فروشگاه

توضیحات

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

چکیده
پژوهش مفهوم بنیادین عدالت، در تفکر هر اندیشمند سیاسى در خور اهتمامى والاست؛ زیرا بررسى این مقوله، مى تواند ما را با زوایاى متعددى از آراى آنها آشنا سازد. در حقیقت، مفهوم کانونى عدالت، داراى اهمیتى کم نظیر در عرصه هاى نظرى و عملى سیاست و اجتماع بوده و از جامع ترین غایات دینى و سیاسى بشمارمی آید.که دراین خصوص

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

دانشمندان و فیلسوفان بسیاری ، مباحث گسترده اى را به بررسى مفهوم عدالت اختصاص داده اند. ازجمله دانشمندانی که به بررسی مفهوم عدالت پرداخته اند فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی می باشندکه محقق در این رساله به بررسی عدالت از دیدگاه آن دو و اینکه عدالت از نگاه ایشان چه شباهتها وچه تفاوتهایی دارد و اینکه آیا نظرات این دو

فیلسوف بزرگ در مبحث عدالت ریشه در قرآن و اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و آیا عدالت جزوی ازفضیلت است یا عین آن یا غیر از آن و یا موهوب است یا مکسوب و اهمیت آن در بقای نوع بشری چیست و در نهایت اینکه چرا این دو اندیشمند علی رغم تاکیدشان بر عدالت در مدینه اساس یک حکومت و جامعه عادلانه را به

طور شفاف ترسیم نکردند روشهایی که محقق در تحقیق خود بکار می‌برد شامل: مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی می باشد. بنابراین مسیر تحقیق به گونه ای پیش رفت

که فرضیات فوق با توجه و استناد به مباحث خود اندیشمندان ذکر شده مورد تأئید و تاکید قرار گرفت.
کلید واژه‎ها: عدالت، فارابی، خواجه نصیرالدّین طوسی، بررسی تطبیقی

 

۱۰۳صفحه فایل ورد ( Word) فونت ۱۴ منابع و پاورقی دارد

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی را دانلود کنید

 

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

فهرست مندرجات پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه ۲
بیان مسئله ۳
اهداف تحقیق ۵
روش تحقیق ۵
روش گردآوری اطلاعات ۵
ابزار گردآوری اطلاعات ۶
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶
چارچوب نظری تحقیق ۶

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

سوالات اساسی تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۷
فصل دوم مباحث نظری
بخش اول:
بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت ۹
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان یونان باستان ۱۰

مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان دوره وسطی ۱۴
مفهوم عدالت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان ۱۵
عدل درقرآن ۲۰
بخش دوم:
پیشنه تحقیق ۲۲
فصل سوم
بخش اول:
نگاهی کوتاه به زندگی علمی، سیاسی و فرهنگی ۲۶

نظام رهبری ۳۲
بخش دوم:
عصر و زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی ۳۴
فصل چهارم
بخش اول:
تعاریف فارابی از عدالت ۴۱
بخش دوم:
تعاریف عدالت و مقام آن در فلسفه سیاسی خواجه نصیر ۴۸

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

بخش سوم:
تفاوت ها و شباهت های مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف ۵۹

بخش چهارم:
فضیلت از دیدگاه فارابی چیست؟ ۶۶
اقسام فضائل ۶۸
بخش پنجم:
مراتب عدل ۷۵
اهمیت عدل در بقاء نوع بشری ۷۷
فصل پنجم
نتیجه گیری ۸۰
پیشنهادات ۹۱
منابع و مآخذ ۹۲

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

مقدّمه:
آشنایی بافیلسوفان واندیشه های آنان می تواندزمینه شناخت ومعرفی آنها درسطح جامعه شود ومی‌توان با اندیشه های بدیع آنان جامعه رابسوی الگوهای فلسفی ومعرفتی سوق داد.دراین رساله سعی می‌شود با مطالعه درآثارفارابی وخواجه نصیر به طورخاص به

