فروشگاه

توضیحات

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع جدید

پس از دیدن متن و فهرست پایان نامه میتوانید نسبت به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر

اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان مسئله و یا منابع پایان نامه تربیت بدنی استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

هدف اصلی این پژوهش تعیین ارتباط ابعاد مختلف هوش هیجانی و خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران بود. به این منظور ۲۰۰ استاد و مدرس تربیت بدنی با ۹/۲±۳۷ سال سن و ۷۵/۲±۶/۵ سال سابقه تدریس که در نیم سال اول سال تحصیلی  در یکی از دانشگاه های شهر تهران مشغول به تدریس حداقل یکی از

دروس رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی بودند با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی چند متغیره در سطح معنی داری ۰۵/۰ استفاده شد.

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های خودآگاهی هیجانی، همدلی و حل مساله با خودکفایی در تدریس دروس تئوری و مولفه حل مساله با خودکفایی در تدریس دروس عملی و سطح کلی خودکفایی شغلی و همچنین هوش هیجانی کلی با تمامی ابعاد و

سطح کلی خودکفایی شغلی در ارتباط مستقیم و معنی دار است. نتایج تحلیل های رگرسیون نشان داد که مولفه های خودآگاهی هیجانی، همدلی، جرأت، انعطاف پذیری و

حل مسأله پیش-بینی کننده های معنی دار خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی می باشند. یافته های این تحقیق پیشنهاد می کند که با تقویت توانایی هوش هیجانی اساتید تربیت بدنی ممکن است باورهای خودکفایی شغلی آنان نیز بهبود یابد.

واژه های کلیدی
هوش هیجانی، خودکفایی شغلی، تربیت بدنی، اساتید دانشگاه

 

۱۰۰صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع  دارد 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی 
پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

 

 

 

چکیده فارسی ………………………………………………………………………………………. ۱
فصل اول: مقدمه و معرفی
۱– مقدمه………………………………………………………………………………………………….۳
۲-۱- بیان

مسأله……………………………………………………………………………………..۴
۳-۱- ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………۵
۴-۱- اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………۶

هدف کلی ………………………………………………………………………………… ۶
اهداف اختصاصی…………………………………………………………………………..۶
۵-۱- فرضیه¬های تحقیق…………………………………………………………………………….۷
۱-۸- محدودیت¬های

تحقیق………………………………………………………………………….۷

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

۱-۹- تعریف مفهومی اصطلاحات و واژه¬ها ……………………………………………………..۷
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۱-۲- مبانی نظری…………………………………………………………………………………۱۲
۲-۲- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………۳۰
۳-۲- جمع بندی…………………………………………………………………………………….۳۸
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق

۱-۳- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………۴۰

۲-۳- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………۴۰
۳-۳- جامعه، نمونه، روش نمونه¬گیری …………………………………………………………۴۰
۴-۳- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….۴۱
۵-۳- ابزار اندازه¬گیری ………………………………………………………………………….۴۲

۶-۳- روش اجرا …………………………………………………………………………………۴۴
۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده-ها………………………………………………………………..۴۴
۸-۳- تعریف عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………..۴۵

فصل چهارم: یافته¬های تحقیق

۱-۴- توصیف داده-ها………………………………………………………………………………۴۹
هوش هیجانی و مولفه¬های آن…………………………………………………………….۵۰
خودکفایی شغلی و ابعاد آن ……………………………………………………………. ۵۰
۲-۴- استنباط از داده¬ها …………………………………………………………………………..۵۱
بررسی طبیعی بودن توزیع داده¬ها ……………………………………………………. ۵۱
آزمون فرضیه¬ها ……………………………………………………………………….. ۵۲

فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
۱-۵- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………… ۶۷
۵-۲- بحث و نتیجه-گیری………………………………………………………………………….

