیقه قرار گرفتند و ۱۵نفر دوم(گروه کنترل) در طول ۸ هفته هیچ تمرینی انجام ندادند و وزن و درصد چربی،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

از ۸ هفته تمرین هوازی تناوبی اندازه گیری شد.برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها از آزمون آماری tمستقل و t همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که وزن،درصد چربی بدن، وزن

چربی،شاخص توده بدن در گروه تجربی به طور معنی داری کاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربی درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربی بدن،وزن چربی،وزن بدون چربی،شاخص توده بدن در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت.همچنین تفاوت این

متغیرها در بین گروه تجربی و کنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 

۱۴۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد+پرسشنامه

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله را دانلود کنید

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران 13تا 17 ساله
تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول(کلیات تحقیق)
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
فرضیات ۷
اهداف تحقیق ۸

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها ۸
فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات تحقیق)
مقدمه ۱۲
چاقی و اضافه وزن ۱۳
علل چاقی ۱۴
عوارض چاقی و اضافه وزن ۱۵
ترکیب بدن چیست؟ ۱۵
عوامل موثر در ترکیب بدن انسان ۱۶

اجزای بدن و نقش آن‌ها ۱۹
توده بدون چربی ۱۹
چربی نسبی بدن ۲۰
چربی‌ها ۲۰
ماهیت چربی‌ها ۲۰
نقش چربی در بدن ۲۱
چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره ۲۱

تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی ۲۳
نقش ورزش در کاهش و کنترل وزن ۲۴
ترکیب بدن و ورزش ۲۵
اثرات ورزش بر رشد و بلوغ کودکان و نوجوانان ۲۶

فعالیت هوازی ۲۷
پیشینه تحقیق ۲۹
جمع بندی مبانی نظری و ادبیات تحقیق ۳۷
فصل سوم(روش تحقیق)
مقدمه ۴۰
روش تحقیق ۴۱
جامعه آماری ۴۱
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۴۱
ابزارهای جمع آوری اطلاعات ۴۱

متغیرهای تحقیق ۴۲
محدودیت‌های تحقیق ۴۲
روش جمع آوری داده‌ها ۴۲
اندازه گیری وزن و قد ۴۳
اندازه گیری درصد چربی ۴۳
محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبایتند از: ۴۴

ابزارهای آماری ۴۶
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری(
مقدمه ۴۸
توصیف یافته‌ها ۴۹
تحلیل استنباطی یافته‌ها ۴۹

فرضیه ششم: بین وزن دختران نوجوان،در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد. ۵۴
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه ۶۱
بحث ۶۲
نتیجه گیری ۶۶
پیشنهادات کاربردی ۶۷
پیشنهادات پژوهشی ۶۷
منابع ۶۸
پیوست(۱) ۷۶
پیوست(۲) ۷۸

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه
۳-۱- چربی سنج پویا ۴۲
۳-۲- نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی در ناحیه ران ۴۴
۳-۳- نحوه اندازه گیری چربی زیر پوستی در ناحیه پشت بازو ۴۴
۳-۴- نحوه اندازه گیری چربی زیرپوستی در ناحیه فوق خاصره ۴۵

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

 

فهرست جداول
عنوان صفحه
۳-۱- نحوه انجام تمرین تناوبی در گروه تجربی ۴۵
۴-۱- جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها ۴۹
۴-۲- جدول توصیفی مربوط به ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها ۴۹
۴-۳- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۰

۴-۴- مقایسه وزن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۰
۴-۵- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۱
۴-۶- مقایسه درصد چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۱
۴-۷- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۲
۴-۸- مقایسه توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۲
۴-۹- مقایسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۳
۴-۱۰- مقایسه توده بدون چربی بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۳

