فروشگاه

توضیحات

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

هدف از پایان نامه حاضر  می باشد. طبق این پایان

نامه بازه ۵ ساله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای  مورد بررسی قرار گرفت.

در بین سالهای مورد بررسی در ۸۰

شرکت با بهره گیری از روش تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره،به کمک نرم افزار SPSS، تأثیرسیاست های تقسیم سود بر مدیریت سود و رشد

شرکت مورد سنجش قرار گرفت. همچنین دو شاخص اهرم مالی و اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد، این پایان نامه  شامل ۲

فرضیه اصلی و۴ فرضیه فرعی بود که در فرضیه اول ادعا شدرابطه سود هر سهم و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ

متفاوت است ،

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

که با توجه به سنجش به عمل آمده رد شد ،درفرضیه دوم ادعا شده بود که رابطه سود تقسیمی

و مدیریت سودبرای شرکتهای کوچک در مقایسه با شرکت های بزرگ متفاوت است وبا توجه به نتیجه بدست آمده تایید شد

و فرضیه سوم وچهارم مبنی

بر رابطه سود هر سهم ومدیریت سود برای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین متفاوت است و رابطه سود تقسیمی ومدیریت

سود برای شرکتهای با رشد بالا در مقایسه با شرکت های با رشد پایین متفاوت است ردشد.

واژه های کلیدی: سیاست تقسیم سود،مدیریت سود ،رشد شرکت بررسی رابطه سیاست های تقسیم سود با مدیریت سود و رشد شرکت ها در

بورس اوراق بهادار تهران

۱۳۳صفحه فایل ورد (Word) فونت ۱۴ منابع دارد

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل  را دانلود کنید

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها 
پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

 

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

سود خود را بین سهامداران توزیع نمایند و اگر r=k باشد سهامدار نسبت به توزیع یا عدم توزیع سود بی تفاوت است.

 

گش و دیگران (۲۰۱۴) کیفیت سود و ضریب واکنش سود را، هنگام افزایش با ثبات سود و فروش بررسی کردند.

نتایج تحقیق آنان نشان داد، شرکت¬های دارای رشد سود توام با افزایش فروش، از کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری نسبت به شرکت¬های

دارای رشد سود توام با کاهش هزینه برخوردار هستند.

 

 

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت

حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند

. برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.

 

مدیران بطور بالقوه انگیزه دارند که وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند وبه علتاختیاراتمدیریت در ارائه گزارش‏های مالی فرصت اعمال این رویه را به ‏دست

می‏آورند. بنابراین وجود مکانیزم‏های نظارتی و کنترلی جهت حفظ منافع سهامداران ضروری است(گیولی و هین،۲۰۰٫

در بسیاری از تحقیقات و شواهد

پیشین، تاثیرات مطلوب محافظه کاری حسابداری بر محیط گزارشگری مالی در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتباردهندگان اثبات شده است(مانند

بوشمن و همکاران،؛لارا و همکاران،۲۰۱۹). غالباً پیش بینی می¬شود شرکت هایی که از رشد مداوم سود طی چند سال متوالی برخوردار هستند،

 

در آینده نیز به این روند ادامه دهند.

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

بارث و دیگران (۲) به این نتیجه رسیدند سهام شرکت هایی که از رشد مداوم سود طی چند سالی متوالی برخوردار هستند، به مبلغی بیش از

سهام شرکت هایی که دارای چنین رشدی نیستند، ارزش گذاری می شوند

. هنگامی که این رشد متوقف می¬شود،ارزش سهام شرکت های مزبور به

شدت سقوط می¬کند. این موضوع انگیزه¬ی زیادی برای انجام مدیریت سود ایجاد می¬کند. در این حالت، هدف مدیریت سود جلوگیری از کاهش سود و

ارزش سهام اینگونه شرکت هاست.

 

اسکینر و اسلوان (۲) معتقدند واکنش منفی بازار سرمایه به عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده سود شرکت هایی که از رشد مداوم

برخوردار بوده اند، در مقایسه با شرکت های فاقد چنین رشدی، شدیدتر و نامتقارن¬تر است.

یعنی شرکت های دارای رشد مداوم سود، در نتیجه¬ی عدم دستیابی به شاخص از پیش تعیین شده¬ی

سود، کاهش شدیدتر قمیت سهام را تجربه خواهند کرد. بنابراین، مدیران اینگونه شرکت ها انگیزه¬ی

بیشتری برای انجام مدیریت سود خواهند داشت.