۶۷
پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………………… ۷۲
پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………… ۷۳
پیوست¬ها ………………………………………………………………………………………… ۷۵
فهرست منابع……………………………………………………………………………………… ۸۴
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………. ۹۵

 

فهرست جداول

جدول ۱-۳- سوالات مربوط به هریک از خرده مقیاس¬های پرسشنامه هوش هیجانی بار-ان ۴۳
جدول ۱-۴- آماره¬های توصیفی مربوط به مولفه¬ها و سطح کلی هوش هیجانی …………….. ۴۹
جدول ۲-۴- آماره¬های توصیفی مربوط به ابعاد و سطح کلی خودکفایی شغلی ……………….۵۰

جدول ۳-۴- نتایج آزمون K-S جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده¬های متغیرها

…………۵۱
جدول ۴-۴- نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین روابط دو سویه بین متغیرها ……….. ۵۳

جدول ۵-۴- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی در تدریس …………………..۵۵
جدول ۶-۴- نتایج آزمون معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی در تدریس

………۵۶

جدول ۷-۴- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی در پژوهش ………………….۵۸
جدول ۸-۴- نتایج آزمون معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی در پژوهش ……..۵۹

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

جدول ۹-۴- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی در تدریس دروس عملی ………… ۶۰
جدول ۱۰-۴- نتایج آزمون معنی¬داری مدل رگرسیون خودکفایی شغلی …………………………….۶۲

جدول ۱۱-۴- نتایج آزمون معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی شغلی ………….۶۳
جدول ۱۲-۴- نتایج آزمون t جهت تعیین معنی¬داری ضرایب معادله رگرسیون خودکفایی شغلی..۶۵

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۲- مدل صفت هوش هیجانی ………………………………………………………….. ۲۰
شکل ۱-۴- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی در تدریس اساتید تربیت بدنی ……………… ۵۵

 

شکل ۲-۴- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی در پژوهش اساتید تربیت بدنی …………….. ۵۸
شکل ۳-۴- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی در تدریس دروس عملی اساتید تربیت بدنی .. ۶۱
شکل ۴-۴- نمودار اسکاتر پیش¬بینی خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی ……………………

 

– مقدمه

نظام آموزش عالی از جمله زیرساخت¬های مهم در پیشرفت هر کشور محسوب می¬شود. از جمله ارکان این نظام، اعضای هیأت علمی می¬باشند که جهت¬گیری عملکرد آموزش عالی توسط آنان رقم می¬خورد. اشتغال اعضای هیأت علمی در آموزش عالی مستلزم فعالیت در سه حوزه تدریس ، پژوهش و خدمات است. برای رسیدن به ثمره بهتر، چگونگی ترکیب و صرف انرژی در راستای سه حوزه کاری، انتخابی است که توسط

اعضای هیأت علمی اتخاذ شده و از اهمیت بالایی برخوردار است (آستین و گامسون ،۹۸۳). اما از یک سو، فشار کاری و کمبود زمان برای تکمیل انبوه وظایف آموزشی (بلاس و توتکوشیان ، ۱۹)، و از سوی دیگر فشار ناشی از گروه¬های رقابت¬کننده مانند مدیران، همکاران، آژانس¬های خارج از دانشگاه و دانشجویان (بارون ، ۲) شرایط پرفشاری را

برای اعضای هیأت علمی و اساتید دانشگاهی ایجاد می¬کند. تحت این شرایط، براساس تئوری شناخت اجتماعی (باندورا ، ۲)، اساتید دانشگاه برای رسیدن به سطح مطلوبی از عملکرد شغلی، می¬بایست نسبت به انجام وظایف خود باورهایی قوی داشته و نسبت

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

به انجام آن احساس کفایت نمایند. احساس خودکفایی موجب می¬شود تا اعضای هیأت علمی در راهی قرار گیرند که خود را بعنوان یک معلم، پژوهشگر و اهل دانشگاه ببینند، درحالی که باور دارند وظایف خود در این حوزه¬ها را می¬توانند تکمیل کنند (ماژور و دالی ، ۲۳). متغیرهای زیادی می¬توانند باور خودکفایی را در فرد تقویت کنند و تقویت

