فروشگاه

توضیحات

پایان نامه جرم جعل اسناد

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و دلیل ممیزه اشخاص از یکدیگرند که شامل: سند ولادت و وفات،

دفتر ثبت کل وقایع، دفتر حق تقدّم نام خانوادگی، شناسنامه و کارت شناسایی ملی می باشد. با وضع قوانین و لزوم برقراری نظمِ اجتماعی، تعیین دقیق

 

جایگاه هر فرد در جامعه و برخورداری از حقوق و تکالیف، مستلزم این است که افراد، ویژگی های شخصی و منحصر به فردی داشته باشند که آنها را از

یکدیگر متمایز سازد. امروزه عمدتاً هر شخص طبیعی از طریق اقامتگاه، نام و نام خانوادگی، و اسناد ثبت احوال از دیگران تمییز داده می شود.

لذا این اسناد پایه و اساس صدور سایر مدارک قرار گرفته و ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری دولتی و غیر دولتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت

 پایان نامه جرم جعل اسناد

می گیرد به همین لحاظ اسناد سجلی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون خصوصاً جرایم علیه اموال( کلاهبرداری ،

سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرایم مذکور با جعل اسناد سجلی و با سوء استفاده از

عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. لذا هدف از انجام این تحقیق، شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی

 

و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و

نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.

واژگان کلیدی : اسناد سجلی، جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی .

 

۱۱۵صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

 

 پایان نامه جرم جعل اسناد 
پایان نامه جرم جعل اسناد
فهرست مطالب

 

عنوان صفحه
چکیده……….…………..…………………………………………………………………………………………………………………….۱
فصل اول-کلیات تحقیق
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳

مبحث اول – نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………۳
مبحث دوم – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۴
مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………..۴

مبحث چهارم – سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۵
مبحث پنجم – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۶

 پایان نامه جرم جعل اسناد

مبحث ششم – فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….۶
مبحث هفتم – روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………۷
مبحث هشتم – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۷
فصل دوم – جعل اسناد سجلی
مبحث اول – سند………………………………………………………………………………………………………………………….۹
گفتار اول – ادله اثبات دعوی………………………………………………………………………………………………………………۱۰

گفتار دوم – تعریف سند……………………………………………………………………………………………………………………۱۴

گفتار سوم – انواع سند و اعتبار آن……………………………………………………………………………………………………….۱۶
گفتار چهارم – اسناد هویتی………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
گفتار پنجم – اسناد

 

سجلی………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
مبحث دوم – جعل سند………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
گفتار اول – تاریخچه جعل…………………………………………………………………………………………………………………۳۸
گفتار دوم – تعریف و مفهوم جعل………………………………………………………………………………………………………..۴۰

گفتار سوم – طرق مختلف جعل…………………………………………………………………………………………………………..۴۲
گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی…………………………………………………………………………………………………………۴۳
گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی……………………………………………………………………………………………….۵۹
مبحث سوم – استفاده از سند مجعول……………………………………………………………………………………………..۵۹

فصل سوم – جرائم علیه اموال و مالکیت متاثر ازجعل اسناد سجلی
مبحث اول – کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………………………..۶۴
گفتار اول – تعریف کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………………..۶۴
گفتار دوم – عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری………………………………………………………………………………………….۶۶

 پایان نامه جرم جعل اسناد

گفتار سوم – شروع به جرم کلاهبرداری…………………………………………………………………………………………………۶۸
گفتار چهارم – انواع کلاهبرداری با استفاده از اسناد سجلی مجعول………………………………………………………………….۷۰
گفتار پنجم – غیر قابل گذشت بودنِ جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی ………………………………………….۷۴

گفتار ششم – تعدد مادی جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………………………………………..۷۴
گفتار هفتم – تخفیف و تعلیق مجازات در جرم کلاهبرداری با استفاده از جعل اسناد سجلی……………………………………۷۶
گفتار هشتم – میزان تخفیف ………………………………………………………………………………………………………………۷۷
مبحث دوم – سرقت…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
گفتار اول – تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………۷۸