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

۴-۱۱- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی ۵۴
۴-۱۲- مقایسه شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه کنترل ۵۴
۴-۱۳- مقایسه وزن بدن گروه تجربی و کنترل ۵۵
۴-۱۴- مقایسه درصد چربی بدن گروه تجربی و کنترل ۵۶
۴-۱۵- مقایسه توده چربی بدن گروه تجربی و کنترل ۵۷
۴-۱۶- مقایسه توده بدون چربی بدن گروه تجربی و کنترل ۵۸
۴-۱۷- مقایسه شاخص توده بدن گروه تجربی و کنترل ۵۹

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱- میانگین و انحراف معیار وزن آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل ۵۵
۴-۲- میانگین و انحراف معیار درصد چربی آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل ۵۶
۴-۳- میانگین و انحراف معیار توده چربی بدن آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل ۵۷
۴-۴- میانگین و انحراف معیار توده بدون چربی آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل ۵۸
۴-۵- میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدن آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل ۵۹

 

فصل اول
طرح تحقیق

 

مقدمه
فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی انسان مطرح بوده است.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت انسان روز به روز محدودتر می‌شود،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.زندگی

ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته است.
مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع

چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده است.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر رابطه دارند،عبارتند از

:هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص کرده‌اند(کنایت،۱؛فرانین،۱۹۳).

اهمیت ترکیب بدن و رابطه‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان نادیده گرفت.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران نقش به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار است.بنابراین ،ارزیابی ترکیبات بدن به منظور تعیین میزان مطلوب آن ضروری

است(دسپرس،۱۹۱).
طی سال‌های اخیر شیوع چاقی و اضافه وزن در کودکان و نوجوانان رشد زیادی داشته و هم اکنون به یک مشکل جدی در دنیا تبدیل شده است (افتخاری و همکاران، ۱؛اکبری و همکاران۶). عامل اصلی چاقی به درستی مشخص نیست اما به نظر می‌رسد عواملی مانند تغییر در الگوی غذایی، مصرف میان وعده‌ها ، غذاهای آماده ، مصرف نوشابه، زندگی بی

تحرک مثل تماشای بیش از حد تلویزیون، استفاده از کامپیوتر و بازی‌های کامپیوتری به خصوص کاهش فعالیت بدن در این زمینه مؤثر باشد. انجام فعالیت متوسط تا شدید به میزان حداقل ۶ دقیقه در روز و پرهیز از سبک زندگی بی تحرک در دوره نوجوانی می‌تواند از چاقی جلوگیری کند.طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت،فعالیت فیزیکی به هر گونه حرکتی گفته می‌شود

که با حرکت ماهیچه اسکلتی ایجاد می‌شود و انرژی مصرف می‌کند.این سازمان توصیه می‌کند در افراد ۵ تا ۱۷ ساله،حداقل ۶۰ دقیقه در هفته فعالیت فیزیکی متوسط تا شدید به میزان حداقل ۶۰ دقیقه در روز به خصوص در دوره نوجوانی، به پیشگیری از چاقی کمک

می‌کند(مانسون و همکاران،۲؛ فولهلم و همکاران،۱۹).بنابراین فعالیت ورزشی کیفیت زندگی را بهبود می‌بخشد زیرا سطح انرژی را افزایش می‌دهد و موجب سلامت جسم و روح و روان می‌شود و همچنین به بیماری‌های ناشی از کم تحرکی (مانند بیماری قلبی،فشار خون،دیابت،پوکی استخوان و مانند آن‌ها)کمک می‌کند(گائینی و دبیدی روشن،۱).

به طور کلی،ترکیب بدن ارزیابی می‌شود تا وضعیت آمادگی و تندرستی فرد مشخص و کنترل شود.این ارزیابی،ضمناً به طراحی برنامه‌های تمرینی ورزشکاران کمک می‌کند.به خوبی معلوم شده است که درصد زیاد چربی بدن(توده‌ی خالص کمتر در بدن)با بیشتر شدن خطر بیماری‌ها همراه است،از طرف دیگر،درصد زیاد توده‌ی خالص بدن و توده‌ی کم چربی،با موفقیت‌های ورزشی و تندرستی کامل توأم می‌باشد(گائینی و دبیدی روشن).