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

این در حالی است که به اعتقاد هوتون و همکاران(۲۰۱۹) مدیران قادر به پنهان نمودن اخبار بد مربوط به

شرکت هستند و به نظر می رسد که اطلاعات منفی درون یک شرکت ذخیره خواهد شد. با این وجود، یک محدودیت برای مدیران از لحاظ میزان اخ

بار بدی که می توانند جذب کنند و به طور موفقیت آمیزی پنهان کنند وجود دارد. این محدودیت به این دلیل است که اگر در یک زمان خاص، مقدار اخبار بد

جمع آوری شده به یک آستانه و یا حد مشخص و ویژه ای رسید، از آن به بعد ادامه پنهان نمودن آنها یا بسیار پر هزینه بوده و یا به طور کلی غیر ممکن

خواهد شد. زمانی که جمع آوری اخبار بد به آخرین نقطه (نقطه سرازیری) رسید، همه آنها به طور ناگهانی انتشار یافته و منجر به ورشکستگی یکباره

شرکت می شود

 

(جین و میرز ۲۰۱۶؛ هوتون و همکارانش ۲۰۱۹). در این راستا، بنظر می¬¬رسد وجود رویه های محافظه

کارانه در گزارشگری مالی شرکتهای رو به

ورشکستگی، اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیراکه اولا در اینگونه شرکتها حجم اخبار بد در مقایسه

با سایر شرکتها بیشتر است که در نتیجه مدیران تلاش بیشتری در جهت پنهان نمودن اخبار بد

خواهند نمود و دوما لزوم حفظ منابع مالی شرکت، از طریق کم نمایی سود و دارایی ها، بیشتر می شود.

در این تحقیق روابط سیاستهای تقسیم سود حسابداری بر مدیریت سود و رشد شرکتها بررسی می شود.

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

۵-۱ اهداف تحقیق

اهداف تحقیق حاضر را می توان در سه دسته هدف علمی، کاربردی و ضرورتهای خاص به شرح زی

ر تشریح کرد:

 

اهداف علمی:

۱) اهمیت سیاست تقسیم سود و ارائه سود با کیفیت به ذینفعان صورت های مالی شرکت می باشد تا منجر به اخذ تصمیمات بهتر و دقیقتر مالی در

مورد شرکت ها از سوی سرمایه گذاران ، خود شرکت ها، اعتبار دهندگان و غیره شود.

۲) سیاست تقسیم سود یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مدنظر قرار گیرد.

 

از جمله اهداف کاربردی تحقیق نشان دادن :

به حداکثررساندنثروت، فاکتوری مهم واصلی درتصمیمات مختلف سرمایه گذاران است. اگرنتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر سیاست تقسیم سود برمدیریت سود ورشد شرکت میباشد، برای سهامداران مطلوب تر خواهد بود که ازطریق مشارکت وخرید سهام این نوع شرکت ها وارد عرصه سرمایه گذاری

وکسب بازده موردانتظار خود شوند. ازطرف دیگر عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود دارد وآن ریسک است.

 

هدف ویژه
۱)تبیین مزایای سیاست تقسیم سود برای شرکت ها
۲)معرفی سیاست تقسیم سود

 

۶-۱ چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق

سودآوری یکی از معیارهای اصلی سنجش عملکرد مدیریت واحد انتفاعی محسوب میشود . علاوه بر آن مبنا و معیار ارزش گذاری سهام واحدهای

انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است ، نیز میباشد.

سیاست تقسیم سود در بین سهامداران ، تداوم فعالیت شرکت را ممکن میسازد و حداکثر نمودن ثروت سهامداران را تحقق می بخشد و بر انتظار سهامداران، منابع نفد در دسترس، شیوه تامین مالی، ساختار مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تاثیر مستقیم دارد. آشنایی با روشهای تقسیم سود و

آگاهی از تاثیر این سیاستها بر وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای کوتاه مدت و بلند مدت واحد تجاری ، کارایی و اثربخشی سیاستهای تقسیم سود را

ارتقا می بخشد. ( رضوانی راز ، ۱۳۹۸ ، ص ۹۳ ).

 

 

 

پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها 

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : 2132-1-1
پایان نامه مدیریت سود و رشد شرکت ها

قیمت : تومان150,000