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

افکار واندیشه های آنها پرداخت ومحقق ضمن ارائه مختصری ازبیوگرافی آنان به بررسی افکاراین دوفیلسوف دررابطه با عدالت و تفاوتها و شباهتهای اندیشه های آنان دراین خصوص واهمیت آن دربقای نوع بشری واینکه اعتقادآن دوبه عدالت ریشه در اسلام و قرآن

دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است و اینکه آیا عدالت از نظر آنان جزو فضیلت است یا عین آن یا غیرآن و آیا احساس عدالت خواهی موهوب است یا مکسوب و درنهایت

اینکه چرا این دوفیلسوف علی رغم تاکیدشان برعدالت درمدینه نتوانستند اساس یک حکومت وجامعه عادلانه را به طورشفاف ترسیم نمایند.
اساس کارمحقق دراین رساله بررسی اندیشه های فارابی وخواجه نصیر ، سادگی واختصار مطالب مرتبط با آنها می باشد.

این رساله، گذشته ازمقدمه و وموخره ای که موقعیت تاریخی واجتماعی فیلسوف وجایگاه آنها درتاریخ اندیشه ها را باز می نماید، جدولهای زمان نگاری روشن گر و سودمندی نیز

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

دارد که مراحل عمده تاریخ فلسفه ، مقاطع مهم تاریخی عصرفیلسوف ،ورویدادهای اصلی زندگی فارابی وخواجه نصیررانیز نشان می دهد. همچنین درقسمت هایی ازرساله ،چندین

مطلب ازمهمترین نوشته ها وآثاراین دوفیلسوف موردبحث، آمده که نکته های اصلی واندیشه آنها رااززبان خودآنها برای خواننده بیان میکند.

باید یادآورشدکه لزومی ندارد درباره اهمیت آثارفارابی وخواجه نصیر الدین طوسی چه درجهان غرب وچه درجهان شرق وتاثیری که این دودراندیشه های فلاسفه بعدازخودبجای

گذاشته اندبه تکرارمکررات پرداخت چراکه همه می دانیم فارابی بعنوان معلم ثانی وموسس فلسفه اسلامی درقرن چهارم وخواجه نصیرالدین طوسی درقرن هفتم ازچه جایگاه ومنزلت والایی بهره مند هستند.

در بررسی افکارواندیشه های فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی نخست باآشنایی اجمالی بابیوگرافی و آثارایشان به بررسی اساسی ترین افکارآن دو درخصوص عدالت می پردازیم.

 

بیان مسأله:

از آنجایی که اعمال ورفتارآدمی به حسن وقبح یا زشت وزیبا متصف می گردد همین صفت ها به اعمال و رفتار جامعه نیز متعاقباً موصوف خواهدشد بنابراین اتصاف اعمال به صفات

زشت وزیبا وحسن و قبح موضوع علم اخلاق را به پیش خواهد کشانید واین علم طبیعتاً می تواند رفتارهای افراد وحاکمان با شهروندان درهمه موارد بویژه دربحث عدالت رامورد مدح یا ذم قراردهد.

 

فارابی درآثار متعدد خویش تلاش کرده است تا فلسفه را به اعتقادات دینی مردم نزدیک کند به عبارتی دیگر معتقد است دین را می توان با اصول فلسفی از خرافه ها وتوهمات

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

بدور ساخت ،افزون برآن فارابی برای رواج فلسفه ،دانستن آن را مانند علوم دیگر برای همه مردم لازم دانسته ا ست ،اوتلاش کرده است که فلسفه رابه زبان واصطلاحات مذهبی نزدیک کند.

خواجه نصیر نیز درقرن هفتم نیز ازمباحث فلسفی غافل نمانده وهمواره تلاش می کند تانکات اخلاقی واجتماعی رادرحوزه فلسفی بررسی نماید بویژه دربحث عدالت که محور

اصلی واساسی این رساله می باشد هردوی این فیلسوفان به بررسی وموشکافی دقیق آن پرداخته اند.