باورخودکفایی نیز متقابلاً می¬تواند جهت این متغیرها را تعیین کند. از جمله این متغیرها می¬توان جرات، حرمت نفس، خود شکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت-پذیری اجتماعی، روابط بین فردی، انعطاف پذیری، حل مساله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش،

خوش¬بینی، شاد کامی را نام برد که بررسی آن ها مورد توجه بسیاری از محققین است. ردپای بسیاری از این متغیرها را می توان در هوش هیجانی نیز جستجو کرد. در این بین اساتید رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز نه تنها از این شرایط مستثنی نیستند، بلکه بدلیل متفاوت بودن زمینه آموزشی (دروس عملی) و متفاوت بودن ویژگی¬های

روان¬شناختی دانشجویانی که به این رشته روی می¬آورند شرایط اختصاصی¬تری را تجربه می¬کنند. لذا در پژوهش حاضر احتمال وجود رابطه هوش هیجانی با کفایت شغلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۲-۱- بیان مسأله

مطالعات روان¬شناسی متعددی هوش هیجانی (سی، ترام و اوهورا ، ۲۰۱۶؛ کارملی ، ۲۰۱۳) و کفایت شغلی (جاج و همکاران ، ۲۰۱۷) را از جمله عوامل مهم در عملکرد و موفقیت شغلی عنوان کرده¬اند، که ضمن جلوگیری از بروز استرس شغلی (نیکولائو و تساوسیس ، ۲۰۱۲) و تحلیل رفتگی (چان ، ۲۰۱۶)، سطح رضایت شغلی (سی و

همکاران، ۲۰۱۶) و سطح رضایت از زندگی (پالمر، دونالدسون و استوف ، ۲۰۱۲) را بهبود می¬دهند. بطور تئوریک اعتقاد براین است که با بالا بودن شایستگی¬های هیجانی فردی و اجتماعی، فرد احساس کفایت بیشتری در شناخت، درک و مدیریت هیجان¬های فردی و اجتماعی در زمینه شغلی خواهد داشت (بار-ان، هندلی و فاند ، ۲۰۱۶؛ گلمن.

گلمن معتقد است هوش هیجانی یکی از مهمترین عوامل پیش¬بینی کننده موفقیت شغلی است. از سوی دیگر، براساس نظریه خودکفایی باندورا (۱۷)، تا فرد در خود توانایی انجام کاری را درک نکند اقدام به انجام آن نخواهد کرد. اهمیت کفایت شغلی در

کسب موفقیت اساتید و مدرسین و نقش پراهمیت قابلیت¬های ارتباطی در این موفقیت و همچنین از سوی دیگر نقش بالقوه هوش هیجانی در جهت¬گیری روابط اجتماعی این فرضیه را شکل می¬دهد که احتمالاً هوش هیجانی و کفایت اساتید در ارتباط باشند.

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

پژوهش در زمینه روان¬شناسی آموزشی نشان می¬دهد که برخی از شایستگی¬های هیجانی در ارتباط با احساس خودکفایی معلمان است (پنروس، پری و بال ، ۲۰۱۷؛ موافیان و غنی¬زاده ، ۲۰۱۹؛ رستگار و معمارپور ، ۲۰۱۹؛ فابیو و پلازشی ، ۲۰۱۸؛ چان ، ۲۰۱۴). به عنوان مثال، در بین معلمان زبان انگلیسی در موسسات آموزش زبان خارجی شهر مشهد

ابعاد خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی و حل مسئله پیش¬بینی کننده¬های معنی¬دار خودکفایی معلمان بودند (موافیان و غنی¬زاده، ۲۰۱۹)، در حالیکه با بکارگیری مدل چهار مولفه¬ای هوش هیجانی بین معلمان دبیرستان¬های هنگ¬کنگ، تنها تنظیم مثبت هیجانات به عنوان پیش¬بینی¬کننده معنی¬دار احساس خودکفایی شناخته شد

