فروشگاه

توضیحات

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

دانلود پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی

تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی با موضوع مدلسازی تلفات شبکه توضیع

پس دیدن متن و فهرست پایان نامه  پروژه مدلسازی تلفات شبکه توضیع میتوانید نسبت

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

به خرید آنلاین و دانلود فایل مورد نظر اقدام فرمایید میتوانید تغییراتی در متن پایان نامه

ایجاد نمایید و یا از بعضی از فصل های پایان نامه مثل روش تحقیق پیشینه تحقیق بیان

مسئله و یا منابع پروژه نرم افزار کامپیوتر استفاده فرمایید با آرزوی موفیقت برای دانشجویان عزیز

چکیده:

شبکه های توزیع دارای بارهای متنوعی اند که این بارها مقادیر متفاوتی از توان راکتیو را

مصرف می کنند. با در نظر گرفتن تاثیر نوع بار روی محل و اندازه ی بانک های خازنی در

سیستم های توزیع، در این پایان نامه، یک روش بدیع جهت مدل-سازی بارهای مختلف

شبکه به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات توان در حضور خازن شنت انجام می گیرد.

برای این منظور، دو مدل ارائه می¬شود: الف) تجاری- خانگی- کشاورزی-عمومی- صنعتی

و ب) امپدانس ثابت – جریان ثابت – توان ثابت. در واقع برتری اصلی این پایان نامه نزدیک

 تلفات شبکه توضیع

کردن مطالعه به دنیای واقعیست، چرا که تقریبا تمامی مطالعات انجام شده در زمینه

جایابی بهینه¬ی خازن اساسا از تاثیر نوع بار بر محل و ظرفیت بهینه خازن نصب شده اغماض کرده-اند،

حال آنکه این پایان¬نامه اثبات خواهد کرد که در نظرگیری مدل بار متفاوت روی محل/

مدلسازی تلفات شبکه

ظرفیت خازن تاثیرگذار خواهد بود. قابلیت دیگر این پایان نامه، فرمول بندی تابع هدف به

صورت یک مساله ی چند هدفه است. برای این منظور، انحراف ولتاژ به تابع تک¬هدفه افزوده شده است.

مساله فوق با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO) حل خواهد شد.

جهت اثبات تاثیر مدل¬سازی پیشنهادی بار روی پاسخ های مساله جایابی بهینه ی خازن،

سناریوهای زیر بکار می رود: مدل¬سازی بار و بدون آن با حضور خازن و بدون حضور آن.

کلید واژه:
جایابی بهینه ی خازن، مدل سازی بار، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، شبکه ی توزیع.

مدلسازی تلفات شبکه توضیع
مدلسازی تلفات شبکه توضیع

۱۱۰ صفحه فایل ورد همراه با فهرست و منابع کامل انگلیسی و فارسی 
فهرست مطالب مدلسازی تلفات شبکه 
عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ دیباچه .۲
۱-۲ مطالعه¬ی تاثیرگذاری خازن روی شبکه .۴
۱-۲-۱ کاربرد بانک خازنی ..۹
۱-۲-۲ مکان بانک خازنی بهینه ۱۰
۱-۲-۳ مزایای خازن شنت ۱۲
۱-۲-۴ گزینه¬های عملی برای کاهش تلفات

۱۳
۱-۳ معیار طراحی ۱۴
۱-۴ جبران¬سازی توان راکتیو ۱۵
۱-۵ اصلاح ضریب قدرت ۱۷

۱-۶ محدوده و هدف پایان¬نامه ۱۹
۱-۷ بیان مسأله اساسی تحقیق ۲۰
۱-۸ طرح کلی پایان¬نامه ۲۲

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

۲-۱ دیباچه ۲۴

۲-۲ روش¬های تحلیلی ۲۴
۲-۳ روش¬های برنامه¬ریزی ریاضی ۲۵
۲-۴ روش¬های ابتکاری ۲۷
۲-۵ روش¬های مبتنی بر هوش مصنوعی ۲۹