مساله ای که این رساله با شدت وتوجه بیشتری قصدشناخت و واشکافی آنرا دارد این است که فارابی وخواجه نصیر به عدالت درمدینه فاضله معتقدمی باشند این موضوع راچگونه وبراساس چه بنیادی موردارزیابی قرارمی دهند.

پژوهش حاضردرتلاش است با اندیشه وافکاردوفیلسوف بزرگ جهان اسلام فارابی درقرن های چهارم هجری وخواجه نصیرالدین طوسی درهفتم هجری درخصوص عدالت آشناگردد.

ضمن آنکه ، زندگانی ، حیات سیاسی، مذهبی، اندیشه های آنها در مسئله عدالت و وجوه افتراق و اشتراک این دو اندیشمند نیز مورد توجه خواهد بود.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی نقطه نظرات مشترک ووجوه اختلاف وافتراق بین آراء واندیشه فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی دربحث عدالت است ودرپایان نظرات برگرفته

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

ازذهن وفکرمحقق را شامل می شود.استفاده ازدستورها وتوصیه های این دواندیشمند فرزانه می تواند در ابعاد مختلف امور جامعه بویژه در بعد سیاسی ، اقتصادی واجتماعی جهت بهینه کردن ادراه امور جامعه مفید و قابل تقدیر باشد .

روش تحقیق:
این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی (اسنادی و مطالعاتی) به انجام رسیده است ، بر این اساس محقق ابتدا اوضاع و شرایط زمانی و مکانی دواندیشمند رامورد بررسی قرار داده، سپس آثار وحیات سیاسی ومذهبی ودر نهایت به مقایسه دیدگاه این دو فیلسوف دربحث عدالت پرداخته است.

روش گردآوری اطلاعات:
برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) استفاده شده است.

برای تحقق این هدف پژوهشگر با مراجعه به انواع منابع اطلاعاتی از

جمله منابع چاپی از جمله کتاب، مجله، پایان نامه های دانشگاهی… و همچنین استفاده از پایگاههای اطلاعاتی پیوسته و وب سایت های موجود در شبکه جهانی اینترنت ، بهره گرفته است.

ابزارگردآوری اطلاعات:
از طریق فیش برداری ومصاحبه با اساتید فن و نمایه و سایت های اینترنتی می باشد.

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :
به تناسب موضوع موردمطالعه ودادههای علمی موجود ازروش تجزیه وتحلیل عقلانی ومنطقی برای تحلیل داده هااستفاده خواهدشد سپس براساس نتایج حاصل ازتجزیه

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

وتحلیل به قضاوت درباره قضیه مطرح شده پرداخته وبرای تایید یا عدم تایید آن اقدام می شود.

چارچوب نظری تحقیق: پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی
محقق دراین تحقیق درتلاش است به بررسی تطبیقی مفهوم عدالت ازدیدگاه فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی بپردازدووجوه اختلاف واشتراک این

دوفیلسوف مسلمان دربحث عدالت را واکاوی و واشکافی نماید.

در این تحقیق ضمن بررسی دیدگاه فارابی وخواجه نصیر الدین طوسی درخصوص عدالت به نتیجه گیری کلی ازدیدگاه این دوفیلسوف خواهیم رسیدکه این دوفیلسوف باهم اشتراکات واختلافاتی درخصوص عدالت دارند.

سوالات اساسی تحقیق
۱- آیا مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی با یکدیگر متفاوت است؟

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

۲- چه شباهت هایی میان مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارد؟
۳- آیا نظرات این دو فیلسوف در مبحث عدالت ریشه در دیدگاه اسلام دارد یا برگرفته از اندیشه های فلاسفه یونان است؟

فرضیه های تحقیق :
۱- اختلافی در مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی وجود ندارد.

۲- مفهوم عدالت از دیدگاه این دو فیلسوف ضمن بهرگیری از آموزه های دینی، ریشه در فلاسفه یونان دارد.
۳- عدالت نقش بسیار مهم و بنیادی در بقاء نوع بشر دارد .
۴- فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی نه امام و نبی بوده اند و نه به مرحله عرفان شع…………….