(چان، ۲۰۱۴). بین معلمان انگلستان نیز ارتباط معنی¬داری بین سطح کلی هوش هیجانی و کفایت شغلی گزارش شده است، در حالی که این ارتباط مستقل از تأثیر متغیرهای سن، جنسیت و سابقه تدریس بوده است (پنروس و همکاران، ۲۰۱۷). با وجود اینکه ارتباط فوق الذکر در مطالعات قبلی مورد مطالعه قرار گرفته است اما نتایج بدست آمده بین جوامع

بررسی رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

مختلف در توافق کاملی نیستند که وجود این عدم ثبات در نتایج بدست آمده بر انجام مطالعات بیشتر در این زمینه تأکید دارد. از سوی دیگر ارتباط بین هوش هیجانی و کفایت شغلی در زمینه آموزش عالی مورد توجه محققان نبوده و اطلاعات موجود محدود به آموزش متوسطه (فابیو و پلازشی، ۲۰۰۸؛ چان، ۲۰۰۴) و موسسات آموزشی زبان¬های خارجی

(موافیان و غنی¬زاده، ۲۰۰۹؛ رستگار و معمارپور، ۲۰۰۹) بوده است. از این رو تحقیق حاضر با بررسی ارتباط بین متغیرهای هوش هیجانی و کفایت شغلی در صدد پاسخ به این سوال است که آیا سطح کلی و ابعاد هوش هیجانی قادر به پیش¬بینی ابعاد و سطح کلی کفایت شغلی اساتید و مدرسین رشته تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران می¬باشد؟

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی
۳-۱- ضرورت تحقیق

با وجود اینکه سالانه تحقیقات بسیاری در زمینه روان¬شناسی آموزشی صورت می¬گیرد اما توجه مطالعاتی بسیار اندکی در حوزه آموزش عالی به چشم می¬خورد. با توجه به جستجوهای محقق در ارتباط با شناسایی مطالعاتی که ارتباط بین هوش هیجانی و کفایت شغلی اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه¬ها را مورد بررسی قرار داده باشند،

تحقیقی یافت نشد، اما تحقیقات انگشت شماری وجود داشت که این متغیرها را بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار داده¬اند. از سوی دیگر پژوهش¬هایی که به رابطه سنجی این متغیرها اختصاص داشت محدود به جامعه¬های معلمین دوره متوسطه و موسسات آموزش زبان¬های خاجی بود، در حالی که در نتایج این تحقیقات نیز ناهمخوانی قابل توجهی به

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

چشم می¬خورد. با توجه به موارد فوق الذکر پژوهشگر لازم می¬داند تا برای توسعه اطلاعات موجود در این زمینه بین اساتید رشته تربیت بدنی تحقیق حاضر را انجام دهد. تحقیق حاضر با تأکید بر نقش پراهمیت مهارت¬ها و توانایی-های ارتباطی اساتید و مدرسین رشته تربیت بدنی و طرح هوش هیجانی به عنوان سازه¬ای که مهارت¬های

اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می¬دهد، سعی دارد گام موثری در روانشناسی آموزشی بردارد، چرا که با نشان دادن ارتباط هوش هیجانی و کفایت شغلی می¬توان در مورد آموزش مهارت¬های هوش هیجانی به اساتید و مدرسین تربیت بدنی جهت ارتقاء کفایت شغلی و تولید دانش توسط اساتید این رشته اندیشه¬های جدیدی را ارائه کرد. با توجه به

جامعه آماری تحقیق، مدیران آموزشی دانشگاه¬ها و مراکز علمی می¬توانند از نتایج این تحقیق در جهت برنامه¬ریزی و آموزش¬ مهارت¬های هوش هیجانی در جهت بهبود کارایی و بهره¬وری اساتید و مدرسین رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی استفاده نمایند.