 پایان نامه جرم جعل اسناد

گفتار دوم – ارکان جرم سرقت…………………………………………………………………………………………………………….۷۹
گفتار سوم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در شیوه های مختلف سرقت…………………………………………………………………۸۳
گفتار چهارم – تعدد جرم و تخفیف یا تشدید مجازات در جرم وصول چکهای مسروقه با استفاده از اسناد سجلی جعلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
مبحث سوم – خیانت در امانت……………………………………………………………………………………………………..۸۵
گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

ب
گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..۸۸

گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….۹۲
گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..۹۴

گفتار پنجم – تعدد مادی و کیفیات مخففه در جرم خیانت در امانت با استفاده از جعل اسناد سجلی………………………….۹۵
مبحث چهارم – صدور چک پرداخت نشدنی………………………………………………………………………………….۹۵
گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..بررسی جرم جعل اسناد

گفتار دوم – موارد کیفری عدم پرداخت وجه چک…………………………………………………………………………………….۹۷
گفتار سوم – عناصر متشکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی……………………………………………………………………….۹۷
گفتار چهارم – تاثیر اسناد سجلی جعلی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی…………………………………………………….۹۹

 پایان نامه جرم جعل اسناد

گفتار پنجم – تعدد مادی جعل اسناد سجلی و خیانت در امانت……………………………………………………………………۱۰۰
گفتار ششم – مصادیق تعدد معنوی در جرم خیانت در امانت………………………………………………………………………۱۰۰
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰

 

مبحث اول – نوع تحقیق

توصیف مناسب پدیده های ناشی از جعل اسناد سجلی ، می تواند برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد و به تبع آن تحلیل روابط بین پدیده های مختلف میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشد . با عنایت به اینکه در این تحقیق سعی شده به شناسایی، تعریف و تشریح جرایم

ناشی از جعل اسناد سجلی از ابعاد گوناگون و عناصر متشکله جرایم آن پرداخته شود لذا نوع تحقیق را می توان توصیفی(نظری) و تحلیلی(علمی) دانست.

مبحث دوم – اهداف تحقیق

هدف از انجام این پایان نامه این شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. زیرا تنها مجازات کافی نبوده و پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از

مقابله با جرایم است و توجه به شناسایی علل وقوع جرم و اقدامات پیشگیرانه می‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به

دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد لذا لازمۀ شناسایی علل وقوع جرم، شناسایی پدیده ها می باشد بنابراین در این تحقیق، محقق به دنبال نقد و تحلیل موضوع مورد بررسی می باشد .

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن

یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسناد و نوشتجات هستند که به منظور بیان اراده و نیّت افراد به کار می روند و مردم به آن ها اعتماد دارند متاسفانه این اسناد توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار گرفته که این امر، اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمی‌ را

 پایان نامه جرم جعل اسناد

سلب نموده و امنیت و نظم اجتماعی را با اخلال روبرو خواهد کرد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومی‌لازم و ضرورت دارد.

جعل یک سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند، مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است جعل علاوه بر لطمه وارد

کردن به اسناد و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی، زمینۀ ارتکاب جرایم خطرناکی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و غیره را فراهم می نماید بنابراین جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال می‌کند.

جرم جعل در کلیه کشورها سابقه ای طولانی دارد و از زمانی که انسان ها زندگی اجتماعی را جایگزین زندگی انتزاعی کردند رفته رفته این جرم از صورت

ابتدایی و ناقصِ اولیه خود خارج شده و تبدیل به یک جرم ظریف گردید اگرچه در اوایل این عمل فقط از عهدۀ عده ای معدود بر می آمد اما در حال حاضر با

 پایان نامه جرم جعل اسناد

توسعه علوم و امکانات ، انجام این کار آسان تر گردیده آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده است این است که بسیاری جاعلان ممکن

است به صورت باند و گروه عمل کنند از همین رو قانون گذار جعل را از زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می داند زیرا موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی و اخلال در روابط افراد می گردد.
از جمله اسناد مهمی‌که در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگان ها و سازمان های دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد

 پایان نامه جرم جعل اسناد

اسناد سجلی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر

اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و … قرار می‌گیرند . بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر می‌شود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرایم مختلف مؤثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند .
جاعلان همواره به دنبال نقاط ضعف در اسناد سجلی هستند تا ضعف را مقدمه ای بر جعل آن قرار دهند و از

آسیب پذیری اسناد سجلی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرایم مختلفی را که عمدتاً جرایم مالی هستند مرتکب می‌شوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای داشته باشند، آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد سجلی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد.