 

بیان مسئله

افزایش وزن بدن در نتیجه عدم تعادل بین دریافت و مصرف انرژی است فعالیت بدنی،مهم‌ترین عامل در مصرف انرژی است و در تنظیم وزن نقش به سزایی دارد.تمرین هوازی تمرینی است که با اجرای آن، کارایی دستگاه‌های تولید انرژی به روش هوازی، افزایش یابد و باعث افزایش استقامت قلبی- تنفسی شود. برای کسی که اهداف تندرستی را دنبال می‌کند، تمرین

هوازی باید یک بخش ارزشمند در زندگی باشد. این تمرینات در افراد چاق که میزان چربی بدنشان بیش از حد طبیعی است با کاهش چربی بدن باعث کاهش وزن در آن¬ها می¬شود (گائینی و رجبی،۱). چاقی مهم‌ترین مشکل تغذیه‌ای ـ بهداشتی نوجوانان در کشورهای توسعه یافته است. امروزه در کشورهای در حال توسعه نیز به دلیل تغییر در شیوه زندگی،

مدرنیزه شدن و توسعه شهرنشینی شیوع چاقی روبه افزایش است (باژن و همکاران،۱). بی تحرکی، سرچشمه بسیاری از بیماری‌های مزمن است و ریشه در عادت‌های دوره کودکی و نوجوانی دارد (واگنر و همکاران،۲؛مانسون و همکاران،۱۱). با توجه به جمعیت بالای دختران نوجوان در ایران، آسیب پذیری بالای این گروه، وسعت و اهمیت مشکل چاقی در

دوره‌های بعد زندگی و محدودیت منابع اطلاعاتی در این زمینه مطالعه روی دختران نوجوان لازم است (باژن و همکاران،۱۳). انجام فعالیت فیزیکی در دوره نوجوانی موجب افزایش اعتماد به نفس و پیشگیری از چاقی، افسردگی می‌شود و باعث تناسب اندام می‌شود و پایه‌ای برای الگوی فعالیت در دوره‌های بزرگ‌سالی است (ماگنسون و همکاران۰۸؛فولهلم و

همکاران،۹).در زمینه تأثیر تمرین هوازی بر وزن و درصد چربی، بر روی دختران نوجوان

.تحقیق کمی انجام گرفته، در برخی تحقیقاتی که روی نوجوانان انجام گرفته، کاهش سطح فعالیت بدنی و افزایش رفتارهای کم تحرک (تماشای تلویزیون) در این آزمودنی‌ها، با اضافه وزن و چاقی مرتبط است، ولی هیچ ارتباطی بین الگوی رژیم غذایی و اضافه وزن و چاقی وجود

ندارد (زارعی و همکاران،). در مطالعات برنسون و وال نیز افزایش دریافت انرژی عامل افزایش بروز چاقی در نوجوانان گزارش شد. تمرین‌های هوازی می‌تواند باعث کاهش چربی بدن شوند و برای کاهش چربی بدن، ورزش‌های هوازی با شدت کم مؤثرتر از ورزش‌های شدید است (گائینی و رجبی،۱۳). با توجه به محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد و

نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده است و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده است و چون آمار زنان در معرض خطر چاقی در کشور ما بیشتر از مردان است بنابراین دختران نوجوان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. لذا این تحقیق بر روی دختران نوجوان گرمی استان اردبیل انجام خواهد شد. و به آزمون گر در تشخیص این

مسئله کمک خواهد کرد که تمرین هوازی بیشتر بر روی وزن دختران نوجوان تأثیر دارد و یا درصد چربی بدن آن‌ها؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

رفتارهای بهداشتی دختران نوجوان بر سلامت آنان و سلامت و توسعه جامعه موثر است (نجات و همکاران،۱). ورزش نوجوانان به دلایل مختلفی می‌تواند بر ارتقای سلامت موثر و در صدر اولویت‌های مربوط به بهداشت نوجوانان باشد (پندر و همکاران،). برنامه ریزی پیرامون