۴-۱- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین ارتباط هوش هیجانی و مولفه¬های آن با خودکفایی شغلی و ابعاد آن بین اساتید تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران می¬باشد.

۲-۴-۱- اهداف اختصاصی
اهداف اختصاصی پژوهش حاضر به شرح زیر می¬باشد:
 سطح هوش هیجانی و مولفه¬های آن بین اساتید تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران

 سطح کفایت شغلی و ابعاد آن بین اساتید تربیت بدنی دانشگاه¬های شهر تهران
 تعیین ارتباط مولفه¬ها و سطح کلی هوش هیجانی با خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی (تشکیل ماتریس همبستگی)

 ¬بینی خودکفایی در تدریس دروس تئوری اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی
 ¬بینی خودکفایی در پژوهش اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی

 پیش¬خودکفایی در تدریس دروس عملی اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی

 پیشبینی خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی بر اساس مولفه¬های هوش هیجانی

 

۵-۱- فرضیه های تحقیق

فرضیه¬های پژوهش حاضر به شرح زیر می¬باشد:
۱- مولفه¬ها و سطح کلی هوش هیجانی با خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی رابطه دارند.
۲- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی در تدریس دروس تئوری اساتید تربیت بدنی را پیش-بینی می¬کنند.

۳- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی در پژوهش اساتید تربیت بدنی را پیش¬بینی می¬کنند.

۴- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی در تدریس دروس عملی اساتید تربیت بدنی را پیش¬بینی می¬کنند.

۵- مولفه¬های هوش هیجانی، خودکفایی شغلی اساتید تربیت بدنی را پیش¬بینی می¬کنند.

۶-۱- محدودیت های تحقیق

۱- کنترل میزان درک، صحت و دقت پاسخگویی شرکت کنندگان به سوالات پرسشنامه هوش هیجانی و کفایت شغلی خارج از امکان پژوهشگر بود.

۲- کنترل ویژگی¬های روان¬شناختی شرکت¬کنندگان (مثل ویژگی¬های شخصیتی و … ) که بطور بالقوه ممکن است بر هوش هیجانی و باورهای کفایت شغلی آنان تأثیر داشته باشد خارج از امکان پژوهشگر بود.

۳- اثر احتمالی وقایع خاص که ممکن است در هنگام تکمیل پرسشنامه¬ها بر حالات روانی شرکت¬کنندگان تأثیر داشته خارج از کنترل پژوهشگر بوده است.

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

 

۷-۱- تعریف مفهومی اصطلاحات و واژه¬ها
هوش هیجانی
هوش هیجانی به عنوان مجموع شایستگی¬های هیجانی و اجتماعی تعریف شده که چگونگی و کیفیت ارتباط فرد با خود و دیگران را برای کنار آمدن با فشارها و تقاضاهای محیطی تعیین می¬کند (بار-ان، ۲۰۲۰).

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

 

خودآگاهی هیجانی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی آگاه بودن و فهم احساس خودرا بیان می¬کند (بار-ان و پارکر ، ۲۰۲۰).
جرأت
یکی از مولفه های هوش هیجانی است که توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح و دفاع از مهارتهای سازنده و بر حق خودرا بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۲۰).
حرمت نفس

یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی آگاه بودن از ادراک خود، پذیرش خود و احترام به خود را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۲۰).

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

خودشکوفایی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی درک ظرفیتهای بالقوه و انجام چیزی که میتوان انجام داد، تلاش برای انجام دادن و لذت بردن را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۲۰).
استقلال
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است توانایی هدایت افکار و اعمال خود و آزاد بودن از تمایلات هیجانی را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۲۰).
همدلی

یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی آگاه بودن و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آن را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۲۰).