مبحث چهارم – سابقه تحقیق

حسب بررسی‌های معموله در مراکز تحقیقی و پژوهشی ، تحقیقی در خصوص جعل اسناد سجلی و تأثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت انجام

نشده است تحقیقات مشابه به این موضوع پژوهش هایی هستند که با دید و منظر حقوقی در رابطه با مباحث کلی جعل اسناد سجلی و یا استفاده از

 پایان نامه جرم جعل اسناد

سند مجعول‌، قواعد و مقررات قضایی را همراه با آراء محاکم مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.

در بخشی از این تحقیقات به جرم جعل شناسنامه که جزء اسناد سجلی محسوب می‌گردد اشاره شده و مباحث قانونی و حقوقی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است . در تحقیق دیگر صرفاً مباحث کلی مربوط به قوانین موضوعه استفاده از سند مجعول، مورد بررسی قرار داده شده است

همچنین تحقیق دیگری مباحث حقوقی مربوط به جعل اسناد و استفاده از سند مجعول را دنبال کرده است .

مبحث پنجم – سوالات تحقیق
۱- مصادیق اسناد سجلی در حقوق ایران حصری است یا تمثیلی ؟
۲ – متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی چیست ؟

 پایان نامه جرم جعل اسناد

۳ – آیا جعل اسناد سجلی و بردن مال غیر در حقوق ایران، از مصادیق تعدد مادی جرم است ؟
۴ – آیا اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر است ؟

 

مبحث ششم – فرضیه های تحقیق
فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
الف ) مصادیق اسناد سجلی حصری بوده و شامل دفتر ثبت کل وقایع و وفات، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت شناسایی، و دفتر نام خانوادگی .

ب ) متداول ترین جرایم مرتبط با جعل اسناد سجلی عبارتند از : کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی .

ج ) ممکن است این دو جرم (جعل و استفاده از سند مجعول) تحت عنوان کلاهبرداری هم باشد ولیکن هر یک دارای عناصر قانونی ، مادی و روانی

 پایان نامه جرم جعل اسناد

جداگانه ای می باشد در هر صورت جرایم مذکور به عنوان جرایم جداگانه محسوب و دارای مجازات مستقل بوده و مشمول ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشند.

د ) اگرچه جعل اسناد و استفاده از سند مجعول به منظور جرایم علیه اموال از موارد تعدد جرم می باشد لیکن در صورت وجود کیفیات مخفف در مورد تعدّد جرم، اعمال تخفیف برای مرتکبین جرایم مذکور امکان پذیر خواهد بود .

مبحث هفتم – روش انجام تحقیق

روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای و از طریق فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها، کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی بوده است.

مبحث هشتم – قلمرو تحقیق

هر پژوهشی، گستره زمانی، مکانی، و موضوعی مشخص باید داشته باشد. منظور از قلمرو زمانی، بازه زمانی است که تحقیق در آن ظرف صورت می گیرد اما در بسیاری از تحقیقات حقوقی از جمله تحقیق پیش رو اشاره به قلمرو زمانی تحقیق ضرورت ندارد لیکن قلمرو مکانی این تحقیق کشور ایران

است علاوه بر تعیین قلمرو زمانی و مکانی، لازم است که قلمرو موضوعی تحقیق نیز مشخص شود مقصود از قلمرو موضوعی، اشاره به دایرۀ گسترده

تری از عنوان تحقیق است که عنوان پیشنهادی زیر مجموعه آن است لذا عنوان این تحقیق در قلمرو موضوعی حقوق جزای اختصاصی قرار می گیرد ………………………..

…………………………………..

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه  میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه پایانی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “ پایان نامه جرم جعل اسناد ”

 پایان نامه جرم جعل اسناد 

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2996-1

 پایان نامه جرم جعل اسناد

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
پس دیدن متن و فهرست پایان نامه بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پروژه پایانی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

قیمت : تومان12,000