۲-۵-۱ الگوریتم ژنتیک ۲۹
۲-۵-۲ سیستم¬های خبره ۳۱

۲-۵-۳ آب¬کاری شبیه¬سازی شده ۳۲
۲-۵-۴ شبکه¬های عصبی مصنوعی ۳۴
۲-۵-۵ تئوری مجموعه فازی ۳۵

فصل سوم: بهینه¬سازی اجتماع ذرات مدلسازی تلفات شبکه توضیع

۳-۱ دیباچه ۳۹
۳-۲ کاربرد بهینه¬سازی اجتماع ذرات در سیستم¬های قدرت ۴۰
۳-۲-۱ جایابی و تعیین ظرفیت بهینه¬ی خازن ۴۱
۳-۲-۲ پخش بار اقتصادی ۴۲
۳-۲-۳ پخش بار بهینه ۴۲
۳-۲-۴ کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه ۴۳

 تلفات شبکه توضیع

۳-۲-۵ طراحی پایدارسازی سیستم قدرت ۴۴
۳-۳ مفهوم PSO 44
۳-۴ عناصر اصلی الگوریتم PSO 45
۳-۵ اجرای الگوریتم PSO 44
۳-۶ مزایای الگوریتم PSO به سایر الگوریتم¬های تکاملی ۵۲

فصل چهارم: بهینه¬سازی تابع هدف مدلسازی تلفات شبکه توضیع
۴-۱ دیباچه ۵۵
۴-۲ بیان مساله ۵۷
۴-۳ قیود ۵۹
۴-۴ مدل بار پیشنهادی ۶۱
۴-۴-۱ مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف ۶۱
۴-۴-۲ مدل¬سازی بار از لحاظ توان، امپدانس و جریان ثابت ۶۳

۴-۵ حل مساله جایابی خازن با استفاده از الگوریتم PSO 64

فصل پنجم: نتایج شبیه¬سازی مدلسازی تلفات شبکه توضیع
۵-۱ دیباچه ۶۷
۵-۲ جایابی دو خازن ۶۸
۵-۳ جایابی چهار خازن ۷۱
۵-۴ جایابی شش خازن ۷۴
۵-۵ جایابی هشت خازن ۷۷
۵-۶ جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
۶-۱ دیباچه ۸۲
۶-۲ نتیجه¬گیری ۸۲
۶-۳ پیشنهادها ۸۴

پیوست¬ها
الف: اطلاعات شبکه ی نمونه ۸۶
مراجع ۸۹

 

فهرست جدول¬ها
جدول (۱-۱): مقایسه¬ی نرخ¬های سود به هزینه¬ی روش¬های کاهش تلفات…………………………………….۱۴
جدول (۴-۱): ضریب تغییر بار ۶۲
جدول(۵-۱): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور دو بانک خازنی ۶۹
جدول(۵-۲): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده دو بانک خازنی ۶۹

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

جدول(۵-۳): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور چهار بانک خازنی ۷۲
جدول(۵-۴): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده چهار بانک خازنی ۷۲

جدول(۵-۵): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور شش بانک خازنی ۷۵
جدول(۵-۶): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده شش بانک خازنی

۷۵
جدول(۵-۷): مقادیر پارامترهای جایابی خازن در حضور هشت بانک خازنی ۷۸
جدول(۵-۸): مکان و ظرفیت بهینه¬ی نصب شده هشت بانک خازنی ۷۸
جدول(الف-۱): اطلاعات مربوط به خطوط و توان¬های مصرفی شبکه¬ی نمونه ۸۸

فهرست شکل¬ها
شکل (۱-۱): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پس¬فاز ۶

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

شکل (۱-۲): دیاگرام فازوری ولتاژ با ضریب قدرت پیش¬فاز ۶
شکل (۱-۳): دیاگرام فازروی یک مدار با ضریب قدرت پس¬فاز ۸