مسؤولیتپذیری اجتماعی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی بروز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، مؤثر و سازنده در گروه را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۲۰).
روابط بین¬فردی

یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایتبخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه میشود را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

واقعیت آزمایی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی سنجش هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که به طور واقعی وجود دارد را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).
انعطافپذیری
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیتها را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

حل مسأله
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راهحلهای مؤثر و بالقوه را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).
تحمل فشار روانی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی مقاومت کردن در برابر رویدادها، موقعیتهای فشارآور و هیجانات قوی، بدون جازدن و یا رویارویی فعال و مثبت با فشار را بیان می-کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).

بررسی رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

کنترل تکانش
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی مقاومت در برابر یک تکانش، سایق یا فعالیتهای آزمایشی و یا کاهش آنها را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).
خوشبینی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی زیرکانه نگاه کردن به زندگی و تقویت نگرشهای مثبت، حتی در صورت بروز بدبختی و احساسات منفی را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

شادکامی
یکی از مولفه¬های هوش هیجانی است که توانایی احساس خوشبختی کردن با زندگی خود، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ را بیان می¬کند (بار-ان و پارکر، ۲۰۰۰).
خودکفایی اساتید دانشگاه

دانشگاه به مفهوم قرار گرفتن اعضای هیأت علمی در راهی است که خود را بعنوان یک معلم، پژوهشگر و اهل دانشگاه ببینند و ایجاب تکمیل وظایف خود را در این حوزه¬ها باور داشته باشند (ماژور و دالی، ۲۰۰۳).

 

در این پژوهش منظور از خودکفایی در تدریس، میزان باور اساتید در برای انجام اموراتی مانند مهارت اداره کلاس، ابداع روش¬های جدید آموزشی، سعه صدر و استفاده مناسب از مهارت¬های غیرکلامی می¬باشد.

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

خودکفایی در پژوهش
در این پژوهش منظور از خودکفایی در پژوهش، میزان باور اساتید در برای انجام اموراتی مانند ارزیابی پایان نامه ها، ویرایش نشریات، شرکت در انجمن¬های داخلی و بین¬المللی و ارایه مقالات در همایش¬ها می¬باشد.

خودکفایی در تدریس دروس عملی
در این پژوهش منظور از خودکفایی در تدریس دروس عملی، میزان باور اساتید برای انجام اموراتی مانند شناسایی توانایی¬های حرکتی، تشریح مهارت¬های حرکتی، ارزیابی اجرا، و ارایه بازخورد در زمان مناسب می¬باشد.

 

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

فصل دوم این گزارش به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. در این فصل ابتدا مبانی نظری و ادبیات مرتبط با هوش هیجانی و خودکفایی ارائه ¬شده و سپس در بخش دوم به پیشینه تحقیق که شامل خلاصه¬ای از تحقیقات و مطالعات مرتبط با موضوع تحقیق است پرداخته می¬شود. در پایان فصل نیز یک جمع¬بندی از مطالب ارائه شده صورت می¬گیرد.

بررسی رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

 

۱-۲- مبانی نظری
۱-۱-۲- هوش هیجانی
۱-۱-۱-۲- تعاریف
سالوی و می¬یر (۱۹۹۰) هوش هیجانی را به عنوان ظرفیت افراد در بازشناسی احساسات خود و دیگران و تمایز بین انواع مختلف هیجانات و استفاده از این اطلاعات برای هدایت افکار و اعمال تعریف کرده¬اند. در تعریف دیگری از این محققان، هوش هیجانی

بعنوان ظرفیت ادراک هیجانات، مقایسه هیجانات و احساسات، فهم اطلاعاتی که بموجب هیجان ناشی می¬شود و توانایی مدیریت این هیجانات تعریف شده است (می¬یر و سالوی، ۱۹۹۷). گلمن در سال ۱۹۹۵ هوش هیجانی را شامل توانایی¬هایی مثل بر انگیختن خود و مقاومت در رو به شدن با ناکامی¬ها، کنترل تکانه¬ها و به تأخیر انداختن……………………………….

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

 

 

 

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی ”

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی 

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2795-1

پایان نامه رابطه هوش هیجانی و کفایت شغلی

قیمت : تومان105,000