سلامت نوجوانان با توجه به رفتارها و عوامل خطرساز این دوره بسیار مهم است. بنابراین باید به نوجوانان فرصت داد که فعالیت بدنی داشته باشند و زمینه را برای رشد و کمال خود فراهم آورند و تکامل جسمی در آن‌ها پدیدار گردد. (نجات و همکاران،۱)

 

فعالیت بدنی منظم در تمامی دوران زندگی، به ویژه کودکی و نوجوانی حائز اهمیت است و اثرات مفید آن را بر رشد جسمانی، فکری و روانی کودکان و نوجوانان نباید نادیده گرفت. انجام فعالیت بدنی جدی منظم با عوامل اصلی خطر بیماری قلبی مقابله‌ کند (فشارخون بالا، چاقی و روش زندگی کم تحرک) و قدرت عضلانی، انعطاف پذیری و استقامت را گسترش می‌دهد و همچنین اعتماد به نفس، خویشتن داری و عزت نفس را گسترش می‌دهد و به تنظیم کنترل

وزن و ترکیب بدن کمک می‌کند. در این میان تمرین هوازی نقش زیادی در کاهش چربی بدن دارد و باید به عنوان رکن اصلی برنامه‌های کاهش وزن قرار گیرد(گائینی و رجبی،۱۳۸۷).تمرین هوازی هنگامی که شدت کار از کم تا متوسط افزایش می‌یابد،سرعت لیپولیز، مقدار جریان خون بافت چربی و جریان خون ماهیچه افزایش می‌یابد که باعث افزایش دسترسی ماهیچه‌ها به اسید چرب می‌شود. این امر با افزایش مقادیر مطلق اکسیداسیون چربی همراه است.

 

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

از طرفی برای آزمودنی‌های چاق عاقلانه‌ترین راه این است که به جای فعالیت بدنی شدید، آن‌ها را به انجام فعالیت بدنی با شدت متوسط تشویق کنیم زیرا انجام فعالیت بدنی با این شدت عملی‌تر و اجرای آن برای آزمودنی‌ها راحت‌تر است (لازر و همکارانش،۲).

یکی از عوارض زندگی ماشینی که روز به روز نمایان‌تر می‌شود.کاهش فعالیت‌های بدنی است.ما،اگر چه از مزایای تکنولوژی بهره کامل نبردهایم.اما به تبعات و پیامدهای منفی آن،مصرفی شدن و شیوع بیماری‌های ناشی از فقر حرکتی گرفتار شده‌ایم.فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماری‌های جان‌فرسا چون چاقی،ضعف دستگاه‌های قلبی عروقی و تنفسی و کاهش ظرفیت حیاتی ریه می‌باشد و سلامتی را به طور مستقیم و غیر مستقیم به خطر

انداخته و زندگی را برای انسان ناخوشایند ساخته است(دیوید،).

بنابراین،فعالیت بدنی،یک بخش مهم در برنامه‌های مرتبط با سلامتی است و فقدان آن موجب بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.هر چند،اهمیت برخورداری از زندگی فعال بدنی در دوران بلوغ و بزرگ‌سالی به خوبی ثابت نشده است.اما،ارتباط بین فعالیت بدنی و سلامتی در کودکان و

نوجوانان،به خوبی مشخص نشده است.با این وجود برخی تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که فعالیت بدنی در دوران کودکی باعث افزایش سلامتی استخوان توسعه بهداشت روانی و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های فشار خون،چاقی،دیابت و فقر حرکتی می‌گردد(لویگنسون،۱).

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

در حال حاضر نیز،یکی از مشکلات عمومی سلامت جسمانی در تمامی کشورها،چاقی و اضافه وزن است و مسئله نگران کننده ارتباط چاقی دوران کودکی و نوجوان با چاقی بزرگ‌سالی است. زیرا مشخص شده است که در حدود ۳۰% دختران و ۱۰ % پسرانی که در کودکی چاق بودند.به افراد بزرگ‌سال چاق تبدیل شده‌اند(ویلیامز و همکارانش،۲۰).