 

فصل دوم
مباحث نظری
بخش اول: بررسی سیرتاریخی مفهوم عدالت
الف- مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان یونان باستان
ب-مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان قرون وسطی
ج-مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان مسلمان
د-عدل درقرآن
بخش دوم: پیشینه تحقیق

 

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

 

بررسی سیر تاریخی مفهوم عدالت
مقدمه:
باتوجه به محتوی اندیشه عدالت می توان گفت؛ این اندیشه بخشی از میراث تمدن جهانی است که مورد توجه و پی جویی های اغلب فیلسوفان قرار

گرفته است . قبل ازبررسی مفهوم عدالت ازدیدگاه فارابی وخواجه نصیرالدین طوسی به عنوان دواندیشمند وفیلسوف

بزرگ اسلامی به بررسی مفهوم بنیادین عدالت وتعاریفی که ازسوی دیگر دانشمندان وبزرگان مکاتب وادیان بیان شده است پرداخته می‌شود و با

آشنایی با تعاریف برخی از آنان، آنگاه به بررسی تطبیقی این مفهوم ازسوی فارابی وخواجه نصیر می پردازیم. در علت

این توجهات می توان به این نکته اشاره کرد که انسان ها با توجه به احاطه ای که بر اعمال و روابط خود دارند، از بی عدالتی می پرهیزند، و در مواردی به حل منازعات می‌پردازند.
مـفهوم عدالت در نظرگاه اندیشمندان تعاریف مختلف یافته است.و این گوناگونى تعاریف با

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی

اختلاف شرایط حاکم بر جوامع مناسبت فراوان دارد.به طور مثال در قرون وسطى متفکرین و فلاسفه توجه خاصى به طبیعت و نقش آن بر انسان و حـکومت ها داشتند.و عدالت را نیز رفتار مطابق با طبیعت معنا مى کردند. که در این رساله انشاءا… به برخی از آنان اشاره خواهدشد.

 

مفهوم عدالت ازدیدگاه برخی فیلسوفان یونان باستان
در یونان باستان مهمترین فیلسوفان پیش سقراطی که در این زمینه نظرهایی دارند هراکلیتوس و سوفسطائیان هستند. هراکلیتوس می گفت هیچ چیز ثابت نیست،

و منازعه “ عدالت جهان است “. بعد ها سوفسطاییان گفتندخدایان و تمامی آداب و رسوم مخلوق انسان و قراردادهای او هستند و بنا براین می‌توانند تغییر کنند، این تفکر و اندیشه یونان را به سمت نوعی اومانیسم هدایت نمودند.

اما با دقت در آثار سقراط به این مهم می رسیم که اهتمام او بیشتر مصروف اخلاق بوده. و بنیاد تعلیمات او این بود که انسان جویای خوشی و سعادت است و جز این تکلیفی ندارد. اما خوشی باستیفای لذات و شهوات به دست نمی‌آید بلکه به وسیله جلوگیری از

خواهشهای نفسانی بهتر میسر می‌گردد و سعادت افراد در ضمن سعادت جماعت است و بنابراین سعادت هرکس در این است که وظایف خود را نسبت به دیگران انجام دهد و چون نیکوکاری بسته به تشخیص نیک و بد، یعنی دانایی است بالاخره فضیلت بطور مطلق جز

دانش و حکمت چیزی نیست. اما دانش زمانی که در مورد ترس و بی‌باکی، یعنی علم بر این که از چه باید ترسید و از چه نباید ترسید ملحوظ شود شجاعت است و چون در رعایت

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

 

نقد وبررسی

نقد بررسی یافت نشد...

اولین نفر باشید که نقد و بررسی ارسال میکنید... “بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی”

بررسی تطبیقی مفهوم عدالت از دیدگاه فارابی و خواجه نصیرالدّین طوسی

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2529

پایان نامه عدالت از دیدگاه فارابی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد الهیات موضوع جدید

قیمت : تومان99,000