شکل (۱-۴): نمایش مدل بار معادل فیدر شعاعی ۱۷
شکل (۱-۵): بهترین مکان بانک خازنی برای اصلاح ضریب قدرت ۱۸
شکل(۱-۶): مثلث توان ۱۹
شکل(۲-۱): ساختار شبکه¬ی عصبی ۳۴
شکل(۳-۱): مفهوم پایه¬ی الگوریتم PSO 45
شکل(۳-۲): شبه¬کد گام ۱ الگوریتم PSO 47

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

شکل(۳-۳): شبه¬کد گام ۲ الگوریتم PSO 48
شکل(۳-۴): شبه¬کد گام ۳ الگوریتم PSO 48
……………………………
۱-۱ دیباچه
تحلیل شبکه¬های توزیع یکی از دغدغه های اصلی بهره برداران شبکه است. یک مهندس

سیستم بایستی اطلاعاتی درباره ی تعداد، اندازه، محل و نوع المان¬های شبکه، به

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

منظور تحلیل شبکه¬ی توزیع، بداند. از آنجائی که اکثریت سیستم های توزیع عملا

شعاعی¬اند، جهت مدل سازی و تحلیل شبکه بایستی به چالش¬های مختلفی غلبه کرد، که عبارتند از [۱]:

• سیستم
شبکه¬ی توزیعی دارای تنوع وسیعی از اجزاست که دارای پیچیدگی و ابعاد بزرگی اند.

به عنوان مثال، اغلب بارهای متصل شده، تنها از یکی از سه فاز تغذیه می-کنند.
• توزیع بار
توزیع بار در فیدرها و شاخه¬ها نوعا یکسان نبوده و از این رو سیستم توزیع نامتعادل است.

سیستم¬های نامتعادل، نامناسب¬اند.
• داده

کل سیستم توزیع با حداقل نظارت و کنترل عمل می¬کند. بنابراین، داده¬های واقعی موجود سیستم
برای مدل¬سازی و تحلیل آنها بسیار محدود است.

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

طراحان نیازمند اطلاعات دقیق برای مدل¬سازی و طراحی جایگزین برای سیستم¬های پیچیده، به

منظور غلبه بر مشکلات مختلف همراه با طراحی، بهره¬برداری و کنترل سیستم¬های توزیع، هستند.
پاسخ برخی از انواع مشکلات مانند انتخاب هادی، تنظیم ولتاژ، جایابی خازن نیازمند مدل¬¬ها و

-۴ مدل بار پیشنهادی
چالش اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر مدل¬سازی بار روی مکان و ظرفیت بانک¬های خازنی است. از این رو دو مدل معرفی می¬¬شود.

 

۴-۴-۱ مدل¬سازی بار از لحاظ نوع مصرف

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

با توجه به اینکه، در یک شبکه¬ی توزیع انواع متنوعی از بار وجود دارد و این بارها دارای

ماهیت¬های متفاوت، بویژه از جهت میزان مصرف توان راکتیو و تاثیرگذاری روی پروفیل ولتاژ

شبکه، هستند. از این رو، رابطه¬ی زیر جهت مطالعه¬ی این تاثیرگذاری پیشنهاد می¬شود.

در هر پست توزیع نوع بار به لحاظ صنعتی، تجاری، خانگی،عمومی و کشاورزی متفاوت

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

بوده و مطابق روابط (۴-۱۱) و (۴-۱۲) مقدار توان مصرفی هر یک از این نوع بارها بصورت

تابعی از دامنه ولتاژ آن پست خواهد بود.
(۴-۱۱)
-۱۲)
که در آن:
α: ضریب تغییر بار اکتیو
β: ضریب تغییر بار راکتیو

P: توان اکتیو باس i
Q: توان راکتیو باس i
P0: توان اکتیو باس i در ولتاژ یک پریونیت
Q0: توان راکتیو باس i در ولتاژ یک پریونیت
V: ولتاژ در باس i می¬باشند.
در [۸] بارها به سه نوع خانگی،
…………………………
بلافاصله بعد از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  پروژه مدلسازی تلفات شبکه توضیع را دریافت نمایید 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف”

جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 3369

مدلسازی تلفات شبکه توضیع

قیمت : تومان9,000