 

مصرف مواد غذایی پر چرب در کنار زندگی بی تحرک،همچنین شیوع برخی اختلالات تغذیه‌ای و تغییر رفتارهای تغذیه‌ای در دو سه دهه‌ی گذشته از عوامل بر هم خوردن تعادل بین انرژی مصرفی و مواد غذایی دریافتی است.علاوه بر انرژی دریافتی اضافی از مواد غذایی و پایین بودن انرژی مصرفی در نتیجه‌ی فعالیت بدنی کمتر،عوامل وراثتی،پایین بودن اکسیداسیون چربی،پایین بودن فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک،کاهش سطح لپتین پلاسما،عوامل

 

فشارزای روانی و وضعیت اجتماعی اقتصادی از دیگر عوامل موثر در چاقی ست(بری،)

اهمیت چاقی در دوران کودکی و نوجوانی نه تنها به دلیل عوارض جسمانی و روانی زودرس، بلکه به دلیل افزایش چاقی بزرگ‌سالی، مرگ و میر و بار هزینه اقتصادی سنگین آن بر اجتماع است (برش و همکاران،۰). چاقی با بیماری سرخرگ کرونری، بیماری فشار خون، دیابت نوع ۲، بیماری انسداد ریوی، التهاب مفصلی و انواع مشخصی از سرطان ارتباط دارد.بنابراین

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

برای برخورداری از وزن مطلوب باید شیوه زندگی را به گونه‌ای تغییر دارد که انرژی دریافتی بدن کمتر شود و انرژی اضافی آن نیز به مصرف برسد (گائینی و رجبی،۱۳).فعالیت ورزشی به تنهایی، یا به صورت ترکیب با رژیم غذایی معقول، مهم‌ترین پیامدهای بلندمدت کاهش وزن را به دنبال خواهد داشت (گائینی و دبیدی روشن،۱۳).

با توجه به محدود بودن اطلاعات و همچنین تحقیقات ضد و نقیضی که در زمینه فعالیت نوجوانان و تغییرات وزن آن‌ها ارائه شده است و تحقیقات قبلی بیشتر بر روی مردان انجام گرفته شده است و چون آمار زنان در معرض خطر چاقی بیشتر از مردان است این تحقیق بر روی دختران نوجوان انجام شد.

ه

فرضیات

۸ هفته تمرین هوازی تناوبی بر درصد چربی بدن دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.
۸ هفته تمرین هوازی تناوبی بر وزن دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.
۸ هفته تمرین هوازی تناوبی بر توده چربی دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.

۸ هفته تمرین هوازی تناوبی بر توده بدون چربی دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.
۸ هفته تمرین هوازی تناوبی بر شاخص توده بدن دختران نوجوان تأثیر معنی داری دارد.
اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف کلی از انجام این تحقیق تأثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان است.

اهداف ویژه
تعیین تأثیر ۸هفته تمرین هوازی تناوبی بر وزن دختران نوجوان.
تعیین تأثیر ۸هفته تمرین هوازی تناوبی بر درصد چربی بدن دختران نوجوان.
تعیین تأثیر ۸هفته تمرین هوازی تناوبی بر توده چربی بدن دختران نوجوان.

تعیین تأثیر ۸هفته تمرین هوازی تناوبی بر توده بدون چربی بدن دختران نوجوان.
تعیین تأثیر ۸هفته تمرین هوازی تناوبی بر شاخص توده بدن دختران نوجوان.
تعریف نظری و عملیاتی متغییرها

تعریف مفهومی وزن: به مقدار جرم توده بدن آزمودنی گفته می‌شود که با کیلوگرم اندازه گیری می‌شود(گائینی
تعریف عملیاتی وزن: آزمودنی‌ها با کم‌ترین لباس روی دستگاه سنجش وزن قرار گرفتند و وزن بدن آن‌ها به کیلوگرم اندازه گیری شد.

تعریف مفهومی درصد چربی: درصد چربی مقادیر چربی زیر پوستی ذخیره شده در بدن می‌باشد (گائینی، ۱٫
………………………………..

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله”

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران ۱۳تا ۱۷ ساله

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2907

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران 13تا 17 ساله

قیمت : تومان9,500